เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
   ฟังเสียงอ่านพระสูตร ดาวน์โหลดคลิปเสียง
ฟังเสียงอ่านพระสูตร คำสอนพระศาสดา
แหล่งอ้างอิง http://watnapp.com/audio     
คิดดีคลีนิคปี ๕๙-
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
-การทรงพิจารณาปฏิจจหลังการตรัสรู้
-สิ่งที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
-เห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นพระพุทธองค์
-ปฏิจจสมุปบาท คืออริยญายธรรม
-คนเราจิตยุ่ง เพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท
-ปฏิจจสมุปบาท เป็นชื่อแห่งทางสายกลาง
-ทรงแนะนำอย่างยิ่ง ให้ศึกษาเรื่องปฏิจจ
-คนเราไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม เพราะไม่สามารถตัดกระแสแห่งปฏิจจ-
-ความหมายของปฏิจจ- แต่ละอาการ
-ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการ
  ดูทั้งหมด 123 เรื่อง >
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ
- สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข์
- กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนของจิต
- ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษถือหม้อน้ำมัน
- อานิสงส์สูงสุดแห่งอาณาปาณสติ 2 ประการ
- อานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4บริบูรณ์
- ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน
- กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ
- สักแต่ว่า
- มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย
- ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของค
นเจ็บไข้
  ดูทั้งหมด 123 เรื่อง >
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก
- วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์
- การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
- ลักษณะของฆราวาสชั้นเลิศ
- หลักการพูด
- สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์
- จิตอธิษฐานการงาน
- ความพอใจใดๆคือเหตุเกิดแห่งทุกข์
- เหตุให้ศาสนาเสื่อม
- สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง
- สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กรรม
  ดูทั้งหมด 124 เรื่อง >

พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน
- ละความเพลิน จิตหลุดพ้น
- ความพอใจ เป็นเหตุแห่งทุกข์
- เมื่อคิดถึงสิ่งใด แสดงว่าพอใจในสิ่งนั้น
- ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ
- ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด
- เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีตัณหา
- สิ้นความอยาก ก็สิ้นทุกข์
- มีความเพลิน คือมีอุปาทาน
- ในอริยมรรคมีองค์
- เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระทำ
- กายคตาสติ มีความสำคัญต่ออินทรียสังวร
- อินทรียสังวรปิดกั้นการเกิด บาป-อกุศล
  ดูทั้งหมด 12 เรื่อง >

  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- อะไรคือเดรัจฉานวิชา
- ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดทำเดรัจฉานวิชา
- พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา
- ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา
- ปาฏิหาริย์ 3 อย่าง
- อริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ
- ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ
- ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
- ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว
- ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน
- ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ
- อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การทำน้ำมนต์
  ดูทั้งหมด 12 เรื่อง >
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- อานิสงส์แห่งการให้ทาน
- ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้
- หลักในการจัดสรรทรัพย์
- เหตุให้ไปนรก-สวรรค์
- วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่
- ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย
- ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี
- ควรให้ทานในที่ใด
- ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน
- องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก
- การวางจิตเมื่อให้ทาน
- ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย
- สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน
  ดูทั้งหมด 88 เรื่อง>

พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตาม
อำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ผู้ชี้ขุมทรัพย์
- พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีต อนาคตและในปัจจุบัน
- พระพุทธองค์ นามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
- การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์
- การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร
- ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด
- คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด
- คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก
- ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น
- มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ
- ผู้มีหลักเสาเขื่อน
- วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้
- เมื่อ เธอ ไม่มี
- ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา
- อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ
   ดูทั้งหมด 88 เรื่อง >  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ความหมายของคำว่า รูป [กาม,รูป,อรูป ]
- ถามตอบลำดับอนาคามี_คอร์สสัปปายะ
- เรื่องที่ควรคิด...ให้คิดเรื่องกุศล
- อธิบายเรื่องกามและวิธีออกจากกาม
- กามกับกามคุณ แตกต่างกันอย่างไร
- นิพเพธิกปริยายของกาม
- กาม ประโยชน์การออกจากกาม
- มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ
- คลิปนี้ชัดเจน!!! กามวิตก, สังสารวัฏ, กรรม, ภพ
- สังกัปปะราคะคือกามของคนเรา
- เหตุที่สัตว์กลัวหรือไม่กลัว หวาดสะดุ้งต่อความ
- บุคคลพรากแล้วจากเครื่องผูกในกามในภพ
- กลุ่มของสังโยชน์ นัยของสังโยชน์
- จับสัมมาสังกัปปะ ตัวเดียวถึงนิพพาน
- โทษของ กาม
  ดูทั้งหมด 16 เรื่อง >

  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ชื่อของอริยบุคคล
- สังโยชน์ 10
- โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5
- กามคุณ 5 คือ โลกในอริยวินัย
- คุณของกามและโทษของกาม
- สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว
- นิวรณ์ 5 คือ กองกุศล
- เจริญอินทรีย์ 5เพื่อละโอรัมภาคิย
- ที่ตั้งของสังโยชน์และสังโยชน์
- ที่ตั้งของอุปาทานและอุปาทาน
- สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
- เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1)
- อานิสงส์ของสติปัฏฐาน 4 (นัยที่ 1)
- อานิสงส์ของอานาปานสติ 2 ประการ
- ผลของการละอกุศลวิตก
   ดูทั้งหมด 189 เรื่อง >

พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
- ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้
- เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ
- ฆราวาสชั้นเลิศ
- นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์
- การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา
- มนุษย์ผี
- เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรม
- กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ
- วิธีดับกรรม
- วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์
- ฉลาดในเรื่องกรรม
- ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน
- น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด
- ทางแห่งความสิ้นทุกข์
   ดูทั้งหมด 41 เรื่อง >


  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม
- อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่
- กายนี้เป็นกรรมเก่า
- การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด
- สุข-ทุกข์ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว
- เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง
- ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม
- เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน
- สุคติของผู้มีศีล
- ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม
- เหตุเกิดของทุกข์
- ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์
- ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
- เหตุเกิดของภพ
- ปฏิจจสมุปบาทกฏสูงสุดของธรรมชาติ
  
ดูทั้งหมด 44 เรื่อง>
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ
- สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
- ให้พึ่งตน พึ่งธรรม
- ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์
- ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจจธรรม
- ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ
- ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด
- อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท
- เป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นจักรพรรดิ
- คุณสมบัติของโสดาบัน
- สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร
- กฏอิทัปปัจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท
- การปรินิพพาน
- ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น
    ดูทั้งหมด 43 เรื่อง >

พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
- บทสวด ระลึกถึงพระธรรม
- บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์
- บทสวด แก้ความหวาดกลัว
- บทสวด ปฏิจจสมุปบาท
- บทสวด อริยมรรคมีองค์
- บทสวด ละนันทิ
- บทสวด อานาปานสติ
- บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้
- บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
- บทสวด ก่อนนอน
- การเจริญเมตตา
   ดูทั้งหมด 21 เรื่อง >


  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- ภพ เป็นอย่างไร
- ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1)
- ความหมายของคำว่า สัตว์
- ความทุกข์ในนรก
- เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
- การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด
- มนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์
- เหตุแห่งการเกิดในครรภ์
- ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1)
- น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล
- น้ำนมที่เคยได้ดื่ม
- เลือด ที่เคยสูญเสีย
   ดูทั้งหมด 150 เรื่อง >

  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- การปรากฎของพระตถาคต มีได้ยากในโลก
-โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
- ทรงขนานนามพระองค์เองว่า ตถาคต
- การเกิดแห่งวงศ์สากยะ
- แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ
- การลงสู่ครรภ์
- การอยู่ในครรภ์
- การประสูติ
- เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ
- แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ
- เสด็จสำนักอาฬารดาบส
- เสด็จสำนักอุทกดาบส
   ดูทั้งหมด 159 เรื่อง >

ทาน สาธยายธรรม โสดาบัน สัตว์ สัตตานัง
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
001-ทาน (การให้) เป็นอย่างไร
002-จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร
003-ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ
004-อานิสงส์แห่งการให้ทาน
005-ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ
006-ผู้ให้ข้าวยาคชื่อว่าให้อายุวรรณะสุขะ
007-ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ1
008-การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์
009-ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้
010-หากสัตว์ทั้งหลายรู้การจำแนกทาน
011-สังคหวัตถุ
012-ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้
013-ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส
014-ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์
ดูทั้งหมด เรื่อง >
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
001-แว่นส่องความเป็นโสดาบัน
002-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่1)
003-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่2)
004-โสดาบันพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8
005-เกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง
006-โสดาบันรู้จักปัญจุปาทานขันธ์
007-โสดาบันรู้จักอินทรีย์หก
008-โสดาปัตติมรรคสองจำพวก
009-โสดาปัตติผล
010-โสดาบัน ศีลสมาธิปัญญาพอประมาณ
011-โสดาบันละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ
012-โสดาบันละสังโยชน์3 และไม่ไปอบาย

ดูทั้งหมด เรื่อง >
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
01 พุทธวจน faq สัตตานัง คืออะไร
02 เข้าใจปฏิจจ จะเข้าใจสัตตานัง
03 กำเนิดของ(อวิชชา ตัณหา สัตตานัง)
04 พระสูตรที่อธิบาย คำว่า สัตตานัง
05 มโนมาจากอะไร พระพุทธเจ้าบัญญัติ
06 ขันธ์ห้า อุปาทานขันธ์ห้า สัตตานัง สังขต
07 ใคร..คือผู้ยึดติด
08 ขันธ์ ๕ ไม่ใช้ผู้ยึด ใครคือผู้หลง
09 สิ่งๆหนึ่งก็คือสัตว์ หรือสัตตานัง
10 ตัณหาคือเชื้้้อแห่งการเกิด
11 วิญญาน สัตตานังและอัตภาพของสัตตานัง
12 สัตตานังจะหลุดพ้นได้อย่างไร
13 ธรรมชาติที่แท้จริงของ สัตตานัง
14 เจาะลึกเรื่องพระอรหันต์ เรื่องสัตตานัง
ดูทั้งหมด เรื่อง >

ธรรมยาย จิต มโน วิญญาณ ธรรมยาย อนาคามี ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  ธรรมบรรยาย
01.ความหมายจิต มโน วิญญาณ
02.จิต มโน วิญญาณ ภพ ชาติ
03.เรื่องมโน ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ๑
04.เรื่องมโน ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ๒
05.แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฐิในปฏิจจ
06. จิตกับขันธ์ทั้งสี่ทำงานกันอย่างไร
07. จิต มโน วิญญาณ นิพพาน อินทรีย์ ๕
08.วิญญาณที่มีอวิชชา กับจิตที่ไปรับรู้
09.จิต มโน วิญญาน
10. จิต มโน วิญญาณ กฏการเปลี่ยนแปลง
11.อดีต อนาคต ปัจจุบัน-ปุริสคติ ๗ สัตตานั
12.ชัดเจนเรื่องของจิต เข้าถึงความไม่ตาย
13.เจริญอานาจนหลุดพ้น จิต มโน วิญญาณ
ดูทั้งหมด เรื่อง >
 

ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
1 ลำดับชั้นอนาคามี
2 ลำดับชั้นเทวดา
3 ฆฏิการ
4 ทบทวนอนาคามี
5 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง
6 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง
7 อิสิทัตตะ สกทาคามี อนาคามี
8 บุคคล 4 จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลก
9 ทบทวนบุคคล 4 จำพวกทีมีอยู่ในโลก
10 ความต่างผู้ได้สดับและไม่ได้สดับ
11 อนาคามี
12 คุณสมบัติอนาคามี
13 บุคคล 5 จำพวก
ดูทั้งหมด เรื่อ
>

  ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
01. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 สค 59
02. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 20 สค 59
03. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 27 สค 59
04 .สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 สค 59
05. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 3 กย 59
06. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 3 กย 59
07. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กย 59
08. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กย 59
09. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 24 กย 59
10. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 ตค 59
11. สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ตค 59
ดูทั้งหมด เรื่อง >

    คิดดีคลีนิคปี ๕๙-
อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
 
 


ดูทั้งหมด เรื่อง >
 


ดูทั้งหมด เรื่อง >
  พระสูตรที่สำคัญพอสังเขป
- รัก ศรัทธา ตถาคต เพื่อความเป็นอริยะ
- มารู้จัก ธรรมกถึก
- นิวรณ์ ๕
- สังโยชน์ (เครื่องร้อยรัดจิต)
- ลำดับการเปิดธรรมอนาคามี
- กาม ตามพุทธวจน
- วิถีชีวิตสู่ความเป็นอริยะ๑
- วิถีชีวิตสู่ความเป็นอริยะ ๒
- ศีลปาติโมกข์๑
- ศีลปาติโมกข์๒
- ศีลปาติโมกข์๓
  ดูทั้งหมด 12 เรื่อง>