เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
รวมพระสูตรของบุคคล ผู้มีบทบาทสำคัญในสมัยพุทธกาล
ค้นหาคำที่ต้องการ    

รวมพระสุตรที่เกี่ยวกับบุคคลผู้มีชื่อเสียง และผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในสมัยพุทธกาล
ทุกพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ เรารวมรวมมาไว้ที่นี่
(1)
พระโมคคัลลานะ
(2)
พระเทวทัต
(3)
สัจจกนิครนถ์
(4)
พระมหากัปปินะ
(5)
พระสารีบุตร
(6)
พระมหากัสสป
(7)
พระอนุรุทธะ
(8)
พระอุบาลี
(9)
อนาถบิณฑิก
(10)
นางปชาบดีโคตมี

(11)
ราหูล
(12)
หมอชีวกโกมารภัจจ์
(13)
ราธะ
(14)
เอตทัคคะ
ผู้ยอดเยี่ยม 74 ท่าน
(15)
พระปิณโฑล
ภารทวาชะ
(16)
พระวักกลิ
(17)
คามณี
(18)
พระมหากัจจานะ

   
(19)
อัคคิเวสนะ
(20)
สุสิมะปริพาชก
(21)
พระอุทายี
(22)
วัจฉโคตรปริพาชก
   
           
   
  ความสำคัญโดยย่อ
(1) พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์ สมัยอยู่สำนักสัญชัยมีชื่อว่า อุปติสสะ เข้าบรรพชากับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสารีบุตร
(2) พระเทวทัต อยู่ในตระกูลศากยะ เข้ามาบวชในพุทธศาสนา แต่คิดการใหญ่ขอปกครองสงฆ์ แต่พระพุทธเจ้าปฏิเสธ จึงลอบปลงพระชนม์
(3) สัจจกนิครนถ์ เจ้าลัทธิที่มีอิทธิพลมากที่สุด เป็นนักโต้วาทะทีมีปัญญาหลักแหลม เคยโต้กับพระผู้มีพระภาคจนตัวเองเหงื่อตกยอมแพ้
(4) พระมหากัปปินะ เป็นอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ ผู้มีกายไม่ไหวเอนในการนั่งคู้บัลลังก์ คิดว่าตนเองบรรลุแล้ว จึงไม่ลงอุโบสถ จึงถูกพระศาสดาตำหนิ
(5) พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา ผู้มีปัญญาหลักแหลม แม้เทวดาก็ยังกล่าวชม เป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญา
(6) พระมหากัสสป เอตทัคคะด้านผู้ทรงธุดงค์ เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ เคยตามเสด็จขึ้นไปถึงชั้นพรหม เป็นประธานสังคายนาศาสนาครั้งแรก
(7) พระอนุรุทธะ เอตทัคคะด้านทิพยจักษุเป็นผู้ที่ทราบวาระจิตของพระผู้มีพระภาคขณะเสด็จปรินิพพาน และทราบความประสงค์ของเทวดา
(8) พระอุบาลี เอตทัคคะ ด้วยผู้ทรงวินัย บุคคลสำคัญในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 1 หลังการปรินิพพานของพระศาสดา
(9) อนาถบิณฑิก เศรษฐีคหบดีผู้เลื่อมใสพระศาสดา เป็นผู้สร้างวิหารเชตวันถวายพระพุทธเจ้า
(10) นางปชาบดีโคตมี ภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนา เอตทักคผู้รู้ราตรีนาน
(11) ราหูล พระโอรสในเจ้าชายสิทธัตถะ กับพระนางยโสธรา เอตทัคคะผู้ใคร่ต่อการศึกษา
(12) หมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้า และ พระเจ้าพิมพิสาร
(13) ราธะ พระผู้มีพระภาคตอบคำถามที่พระราธะถามเรื่อง "สัตว์" ทรงแสดงเรื่องขันธ์๕ ว่าเป็นทั้งผู้ฆ่า และผู้ตาย
(14) เอตทัคคะ ผู้ทรงคุณธรรมอันยอดเยี่ยมในด้านต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแต่งตั้ง จำนวน 74 ท่าน
(15) พระปิณโฑลภารทวาชะ พระอรหันต์ผู้เหาะขึ้นไปปลดบาตรของเศรษฐี แต่ถูกพระผู้มีพระภาคตำหนิว่าเหมือนมาตุคามแสดงของลับ
(16) พระวักกลิ ปราถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า.. อย่าเลย วักกลิ ร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไร?
(17) คามณี รู้ธรรมเพียงสักบทเดียว ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาสิ้นกาลนาน
(18) พระมหากัจจานะ เอตทัคคะด้าน ผู้จำแนกอรรถแห่งภาษิตโดยย่อ
(19) อัคคิเวสนะ จำเดิมแต่เริ่มแสดง กระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิต
(20) สุสิมะปริพาชก เข้ามาบวชในสำนักพระพุทธเจ้า เพราะเข้าใจผิดคิดว่าผู้หลุดพ้นคือผู้มีฤทธิ์วิธีต่างๆ
(21) อุทายี น้อยใจที่พระพุทธเจ้าให้ละการฉันในเวลาวิกาล ทั้งกลางวันและกลางคืน
(22) วัจฉโคตรปริพาชก วัจฉะงุนงงกับคำตอบของตถาคต อันเป็นธรรมที่ลุ่มลึก ยากที่จะรู้.. คำว่าเกิดก็มิใช่ ไม่เกิดก็มิใช่ ดังนี้ ก็ไม่ควร
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์