link href="file:///H|/Transfer_ACER/WEBSITE/web_changphap_group/themes/1/js-image-slider.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  เรียงตามอักษรชุด 1
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

 
หมวดธรรมเรียงตามอักษร ก-ฮ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หมวด ก    
หมวด ก
1 กฎ  กถา กร  กรรม 2 กระ  กล่าว  กวฬิง  กอง  ก้อน  กัป  กัสป 3 กาม  กายคตาสติ  กาย  กายสูตร
  4 การ  กาลาม  กำ  กิมัต  กิเลส  กุมภ 5 กุศล  กู  กู้  เกวัฏ  เกวียน  เกาะ  เกิด  โก  โกฏ  โกรธ

1 กฎ กถา กร กร
S1- 06 กฎธรรมชาติสูงสุด ปฏิจจสมุปบาท คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา
363 กฎสูงสุดของธรรมชาติ ปฏิจจสมุปบาท คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา คือกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย...
121 กฏอิทัปปัจยตา และ ปฏิจจสมุปบาท (บทสวดที่พระองค์สัชฌายะด้วยพระองค์เองอยู่เป็นประจำ)
S3- 11 กถาวัตถุ : ถ้อยคำที่ภิกษุไม่ควรพูด และ ควรพูด (เรื่องราชา เรื่องโจร เรื่องภัย เรื่องข้าว ดอกไม้ บ้าน นคร เรื่องโลก...)
456 กรมัททวะ  ภัตตาหารมื้อสุดท้าย ชื่อ สุกรมัททวะ แล้วทรงพระประชวรอย่างหนัก ถ่ายเป็นเลือด ใกล้จะนิพพาน
 
  กรรม
S9-027 กรรม - เหมือนเงาติดตามตัวไปทุกภพ
531 กรรม - การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด กรรมทางใจ(มโนกรรม) มีผลมากที่สุด มีโทษมากที่สุด ตรัสกับปริพาชกถึง 3 ครั้ง
286 กรรม - จำแนกกรรม-จูฬกัมมวิภังคสูตร (จำแนกกรรมโดยละเอียด)
287 กรรม - จำแนกกรรม-มหากัมมวิภังคสูตร (กัมวิภังค์ จำแนกกรรมโดยละเอียด)
719 กรรม - จูฬกัมมวิภังคสูตร สัตว์มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ 
303 กรรม - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม ฉลาดในเรื่องกรรม (บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม; เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม)
682 กรรม - อัญญตรสูตร (เสวยวิบากกรรม) ตรัสกับพราหมณ์ คนนั้นทำเหตุ คนนั้นเสวยผล คนอื่นทำเหตุ คนอื่นเสวยผล
S7-194 กรรม ที่ทำให้ไม่ตกต่ำ พระองค์เล่าอดีต ในชั้น อภัสรพรหม เป็นสักกะจอมเทพถึง 36 ครั้ง อันเนื่องจาก ทาน-ทมะ- สัญญมะ
S2- 51 กรรม - มิจฉาทิฐิเรื่องกรรม (กรรมไม่ได้จากตนเองบันดาล..)
1073 กรรม - มิจฉาทิฐิของ มักขลิ (เจ้าลัทธิ) มีทิฐิว่า กรรมไม่มี ...แต่คิดว่ากรรมเหมือนกลุ่มด้ายยุ่ง เมื่อคลี่ไปก็จะหมด (กรรมไปเอง)
105 กรรม (กรรมคือผัสสะ กรรม คือภพ วิบากของกรรม.. วิบาก ในทิฏฐธรรม ในอุปปัชชะ(ในเวลาต่อมา) อปรปริยายะ (ในเวลาต่อมาอีก)
  กรรมเก่า
534 กรรมเก่า-กรรมใหม่-ความดับแห่งกรรม กรรมเก่า คือตาหูจมูก.. กรรมใหม่คือการกระทำทางกายวาจาใจ ดับกรรมคือมรรค8
1066

กรรมเก่า – กรรมใหม่ 1.กรรมเก่า(ปุราณกัมม) 2.กรรมใหม่(นวกัมม) 3.ความดับแห่งกรรม (กัมมนิโรธ) 4.ข้อปฏิบัติ (มรรคแปด)

S1- 28 กรรมดับไปเพราะผัสสะ (กรรมเกิดเพราะผัสสะ ดับเพราะผัสสะ)
346 กรรมดำ- กรรมขาว กรรม ๔ ประการ กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว.. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว...
101 กรรมดำ- กรรมขาว กรรม ๔ อย่าง อย่างไรเล่า ? (กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว..)
501 กรรม-โลณกสูตร ทำบาปอย่างไร เสวยกรรมนั้น แม้บาปกรรมจะเล็กน้อย ก็นำเขาเข้านรก เพราะไม่อบรม กาย ศีล จิต ปัญญา
S1- 27 กรรม สุข-ทุกข์- ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล มิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม (กรรม สุขทุกข์ ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล)
268 กรรมหนัก ทำลายสงฆ์ ต้องเกิดในอบาย ตลอดชั่วกัป เป็นกรรมหนัก เช่นเดียว ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด)
682 กรรม-อัญญตรสูตร (เสวยวิบากกรรม) ตรัสกับพราหมณ์ คนนั้นทำเหตุ คนนั้นเสวยผล คนอื่นทำเหตุ คนอื่นเสวยผล

2 กระ   กล่าว   กวฬิง   กอง   ก้อน   กัป   กัสป
521 กระดองของบรรพชิต เหมือนเต่าหดหัวในกระดองซึ่งปลอดภัย ภิกษุก็ต้องควบคุมทวารอินทรีย์ คือตา หูจมูก ลิ้นกายใจ เช่นกัน
232 กล่าวตู่อรหันต์ วุฏฐิสูตร (ข้อพึงระวังในการกล่าวตู่อรหันต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์)
800 กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว อุปมาสามีภรรยาเดินทางสู่ที่กันดาร เมื่อเสบียงหมด จึงฆ่าลูกน้อยผู้น่ารัก ทำเนื้อเค็ม เนื้อย่าง
693 กวฬีการาหาร ผัสสาหารมโนสัญ เจตนาหาร วิญญาณาหาร อาหาร ๔  ...ถ้าอาหารสี่มีวิญญาณตั้งอยู่ความยินดีย่อมมี
617 กองกระดูกของมนุษย์ที่ตายไปแล้วใหญ่เท่าภูเขาเวลปุลละ ซัดท่อนไม้ในอากาศ- การเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเต่าตาบอด.. 
214 กองทุกข์-จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ (ตรัสกับ มหานาม เรื่องธรรมที่ยังละไม่ได้ ยังครอบงำจิตใจ)
S3- 40

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ (ทุศีลแล้วโดนลงโทษด้วยก้อนไฟที่ง้างเข้าปากจนทะลุทวาร ยังดีกว่าตายๆไปแล้วไปลงนรก)

222

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ (ทุศีลแล้วถูกโยนก้อนเหล็กแดงเข้าปากจนออกทางทวาร ยังดีกว่าตายไปแล้วไปอบาย)

  กัป
616 กัป - อุปมาเรื่องกัป อุปมาการเกิดของสัตว์ ในกัปที่ล่วงไปแล้ว..ความนานของกัป .. ภิกษุชาวปาวาสำเร็จอรหันต์พร้อมกัน 30รูป
313 กัป ปัพพตสูตร..๑ กัป นานแค่ไหน (อุปมาเขาหินแท่งทึบ 100 ปีลูบด้วยผ้า 1ครั้ง)
377 กัป ๑ กัปนานแค่ไหน
726 กัปนานแค่ไหน สังสารวัฏหาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้ รวม 10 พระสูตร รวมอุปมาเรื่องกัป ความนานของสังสารวัฏ
S5- 118 กัป-แบ่งกัปตามการอุบัติพระพุทธเจ้า(1กัปมีพระพุทธเจ้า 1-5 พระองค์ ภัทรกัปมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์สุดท้ายเมตไตรย
385 กัปปสูตร อหังการ มมังการ มานานุสัย ความไม่มีอหังการ ยึดว่าเป็นตัวเรา/ มมังการ-สำคัญว่าเป็นตัวเรา/ มานานุสัย-ความถือตัว
S1- 25 กัป-ปัพพตสูตร อายุของกัปนานแค่ไหน (อุปมาลูบหินแท่งทึบ)
126 กัปหนึ่ง นานแค่ไหน ปัพพตสูตร (อุปมาหินแท่งทึบ กว้าง ยาว สูง 1 โยชน์ ทุก 100 ปี ลูบด้วยผ้ากาสี 1 ครั้ง)
592 กัสสป ท้าวสักกะ ปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อรอตักบาตรกับ พระมหากัสสป
246 กัสสป -พระมหากัสสปเถระ (ประธานในการสังคายนาครั้งที่1)
593 กัสสปะ-ชิณณสูตร พระศาสดาสอบถาม พระมหากัสสป ถึงประโยชน์ของการอยู่ป่าเป็นวัตร

3 กาม  กายคตาสติ  กาย  กายสูตร
707 กาม พยาบาท เบียดเบียน : เนกขัมมะ อัพพยาปาท อวิหิงสาสนิทานสูตร ... เปรียบเหมือนคบไม้ติดไฟ ต้องรีบละ รีบบรรเทา
725 กาม- มหาทุกขักขันธสูตร : รู้จักคุณ-โทษของกาม/ถ่ายถอน/ การกำหนดรู้รูป รู้จักคุณ-โทษ- การถ่ายถอนซึ่งรูป กำหนดรู้เวทนา
255 กาม-ความรู้เรื่องกาม (กามธาตุ กามคุณ กามวิตก กามภพ กามฉันทะ กามสัญญา กามสังกัปปะ)
296 กามคุณ ๕ พราหมณสูตร (กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้า กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน...)
512 กามคุณ ๕ อย่าง.. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หาใช่กามไม่ ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละ คือ กามของคนเรา
S5- 96 กามคุณ ๕ (ทรงอุปมาเหมือนติดบ่วงนายพราน รูปที่เห็นด้วยตา, เสียงทางหู, กลิ่นทางจมูก, รสทางลิ้น, และโผฏฐัพพะทางกาย)
S3- 15 กาม-อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกนั้น หาใช่กามไม่ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตรึก นั่นแหละคือกามของคนเรา...)
213 กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นอย่างไรเล่า ? (ความตริตึกใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คือกาม)
558 กาม-ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟังเรื่องสงบ. ตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นสิ่งที่น่าปราถนา..เขาย่อมไม่ฟังเรื่องความสงบ
S5- 126 กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในแง่มุมของการเกิดภายหลังกายแตกทำลาย (ถอดคำพูดจากคลิป)
649 กามภูสูตร ใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหามิได้..ความพอใจรักใคร่ที่เกิดขึ้นต่างหาก
209 กามวิตก (ความตริตรึกในกาม)
553 กามวิตก อกุศลวิตก กามวิตก-ความตริตรึกในกาม จึงเกิดกามธาตุ กามสัญญา กามสังกัปปะ กามฉันทะ กามปริฬาหะ..เป็นลูกโซ่
715 กามสัญญา-อาเนญชสัปปายสูตร มีในภพนี้-ภพหน้า และ กามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ -ภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นบ่วงแห่งมาร 
227 กามสูตร (กามเลว กามปานกลาง กามปราณีต)
643 กาม-อุปมา ๓ ข้อ ตรัสกับภาระทวาชะ การหลีกออกจากกาม เหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำ-ไม้สดตั้งบนบก-ไม้แห้งเกรอะตั้งบนบก
 
  กายคตาสติ
418 กายคตาสติ- ตั้งจิตในกาย เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน กายคตาสติอันเราเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดังยาน
221 กายคตาสติ โทษและคุณของกายคตาสติ (ทรงอุปมาเหมือนจับสัตว์ 6 ชนิด)
104 กายคตาสติ อันชนใดไม่หลงลืม.. (กายคตาสติคือหนทางสู่อมตะ ที่พระองค์อุปมาไว้หลายนัยยะ)
544 กายคตาสติ- อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๑) กุศลธรรมย่อมหยั่งลสู่ใจผู้นั้น มารย่อมไม่ได้ช่อง ย่อมไม่ได้โอกาส
545 กายคตาสติ- อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๒) กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา เพื่อความเจริญแห่งปัญญา
103 กายคตาสติ (มีสติอยู่กับกายในทุกอิริบาบถ ไม่ว่าจะเดิน นั่ง ยืน..)
 
  กาย
169 กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”(กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น)
S1- 24 กายนี้ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย (กายนี้เป็นกรรมเก่า)
S7- 183 กายนี้ ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจ- กรรมเก่า (กาย) นี้ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น
S5- 125 กายนี้ ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาท (กายนี้เป็นกรรมเก่า เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิด)
499 กายสูตร ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกาย มิใช่ด้วยวาจาเป็นไฉน ก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นไฉน ก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นไฉน
551 กายออก จิตไม่ออก ลักษณะของบุคคล 4 ประเภท กายออกจิตไม่ออก กายไม่ออกจิตออก กายไม่ออกจิตไม่ออก กายออกจิตออก
551 กายออกจิตไม่ออก-บุคลล ๔ ประเภท :กายออกจิตไม่ออก กายไม่ออกจิตออก กายไม่ออกจิตไม่ออก กายออกจิตออก

4 การ  กาลาม กำ กิมัต กิเลส กุมภ
807 การเข้าวิมุตติ (คำบรรยายจากคลิป) มรรควิธีที่จะบรรลุธรรม หรือทางทุกสายจะมาลงที่โพชฌงค์ 7 วิชชา และวิมุตติ ก็จะปรากฏ
659 การเจริญเมตตา (การแผ่เมตตา) แบบพระพุทธเจ้า พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เทพยดารักษา
S3-16 การนอน อย่างตถาคต เป็นอย่างไรเล่า (เจริญสมาธิ ละความคิดอกุศล เข้าสู่ฌาน 1 2 3 4 )
S3-34 การบำรุงที่ดี บำรุงที่เลว (บุคคล..บำรุงกษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง บำรุงคนชั้นสูงสมณะ ผู้ปฏิบัติผิด เป็นการบำรุงที่เลว)
426 การบัญญัติสิกขาบทเหตุแห่งการบัญญัติ การบัญญัติสิกขาบทมีมาก มีน้อย และเหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป
281 การพูด ที่ไม่เป็นประโยชน์-วิคคาหิกกถาสูตร (ว่าด้วยการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์) และ ติรัจฉานกถาสูตร (เรื่องที่ไม่ควรพูด)
S1- 39 การพูด-ลักษณะการพูดของตถาคต (เรื่องจริง แท้ ประกอบประโยชน์)
S6- 157 การเห็นอันเยี่ยม -อนุตตริยะ ๖ (ภาวะ-สิ่งที่ยอดเยี่ยม)(การเห็นอันเยี่ยม การฟัง การได้ การศึกษา การบำเรอ การระลึก)
361 การเห็นอันเยี่ยม-อนุตตริยะ ๖ (เห็นตถาคต -สดับธรรม -ศรัทธาตถาคต- ฝึกอบรมในอธิศีล -รับใช้พระตถาคต -ระลึกถึงตถาคต)
S4- 80 การเห็นอันเยี่ยม-อนุตตริยะ ๖ สิ่งที่ยอดเยี่ยม เห็นตถาคต-สดับธรรม-ศรัทธาตถาคต-อบรมในอธิศีล-บำรุงรับใช้ตถาคต-ระลึก
879 * การสนทนาธรรม ที่ทำให้เกิดปิติ ระหว่าง ธรรมทินนาภิกษุณี กับ วิสาขา-อุบาสก (จูฬเวทัลลสูตร)
362 * การสนทนาธรรม ที่ทำให้เกิดปิติ ระหว่าง พระสารีบุตร กับ พระมหาโกฏฐิกะ (มหาเวทัลลสูตร)
474 กาลามสูตร (เกสปุตตสูตร) อย่ายึดถ้อยคำที่ได้ยินมา อย่ายึดถ้อยคำที่สืบๆกันมา อย่าตื่นข่าวที่ได้ยิน อย่ายึดถือโดยอ้างตำรา
S8-241 กำเนิด ๔ (ลักษณะของการเกิด) การเกิดของสัตว์ในคติ 5 เกิดในไข่ เกิดในครรภ์ เกิดในเถ้าไคล เกิดผุดขึ้น(โอปปาติกะ)
283 กำเนิดโลก-อัคคัญญสูตร (ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก เรื่องสามเณรชื่อวาเสฏฐะ และสามเณรชื่อภารทวาชะ)
614 กำเนิดสัตว์- ง้วนดิน -โลกธาตุ (คัดย่อจากพระสูตร อัคคัญญสูตร) คัดย่อเป็น 28 หัวข้อ เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
713 กำลังของตถาคต ๑๐ ประการ ย่อมรู้ ฐานะและ รู้เหตุมิใช่ฐานะในโลกนี้ .. รู้วิบากของกรรมที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
747 กิมัตถิยสูตร อานนท์ถามพระศาสดา ศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ พ.ความไม่เดือดร้อนทั้งผล และเป็นอานิสงส์
115 กิเลส - สัลเลขธรรม (ความขูดเกลากิเลส 35 ประการ..เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน)
S3- 18 กุมภสูตร ธรรมเครื่องรองรับจิต (มรรค8 เปรียบเหมือนหม้อ เครื่องรองรับจิต ไม่ให้กลิ้งไปได้)

5 กุศล  กู  กู้  เกวัฏ  เกวียน  เกาะ  เกิด โก โกฏ โกรธ
256 กุศลกรรม และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา ๔ อย่าง ทางใจ ๓ อย่าง)
S4- 53 กุศลกรรมบถ ๑๐ : อกุศลกรรมบถ ๑๐ (สัมมาทิฐิ/มิจฉาทิฐิ)
771 กุศลกรรมบถ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ( ธรรม ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ประการ ) ผู้ถูกทอดทิ้งในนรกนรก และผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์
589 กุศลกรรมบถ ๑๐ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ยถาภตสูตร)บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมบถ10 เหมือนผู้ถูกทิ้งไว้ในนร ถูกนำมาทิ้ง
106 กุศลกรรมบถ ๑๐ (กรรมอันเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา ใจ)
S9-031 ผู้สมบูรณ์ด้วย กุศลกรรมบถ ๑๐ ย่อมสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ แม้จะบำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่บำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาด
S1- 32 กุศลกรรมบถ ๑๐ (ทางกาย 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3)
368 กุศลกรรมบถ ๔๐ สรุปย่อพระสูตร กุศลธรรมบถ ๑๐ -๔๐ การมุ่งความเพียรที่เข้มข้นมากขึ้นตามลำดับทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น
435 กุศลธรรม พาหิยสูตร  ศีล เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม
208 กุศลวิตก หรือสัมมาสังกัปปะ (ความนึกคิดในส่วนละเอียด)
S4- 77 กูเป็นโค (ลาที่เดินตามฝูงโค แล้วร้องว่า “กูก็เป็นโค" ก็ไม่ต่างกับภิกษุที่ไม่ประพฤติสีลสิกขา แต่ก็ประกาศว่า ข้าเป็นภิกษุุ)
235 กู้หนี้ ใช้หนี้ - อุปมานิวรณ์- เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน 
293 เกวัฏฏสูตร.. เรื่องนายเกวัฏฏ (ชาวประมง) สอบถามพระพุทธองค์เรื่องอิทธิปาฏิหาริย? อันเป็นธรรมยิ่งยวด
457 เกวียน ๕๐๐ เล่ม ผ่านอาฬารดาบส กาลามโคตร แต่ดาบส ไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้เห็น ...ช่างอัศจรรย์หนอ
S7-215 เกาะ-มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง พิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม(สติปัฏฐาน๔)
680 เกิด-ความเกิดและความดับแห่งโลก โลกนิโรธสูตรเพราะอาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ .เพราะตัณหาดับด้วยสำรอก
S1-15 เกิดปรากฏ เสื่อมปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ.. สังขต ระบบที่ปรุงแต่งได้- อสังขต-ระบบที่ปรุงแต่งไม่ได้
487 โกกาลิกสูตร ภิกษุชื่อโกกาลิกะ กล่าวตู่พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามก จึงไปเกิดในปทุมนรก
648 โกฏฐิกสูตร จักษุ เป็นเครื่องเกาะของรูป รูปเป็นเครื่องเกาะของจักษุ ..หามิได้ ความพอใจเพราะอาศัยจักษุและรูปนั้น คือเครื่องเกาะ
110 โกรธ - ความโกรธกับบุคคล ๓ จำพวก (อุปมารอยขีดบนแผ่นหิน แผ่นดิน แผ่นน้ำ)
581 โกรธ- ชนะความโกรธ ด้วยความอดกลั้น บุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธ ย่อมชื่อว่า ชนะสงครามซึ่งเอาชนะได้ยาก
582 โกรธ - สงครามโต้ตอบกันด้วยวาทะ ระหว่าง เทวดากับอสูร ท้าวสักกะชนะท้าวเวปาจิตตอสูร
S9-34 โกหก-ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น