เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  เรียงตามอักษรชุด 1
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

 
หมวดธรรมเรียงตามอักษร ก-ฮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หมวด ก    
 
 
กฎ  กถา  กรรม กระ  กล่าว  กวฬิง  กอง  ก้อน  กัป  กัสป กาม  กายคตาสติ  กาย  กายสูตร  
  การ กาลาม กำ กิมัต กิเลส กุมภ กุศล กู กู้ เกวัฏ เกวียน เกาะ เกิด โก โกฏ โกรธ  

  กฎ กถา กรรม
S1- 06 กฎธรรมชาติสูงสุด ปฏิจจสมุปบาท คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา
363 กฎสูงสุดของธรรมชาติ ปฏิจจสมุปบาท คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา คือกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย...
121 กฏอิทัปปัจยตา และ ปฏิจจสมุปบาท (บทสวดที่พระองค์สัชฌายะด้วยพระองค์เองอยู่เป็นประจำ)
S3- 11 กถาวัตถุ : ถ้อยคำที่ภิกษุไม่ควรพูด และ ควรพูด (เรื่องราชา เรื่องโจร เรื่องภัย เรื่องข้าว ดอกไม้ บ้าน นคร เรื่องโลก...)
456 กรมัททวะ  ภัตตาหารมื้อสุดท้าย ชื่อ สุกรมัททวะ แล้วทรงพระประชวรอย่างหนัก ถ่ายเป็นเลือด ใกล้จะนิพพาน
 
S9-027 กรรม - เหมือนเงาติดตามตัวไปทุกภพ
531 กรรม - การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด กรรมทางใจ(มโนกรรม) มีผลมากที่สุด มีโทษมากที่สุด ตรัสกับปริพาชกถึง 3 ครั้ง
286 กรรม - จำแนกกรรม-จูฬกัมมวิภังคสูตร (จำแนกกรรมโดยละเอียด)
287 กรรม - จำแนกกรรม-มหากัมมวิภังคสูตร (กัมวิภังค์ จำแนกกรรมโดยละเอียด)
719 กรรม - จูฬกัมมวิภังคสูตร สัตว์มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ 
303 กรรม - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม ฉลาดในเรื่องกรรม (บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม; เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม)
682 กรรม - อัญญตรสูตร (เสวยวิบากกรรม) ตรัสกับพราหมณ์ คนนั้นทำเหตุ คนนั้นเสวยผล คนอื่นทำเหตุ คนอื่นเสวยผล
S7-194 กรรม ที่ทำให้ไม่ตกต่ำ พระองค์เล่าอดีต ในชั้น อภัสรพรหม เป็นสักกะจอมเทพถึง 36 ครั้ง อันเนื่องจาก ทาน-ทมะ- สัญญมะ
S2- 51 กรรม - มิจฉาทิฐิเรื่องกรรม (กรรมไม่ได้จากตนเองบันดาล..)
1073 กรรม - มิจฉาทิฐิของ มักขลิ (เจ้าลัทธิ) มีทิฐิว่า กรรมไม่มี ...แต่คิดว่ากรรมเหมือนกลุ่มด้ายยุ่ง เมื่อคลี่ไปก็จะหมด (กรรมไปเอง)
105 กรรม (กรรมคือผัสสะ กรรม คือภพ วิบากของกรรม.. วิบาก ในทิฏฐธรรม ในอุปปัชชะ(ในเวลาต่อมา) อปรปริยายะ (ในเวลาต่อมาอีก)
534 กรรมเก่า-กรรมใหม่-ความดับแห่งกรรม กรรมเก่า คือตาหูจมูก.. กรรมใหม่คือการกระทำทางกายวาจาใจ ดับกรรมคือมรรค8
1066

กรรมเก่า – กรรมใหม่ 1.กรรมเก่า(ปุราณกัมม) 2.กรรมใหม่(นวกัมม) 3.ความดับแห่งกรรม (กัมมนิโรธ) 4.ข้อปฏิบัติ (มรรคแปด)

S1- 28 กรรมดับไปเพราะผัสสะ (กรรมเกิดเพราะผัสสะ ดับเพราะผัสสะ)
346 กรรมดำ- กรรมขาว กรรม ๔ ประการ กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว.. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว...
101 กรรมดำ- กรรมขาว กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ? (กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว..)
501 กรรม-โลณกสูตร ทำบาปอย่างไร เสวยกรรมนั้น แม้บาปกรรมจะเล็กน้อย ก็นำเขาเข้านรก เพราะไม่อบรม กาย ศีล จิต ปัญญา
S1- 27 กรรม สุข-ทุกข์- ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล มิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม (กรรม สุขทุกข์ ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล)
268 กรรมหนัก ทำลายสงฆ์ ต้องเกิดในอบาย ตลอดชั่วกัป เป็นกรรมหนัก เช่นเดียว ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด)
682 กรรม-อัญญตรสูตร (เสวยวิบากกรรม) ตรัสกับพราหมณ์ คนนั้นทำเหตุ คนนั้นเสวยผล คนอื่นทำเหตุ คนอื่นเสวยผล

  กระ   กล่าว   กวฬิง   กอง   ก้อน   กัป   กัสป
521 กระดองของบรรพชิต เหมือนเต่าหดหัวในกระดองซึ่งปลอดภัย ภิกษุก็ต้องควบคุมทวารอินทรีย์ คือตา หูจมูก ลิ้นกายใจ เช่นกัน
232 กล่าวตู่อรหันต์ วุฏฐิสูตร (ข้อพึงระวังในการกล่าวตู่อรหันต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์)
800 กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว อุปมาสามีภรรยาเดินทางสู่ที่กันดาร เมื่อเสบียงหมด จึงฆ่าลูกน้อยผู้น่ารัก ทำเนื้อเค็ม เนื้อย่าง
693 กวฬีการาหาร ผัสสาหารมโนสัญ เจตนาหาร วิญญาณาหาร อาหาร ๔  ...ถ้าอาหารสี่มีวิญญาณตั้งอยู่ความยินดีย่อมมี
617 กองกระดูกของมนุษย์ที่ตายไปแล้วใหญ่เท่าภูเขาเวลปุลละ ซัดท่อนไม้ในอากาศ- การเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเต่าตาบอด.. 
214 กองทุกข์-จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ (ตรัสกับ มหานาม เรื่องธรรมที่ยังละไม่ได้ ยังครอบงำจิตใจ)
S3- 40

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ (ทุศีลแล้วโดนลงโทษด้วยก้อนไฟที่ง้างเข้าปากจนทะลุทวาร ยังดีกว่าตายๆไปแล้วไปลงนรก)

222

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ (ทุศีลแล้วถูกโยนก้อนเหล็กแดงเข้าปากจนออกทางทวาร ยังดีกว่าตายไปแล้วไปอบาย)

616 กัป - อุปมาเรื่องกัป อุปมาการเกิดของสัตว์ ในกัปที่ล่วงไปแล้ว..ความนานของกัป .. ภิกษุชาวปาวาสำเร็จอรหันต์พร้อมกัน 30รูป
313 กัป ปัพพตสูตร..๑ กัป นานแค่ไหน (อุปมาเขาหินแท่งทึบ 100 ปีลูบด้วยผ้า 1ครั้ง)
377 กัป ๑ กัปนานแค่ไหน
726 กัปนานแค่ไหน สังสารวัฏหาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้ รวม 10 พระสูตร รวมอุปมาเรื่องกัป ความนานของสังสารวัฏ
S5- 118 กัป-แบ่งกัปตามการอุบัติพระพุทธเจ้า(1กัปมีพระพุทธเจ้า 1-5 พระองค์ ภัทรกัปมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์สุดท้ายเมตไตรย
385 กัปปสูตร อหังการ มมังการ มานานุสัย ความไม่มีอหังการ ยึดว่าเป็นตัวเรา/ มมังการ-สำคัญว่าเป็นตัวเรา/ มานานุสัย-ความถือตัว
S1- 25 กัป-ปัพพตสูตร อายุของกัปนานแค่ไหน (อุปมาลูบหินแท่งทึบ)
126 กัปหนึ่ง นานแค่ไหน ปัพพตสูตร (อุปมาหินแท่งทึบ กว้าง ยาว สูง 1 โยชน์ ทุก 100 ปี ลูบด้วยผ้ากาสี 1 ครั้ง)
592 กัสสป ท้าวสักกะ ปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อรอตักบาตรกับ พระมหากัสสป
246 กัสสป -พระมหากัสสปเถระ (ประธานในการสังคายนาครั้งที่1)
593 กัสสปะ-ชิณณสูตร พระศาสดาสอบถาม พระมหากัสสป ถึงประโยชน์ของการอยู่ป่าเป็นวัตร

  กาม  กายคตาสติ  กาย  กายสูตร
707 กาม พยาบาท เบียดเบียน : เนกขัมมะ อัพพยาปาท อวิหิงสาสนิทานสูตร ... เปรียบเหมือนคบไม้ติดไฟ ต้องรีบละ รีบบรรเทา
725 กาม- มหาทุกขักขันธสูตร : รู้จักคุณ-โทษของกาม/ถ่ายถอน/ การกำหนดรู้รูป รู้จักคุณ-โทษ- การถ่ายถอนซึ่งรูป กำหนดรู้เวทนา
255 กาม-ความรู้เรื่องกาม (กามธาตุ กามคุณ กามวิตก กามภพ กามฉันทะ กามสัญญา กามสังกัปปะ)
296 กามคุณ ๕ พราหมณสูตร (กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้า กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน...)
512 กามคุณ ๕ อย่าง.. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หาใช่กามไม่ ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละ คือ กามของคนเรา
S5- 96 กามคุณ ๕ (ทรงอุปมาเหมือนติดบ่วงนายพราน รูปที่เห็นด้วยตา, เสียงทางหู, กลิ่นทางจมูก, รสทางลิ้น, และโผฏฐัพพะทางกาย)
S3- 15 กาม-อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกนั้น หาใช่กามไม่ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตรึก นั่นแหละคือกามของคนเรา...)
213 กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นอย่างไรเล่า ? (ความตริตึกใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คือกาม)
558 กาม-ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟังเรื่องสงบ. ตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นสิ่งที่น่าปราถนา..เขาย่อมไม่ฟังเรื่องความสงบ
S5- 126 กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในแง่มุมของการเกิดภายหลังกายแตกทำลาย (ถอดคำพูดจากคลิป)
649 กามภูสูตร ใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหามิได้..ความพอใจรักใคร่ที่เกิดขึ้นต่างหาก
209 กามวิตก (ความตริตรึกในกาม)
553 กามวิตก อกุศลวิตก กามวิตก-ความตริตรึกในกาม จึงเกิดกามธาตุ กามสัญญา กามสังกัปปะ กามฉันทะ กามปริฬาหะ..เป็นลูกโซ่
715 กามสัญญา-อาเนญชสัปปายสูตร มีในภพนี้-ภพหน้า และ กามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ -ภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นบ่วงแห่งมาร 
227 กามสูตร (กามเลว กามปานกลาง กามปราณีต)
643 กาม-อุปมา ๓ ข้อ ตรัสกับภาระทวาชะ การหลีกออกจากกาม เหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำ-ไม้สดตั้งบนบก-ไม้แห้งเกรอะตั้งบนบก
 
418 กายคตาสติ- ตั้งจิตในกาย เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน กายคตาสติอันเราเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดังยาน
221 กายคตาสติ โทษและคุณของกายคตาสติ (ทรงอุปมาเหมือนจับสัตว์ 6 ชนิด)
104 กายคตาสติ อันชนใดไม่หลงลืม.. (กายคตาสติคือหนทางสู่อมตะ ที่พระองค์อุปมาไว้หลายนัยยะ)
544 กายคตาสติ- อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๑) กุศลธรรมย่อมหยั่งลสู่ใจผู้นั้น มารย่อมไม่ได้ช่อง ย่อมไม่ได้โอกาส
545 กายคตาสติ- อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๒) กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา เพื่อความเจริญแห่งปัญญา
103 กายคตาสติ (มีสติอยู่กับกายในทุกอิริบาบถ ไม่ว่าจะเดิน นั่ง ยืน..)
   
169 กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”(กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น)
S1- 24 กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย (กายนี้เป็นกรรมเก่า)
S7- 183 กายนี้ ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจ- กรรมเก่า (กาย) นี้ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น
S5- 125 กายนี้ ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาท (กายนี้เป็นกรรมเก่า เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิด)
499 กายสูตร ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจาเป็นไฉน ก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นไฉน ก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นไฉน
551 กายออก จิตไม่ออก ลักษณะของบุคคล 4 ประเภท กายออกจิตไม่ออก กายไม่ออกจิตออก กายไม่ออกจิตไม่ออก กายออกจิตออก
551 กายออกจิตไม่ออก-บุคลล ๔ ประเภท :กายออกจิตไม่ออก กายไม่ออกจิตออก กายไม่ออกจิตไม่ออก กายออกจิตออก

  การ  กาลาม กำ กิมัต กิเลส กุมภ
807 การเข้าวิมุตติ (คำบรรยายจากคลิป) มรรควิธีที่จะบรรลุธรรม หรือทางทุกสายจะมาลงที่โพชฌงค์ 7 วิชชา และวิมุตติ ก็จะปรากฏ
659 การเจริญเมตตา (การแผ่เมตตา) แบบพระพุทธเจ้า พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เทพยดารักษา
S3-16 การนอน อย่างตถาคต เป็นอย่างไรเล่า (เจริญสมาธิ ละความคิดอกุศล เข้าสู่ฌาน 1 2 3 4 )
S3-34 การบำรุงที่ดี บำรุงที่เลว (บุคคล..บำรุงกษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง บำรุงคนชั้นสูงสมณะ ผู้ปฏิบัติผิด เป็นการบำรุงที่เลว)
426 การบัญญัติสิกขาบทเหตุแห่งการบัญญัติ การบัญญัติสิกขาบทมีมาก มีน้อย และเหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป
281 การพูด ที่ไม่เป็นประโยชน์-วิคคาหิกกถาสูตร (ว่าด้วยการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์) และ ติรัจฉานกถาสูตร (เรื่องที่ไม่ควรพูด)
S1- 39 การพูด-ลักษณะการพูดของตถาคต (เรื่องจริง แท้ ประกอบประโยชน์)
S6- 157 การเห็นอันเยี่ยม -อนุตตริยะ ๖ (ภาวะ-สิ่งที่ยอดเยี่ยม)(การเห็นอันเยี่ยม การฟัง การได้ การศึกษา การบำเรอ การระลึก)
361 การเห็นอันเยี่ยม-อนุตตริยะ ๖ (เห็นตถาคต -สดับธรรม -ศรัทธาตถาคต- ฝึกอบรมในอธิศีล -รับใช้พระตถาคต -ระลึกถึงตถาคต)
S4- 80 การเห็นอันเยี่ยม-อนุตตริยะ ๖ สิ่งที่ยอดเยี่ยม เห็นตถาคต-สดับธรรม-ศรัทธาตถาคต-อบรมในอธิศีล-บำรุงรับใช้ตถาคต-ระลึก
474 กาลามสูตร (เกสปุตตสูตร) อย่ายึดถ้อยคำที่ได้ยินมา อย่ายึดถ้อยคำที่สืบๆกันมา อย่าตื่นข่าวที่ได้ยิน อย่ายึดถือโดยอ้างตำรา
S8-241 กำเนิด ๔ (ลักษณะของการเกิด) การเกิดของสัตว์ในคติ 5 เกิดในไข่ เกิดในครรภ์ เกิดในเถ้าไคล เกิดผุดขึ้น(โอปปาติกะ)
283 กำเนิดโลก-อัคคัญญสูตร (ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก เรื่องสามเณรชื่อวาเสฏฐะ และสามเณรชื่อภารทวาชะ)
614 กำเนิดสัตว์- ง้วนดิน -โลกธาตุ (คัดย่อจากพระสูตร อัคคัญญสูตร) คัดย่อเป็น 28 หัวข้อ เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
713 กำลังของตถาคต ๑๐ ประการ ย่อมรู้ ฐานะและ รู้เหตุมิใช่ฐานะในโลกนี้ .. รู้วิบากของกรรมที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
747 กิมัตถิยสูตร อานนท์ถามพระศาสดา ศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ พ.ความไม่เดือดร้อนทั้งผล และเป็นอานิสงส์
115 กิเลส - สัลเลขธรรม (ความขูดเกลากิเลส 35 ประการ..เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน)
S3- 18 กุมภสูตร ธรรมเครื่องรองรับจิต (มรรค8 เปรียบเหมือนหม้อ เครื่องรองรับจิต ไม่ให้กลิ้งไปได้)

  กุศล  กู  กู้  เกวัฏ  เกวียน  เกาะ  เกิด โก โกฏ โกรธ
256 กุศลกรรม และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา ๔ อย่าง ทางใจ ๓ อย่าง)
S4- 53 กุศลกรรมบถ ๑๐ : อกุศลกรรมบถ ๑๐ (สัมมาทิฐิ/มิจฉาทิฐิ)
771 กุศลกรรมบถ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ( ธรรม ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ประการ ) ผู้ถูกทอดทิ้งในนรกนรก และผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์
589 กุศลกรรมบถ ๑๐ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ยถาภตสูตร)บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมบถ10 เหมือนผู้ถูกทิ้งไว้ในนร ถูกนำมาทิ้ง
106 กุศลกรรมบถ ๑๐ (กรรมอันเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา ใจ)
S9-031 ผู้สมบูรณ์ด้วย กุศลกรรมบถ ๑๐ ย่อมสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ แม้จะบำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่บำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด
S1- 32 กุศลกรรมบถ ๑๐ (ทางกาย 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3)
368 กุศลกรรมบถ ๔๐ สรุปย่อพระสูตร กุศลธรรมบถ ๑๐ -๔๐ การมุ่งความเพียรที่เข้มข้นมากขึ้นตามลำดับทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น
435 กุศลธรรม พาหิยสูตร  ศีล เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม
208 กุศลวิตก หรือสัมมาสังกัปปะ (ความนึกคิดในส่วนละเอียด)
S4- 77 กูเป็นโค (ลาที่เดินตามฝูงโค แล้วร้องว่า “กูก็เป็นโค" ก็ไม่ต่างกับภิกษุที่ไม่ประพฤติสีลสิกขา แต่ก็ประกาศว่า ข้าเป็นภิกษุุ)
235 กู้หนี้ ใช้หนี้ - อุปมานิวรณ์- เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน 
293 เกวัฏฏสูตร.. เรื่องนายเกวัฏฏ (ชาวประมง) สอบถามพระพุทธองค์เรื่องอิทธิปาฏิหาริย? อันเป็นธรรมยิ่งยวด
457 เกวียน ๕๐๐ เล่ม ผ่านอาฬารดาบส กาลามโคตร แต่ดาบส ไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้เห็น ...ช่างอัศจรรย์หนอ
S7-215 เกาะ-มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง พิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม(สติปัฏฐาน๔)
680 เกิด-ความเกิดและความดับแห่งโลก โลกนิโรธสูตรเพราะอาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ .เพราะตัณหาดับด้วยสำรอก
S1-15 เกิดปรากฏ เสื่อมปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ.. สังขต ระบบที่ปรุงแต่งได้- อสังขต-ระบบที่ปรุงแต่งไม่ได้
487 โกกาลิกสูตร ภิกษุชื่อโกกาลิกะ กล่าวตู่พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามก จึงไปเกิดในปทุมนรก
648 โกฏฐิกสูตร จักษุ เป็นเครื่องเกาะของรูป รูปเป็นเครื่องเกาะของจักษุ ..หามิได้ ความพอใจเพราะอาศัยจักษุและรูปนั้น คือเครื่องเกาะ
110 โกรธ - ความโกรธกับบุคคล ๓ จำพวก (อุปมารอยขีดบนแผ่นหิน แผ่นดิน แผ่นน้ำ)
581 โกรธ- ชนะความโกรธ ด้วยความอดกลั้น บุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธ ย่อมชื่อว่า ชนะสงครามซึ่งเอาชนะได้ยาก
582 โกรธ - สงครามโต้ตอบกันด้วยวาทะ ระหว่าง เทวดากับอสูร ท้าวสักกะชนะท้าวเวปาจิตตอสูร
S9-34 โกหก-ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น
   

พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดาล้วนๆ แบบสบายตา โดยคัดลอกจากหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ
พุทธประวัติ
จากพระโอษฐ์
ขุมทรัพย์
จากพระโอษฐ์
อริยสัจ
ภาคต้น-ภาคปลาย
ปฏิจจสมุปบาท
จากพระโอษฐ์
กรรม สมถะ วิปัสสนา โสดาบัน อานาปานสติ