เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ(คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ         

 
 
พระสูตรที่เป็นตัวเลข (คัดมาจากจากหน้าพระสูตรเต็ม และพระสูตรสั้น )
คลิก   1  :  2  :   3   :   4   :   5   :   6   :   7   :   8   :   9   :   10   :   11-30   :   31-100   :   101- 500  :   More 500
1  
1420 ธรรมอย่างหนึ่ง (1) ที่ควรเจริญคือ กายคตาสติ
S9-29 สรุปย่อ 1 กัป และความยาวนานของสังสารวัฏ การเกิด การตาย การถูกฆ่าตัดคอ มีมาอย่างยาวนาน จนนับประมาณไม่ได้
726 1 กัปนานแค่ไหน สังสารวัฏหาเบื้องต้นไม่ได รวม 10 พระสูตร รวมอุปมาเรื่องกัป ความนานของสังสารวัฏ
1122 ธรรมมีประเภทละ 1 (โดยพระสารีบุตร) ...1.สัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะอาหาร 2.สัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะสังขาร
1131 ธรรมอย่างหนึ่ง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) -ทสุตตรสูตร
731 นรก 1 กัป สังฆเภท - สังฆสามัคคี (แสดงธรรม ตรงกับคำสอนฯ/ไม่ตรงคำสอน ) ผู้ทำสังฆเภท นรก1 กัป
B12-01 เข้าใจธรรมเพียงสัก 1 บท ก็เพียงพอ ตรัสกับ คามินิ (ปฐมธรรม)
S9-36 แม้เพียงปฐมฌาน (ฌาณ 1) ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร
313 ปัพพตสูตร..1 กัป นานแค่ไหน (อุปมาเหมือนเขาหินแท่งทึบ ทุก 100 ปีลูบด้วยผ้าแคว้นกาสี 1ครั้ง จนเขาหินราบไป 1 กัปก็ยังไม่สิ้น)
S8-256 ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง เห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน-ทำความเพียรเสียในวันนี้
S9-19 ความเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
Bio_101 โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
1003 สุภัททะ สาวกองค์สุดท้าย ขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค และ ปัญหาธรรมะเรื่องสุดท้าย ก่อนปรินิพพาน
1161 เอกบุคคลบาลี บุคคลผู้เอกเป็นไฉน คือ พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือผู้อัจฉริยะ ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย
 
2
1004 บุคคล 2 จำพวก เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลของชนมาก... และ 2 จำพวกนี้ ฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง
S9-24 ตักบาตร 2 คราว (บิณฑบาต 2 คราว) ตักบาตรที่มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่..เมื่อแรกตรัสรู้.. และ เมื่อปรินิพพาน
S9-30 ธรรม 2 อย่าง เจโตวิมุติ (สำรอกราคะได้) ปัญญาวิมุติ (สำรอกอวิชชา)
S9-37

ธรรม 2 อย่าง เป็นส่วนแห่ง อวิชชา ความสำคัญของ สมถะ และ วิปัสสนา สมถะ ละราคะได้ วิปัสสนา ละอวิชชาได้

1122 ธรรมมีประเภทละ 2 (โดยพระสารีบุตร).. นาม - รูป/อวิชชา - ภวตัณหา/ ภวทิฐิ - วิภวทิฐิ/ความไม่ละอาย - ความไม่เกรงกลัว
1132 ธรรม 2 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
599 นิพพานธาตุ 2 ประการ ธาตุสูตร สอุปาทิเสส กับ อนุปาทิเสส ความแตกต่างของอรหันต์ 2 ประเภท
146 เพื่อน 2 นันทิ (สาราคะ สัญโญคะ) ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหา(ความอยาก) เป็นเพื่อน จิตฟุ้งซ่าน หรือมีจิตผูกติดกับอารมณ์
S9-22 เหตุ 2 ประการ ที่ทำให้ตถาคต มีผิวพรรณผุดผ่องดั่งทอง คือ ในกาลแห่งการตรัสรู้ และในกาลแห่งปรินิพพาน
S9-18 สัตว์ มี 2 นัยยะ (ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ในอายนะภายใน ๖)
1105 สมาธิตามความประณีตของธาตุ มี 2 ประเภท 1.สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ 2 สมาธิ 9 ระดับ และสัญญาเวทยิต(ช่วงลำแสง)
S9-17 สัมมาทิฐิ 2 แบบ สาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ กับ อนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค
320 สาเกตสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ ๕ พละ ๕ (สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ...)
S7-185 อุเบกขา 2 อุเบกขาที่ควรเสพก็มี และ อุเบกขาที่ไม่ควรเสพก็มี
 
3
S5- 91 3 สิ่งเปิดเผยไม่เจริญ 3 สิ่งปิดบังไม่รุ่งเรือง (ปิด..สตรี-มนต์พราหมณ์- มิจฉาทิฎฐิ .. เปิด ดวงจันทร์-ดวงอาทิตย์-ธรรมวินัย)
227 กาม 3 กามสูตร (กามเลว กามปานกลาง กามปราณีต)
S6-133 ขันธ์ 3 เรื่องมรรค ๘ กับขันธ์ ๓ ปัญญาขันธ์ ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ (ตรัสกับนางวิสาขา) ขันธ์ ๓ (กองศีล กองสมาธิ กองปัญญา)
S1-34 คนฟังธรรมมี 3 พวก (1.จำไม่ได้เลย.. 2.จำได้แต่พอลุกเหมือนถั่วงาร่วง.. 3.จำได้ทั้งหมด)
110

ความโกรธกับบุคคล 3 จำพวก (อุปมารอยขีดบนแผ่นหิน- แผ่นดิน- แผ่นน้ำ)

1108 ความโกรธ 3 แบบ เรื่องชนะความโกรธ บุคคลไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว ชื่อว่าย่อมชนะสงคราม อันบุคคลชนะได้โดยยาก
S1-36 ความยาก 3 สิ่งที่เสมอกัน (การเกิดขึ้นของตถาคต การเกิดเป็นมนุษย์ ศาสนาแผ่ไพศาล..)
1006

จักรพรรดิ์ มี 3 พระสูตร 1.พระจักรพรรดิ์ ทัลหเนมิ 2.มหาสุทัสสนะ เมืองกุสาวดี (พระพุทธเจ้า) 3.พระเจ้ามฆเทวะ เมืองมิถิลา

405 ชฎิล 3 พี่น้อง : ทรงปราบพญานาค และแสดงปาฏิหาริย์จนชฎิลกับสาวกอีก 1000 คนยอมรับและคนขอบวช
646 ญาณ 3 ทรงบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชาได้กำจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว สคารวมาณพขอบวช
672 ญาณ 3 (12 อาการ) กำหนดด้วยความสมบูรณ์แห่ง สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ.. รอบ ปริวัฏฏ์ สาม 
S4-61 ทุกข์ 3 แบบ 1.ไม่สบายกายร้อนไปหนาวไป 2.เกิดจากสังขาร ทุกข์ใจ 3.เกิดจากการแปรปรวนเช่นแก่)
717 ทิฏฐิ 3 ติตถสูตร อย่างในเรื่องกรรมของเดียรถีย์ ...ธรรมที่เราแสดง ไม่ถูกติ คือผัสสายตนะ๖ มโนปวิจาร๑๘ อริยสัจ๔ ธาต ๖
S3-06 ธรรมชาติ 3 อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก คือ ชาติด้วย ชราด้วย มรณะ
1069 ธรรม 3 ประการ พระอนุรุทธะถามพระสารีบุตร เรื่องการสิ้นอาสวะ..ส.แนะให้ละธรรม 3 ประการ 1.มานะ 2.อุทธัจจะ 3.กุกกุจจะ
554 ธรรมมีประเภทละ 3 อกุศลมูล๓ กุศลมูล3 ทุจริต3 สุจริต3 อกุศลวิตก2 อกุศลสังกัปปะ3 กุศลสังกัปปะ3 อกุศลสัญญา3....
1123

ธรรมมีประเภทละ 3 (โดยสารีบุตร) อกุศลมูล-กุศลมูล๓อย่าง,ทุจริต-สุจริต,อกุศลวิตก-กุศล, อกุศลสังกัปปะ-กุศล,ธาตุอีก,ตัณหา๓

1133 ธรรม 3 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
293 ปาฏิหาริย์ 3 ประการ ๑.อิทธิปฏิหาริย์ ๒.อาเทสนาปาฏิหาร ๓.อนุสาสนีปาฏิหาริย์
S4-66 บัว 3 เหล่า ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า (จมอยู่ในน้ำอันน้ำพยุงไว้ ตั้งเสมอพื้นน้ำ โผล่ขึ้นพ้นน้ำ)
S8-250 ทรงแสดงธรรมเพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก(1ใน 3 พวกนี้)
1035

บุคคล 3 จำพวก 10 นัยยะ  
1) บุคคล 3 จำพวก สวิฏฐสูตร- กายสักขี (สัมผัสวิมุต) ทิฏฐิปัตต(ผู้บรรลุสัมมาทิฐิ) สัทธาวิมุตต (หลุดพ้นด้วยสัทธา)
2) คนไข้ 3 จำพวก (คิลานสูตร) ได้โภชนะที่สบายหรือไม่ได้..ได้เภสัชที่สบายหรือไม่ได้.. ได้อุปัฏฐากที่สมควรหรือไม่ได้..
3) บุคคลปรุงแต่งสังขาร 3 จำพวก (สังขารสูตร) ปรุงแต่งกายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร ที่มีความเบียดเบียน-ไม่เบียดเบียน
4) บุคคล 3 จำพวก (พหุการสูตร) ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ.. รู้ชัดอริยสัจสี่ ..ทำให้แจ้งเจโต-ปัญญาวิมุตติ
5) บุคคล 3 จำพวก (วชิรสูตร) บุคคลมีจิตเหมือนแผลเก่า เหมือนฟ้าแลบ เหมือนเพชร
6) บุคคล 3 จำพวก (เสวิสูตร) บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่คบไม่นั่งใกล้ ..ควรเสพควรคบควรนั่งใกล้ ..บุคคลที่ต้องสักการะแล้วจึงเสพ
7) บุคคล 3 จำพวก (ชิคุจฉสูตร) บุคคลที่น่าเกลียดไม่ควรคบ บุคคลที่ควรวางเฉย บุคคลที่ควร เสพ ควรคบควรนั่งใกล้
8) บุคคล 3 จำพวก (คูถภาณีสูตร) บุคคลถ้อยคำเหม็นเหมือนคูถ หอมเหมือนดอกไม้ หวานปานน้ำผึ้ง
9) บุคคล 3 จำพวก (อันธสูตร) คนตาบอด(ไม่รู้ธรรม) ตาเดียว(รู้บ้างไม่รู้บ้าง) มีสองตา (รู้ธรรมดำ ธรรมขาว)
10)บุคคล 3 จำพวก (อวกุชชิตาสูตร) ปัญญาคว่ำ มีปัญญาเช่นตัก มีปัญญากว้างขวาง

1141 บุคคล 3 จำพวก สังโยชน์ในภายใน-นอก อาคามี/อนาคามี แสดงธรรมโดยพระสารีบุตร แต่มีเทวดาพรหมเข้าฟังจำนวนมาก
295 บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ ปุญญกิริยาวัตถุสูตร - (สำเร็จด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา)
360 บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา
329 บุญกิริยาวัตถุ 3 (ทาน ศีล ภาวนา ทำมากหรือทำน้อย ย่อมได้อานิสง ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ชั่ว มนุษย์ดี และเทวดาแตกต่างกัน)
1311

พาหิยะสูตร ในพระไตรปิฎก มี 3 พระสูตร 1.เป็นกุลบุตรพาหิยทารุจีริยะ(แม่โคขวิดจนเสียชีวิต) อีก 2 พระสูตร เป็นพระพาหิยะ

S10-33 มาตุคามสูตร ธรรม 3 ประการ ของมาตุคาม ผู้มีใจมลทิน ตระหนี่ จิตริษยา กามราคะ เมื่อกายแตกย่อมเข้าถึง อบาย-นรก
274 ม้ากระจอก 3 ประเภท คนกระจอก 3 ประเภท ม้าดี 3 ประเภท คนดี 3 ประเภท ม้าอาชาไนย 3 ประเภท บุรุษอาชาไนย 3 ประเภท
273 มนุษย์ 3 ทวีป ฐานสูตร (มนุษย์ชาวชมภูทวีป ชาวอุตรกุรุ และเทวดามีความประเสริฐต่างกัน)
489 เลื่อมใสในสิ่งที่เป็นเลิศ 3 ประการจุนทิสูตร- วิราคะธรรม 1.พระพุทธเจ้า 2.วิราคธรรม 3.ในสงฆ์ วิบากอันเลิศย่อมมีแก่ผู้นั้น
178 โลกธาตุมี 3 ขนาด เล็ก-กลาง-ใหญ่ แต่ละขนาดใหญ่กว่ากัน 1,000 เท่า (สหัสสีจูฬนิกา ทวิสหัสสีมัชฌิมิกา ติสหัสสีมหาสหัสสี)
343 วิชชา 3 (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ)
1044 วิชชา 3.. ญาณ3... ปฏิหาริย์ 3.. วิชชา 8 (แบบย่อ)
S9-48 วิบากแห่งกรรม 3 อย่าง วิบากใน ทิฏฐธรรม (ทันควัน) อุปะปัชชะ (ในเวลาต่อมา) อปรปริยายะ (ในเวลาต่อมาอีก)
194 ศาสดาที่ควรแก่การท้วง 3 จำพวก และ ศาสดาที่ไม่ควรท้วง (ตรัสกับ พราหมณ์โลหิจจะ)
S5-87 สมณกิจที่ต้องทำมี 3 อย่าง (สมณะต้องทำมีสามอย่าง ปฏิบัติในศีล ในจิต ในปัญญา)
S3-24 เสาเขื่อน 3 ที่ต้องละ ขีลสูตร (ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ .. แก้ได้โดยเจริญมรรค8)
S6-132 สังขาร 3 กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร ลมหายใจเป็นกายสังขาร วิตกและวิจารเป็นวจีสังขาร สัญญา-เวทนา เป็นจิตตสังขาร.
991 พระเทวทัตลอบปลงพระชนม์ 3 ครั้ง ส่งคนปลงพระชนม์ด้วยธนู พระเทวทัตทุ่มหินลงมาจากเขา ปล่อยช้างนาฬาคิรี
S9-44 ภพ ๓ ภพทั้งหลาย ๓ อย่าง เหล่านี้คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ
S11-7 อกุศลมูล 3 โลภะ โทสะ โมหะ อันควรละ รากเหง้าของความชั่วทั้งปวง จะแสดงออกมาเป็นเป็นทุจริตทางกาย วาจา ใจ(ทุจริต3)
S11-8 อัคคิสูตร ไฟ ๓ กอง 1.ไฟราคะ(ดับได้โดยเห็นความไม่งาม) 2.ไฟโทสะ (ดับได้ด้วยเจริญเมตตา) 3.ไฟโมหะ (ดับได้ด้วยปัญญา)
611 อนุสัย 3 คู่กับเวทนา 3 อนุสัย 3 คือ ราคานุสัย (เกิดจากสุข) ปฏิฆานุสัย (เกิดจากทุกข์) อวิชชานุสัย (เกิดจาก อทุกขมสุข)
S10-39 อนุสัย 3 ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย
612 อนุสัย 3 ไม่เกิดแก่อริยสาวก แม้เมื่อเสวยทุกขเวทนา เพราะการไม่ติดพัน ... การดับเย็น
S9-021

อีก 3 เดือนแต่นี้ตถาคตจักปรินิพพาน...บัดนี้เรา ขอเตือนพวกเธอ สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมเป็นธรรมดา

1103 ทดสอบความเป็นอรหันต์ อรหันต์ 3 รูป เหตุแห่งความสามัคคี (จูฬโคสิงคสาลสูต) พระอนุรุทธ พระนันทิยะ พระกิมิละ
S10-12 อาหารแรกเริ่มของสัตว์มี 3 ชนิด ง้วนดิน กระบิดิน เครือดิน ... ความแตกต่าง
587 อุโบสถ-วิธีทำอุโบสถ 3 อย่าง- สวดปาติโมกข์ ในวันอุโบสถ- ภิกษุ ๔ รูป สวดปาติโมกข์ ..๓ รูป ทำปาริสุทธิอุโบสถ
643 อุปมา 3 ข้อ ตรัสกับภาระทวาชะ เรื่องการหลีกออกจากกาม เหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำ- ไม้สดตั้งบนบก-ไม้แห้งเกรอะตั้งบนบก
 
4
101 กรรมดำ-กรรมขาว กรรม 4 อย่าง อย่างไรเล่า ? (กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว..) เหตุปัจจัย และผลของกรรม
346 กรรม 4 ประการ กรรมดำ กรรมขาว กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว.. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว...
S10-34 การก้าวลงสู่ครรภ์ 4 อย่าง.. รู้สึกตัว-ไม่รู้สึกตัวในการก้าวลงสู่ครรภ์มารดา.. รู้ตัว-ไม่รู้ตัวเมื่ออยู่ในครรภ์.. รู้ตัว-ไม่รู้ตัวเมื่อคลอด
S1-28 การทำงานของจิต อาศัย 4 ธาตุ (วิญญาณอาศํย รูปตั้งอยู่ อาศัยเวทนา สัญญา สังขาร... 4 ธาตุนี้เรียกว่าอารมณ์)
S8-269 การนอน 4 แบบ ๑.เปตไสยา(นอนหงาย-คนตาย) ๒.กามโภคีไสยา(ตะแคงซ้าย)๓.สีหไสยา(ราชสีห์) ๔.ตถาคตไสยา(ตะแคงขวา)
S11-18 การพยากรณ์อรหัตผลด้วยมรรค 4 ประการ..เจริญวิปัสสนา มีสมถะเป็นเบื้องหน้า ..ใจของภิกษุปราศจากอุทธัจจะ(ลังเลสงสัย)
1068

กาลิก 4 .. ของฉัน ๔ อย่าง ๑.ยามกาลิก-น้ำปานะ ๒.ยาวกาลิก-อาหาร ๓. สัตตาหกาลิก-น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ๔. ยาวชีวิก-ยารักษาโรค

S8-241 กำเนิด 4 (ลักษณะของการเกิด) การเกิดของสัตว์ในคติ 5 เกิดในไข่ เกิดในครรภ์ เกิดในเถ้าไคล เกิดผุดขึ้น(โอปปาติกะ)
S7-227 สิ่งที่อยู่ไกลกัน 4 อย่าง ฟ้ากับดิน ..ฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งสมุทร..พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ..ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ
S3-25 ความรัก 4 แบบ (รักเกิดจากรัก - เกลียดเกิดจากรัก - รักเกิดจากเกลียด -เกลียดเกิดจากเกลียด)
207 ความรัก 4 แบบ (รักเกิดจากรัก ,เกลียดเกิดจากรัก , รักเกิดจากเกลียด, เกลียดเกิดจากเกลียด)
S9-012 คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวได้ 8 บุรุษ คู่ที่ ๑ โสดาปัตติผล +โสดาปัตติมรรค คู่ที่ ๒ สกทาคามิผล + สกทาคามิมรรค ...
393 ครุฑ 4 จำพวก กำเนิดครุฑ 4 จำพวก (เกิดในไข่..เกิดในครรภ์..เกิดในเถ้าไคล..เกิดผุดขึ้น)
392 นาค 4 จำพวกเป็นสัตว์เดรัจฉานมี ๑.เกิดในไข ๒.เกิดในครรภ์ ๓.เกิดในเถ้าไคล ๔.เป็นโอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น)

750

เวสารัชชญาณ 4 อย่าจอมโลก-เวสารัชชสูตร ทรงประกาศ ตําแหน่งจอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ไม่มีใครเทียบ

460 จักรพรรดิ์สุทัสสนสูตร มีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นขอบเขต กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีอาณาจักรมั่นคง.
S11-13 พระเจ้าจักรพรรดิ ทรงสัมฤทธิผล 4 อย่าง 1 รูปงามเกินมนุษย์ 2.อายุยืนเกินมนุษย์ 3.อาพาธน้อย 4.เป็นที่รักใคร่ของพราหมณ์
1287 พระพุทธเจ้าทรงพระประชวร ใน 4 เหตุการณ์ (จากที่พบในพระไตรปิฎก)
646 ฌาน 4 และ ญาณ 3 ทรงบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชาได้กำจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว สคารวมาณพขอบวช
138 ฐานะ 4 ประการนี้ (การดูใจ ศีล-รู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ความสะอาด-รู้ได้ด้วยถ้อยคำ กำลังใจ-รู้ได้ในอันตราย ปัญญา- พึงรู้ได้..)
645 เหตุ 4 ประการ ทุกกรกิริยา- เหตุที่ทำให้พระองค์กลับมาฉันอาหาร
S10-13

ทางแห่งความหมดจด 4 ทาง..1.องค์แปด 2.อริยสัจสี่ 3.วิราคธรรม 3.ผู้มีพุทธจักษุ เห็นว่าสังขาร ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

B12 -01 ทรัพย์- หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 4 ประการ หนังสือปฐมธรรม
   
538 ธาตุ 4 รายละเอียดของธาตุสี่  1.ปฐวีธาตุ -ธาตุดิน 2.อาโปธาตุุ-ธาตุน้ำ 3.เตโชธาตุ-ธาตุไฟ 4.วาโยธาตุ-ธาตุลม
998 ธรรม ที่ควรตั้งไว้ในใจ 4 ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ๔ : ๑.มีปัญญา ๒.มีสัจจะ ๓.มีจาคะ ๔.มีอุปสมะ (ความสงบ ความระงับ)
1124 ธรรมมีประเภทละ 4 (โดยสารีบุตร) ธาตุ ๔ อย่าง.. อาหาร๔ ..วิญญาณฐิติ ๔ ..ธรรมขันธ์ ๔.. กรรม ๔ ..การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ อย่าง
S10-25 ธรรมชาติ 4 อย่างนี้มีอยู่ ...เพราะมีธรรมชาติ ๔ อย่างนี้มีอยู่ การสลัดออกซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ จึงปรากฎ
1142 ธรรมสมาทาน 4 อย่าง คือ 1.แบบสุขปัจจุบัน..มีทุกข์เป็นวิบาก 2.ทุกข์ปัจจุบัน.. ทุกข์เป็นวิบาก 3. ทุกข์ปัจจุบัน.. สุขเป็นวิบาก
S3-27 ธรรม 4 ประการ ที่ควรู้, ควรละ, ทำให้เจริญ, ทำให้แจ้ง (รู้-ขันธ์5 ละ-อวิชชา จริญ-สมถะวิปัสนา แจ้ง-วิชชาและวิมุติ)
298 ธรรม 4 ประการ ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ ควรทำให้แจ้ง ควรทำให้เจริญ
1134 ธรรม 4 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
   
S9-49 บุคคล 4 จำพวก เรียงตัวได้ 8 บุรุษ 1.โสดาบัน.2 ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นโส 3.สกทาคามี 4.ผู้ปฎิบัติเพื่อเป็นสกทา 5. อนาคามี 6...
500 บุคคล 4 จำพวก 1.อสัตบุรุษ ....สัตบุรุษ.. คนดี..คนลามก..คนมีธรรมอันลามก..คนมีธรรมงาม..ฝนตกฟ้าร้อง..ฝนตกฟ้าไม่ร้อง..
S7-219

บุคคล 4 จำพวก อสังขาร-สสังขารปรินิพพายี ๑.สสังขารก่อนตาย ๒.สสังขารหลังตาย ๒.อสังขารก่อนตาย ๔.อสังขารหลังตาย

1226 บุคคล 4 จำพวก สสังขารปรินิพพายี อสังขารปรินิพพายี นิพพานปัจจุบัน-หลังกายแตก
551 บุคลล 4 ประเภท ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท :กายออกจิตไม่ออก กายไม่ออกจิตออก กายไม่ออกจิตไม่ออก กายออกจิตออก
504 บุคคล 4 จำพวก จตุกกนิทเทส เช่น.อสัตบุรุษ สัตบุรุษ/ คนดี/คนลามก/คนมีธรรมอันลามก/คนมีธรรมงาม /ฝนตกฟ้าร้อง/ ...
813 บุคคล 4 จำพวก (สัมมาวาจา) 1.ติแต่ไม่สรรเสริญ 2.สรรเสริญและไม่ติ 3.ไม่ติไม่สรรเสริญ 4. ติและสรรเสริญ (พ.เจ้าสรรเสริญ)
1002 บุคคล 4 จำพวก ถูปารหบุคคล ผู้สมควรสร้างสถูป เพื่อผู้เห็นจะยังจิตให้เลื่อมใส ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
1117 บุคคล 4 จำพวก(สังโยชน์สูตร) อริยะบุคคล ตั้งแต่สกทาคามีขึ้นไป ที่ยังละสังโยชน5 ได้-ไม่ได้, สร้างการเกิดและภพได้-ไม่ได้
S3-28

บุคคลเปรียบด้วยมะม่วง 4 จำพวก (อัมพสูตร) (มะม่วงดิบผิวสุก-มะม่วงสุกผิวดิบ-มะม่วงดิ ผิวดิบ-มะม่วงสุกผิวสุก)

   
920 ปาราชิก 4 เป็นอาบัติหนัก ที่เรียกว่า อเตกิจฉา คือแก้ไขไม่ได้เลย (คือต้องออกจากความเป็นพระ -ต้องสึก)
279 ปฏิปทา 4 ประการ ทุกขาปฏิปทาฯปฏิบัติลำบากรู้ช้า-ทุกขาปฏิปทารู้เร็ว-สุขาปฏิปทาฯปฏิบัติสะดวกรู้ช้า )
470 ปสาทสูตร ความเลื่อมใสในสิ่งเลิศ 4 ประการ เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า- อริยมรรคมีองค์ ๘- เลื่อมใสในวิราคะ- เลื่อมใสในพระสงฆ์
469 ปสาทสูตร ความเลื่อมใสในสิ่งเลิศ 4 ประการ เลื่อมใสพระพุทธเจ้า- อริยมรรคมีองค์ ๘- เลื่อมใสในวิราคะ- เลื่อมใสในพระสงฆ์
564 ผลของการรู้ และไม่รู้อริยสัจ 4 เปรียบซัดท่อนไม้ขึ้นสู่อากาศ..และการดับเร่งดับไฟที่ลุกโพรงบนศรีษะ..
S4-75 ผู้ทำศาสนาเสื่อม 4 อย่าง (เล่าเรียนมาผิด-เป็นคนว่ายาก-ไม่บอกสอน-สะสมบริกขารโดยไม่เหลียวแลวิเวกธรรม)
658 พรหมวิหาร 4 ของปริพาชก เมตตสูตร ที่ไม่อาจรู้ว่า มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างยิ่ง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด
1057 มนุษย์ในโลกธาตุอาศัยอยู่ 4 แห่ง 1. ชมพูทวีป 2. อปรโคยานทวีป 3. อุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง 4. ปุพพวิเทหทวีป
S10-16 มนุษย์ใน 4 ทวีป (มนุษย์โลก และมนุษย์ต่างดาวในโลกธาตุนี้)
465 มหาประเทศ 4 อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้าน ฟังจากพระพุทธเจ้า.. ฟังมาจากสงฆ์ในอาวาส-พระเถระ-ประธานสงฆ์ ...
484 มหาภูตรูป 4 ย่อมดับไม่มีเหลือ ในที่ไหนหนอ....เธอมิควรถามอย่างนั้น แต่ควรถามว่า มหาภูตรูปย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน
148 ม้าอาชาไนย 4 ประเภท (ม้าฉลาดเมื่อเห็นเงาปฏัก ย่อมขวนขวายโดยพลัน)
342 รูปสัญญา 4 และ วิชชา 8 (รายละเอียดของฌานแต่ละระดับ)
S12-24 สติปัฎฐาน 4 คือ กองกุศลที่แท้จริง (กุศลราสี) สรุปย่อจาก มหาสติปัฏฐานสูตร
195 สติปัฏฐาน 4 ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน พิจารณากาย -เวทนา- จิต- ธรรม
156 สมณะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้น (4 สมณะ) (สมณะที่ 1 สมณะที่ 2 สมณะที่ 3 สมณะที่ 4)
   
S9-020 สังเวชนียสถาน 4 สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็น ของกุลบุตรผู้มีศรัทธา เป็นอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อสุคตโลกสวรรค์
S3-26 สัมมัปปธาน 4 หรือ ปธาน 4 (ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ เพียรยับยั้งอกุศล เพียรสร้างกุศล)
180 โสตาปัตติยังคะ 4 คุณสมบัติของโสดาบัน (เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถึงพร้อมด้วยศีล)
453 อจินไตย 4 เรื่องที่ไม่ควรคิด คิดแล้วอาจเป้นบ้า..พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฌานวิสัย วิบากกรรม คิดในเรื่องของโลก
   
S7-213 รู้อริยสัจ 4 รีบด่วนกว่าการดับไฟบนศีรษะ ต้องใช้..ฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ
559 ผู้ไม่รู้อริยสัจ 4 ชื่อว่าตกอยู่ในที่มืด-อยู่ในหลุมเพลิง เพราะเขายินดีต่อสิ่งปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความเกิดที่สร้างขึ้นเอง
562 อริยสัจ 4 ทรงพยากรณ์เฉพาะเรื่องอริยสัจ 4 ว่านี้ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ...เรื่องอื่นที่ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ ไม่ทรงพยากรณ์
566 อริยสัจ 4 - ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร โดยละเอียด
177 อริยสัจ 4 (โดยละเอียด) (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)โดยละเอียด
563 อริยสัจ 4 ทรงบันลือสีหนาท ประกาศจตุราริยสัจ(อริยสัจสี่) พระยาสัตว์ชื่อสีหะ ออกจากถ้ำที่อาศัย สัตว์ทั้งหลายก็สะดุ้งกลัว
561 อริยสัจหลายนัยยะ
166 อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้, สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ?
560 อริยสัจ 4 เรียนอริยสัจกับหนู 4 จำพวก หนูขุดรูแต่ไม่อยู่:เรียนปริยัติแต่ไม่รู้อริยสัจ-หนูไม่ขุดรูแต่อยู่:ไม่เรียนปริยัติแต่รู้อริยสัจ
S10-21 อริยสัจ 4 อย่าง เป็นสิ่งที่คงที่
233 อานิสงส์ 4 ประการทรงจำสุตตะ คำพระศาสดาจนคล่องปากขึ้นใจ อานิสงส์ ๔ ประการ (บทแห่งธรรมย่อมปรากฏแก่เธอ)
1225 อานิสงส์ 4 ประการ จากการฟังธรรมเนืองๆ จนคล่องปาก หลังทำกาละ จะระลึกบทแห่งธรรมได้เอง .. ภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นมาสอน
691 อาหาร 4 ปุตตมังสสูตร อาหาร ๔ เพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์ แก่เหล่าสัตว์ ผู้แสวงหาที่เกิด
693 อาหาร 4 อัตถิราคสูตร กวฬีการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญ เจตนาหาร วิญญาณาหาร
1244 อัศจรรย์ 4 อย่างที่ไม่เคยมี จากการบังเกิดของตถาคต 1.ประชาชนพอใจในกามคุณ ครั้นตถาคตแสดง ก็ฟัง เงี่ยหูฟัง
982 อิทธิบาท 4 เจริญอิทธิบาท ๔ : ฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิ ผล...ย่อมแสดงฤทธิ์ ได้หลายอย่าง
492 อุปาทาน 4 (โดยละเอียด) กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน อุปาทาน ๔ มีอะไรเป็นต้นเหต.. มีตัณหาเป็นต้นเหตุ
254 อุปาทาน 4 อย่าง กามุปาทาน/ทิฏฐุปาทาน ยึดถือในความเห็นของตน/สีลัพพัตตุปาทาน /อัตตวาทุปาทาน
 
5
283 กฎ- ความเชื่อ 5 ประการของวรรณะพราหมณ์ ... พวกพราหมณ์เป็นโอรสของพรหม เกิดจากพระอุระของพรหม

450

5 พระสูตรที่สำคัญ หลังทรงตรัสรู้แล้ว และ...ด้วยบุคคลประเภทนี้เอง ที่ทำให้ พระศาสดาแสดงซึ่งธรรมอันวิเศษ
985 5 เรื่องที่พระเทวทัตขอเป็นวินัยสงฆ์ 1.อยู่ป่า 2.บิณฑบาตตลอดชีวิต 3.ครองบังสุกุลตลอดชีวิต 4.อยู่โคนไม้ 5.ไม่ฉันเนื้อสัตว์
296 กามคุณ 5 พราหมณสูตร (กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้า กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน...)
512 กามคุณ 5 อย่าง.. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หาใช่กามไม่ ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละ คือ กามของคนเรา
S5-96 กามคุณ 5 (ทรงอุปมาเหมือนติดบ่วงนายพราน รูปที่เห็นด้วยตา, เสียงทางหู, กลิ่นทางจมูก, รสทางลิ้น, และโผฏฐัพพะทางกาย)
S8-259 ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสสติ 5 ประการ มีสติก้าวไป ถอยกลับ ยืนอยู่ นั่งอยู่ มีสติสำเร็จการนอนอยู่ มีสติอธิษฐานการงาน
547 ขันธ์ 5 คือ มาร นัยที่ ๑ - นัยที่ ๒ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นมาร.. เมื่อรูปมีอยู่ มารจึงมี ผู้ทำให้ตายจึงมี ผู้ตายจึงมี
639 ขันธ์ 5 โดยละเอียด วิภาคแห่งปัญจุปาทานขันธ์ .. รากเง่าแห่งอุปาทานขันธ์ คือฉันทะ .. อุปาทานมี ๔ สี่อย่าง คือ
569 ขันธ์ 5 ที่บัญญัติกฎแห่งสังขตะ กฎแห่งความบังเกิดขึ้นก็ดี กฎแห่งความเสื่อมไปก็ดี.....ถูกบัญญัติอยู่แก่ธรรมเหล่าไหนเล่า?
590 ขันธ์ 5 เบญจขันธ์ หลายแง่ ขันธ์5 ควรรอบรู้- การบัญญัติขันธ์5- ขันธ์5 กฎแห่งสังขตะ(บังเกิดขึ้น เสื่อม เปลี่ยนแปลง)
572 ขันธ 5 เป็นเครื่องผูกพันสัตว์ ย่อมตามเห็นซึ่งรูป โดยความเป็นตน เห็นตนว่ามีรูป เห็นรูปว่ามีอยู่ในตน เห็นตนว่ามีอยู่ในรูป บ้าง
S2-46 ขันธ์ 5 เป็นไฉน (รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์)
S7-201 ขันธ์ 5 เป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้ตาย..เมื่อความยึดถือในรูปมีอยู่ มารก็จะมี ผู้ให้ตายก็จะมี ผู้ตายก็จะมี ว่าโรค หัวฝี ลูกศร.. ทุกข์เกิดแล้ว
571 ขันธ์ 5 เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รูปเป็นทุกข์.. สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา..สิ่งใดเป็นอนัตตานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน
570 ขันธ์ 5 ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน ...รูป เวทนา สัญญา สังขาร เป็น สมุทยธรรม เป็นวยธรรม และเป็นนิโรธธรรม
443 ขันธ์ 5 และอุปาทานขันธ์ 5 รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม...
579 ขันธ์ 5 สุข-ทุกข์ เกิดขึ้น เพราะการมีอยู่ของขันธ์, การประพฤติพรหมจรรย์ ก็เพื่อรอบรู้ทุกข์ ตาเป็นทุกข์ รูปเป็นทุกข์
S7-200 ขันธ์ 5 เหตุปัจจัยของ ขันธ์ 5 ก็เป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของรูป ก็เป็นอนัตตาแล้วรูปจักเป็นอัตตาได้อย่างไร
352 ขันธ์ 5 อุปมาขันธ์ 5 ( รูปอุปมาเป็น-ฟองน้ำ.. เวทนา-ต่อมน้ำ.. สัญญา-พยับแดด.. สังขาร-ลอกกาบก้วย.. วิญญาณ-นักมายากล)
590 ขันธ์ 5 - เบญจขันธ์ หลายแง่หลายมุม
1101 ขันธ์ 5 และ อุปมา ขันธ์ 5 รวม 39 พระสูตร
1183 ขันธ์ 5 เป็นของเร่าร้อน รูป เวทนา สัญญาเป็นของเร่าร้อน ผู้ใดเห็นอยู่แบบนี้ย่อมเบื่อหน่าย คลายกำหนัดจึงหลุดพ้น
   
324 คติ 5 และอุปมา สารีบุตร ! คติ ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่ คือ (๑) นรก (๒) กำเนิดเดรัจฉาน (๓) เปรตวิสัย (๔) มนุษย์ (๕) เทวดา
1120 ความตระหนี่ 5 อย่าง (มัจฉริยะ๕) ตระหนี่ที่อยู่ ตระหนี่สกุล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่ธรรม (ตระหนี่ธรรมน่าเกลียดยิ่ง)
264 ฝูงโค 5 จำพวกว่ายข้ามแม่น้ำ (อุปมาด้วยฝูงโคว่ายข้ามแม่น้ำกับ บุคคล 5 จำพวก อรหันต์ อนาคามี สกทาคามี โสดาบัน สัทธา)
312 ฐานสูตร (ฐานะ 5 ประการ) อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆในโลก ไม่พึงได้เป็นไฉน
S1-02 ฐานะ 5 ประการที่ไม่อาจได้ตามที่ปราถนา (อย่าแก่เลย..อย่าเจ็บ อย่าตาย อย่าสิ้นไป อย่าวินาศเลย)
S10-32 ทุกข์ของสตรี 5 ประการ อาเวณิกสูตร เว้นจากญาติ มาตุคามมีระดู มาตุคามมีครรภ์ มาตุคามเข้าถึงความเป็นหญิงบำเรอของบุรุษ
S12-18 ทรัพย์ 5 ประการเป็นไฉน ทรัพย์คือศรัทธา คือศีล คือสุตะ คือจาคะ คือปัญญา
118 เทวดาตายจะมีอาการ 5 อย่าง (ผิวพรรณ-อาภรณ์เศร้าหมอง ดอกไม้เหี่ยวเฉา เหงื่อออกรักแร้...)
S4-P119 เทวดาพรหม 5 ชั้น (เทวดารูปภพ) อายุของเทวดาชั้นพรหมนี้ มีอายุ 1 กัป - 16,000 กัป
412 เทวทูตทั้ง 5 เป็นคำถามของนายนิรยบาล(ในนรก) คือการเกิด คือความแก่ คือความเจ็บ คือการถูกลงโทษ คือความตาย
S3-39 ธรรม 5 ประการ รักษาพรหมจรรย์ด้วยน้ำตา (ธรรม 5 อย่างคือ ที่ชื่อว่า ศรัทธา หิริ โอดตัปะ วิริยะ ปัญญา)
1080 ธรรม 5 ประการ เถรสูตร ภิกษุผู้ปฎิบัติเพื่อความฉิบหาย และ ภิกษุผู้ปฎิบัติเพื่อความสุข ความเจริญ แก่มหาชน
S10-22 ธรรม 5 ประการ ของภิกษุผู้เถระ อันเป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง ของเพื่อนพรหมจรรย์
1125 ธรรมมีประเภทละ 5 (โดยสารีบุตร) ขันธ์ ๕ .อุปาทานขันธ์ ๕ ..กามคุณ ๕..คติ ๕ มัจฉริยะ ๕ นีวรณ์ ๕ สิกขาบท ๕ (ศีล๕)
1135 ธรรม 5 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
S9-42 นิวรณ์ 5 (อุปมา) นิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง (กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิธะ อุทธัจจะกุกกุจจ วิจิกิจฉา)
120 นิวรณ์ 5 สคารวสูตร (นิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง นิวรณ์มี 5 ประการ เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี)
S3-P31 นิวรณ์ 5 คืออาหารของอวิชชา ปฏิจจ-แห่งอาหารของอวิชชา (ทุจริต3- กาย วาจา ใจ ก็เป็นอาหารของนิวรณ์5)
224 รัตนะ 5 เป็นไฉน (ปิงคิยานีสูตร) พระพุทธเจ้า ผู้ถ่ายทอดคำสอน อริยะบุคคล ผู้เดินมรรค(ผู้ปฏิบัติ) ผู้กตัญญูกตเวที
264 บุคคล 5 จำพวก จูฬโคปาลสูตร (อุปมาด้วยฝูงโคว่ายข้ามแม่น้ำกับอรหันต์ อนาคา สกทาคามี โสดาบัน 5.ธัมมา-สัทธานุสารี )
509 ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฐิ 5 จำพวก (นิฏฐาสูตร ) พวก1 เชื่อมั่นในโลกนี้ สัตตกขัตตุ โกลัง เอก.. พวก2 โลกนี้ไปแล้ว อนาคามี 5 จำพวก
S10-31 บุรุษ- คุณสมบัติของบุรุษ 5 ประการ ย่อมไม่เป็นชอบใจ และไม่ชอบใจของสตรี) มนาปสูตร
S5-95 ผู้ถูกตะปูตรึงใจ 5 ตัว (ภิกษุที่เคลือบแคลงสงสัยพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไตรสิกขา ครุ่นโกรธ..ย่อมหาความเจริญไม่ได้)
442 ผู้อยู่ป่าชนะภัย 5 อย่าง..ภัยจากงูพิษแมลงป่อง..พลาดตกหกล้ม... มีสิงห์เสือโคร่ง..ภัยจากโจร..ภัยจากมนุษย์และ อมนุษย์
656 พราหมณ์บัญญัติ คุณสมบัติและวรรณะของพราหมณ์ 5 ประการ พราหมณ์โสณทัณฑะ โต้วาทะกับพระผู้มีพระภาค
419 ภัยในอนาคต 5 ประการ (จากพระโอษฐฺ์) ที่ต้องเร่งความเพียร ความชรา - ความเจ็บไข้- ข้าวเสียหาย- โจรป่ากำเริบ- สงฆ์แตกกัน
1104 ภัยในอนาคต 5 ประการ(ฉบับหลวง) อนาคตสูตรที่ ๔ ภิกษุเป็นผู้ชอบจีวร ชอบบิณฑบาต ขอบเสนาสนะ คลุกคลีภิกษุณี คลุกคลี...
667 มหาโจร 5 จำพวก 1.บวชหาบริวาร 2.ยกตนข่มท่าน 3.ตามกำจัดภิกษุผู้บริสุทธิ์ 4.หวังสิ่งของ 5.อวดอุตตริอันไม่เป็นจริง
S7-225 วาจาประกอบด้วยองค์ 5 ประการ วาจาสูตร
700 วาจา 5 ถ้อยคำที่พึงกล่าว 5 ประการ 1.โดยกาลควร-ไม่ควร 2.จริง-ไม่จริง 3.อ่อนหวาน-หยาบ 4.ประโยชน์-ไม่ 5.เมตตา-มีโทสะ
1327 ศาสดา 5 จำพวก มีปรากฏอยู่ในโลก... เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ แต่ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
1074 ศีล 5 หรือ ภัยเวร ๕ ประการ ตรัสไว้ ๒ พระสูตร ตรัสกับอนาถบิณฑิก และตรัสกับภิกษุ ท. โดยเนื้อความตรงกัน
B12-02 ศีล 5 จากหนังสือปฐมธรรมหน้า 118
548 ศีลวิบัติ 5 ประการ อักโกสกสูตร โทษของคนทุศีล เสื่อมทรัพย์ ศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป ไม่องอาจ ตายไปย่อมเข้าถึง อบาย- นรก
S4-P119 สุทธาวาส 5 ชั้น เทวดาชั้นสุทธาวาส อายุของเทวดาชั้นนี้ มีอายุ 1,000 กัป - 16,000 กัป
S10-30 สตรี-คุณสมบัติของมาตุคาม(สตรี) 5 ประการ ที่ไม่เป็นที่ชอบใจ และไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษ อมนาปสูตร
1441 เหตุแห่งวิมุตติ 5 ประการ (วิมุตติสูตร) 1.ศาสดาหรือภิกษูแสดงธรรม 2.ภ.แสดงธรรม 3.ภ.สาธยายธรรม 4.ตรึกตาม 5.สมาธินิมิต
285 อชิตะปัญหา 5 ประการ ... สติปัญญา ดับเมื่อใด อชิตสูตร (สติและปัญญา ดับไปเมื่อใด)
S7-223 อาชีพต้องห้าม 5 ประการ- วณิชชสูตร
S10-23 อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการ ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง ฟังแล้วเข้าใจชัด บรรเทาความสงสัย ความเห็นตรง จิตย่อมเลื่อมใส  
1436 อานิสงส์ในการฟังธรรมตามกาล 5 ประการ นันทกสูตร ย่อมเป็นที่รักของพระศาสดา ย่อมซาบซึ้งอรรถซึ้งธรรม ย่อมแทงตลอด
S7-226 อานิสงส์ 5 ประการ เมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุล เป็นไปเพื่อสวรรค์..เกิดในสกุลสูง..มีศักดิ์ใหญ่..มีทรัพย์มาก..มีปัญญามาก
S3-10 อสัปปุริสทาน 5 และ สัปปุริสทาน 5 ประการ (การให้ทาน) ให้โดยเคารพ อ่อนน้อม ด้วยมือตนเอง ของไม่เป็นเดน...
307 อินทรีย์ 5 (ความหมาย) สัทธินทรีย์(ศรัทธา) วิริยินทรีย์(วิริยะ) สตินทรีย์(สติ) สมาธินทรีย์(สมาธิ) ปัญญินทรีย์(ปัญญา)
319 อินทรีย์ 5 (วิภังคสูตรที่ ๑) ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
S6-138 อินทรีย์ 5 พระมหาโกฏฐิกะ ถามพระสารีบุตร
320 อินทรีย์ 5 พละ 5 (สาเกตสูตร)สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ เหมือนแม่น้ำสายเดียวกันแยกระหว่างเกาะกลางแม่น้ำ
306 อินทรีย์ 5 พละ 5 สาเกตสูตร (สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์...)
175 อุปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์ 5 ต่างกันหรือไม่ (ขันธ์5 คือ รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ,)
 
6
S7-165 กรรม 6 อย่าง สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ..เจตนาเป็นกรรม..เหตุเกิด..ความมีประมาณต่างๆ..วิบากแห่งกรรม.. ความดับ.. ข้อปฏิบัติ...
994 บุคคล 6 จำพวก อุทกสูตร เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู่
823 บุคคลผู้ควรกราบไหว้ อาหุเนยยสูตร(รวม7พระสูตร) ภิกษุประกอบด้วยธรรม 6 ,6, 8, 8, 10 ประการ.. บุคคล9 และ10 จำพวก
784 การได้อารมณ์ 6 นานานัตตธาตุ.. ปฏิจจสมุปบาทแห่ง อารัมมณลาภ นานัตตะ (การได้อารมณ์หก)
1027 อานิสงส์ 6 ประการ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ผัคคุณสูตร ได้ฟังตถาคต สาวกตถาคตแสดงธรรม ระลึกบทแห่งธรรมได้เอง
B12-01 หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6 ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องต่ำ ทิศเบื้องบน.. หนังสือปฐมธรรมหน้า 9
1350

เหตุแห่งความวิวาท 6 อย่าง มักโกรธ..ลบหลู่ตีเสมอ..ริษยาตระหนี่..โอ้อวดมีมายา..ปรารถนาลามกมีความเห็นผิด ..เชื่อถือผิวเผิน

S3-09 ธรรม 6 ประการ ที่ภิกษุต้องละ (มานะถือตัว ...เย่อหยิ่ง ความเข้าใจผิด ความหัวดื้อ...)
331 ธรรม 6 หมวดใช้ทดสอบความเป็นอรหันต์ (ผัสสะสี่/อุปาทานขันธ์๕/ธาตุหก/4อายตนะภายใน/5อายตนะ-นอก/6 ถอนมานะ
1126 ธรรมมีประเภทละ 6 (สารีบุตร) อายตนะภายใน๖ ภายนอก๖.. วิญญาณ๖ ผัสสะ๖ เวทนา๖ สัญญา๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา๖ ธาตุ ๖
1136 ธรรม 6 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
999 ธาตุ 6 คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ
518 ธาตุวิภังค์ 6..แสดงธรรมแก่ ปุกกุสาติ โดยไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า หลังฟังธรรมรู้สึกซาบซึ้ง คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่
S8-275 ธาตุ 6 อย่าง ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ธาตุ 6 อย่าง (1) ธาตุ 6 อย่าง(2) ธาตุ 6 อย่าง(3)
997 อายตนะ 6 ภายใน๖ ภายนอก๖ ผัสสายตนะ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ๖ เป็นแดนเกิดของกรรม และเป็นแดนเกิดของภพ
302 ผัสสะ 6 ปฏิจจสมุปบาทมี เมื่อมีการกระทบทางอายตนะ (ผัสสะ 6 อายตนะ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
622 ผัสสายตนะ 6 สังคัยหสูตรที่ 1 ..เฝ้าระวังผัสสะทาง ตา หู จมูก.. ผู้ไม่หวั่นไหว คือผู้ปราบราคะ-โทสะแล้ว ย่อมเข้าถึงนิพพาน
S9-50 ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 6 อย่าง
503 ผู้ประเสริฐของโลก 6 จำพวก 1.พระพุทธเจ้า 2.พระปัจเจก 3.สารีบุตร-พระโมค 4.อรหันต์ที่เหลือ 5.อนาคามี 6.โสดา-สกทา
S5-117 มานะ 6 ถือตัว, แกล้งลดตัว, ยกตัว, ถือตัวจัด, หัวดื้อ, สำคัญตัวเองว่าเลว
221 สัตว์ 6 ชนิด กายคตาสติ : โทษและคุณของกายคตาสติ (ทรงอุปมาเหมือนจับสัตว์ 6 ชนิด)
540 สัญญามี 6 หมวด สัญญาในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ในธรรมเพราะจำได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา เช่นจำสีเขียว สีเหลืองฯลฯ
1100 สัญญา 6 พึงรู้จักสัญญา.. แดนเกิดของสัญญา ความต่างของสัญญา ความดับของสัญญา ทางดำเนินใหเถึงความดับไม่เหลือ
361 อนุตตริยะ 6 ประการ (เห็นพระตถาคต -สดับธรรมตถาคต -ศรัทธาตถาคต- ฝึกอบรมในอธิศีล -รับใช้พระตถาคต -ระลึกถึงตถาคต)
S4-80 อนุตตริยะ 6 สิ่งที่ยอดเยี่ยม แบบย่อ เห็นตถาคต -สดับธรรม -ศรัทธาตถาคต
1143 อนุสสติ 6 ประการ อริยสาวก 1.ย่อมระลึกถึงตถาคต 2.พระธรรม 3.พระสงฆ์ 4.ศีลของตน 5.จาคะของตน 6.ระลึกถึงเทวดาว่ามีอยู่
278 อภิภายตนะ 6 ประการ ปริหานสูตร และ อภิภายตนะ ๖ (ผู้มีธรรมอันไม่เสื่อม ภาวะที่มีอำนาจเหนืออายตนะ)
 
7
   
1323 แก้ง่วง 7 วิธี ตรัสกับพระโมคคัลลานะ (โมคคัลลานสูตร)
S9-026 แก้ว 7 ประการ ของพระราชาจักรพรรดิ์ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว(ขุนพล) ปริณายกแก้ว(ขุนคลัง)
859 รัตนะ 7 ประการ ของผู้เป็นจักรพรรดิ์ (พระเจ้ามหาสุทัสสนะ) จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว
108 คนตกน้ำ 7 จำพวก (จากปุถุชน จนถึง อรหันต์ เรียงลำดับของความอ่อน-แก่ของอินทรีย์)
1041

คุณธรรม 7 ประการ เพื่อความเป็นท้าวสักกะ(พระอินทร์-ดาวดึงส์) เลี้ยงมารดาบิดา อ่อนน้อม พูดอ่อนหวาน ละความตระหนี่

653 ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ มี 7 อย่า ปาฏิปุคคลิกมี 14...ให้ทานแบบเจาะจง อานิสงต่างกัน
239 การบำเพ็ญทุกรกิริยา 7 วาระ (ขบฟัน อัดเพดานด้วยลิ้น ข่มจิต บีบคอและศรีษะจนเหงื่อไหลรักแร้ กลั้นลมหายใจ เทวดาขอร้อง)
782 ธาตุ 7 ประการ สัตตธาตุสูตร.. ว่าด้วยธาตุ ๗ ประการ
706 ธาตุ 7 ประการ สัตติมสูตร อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจา วิญญา อากิญ เนวสัญญา สัญญาเวทยิต อาศัยการเกิดตามปฏิจจ
1303 บุคคล 7 จำพวก (อรหันต์1+อนาคามี6) ผู้แจ้งซึ่งเจโต-ปัญญาวิมุติ /อันตราปรินิพายี 1-2-3 /อุปหัจจ /อสังขาร / สสังขารปรินิพายี
1304 บุคคล 7 จำพวก นิพพานสูตรผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรกระทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
S4-78 ผู้ที่ถือว่าไม่ได้เป็นสมณะ (7 นัยยะ) (ไม่รู้ขันธ์ห้า-อุปาทานขันธ์-ธาตุสี่-อินทรีย์หก-อินทรีย์ห้า-ไม่รู้ปฏิจจ-ไม่รู้อริยสัจจ์)
357 ทรัพย์ 7 ประการเป็นไฉน ทรัพย์คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา
1127 ธรรมมีประเภทละ 7 (สารีบุตร) อริยทรัพย์ ๗ อย่างโพชฌงค์บริขารของสมาธิ อสัทธรรม สัทธรรม สัปปุริสธรรม นิทเทสวัตถุ สัญญา
1137 ธรรม 7 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
S11-6 นิททสวัตถุ 7 ประการ การถือพรหมจรรย์บริสุทธิ์ของสมณะในธรรมวินัยนี้ ไม่อาจนับจำนวนปีที่ปฏิบัติเหมือนกับลัทธิอื่น
420 มหาจัตตารีสกสูตร องค์ธรรม 7 ประการ เรียกว่า สัมมาสมาธิของพระอริยะ สัมมาทิฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ ...
1306 วิบัติของอุบาสก 7 ประการ วิปัตติสัมภวสูตร ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ละเลยฟังธรรม ไม่ศึกษาอธิศีล ไม่เลื่อมใสภิกษุ ตั้งจิตติเตียน 
1099 วิญญาณฐิติ 7 และอายตนะ 2 สัตว์มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน .... สัตว์มีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน ฯลฯ
S7-209 สุข-ทรงมีความสุข ยิ่งกว่ามหาราช แม้ 7 วัน 7 คืน.. คือความสุขในวิหารธรรม
S7-218 สังโยชน์ 7 ๑.กามราคะ ๒.ความโกรธ ๓.ความเห็นผิด ๔.ความลังเลสงสัย ๕.ความสำคัญตน ๖.ความกำหนัดในภพ ๗.อวิชชา
825 สัทธรรม 7 ประการ ทำให้เข้าถึงฌานทั้ง 4 ได้ไม่ยาก ได้แก่ ศรัทธา หิริ โอตตัปะ สุตะ ความเพียร สติ ปัญญา
314 โพชฌงค์ 7 (๑.สติสัมโพชฌงค์ ๒. ธัมมวิจย - ๓.วิริยะ ๔.ปีติ ๕.ปัสสัทธิ ๖.สมาธิสัมโพชฌงค์ ๗.อุเบกขาสัมโพชฌงค์)
720 สติสัมโพชฌงค์ 7 โพชฌงคบรรพ พชฌงค์ ๗ เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่
160 ดวงอาทิตย์ ดวงที่ 7 (ในกาลนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่ 2 3 4 5 6 7 ปรากฏ สังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง จึงควรเบื่อหน่าย)
S5-129 อีกกาลนานไกลจะมีพระอาทิตย์ขึ้น 7 ดวง น้ำในมหาสมุทรเหลือเท่ารอยตีนโค จะเกิดไฟลุกทั่วทั้งโลกธาตุ จนถึงชั้นพรหมโลก
624 อปริหานิยธรรมทั้ง 7 และ อปริหานิยธรรม 6 ข้อปฏิบัติที่มีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อม แสดงกับเจ้าวัชชี
370 อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 7 ประการ.. บรรลุอรหันต์ในปัจจุบัน..บรรลุอรหันต์ในกาลแห่งมรณะ..
1065 อรหันต์ 7 องค์ พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๗ องค์..พระพุทธเจ้า โกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ยสกุลบุตร
610 อนุสัย 7 อนุสัยคือความเคยชิน ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน กามราคะ‪‎ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ อวิชชา
846 อุปมากาม 7 ข้อ เปรียบเหมือนสุนัขหิว..เหมือนแร้ง..เหมือนหลุมเพลิง..เหมือนบุรุษฝัน..เหมือนบุรุษยืมทรัพย์.. เหมือนป่าใหญ่
 
8
1390 ครุธรรม 8 ประการ กฎเข้มของภิกษุณี ห้ามล่วงละเมิด ตลอดชีวิต (ภาพ/ข่าว การบวชภิกษุณีเมื่อ57) ที่เกาะยอ จ.สงขลา
S9-012 คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวได้ 8 บุรุษ คู่ที่ ๑ โสดาปัตติผล +โสดาปัตติมรรค คู่ที่ ๒ สกทาคามิผล + สกทาคามิมรรค ...
206 ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทร 8 ประการ (อสูรชื่นชม)
1128 ธรรมมีประเภทละ 8 (พระสารีบุตร)มิจฉัตตะ๘ สัมมัตตะ ทักขิเณยยบุคคล กุสีตวัตถุ อารัพภวัตถุ อย่างทานวัตถุ ทานุปบัติ โลกธรรม
1138 ธรรม 8 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
681 มรรค 8 (ตาราง) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สัมมาสติ สมาธิ
420 มรรค 8 มหาจัตตารีสกสูตร มรรคแปดสำหรับ อริยะ (อนาสวะ) กับแบบปุถุชน(สาสวะ)
S3-36 มรรค 8 แบบย่อ (ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา)
S6-133 มรรค 8 กับขันธ์ 3 (ตรัสกับนางวิสาขา) ขันธ์ ๓ (กองศีล กองสมาธิ กองปัญญา)
190 มหานรก 8 ขุม (จากวิกีพีเดีย/นรกตื้นสุด สัญชีวนรก อายุ 4.5 ล้าน ปีมนุษย์ นรกลึกสุด อเวจีมหานรก อายุประมาณ1 กัปป์ )
1031 โลกธรรม 8 (12 นัยยะ) ฤทธิเดชของลาภสักการะ อันตรายทารุณเผ็ดแสบ ต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ
S2-62 โลกธรรม 8 (พระพุทธเจ้าทรงตำหนิลาภสักการะ) ลาภ ยศ สักการะ และชื่อเสียง เป็นของทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย
321 โลกธรรม 8 ( ธรรมดาของโลก เรื่องของโลก ธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้ )
322 โลกธรรม 8 โลกวิปัตติสูตร (พระสูตรเต็ม..ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมเกิดขึ้นแม้แก่อริยสาวกผู้ได้สดับ)
   
1045 วิชชา 8 : วิปัสสนาญาณ- มโนมยิทธิญาณ- อิทธิวิธญาณ ทิพยโสต- เจโต- ปุพเพนิวาสา- จุตูปปาตญาณ- อาสวักขยญาณ
506 วิโมกข์ 8  ๑. ผู้ได้รูปฌาน ๒.ไม่มีความสำคัญในรูป ๓. น้อมใจเชื่อกสิณ ๔.บรรลุอากา ๕.วิญญา ๖.อากิญ ๗.เนว ๘.สัญญาเวทยิต
161 เหตุปัจจัย 8 ประการที่ทำให้เกิดแผ่นดินอันใหญ่หลวง (ธาตุไม่สมดุล-1 ผู้มีฤทธิ์-1 พระพุทธเจ้า-6)
226 อริยมรรค มีองค์ 8 (สัมมาทิฏฐิ-สังกัปปะ-วาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ-สัมมาวายามะ(ความเพียร)-สัมมาสติ-สัมมาสมาธิ)
277 อภิภายตนะ 8 ประการ (พุทธวจน) พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค
206 ความอัศจรรย์ 8 ประการ ของมหาสมุทร ที่อสูรชื่นชม
920_7 อุโบสถ 8 ประการ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ เว้นเมถุน ไม่พูดเท็จ ไม่ดึ่มน้ำเมา ไม่ฉันยามวิกาล ไม่ทัดดอกไม้ ไม่นอนที่สูง
   
 
9
1129 ธรรมมีประเภทละ 9 (โดยพระสารีบุตร) อาฆาตวัตถุ ๙ อาฆาตปฏิวินัย สัตตาวาส อนุปุพพวิหาร อนุปุพพนิโรธ
1139 ธรรม 9 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
428 ฌานสูตร สมาธิ 9 ระดับ การสิ้นไปแห่งอาสวะ๙ อาการของจิต จากตัณหาไปอุปาทาน
S3-30 สงบในสมาธิ 9 ระดับ (รูปสัญญา4 อรูปสัญญา 4 สัญญาเวทยิตนิโรธ)
271 สมาธิ 9 ระดับ ..ฌาน 1 2 3 4 และ อรูปสัญญา อีก 5 ระดับ (ถอดคำพูดจากคลิป)
429 สุขในสมาธิ 9 ระดับ สุขวรรค สุขของปุถุชน กับ สุขของอริยะเจ้า
1106 จิตตั้งมั่น-ในสมาธิ 9 ระดับ อนุปุพพนิโรธสูตร 9 ประการ อกุศลย่อมดับในปฐมฌาน..วิตกวิจารของผู้เข้าตติยฌานย่อมดับ
654 สัตตาวาส 9 ชั้น ที่อยู่ของสัตว์ .. สัตว์ที่ยังไม่หลุดพ้น เมื่อกายแตกทำลาย ต้องกลับมาสู่สัตตาวาสทั้ง 9 เหล่านี้
823 บุคคลผู้ควรกราบไหว้ 9 และ 10 จำพวก อาหุเนยยสูตร (รวม7 พระสูตร) ภิกษุประกอบด้วยธรรม 6 ,6, 8, 8, 10 ประการ
S8-240_2 9 อาการของจิต เพราะอาศัยตัณหา จึงมี การแสวงหา (ปริเยสนา).. เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมี การได้ (ลาโภ)
1189 อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9 ประการ..กามย่อมดับในที่ใด..วิตกและวิจารย่อมดับในที่ใด..ปีติย่อมดับในที่ใด.. อุเบกขาและสุขดับที่ใด
S4-44 อาหุเนยยสูตร บุคคล 9 จำพวกนี้ เป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับ (บุรุษบุคคล8 +โคตรภูบุคคล 1)
S4-45 อาหุเนยยสูตร บุคคล 10 จำพวกนี้ เป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับ (พระพุทธเจ้า ปัจเจก...โคตรภู)
 
10
102 10 พระสูตรที่สำคัญของพระศาสดา (กำหนดสมาธิทุกถ้อยคำ,อกาลิโก,สอดรับกัน,ห้ามบัญญัติเพิ่ม,ห้ามตัดทอน...)
106 กุศลกรรมบถ 10 (กรรมอันเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา ใจ)
S9-031 ผู้สมบูรณ์ด้วย กุศลกรรมบถ10 ย่อมสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ แม้จะบำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่บำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด
256 กุศลกรรมบถ 10 และ อกุศลกรรมบถ 10 (ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา ๔ อย่าง ทางใจ ๓ อย่าง)
771 กุศลกรรมบถ 10 20 30 40 ผู้ถูกทอดทิ้งในนรกนรก และผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์
388 กุศลกรรมบถ 10 จากความไม่สะอาดทางกาย วาจา ใจ เป็นเหตุให้ทุคติ (นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย) ปรากฏ
713 กำลังของตถาคต 10 ประการ ย่อมรู้ ฐานะและ รู้เหตุมิใช่ฐานะในโลกนี้ .. รู้วิบากของกรรมที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
S3-11 กถาวัตถุ 10 ถ้อยคำที่ควรพูด :เดรัจฉานกถา-ไม่ควรพูด (ไม่ควรพูดเรื่องราชา โจร เรื่องข้าว ดอกไม้ บ้าน นคร เรื่องโลก)
1347 กสิณ 10 (กาลีสูตร) ที่สมณะพราหมณ์ปฏิบัติ พระศาสดา เห็นแล้วว่า มีทั้งบรรลุประโยชน์ เป็นความสงบในใจ
S4-123 โกกาลิกสูตร นรก 10 ขุม (อัพพุทนรก ตื้นที่สุด..ปทุมนรก นานที่สุด โกกาลิกกะ กล่าวอาฆาตพระโมค-และสารีบุตร มาอุบัติที่นี่)
S4-122 คนธรรพ์ 10 ประเภท (เทวดาที่สถิตย์ในต้นไม้มีกลิ่น 10 ประเภท..ต้นไม้มีกลิ่น ที่ดอก ที่ต้น ที่ใบ ที่ผล ที่เปลือก ที่แก่น...)
1025 วินัยสงฆ์ มัชฌิมศีล 10 ประเภท ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย จุลศีล 26 ประเภท มัชฌิมศีล 10 ประเภท มหาศีล 149 รวม 185
588 ธรรม 10 ประการ ผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ 10 ควรเสพ
1130 ธรรมมีประเภทละ 10 (สารีบุตร) นาถกรณธรรม๑๐ กสิณายตนะ๑๐ อกุศลกรรมบถ๑๐ กุศลกรรมบถ๑๐ อริยวาส๑๐ อเสกขธรรม ๑๐
1140 ธรรม 10 อย่าง มีอุปการะมาก (พระสารีบุตรแสดงธรรมให้กับภิกษุ ๕๐๐ รูป) - ทสุตตรสูตร
234 ธรรม 10 ประการ เพื่อการเป็นเศษดินปลายฝุ่น ปาณาติปาตสูตร สัตว์ผู้เว้นปาณาติบาตมีน้อย อทินนาทานสูตร ผู้เว้นอทินนาทาน
S8-252 ภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรม 10 ประการ
1061 ภิกษุไม่ควรไหว้บุคคล 10 จำพวก และ ควรไหว้บุคคล 3 จำพวก
229 บุคคล 10 จำพวก มิคสาลาสูตร ผู้มีศีลแต่ไม่รู้ชัดเจโต ปัญญาวิมุติ จะไปในทางเสื่อม ส่วนมีศีลรู้เจโต-ปัญญาจะไปทางเจริญ
295 บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ )
1119 ปฏิปักษ์ 10 ประการ กัณฏกสูตร คลุกคลีปฏิปักษ์ยินดีในที่สงัด เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌาน วิตกวิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌาน
601 พุทธทำนาย มนุษย์อายุ 10 ปี จนถึง 80.000 ปี ... เมื่อเมื่อมนุษย์อายุ 8 หมื่นปี พระพุทธเจ้านามว่าพระ เมตไตรย์ จักอุบัติ
420 มรรค 10 ของ อเสขะ มหาจัตตารีสกสูตร เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ(๙) จึงพอเหมาะได้ ...สัมมาวิมุตติ(๑๐) จึงพอเหมาะได้
524 มิคสาลาสูตร- อินทรีย์ของบุคคล 10 จำพวก คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ อีกคนหนึ่งไม่ แต่ไปเกิดในชั้นดุสิตเหมือนกัน...
525 มิคสาลาสูตร-(ตาราง) อินทรีย์ของบุคคล 10 จำพวก นี้มีอยู่ในโลก (แสดงตารางเปรียบเทียบ)
318 สังโยชน์ 10 (โอรัมภาคิยสังโยชน์ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ5 เบื้องสูง5 กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ)
172 สังโยชน์ 10 โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 และ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5
157 สัญญา 10 ประการ อาพาธสูตร (คิริมานันทสูตร) ว่าด้วยการหาย อาพาธของพระคิริมานนท์
469 สัญญา 10 ประการอาพาธสูตร- คิริมานันทสูตร ว่าด้วยการหายอาพาธ ของพระคิริมานนท์
S4-45 อาหุเนยยสูตร บุคคล 10 จำพวกนี้ เป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับ (พระพุทธเจ้า ปัจเจก...โคตรภู)
1026 อำนาจประโยชน์ 10 ประการ แห่งการบัญญัติสิกขาบท เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ เพื่อป้องกันอาสวะจะบังเกิด เพื่อกำจัดอาสวะ
 
11-30
197 ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา 11 ประการ (เป็นผู้มีศีล มีสุตตะ มีมิตรดี ประกอบด้วยธรรม ไม่เกียจคร้าน...)
311 ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา 11 ประการ (แบบละเอียด)
S1-13 ศรัทธา 12 ประการ (ศรัทธา เข้าหา นั่งใกล้ เงี่ยโสต..แบบย่อ)
317 ศรัทธา 12 ประการ การตามรู้ซึ่งความจริง 12 ประการ (ศรัทธา เข้าหา นั่งใกล้ เงี่ยโสต ฟังธรรม ทรงจำ ใคร่ครวญ...)
798 อาการสิบสอง 12 ปริวัฏฏ์สาม อริยสัจสี่ .สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ(ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างเกิดขึ้น)
646 ญาณ 3 (12 อาการ) ทรงบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชาได้กำจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว สคารวมาณพขอบวช
653 ทาน ปาฏิปุคคลิกมี 14...ให้ทานแบบเจาะจง อานิสงต่างกัน และ ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ มี ๗ อย่าง
S9-41 ผู้รู้อริยสัจย่อมไม่หวั่นไหวดุจเสาหิน16 ศอก ฝังอยู่ในดิน ๘ ศอก โผล่พ้นดิน ๘ ศอก ย่อมไม่หวั่นไหวแม้ลมฝนจะพัดมาทั้ง๔ทิศ
386 ชั้นเทวดา พุทธวจน (15ชั้น) ฉบับหลวง (17ชั้น) ข้อมูลจากวิกิพีเดีย (26ชั้น)
718 พราหมณ์ 16 คนเข้าเฝ้าฯ วัตถุกถา สุตตนิบาต ปรายนวรรคที่ ๕ พราหมณ์พาวรี พาศิษย์ ๑๖ คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อถามปัญหา
S12-12 วินัยสงฆ์ 16 ข้อ ห้ามภิกษุแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่านี้ (จากสิกขาบท 227 ข้อ)
325 ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ 18 อย่าง (ธาตุ 18 อย่าง ธาตุ 6 อย่าง ธาตุ 3 อย่าง)
461 วัตถุสำหรับอธรรมวาที 18 ประการ.... แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ว่าเป็นธรรม แสดงสิ่งที่ไม่เป็นวินัย ว่าเป็นวินัย
657 ธรรมวาที - อธรรมวาที 18 ประการ ให้ภิกษุแสดงสิ่งพระองค์บัญญัติ ว่าบัญญัติ ประพฤติมาว่าประพฤติมา
291 ผัง มโนปวิจาร 18 (ผัง)
696 มโนปวิจาร 18 ทิฐิ ๓ อย่างของพราหมณ์ ธรรมที่ไม่อาจถูกติเตียน ผัสสายตนะ๖ มโนปวิจาร๑๘ อริยสัจ๔ ธาตุ ๖
698 มโนปวิจาร 18 สฬายตนวิภังค (มหาจุฬา) ผัง อายตนะใน๖..นอก๖..วิญญาณ๖...ผัสสะ๖.. มโนปวิจาร๑๘.. สัตตบท ๓๖
288 ผังมโนปวิจาร 18 (ความนึกหน่วง) ทางดำเนินของสัตว์ 36 (สัตตบท36) อายะตนภายใน 6 นอก 6 วิญญาณ 6 มโนปวิจาร 18
421 ฐานที่ตั้งแห่งความมีสัมปชัญญะ 19 ฐาน การยืน เดิน นั่ง นอน อย่างมีสัมปชัญญะ กระทำจิตภายใน ให้เป็นจิตเป็นที่หยุดพัก
389 เกวียนบรรทุกเมล็ดงา 20 ขารี ทุก 100 ปี หยิบออก 1 เมล็ด จนหมด ...อุปมาอายุนรก ชั้นตื่นสุดคื อัพพุทนรก
S5-121 เปรต 21 ประเภท แบ่งตามวินัยและลักขณสังยุตตพระบาลี แบ่งได้ 21 ประเภท
673 เปรต 21 ชนิดพระโมคคัลลานะเห็นเปรต ถูกเพ่งโทษว่าอวดอุตตริ.. ทำอกุศลกรรมอะไรบ้าง จึงเสวยวิบากเช่นนั้น
S4-49 พุทธประวัติโดยย่อ 23 เรื่องที่ควรรู้ (คัดย่อจากพุทธประวัติจากพระโอษฐ์)
605 พระพุทธเจ้า- พุทธวงศ์ สายพระพุทธเจ้ามี 25 วงศ์ วงศ์ที่ 1 พระทีปังกรพุทธเจ้า... วงศ์ที่ 25 พระโคตมพุทธเจ้า
452 จักกวัตติสูตร 26 มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
1025 วินัยสงฆ์ จุลศีล 26 ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย จุลศีล 26 ประเภท มัชฌิมศีล 10 ประเภท มหาศีล 149 ประเภท รวม 185 ประเภท
1240 อนุปุพพิกถา 26 พระสูตร ทั้งพระไตรปิฎก ธรรมเทศนาเป็นลำดับ ฟอกจิตของผู้ฟังให้หมดจดเป็นชั้นๆ รวมผู้ฟังทั้งหมด 200,123 คน
S9-45 บุคคลที่ได้ชื่อว่า พราหมณ์ 28 นัยยะ
604 พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (อรรถกถา)... (ก่อนพุทธวงศ์ 3 พระองค์ ในพุทธวงศ์ 25 พระองค์)
614 ง้วนดิน-กำเนิดสัตว์- โลกธาตุ (คัดย่อจากพระสูตร อัคคัญญสูตร) คัดย่อเป็น 28 หัวข้อ เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
575 ภิกษุเมืองปาวา 30 รูปฟังธรรมแล้วหลุดพ้น. ติงสมัตตาสูตร สมัยเกิดเป็นโคถูกฆ่าตัดคอ โลหิตที่ไหล มากกว่าน้ำในมหาสมุทร
 
31-100
350 นิพพานมี 32 ชื่อ หลากหลายพระสูตรเรื่องนิพพาน ชื่อเรียกนิพพาน 32 ชื่อ
745 ปุริสลัษณะ 32 ลักขณสูตร คำทำนายมหาปุริสลัษณะ ของพระพุทธเจ้า และเหตุปัจจัยอะไรที่สร้างไว้ จึงทำให้ได้
S8-261 ปุริสลัษณะ 32 แยกตามอวัยวะ
115 สัลเลขธรรม 35 ประการ (ความขูดเกลากิเลส 35 ประการ)
S7-194 ตถาคต เคยเป็นสักกะจอมเทพถึง 36 ครั้ง ในชั้น อภัสรพรหม สมัยอดีตชาติ
288 (ตาราง) ทางดำเนินของสัตว์ 36 สัตตบท 36 มโนปวิจาร 18 อายตนะภายใน 6 ภายนอก 6 วิญญาณ 6
698 สัตตบท 36 สฬายตนวิภังคสูตร อายตนะภายใน๖..ภายนอก๖..วิญญาณ๖...ผัสสะ๖.. มโนปวิจาร๑๘.. สัตตบท ๓๖ (มีผัง) 
288 สัตตบท 36 ตาราง (ความนึกหน่วง) ทางดำเนินของสัตว์ 36  อายะตนภายใน 6 นอก 6 วิญญาณ 6 มโนปวิจาร 18
807 เวทนา 36 คือทางไปแห่งจิตของสัตว์ 36 อย่าง เนื่องด้วยเหย้าเรือน 18 (เคหสิต) หลีกออกจากเหย้าเรือน 18 (เนกขัมม-สิต)
280 โพธิปักขิยธรรม 37 (ธรรมที่เกื้อกุลต่อการตรัสรู้ :สติปัฏฐาน4 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4 อินทรีย์5 พละ5 โพชฌงค์7 มรรคมีองค์ 8)
786 พิจารณาขันธ์๕ ด้วยอาการ 40 สาวัตถีนิทานบริบูรณ์ ย่อมเข้าสู่สัมมัตตนิยาม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี
368 กุศลกรรมบถ 40 สรุปย่อพระสูตร กุศลธรรมบถ๑๐ -๔๐ เป็นการมุ่งความเพียรที่เข้มข้นมากขึ้นตามลำดับทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น
771 กุศลกรรมบถ 10 20 30 40 ( ธรรม ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ประการ ) ผู้ถูกทอดทิ้งในนรกนรก และผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์
116 ญาณวัตถุ 44 (อริยสัจใน 11 อาการของปฏิจจ)
1380 ปิยรูป สาตรูป 60 (สรุปย่อแบบตาราง)
1380 ปิยรูป สาตรูป 60 สิ่งอันเป็นที่รัก-เป็นที่ยินดีในโลก ที่เกิดจากอายตนะภายใน-ภายนอก แบ่งเป็น (หมวดละ ๖ รวม ๑๐ หมวด)
1144 ภิกษุ 60 รูป เลือดพุ่งออกจากปาก คำเตือน เรื่องทุศีล หลังตรัสจบภิกษุ ๖๐ รูป เลือดพุ่งออกจากปาก ๖๐ลาสิกขา ๖๐ หลุดพ้น
310 อรหันต์เกิดขึ้นในโลก 61 องค์ คือ ตถาคต-๑ ปัญจวัคคีย์-๕ พระยศ-๑ สหายพระยส-๔ สหายคฤหัสถ์พระยส-๕๐
201 ทิฏฐิ 62 (อาการจิตของมนุษย์)
Bio_104 ทิฏฐิ 62 ทรงทราบทิฎฐิวัตถุที่ลึกซึ้ง
733 ทิฏฐิ 62 (กลุ่ม ๑) สัสสตทิฏฐิ : เห็นว่าตัวตน(อัตตา)และโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้ เป็นแสนชาติ..รวมทั้งเป็นนักเดา(ตริตรึก)
738 ทิฏฐิ 62 (กลุ่ม ๒) สัญญีทิฏฐิ ๑๖ ลัทธเห็นว่าตนทั้ง ๑๖ ประเภทนี้ ตายไปแล้ว ก็มีสัญญาคือ ความจำได้หมายรู้ทั้งสิ้น
743 ทิฏฐิ 62 ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ ธรรมบรรยายนี้เรียก อรรถชาละ,ธรรมชาละ,พรหมชาละ,ทิฏฐิชาละ พิชัยสงครามอันยอดเยี่ยม ก็ได้
971 ทิฏฐิ 62 ฉบับ มหาจุฬา ปุพพันตกัปปิกวาทะ ๑๘ และ อปรันตกัปปิกวาทะ ๔๔ (รวมเป็น ทิฏฐิ ๖๒)
309 เอตทัคคะ 74 ท่าน (ผู้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษในด้านต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้กับพระสาวกจำนวน 74 ท่าน)
117 ญาณวัตถุ 77 (เหตุเกิดเหตุดับใน 11 อาการของปฏิจจ ทั้งอดีต -ปัจจุบัน-อนาคต และทั้งหมดนี้มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา)
339 ตาราง...พระพุทธเจ้าในอดีต ย้อนไป 91 กัป (รวม 7 พระองค์ พร้อมชื่อสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา องค์อุปัฏฐาก ฯลฯ )
335 พระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไป 91 กัป พระพุทธเจ้าวิปัสสี มีอายุประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี - (มหาปทานสูตร)
808

ให้ทานกับโสดาบัน 100 องค์ ก็สู้ให้กับสกทาคามีไม่ได้... ให้กับสกทาคามี 100 อนาคามี 100 อรหันต์ 100 สร้างกุฏิวิหาร100

430 ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 100 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 100 ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 90 ผู้นั้นก็มีทุกข์ 90 ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์
 
100-500
638.1 เวทนา 108 แบบตาราง เวทนา ๒ /เวทนา ๓ /เวทนา ๔./ เวทนา ๕. /เวทนา ๖. /เวทนา ๑๘/เวทนา ๓๖ /เวทนา ๑๐๘
638 เวทนา 108 วิภาคแห่งเวทนา.. จำแนกเวทนา.เวทนา 2 อย่าง, เวทนา 3 อย่าง, เวทนา 5 อย่าง, 6 อย่าง,18 อย่าง,36 อย่าง,108 อย่าง
539 เวทนา 108 เวทนาประกอบด้วย เวทนา ๒ /เวทนา ๓ /เวทนา ๔./ เวทนา ๕. /เวทนา ๖. /เวทนา ๑๘/เวทนา ๓๖ /เวทนา ๑๐๘
1025 วินัยสงฆ์ 185 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย จุลศีล 26 ประเภท มัชฌิมศีล 10 ประเภท มหาศีล 149 ประเภท รวม 185
468 วัชชีปุตตสูตร สิกขาบท 150 ข้อ สิกขาบท 150 ถ้วน ตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎกฉบับหลวง และฉบับอื่น
173 พระพุทธเจ้าเว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา มี 151 เรื่อง
466 สิกขาบท 227 ข้อ (วินัยของพระ)
467 สิกขาบท 227 (รายละเอียด)
565 รู้อริยสัจสี่ ยังดีกว่าถูกแทงด้วยหอกวันละ 300 เล่ม เพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้ว
1147 จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล (วินัยสงฆ์) รวม 307 เรื่อง .. พระสมณโคดม ละการฆ่าสัตว์ เว้นจาการฆ่าสัตว์ มีเมตตา เอ็นดูสัตว์
189 ยมโลกียนรก 320 ขุม อยู่รอบ 4 ทิศๆ ละ 10 ของมหานรกแต่ละขุม
666 ยโสชสูตร ภิกษุ 500 รูป ถูกพระองค์ขับไล่หลังส่งเสียงดัง ผ่านไป 1 พรรษา บรรลุธรรมขั้นอาเนญชสมาธิ ทั้งหมด
993 เทวทัตพาภิกษุใหม่ 500 รูป ไปคยาสีสะ พระสารี-พระโมคพากลับ ทำให้โลหิตพุ่งออกจากปากพระเทวทัต มรณะภาพณที่นั้น
1390 ท่านพระนันทกะ (เอตทัคคะ) แสดงธรรมแก่ พระมหาปชาบดี และภิกษุณี 500 รูป (นันทโกวาทสูตร)
1121 พระสารีบุตรแสดงธรรมแทนพระพุทธเจ้า กับภิกษุ 500 รูป ที่แคว้นมัลละ เรื่องธรรมที่มีประเภทละ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ..๑๐
457 เรื่องเกวียน 500 เล่ม ผ่านอาฬารดาบสกาลามโคตร แต่ดาบส ไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้เห็น ...ช่างอัศจรรย์หนอ
 
More 500
1000 ทรงพยากรณ์ คติและภพเบื้องหน้า ของ ภิกษุ ภิกษุณี อุบากสก อุบาสิกา ผู้ทำกาละไปแล้ว จำนวน 668 คน
634 เทวดา 10,000 โลกธาตุ มาประชุมกัน โดยรอบ ถึง ๑๒ โยชน์ (๑๙๒ กม.) เพื่อจะเห็นตถาคต
339 พ.วิปัสสีอายุ 84,000 สิขี 70,000 เวสสภู 60,000 กกุสัน-40,000 โกนา 30,000 กัสสปะ 20,000 ตถาคต 100 เมตไตรย 80,000
272

พราหมณ์เวลามะให้ทาน 84,000 ถาดทองรูปิยะ ถาดเงิน ถาดสำริด ให้ช้าง ให้รถ ให้แม่โคนม ให้หญิงสาว ให้บัลลังก์  ให้ผ้า

773 มนุษย์ - เหตุที่ทำให้มนุษย์ จากอายุ 80,000 ปี ลดลงเหลือ 10 ปี
744 มนุษย์ยุคก่อน-พระพุทธเจ้า วิปัสสี ยุคมนุษย์อายุ 80,000 ปี (91กัปที่แล้ว).มีปริสลักษณะ32 ตรง กับพระพุทธเจ้า(โคตม)
S5- 128 ขุนเขาสิเนรุ กว้าง ยาว สูง ด้านละ 84,000 โยชน์ และหยั่งลงใต้สมุทร 84,000 กม หรือด้านละประมาณ 1,344,000 กม.
1240

รวมผู้ฟังธรรม “อนุปุพพิกถา” ฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดเป็นชั้นๆ จำนวน 26 พระสูตร ผู้ฟัง 200,123 คน

851 พระเจ้ามฆเทวะ (พระพุทธเจ้าในอดีต) ชาววิเทหะ อายุ 336,000 ปี เป็นกุมาร อุปราช เสวยสมบัติ-ผนวช ช่วงละ 84,000 ปี
   
1338 อุปมา ความนานของสังสารวัฏที่สัตว์ท่องเที่ยวไป ความยาวนานของกัป... สังสารวัฏนี้ หาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้
   
   
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์