เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
     คลิป วีดีโอ สาธยายธรรม คลิปอ่านพระสูตร
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
คลิปสาธยายธรรมพุทธวจน ตามคำสอนของพระศาสดา
พุทธทาส

ปฏิจจสมุปบาท

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท-1

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท-2

ปฏิจจสมุปบาท
อาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น

อภิธรรมคืออะไร?

อัตตา อนัตตา

อารมณ์ ในพุทธศาสนา

ความลับของอายตนะ
 

ธรรมสุขวิหาร

การเห็นโทษในกาม

ใครเป็นผู้สร้างโลก

สัตตานัง (การติดทั้งหลาย)

สังโยชน์ ๑๐ศีล ๕ กับสักกายทิฏฐิ
และอาชีพที่ไม่พึงกระทำ

สนทนาธรรมก่อนฉัน

กัปปิยการก กับ เวยยาวัจจกร

โอวาทสำหรับผู้ใหม่

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/อนัตตลักขณสูตร

เขมาภิกขุณี-26 ต.ค.59

ปฏิจจสมุปบาท ๒๓ อาการ - 15 ก.ค.60

ดูทั้งหมด

พระอาจารย์พงษ์สวัสดิ์ ธีปธัมโม (ภันเตกบ)

สุขตวินิโย-โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ออกอากาศ NBT

ภันเตกบ ถามปัญหาธรรม
สมัยยังเป็นฆราวาส

ภันเตกบสนทนาธรรม

ธรรม ๕ ประการ จะมีวิบากในปัจจุบัน
ตรัสกับภารทวาชะ

อุปาทานขันธ์

ขันธ์๕
ออกอากาศ NBT

อานาปานสติ (ภันเตกบ)
อุเบกขา-อทุกขมสุข

งานวิสาขบูชา 2559
อานิสงส์ของการฟังคำพระศาสดา


โพชฌงค์ ๗
เหตุให้ถึงวิมุตติ ๕ ประการ

อานาปานสติ อย่างละเอียด
โดยภันเตกบ
   

พอจ.คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง

สักกายะเป็นอย่างไร
(ความยึดมั่นในขันธ์ ๕)

ที่หลบภัยแห่งมาร
(อานาปานสติ)

อริยมรรคมีองค์ 8
(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)

ภัยที่ช่วยกันไม่ได้
(แม่ลูกรักกันก็ยังช่วยกันไม่ได้)

ที่สุดแห่งโลก
ไม่อาจถึงได้ด้วยการไป

ฆราวาสชั้นเลิศ,อนาคามี
ความปราถนาของเทวดา

เจริญอานาปานสติ
แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ

ยึดกาย ดีกว่า ยึดจิต
วิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไป

จิตที่มีกำลัง
คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์

สัทธาสัมปทา
ลักษณะของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้อง

วิญญาณตั้งอาศัยใน 4 ธาตุ
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร

การเกิดของกาย
การเกิดของจิต

มิจฉาทิฐิเรื่องกรรม
กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล


เหตุแห่งการสมปราถนา
เชื่อการตรัสรู้ของตถาคต

บุคคลพวกไหนพ้นนรก
พวกไหนไม่พ้นนรก

นั่งสมาธิแล้ว
ไปนรกกับสวรรค์ได้จริงไหม

อสาธารณะญาณ
การเกิดดับของวิญญาณ

คำว่าตถาคต
มีที่มาอย่างไร (บ.ดอกบัวคู่)

พุทธวจน ในรายการ
ทูไนท์โชว์ ปี 2556

พุทธวจน ในรายการ
ทูไนท์โชว์ ปี 2557

พุทธวจน ในรายการ
ทูไนท์โชว์ ปี 2558

ปุจฉาวิสัชนา พุทธวจน
ในรายการโทรทัศน์ JSL ปี 2556

พุทธวจนสนทนา
บ.ล็อกซเลย์ ปี 2554


ตอบปัญหาโดยพุทธวจน
นิพพานจำเป็นแค่ไหน

ความเป็นมาของ
วัดนาป่าพง

ที่สุดแห่งโลก
ไม่อาจถึงได้ด้วยการไป

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

สักวัน..จะเห็นรูปเห็นนาม
   
 
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน (ที่เคยจัดขึ้นในอดีต)

"ท่องพุทธวจน" 31 ก.ค. 2013
สนามไอ-โมบายสเตเดียม อ.เมือง บุรีรัมย์


นักเรียน 8 พันคน ปี 2557
ท่องพุทธวจน

ท่องพุทธวจน ปี 2557
ร.ร.วัดสิริมงคล จ.บุรีรัมย์

ชวนน้องท่องพุทธวจน
3 ขวบท่องพระสูตร

ชวนน้องท่องพุทธวจนปี 3
14 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
บ้านกรวด บุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ (2558)
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

น้องลิลลี่ สปป.ลาว ท่องพุทธวจน
ภาษา ลาว และ ภาษา อ.

เด็กๆ รร.วัดบ้านสวน พัทลุง
ท่องพระสูตร

โรงเรียน นานาชาตินอริช กรุงเทพ
สอนพุทธวจน เดินจงกรม

ท่องพุทธวจน
รร.วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

โรงเรียนวัดดอนทอง
ฉะเชิงเทรา

โครงการชวนน้อง
ท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ (2556)

   

ผัคคุณสูตร ฟังธรรมก่อนทำกาละ ผิวพรรณผ่องใส นี้เป็นอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์

หลังทำกาละผิวพรรณผ่องใส

หลังทำกาละผิวพรรณผ่องใส

ฟังธรรมะก่อนตายได้ประโยชน์อะไร

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ มีแล้ว ที่เชียงราย

อย่าพึ่งตาย ก่อนที่จะได้ฟัง

คุณพ่อจรูญ โลเด อายุ 74 ปี

อานิสงส์การฟังธรรม ช่วงมรณะกาเล

รวมอนุสาสนีปาฏิหาริย์

อานิสงส์ผู้ได้สดับธรรมก่อนตาย

ฟังคำสอนก่อนเสียชีวิต

อานิสงส์ ของการได้ฟังพุทธวจน

อานิสงส์การฟังคำตถาคต

คลิปฉุกเฉิน 5 ชม. ..เปิดให้ผู้ป่วยฟัง

อานิสงส์ฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิต

เสียงสวดปฏิจจ 3 ชม.

     
     
     
 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์