เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
รวมพระสูตรเกี่ยวกับ บุคคลสำคัญ
ค้นหาคำที่ต้องการ    

รวมพระสุตรที่เกี่ยวกับบุคคลผู้มีชื่อเสียง และผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในสมัยพุทธกาล
ทุกพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ เรารวมรวมมาไว้ที่นี่
(1)
พระโมคคัลลานะ
(2)
พระเทวทัต
(3)
สัจจกนิครนถ์
(4)
พระมหากัปปินะ
(5)
พระสารีบุตร
(6)
พระมหากัสสป
(7)
พระอนุรุทธะ
(8)
พระอุบาลี
(9)
อนาถบิณฑิก
(10)
นางปชาบดีโคตมี

(11)
ราหูล
(12)
หมอชีวกโกมารภัจจ์
           
   
  ความสำคัญโดยย่อ
(1) พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์ สมัยอยู่สำนักสัญชัยมีชื่อว่า อุปติสสะ เข้าบรรพชากับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสารีบุตร
(2) พระเทวทัต อยู่ในตระกูลศากยะ เข้ามาบวชในพุทธศาสนา แต่คิดการใหญ่ขอปกครองสงฆ์ แต่พระพุทธเจ้าปฏิเสธ จึงลอบปลงพระชนม์
(3) สัจจกนิครนถ์ เจ้าลัทธิที่มีอิทธิพลมากที่สุด เป็นนักโต้วาทะทีมีปัญญาหลักแหลม เคยโต้กับพระผู้มีพระภาคจนตัวเองเหงื่อตกยอมแพ้
(4) พระมหากัปปินะ เป็นอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ ผู้มีกายไม่ไหวเอนในการนั่งคู้บัลลังก์ คิดว่าตนเองบรรลุแล้ว จึงไม่ลงอุโบสถ จึงถูกพระศาสดาตำหนิ
(5) พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา ผู้มีปัญญาหลักแหลม แม้เทวดาก็ยังกล่าวชม เป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญา
(6) พระมหากัสสป เอตทัคคะด้านผู้ทรงธุดงค์ เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ เคยตามเสด็จขึ้นไปถึงชั้นพรหม เป็นประธานสังคายนาศาสนาครั้งแรก
(7) พระอนุรุทธะ เอตทัคคะด้านทิพยจักษุเป็นผู้ที่ทราบวาระจิตของพระผู้มีพระภาคขณะเสด็จปรินิพพาน และทราบความประสงค์ของเทวดา
(8) พระอุบาลี เอตทัคคะ ด้วยผู้ทรงวินัย บุคคลสำคัญในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 1 หลังการปรินิพพานของพระศาสดา
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์