เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  
หนังสือพุทธวจนออนไลน์   ดูหนังสือทั้งหมด
90 90 90 90 90
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์
 
ค้นหาคำที่ต้องการ               

  อริยวินัย พุทธวจน  ที่มา : http://watnapp.com/book   ดาวน์โหลดหนังสือ(ไฟล์ PDF)
  สารบาญ
1/13
 
ออกไปหน้าสารบาญ > หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10 หน้า11 หน้า12 หน้า13
 
 
  ** คำชี้แจงก่อนอ่าน หนังสือเล่มนี้ ** หน้า
  สารบัญ  
  คำนำ 3
  (1) สมฺปนฺนสีลา 3
     คัมภีร์ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑) 3
         สามัญญผลสูตร 4
              จุลศีล 5
              มัชฌิมศีล 7
              มหาศีล 11
  (2) สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา 17
     คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๑) 19
           กัณฑ์ที่ ๑ : เวรัญชกัณฑ์ 20
               เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน 20-1
               ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท 22
          กัณฑ์ที่ ๒ : ปาราชิกกัณฑ์ 24
               อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ ในการบัญญัติสิกขาบท 24-1
            * ปาราชิก สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะ เสพเมถุน 25
            * ปาราชิก สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะ ลักขโมย 25-1
            * ปาราชิก สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะ ฆ่ามนุษย์ 25-2
            * ปาราชิก สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะ อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน 26
             * อาบัติปาราชิกทั้ง 4 นี้เป็นอาบัติหนักที่เรียกว่า อเตกิจฉา คือแก้ไขไม่ได้เลย (คือต้องออกจากความเป็นพระ -ต้องสึก)  
          กัณฑ์ที่ ๓ : เตรสกัณฑ์ 27
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะทำ น้ำอสุจิให้เคลื่อน 27-1
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดจำต้องกายหญิง 27-2
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดเกี้ยวหญิง 27-3
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม 28
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะชักสื่อชายหญิง 28-1
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะสร้างกุฎีด้วยการขอใหญ่เกิน 28-2
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะสร้างวิหาร ไม่ได้ให้สงฆ์แสดงที่ 31
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะโจทอาบัติปาราชิกไม่มีมูล 34
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะอ้างเลศโจทอาบัติปาราชิก 34-1
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะทำ สงฆ์ให้แตกกัน 35
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะเป็นพวกของผู้ทำ สงฆ์ให้แตก 36
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะเป็นผู้ว่ายากสอนยาก 39
               สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะประทุษร้ายสกุล (ประจบคฤหัสถ์) 43
          กัณฑ์ที่ ๔ : อนิยตกัณฑ์ 46
 

             อนิยต สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับภิกษุรูปเดียวนั่งในที่ลับคืออาสนะกำบังกับหญิงคนเดียว

46-1
               อนิยต สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับภิกษุรูปเดียวนั่งในอาสนะกึ่งกำบังกับหญิงคนเดียว 46-2
     
     คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๒) 49
          กัณฑ์ที่ ๑ : นิสสัคคิยกัณฑ์ 50
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอติเรกจีวรไว้เกิน ๑๐ วัน 50-1
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่ง 51
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอกาลจีวรไว้เกิน ๑ เดือน 54
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการใช้ภิกษุณีให้ซัก, ย้อม, ทุบจีวรเก่า 56
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับการรับจีวรจากมือของภิกษุณี ที่ไม่ใช่ญาติ 57
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับการขอจีวรต่อคฤหัสถ์ ที่ไม่ใช่ญาติ 59
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับมีผู้ปวารณาจีวรไว้มากภิกษุรับไว้เกินจำนวน 61
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการเข้าไปหากำหนดชนิดจีวร ต่อผู้ที่จะถวายจีวร 63
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับการเข้าไปหาผู้ถวายจีวร ๒ ราย ให้รวมกันหาจีวรที่ดี 65
               จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับการทวงจีวรจากไวยาวัจกรเกินประมาณ 67
 
 
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกี่ยวกับหล่อสันถัต (เครื่องปูนั่ง) เจือด้วยไหม 69
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกี่ยวกับการหล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน 71
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกี่ยวกับการหล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำ เกิน ๒ ใน ๔ ส่วน 72
               โกสยิวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกี่ยวกับการที่สันถัตเก่าใช้ยังไม่ถึง ๖ ปี แล้วหล่อของใหม่ 75
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกี่ยวกับการหล่อสันถัตไม่นำ ของเก่าปนลงในของใหม่ 77
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกี่ยวกับเดินทางไกลนำขนเจียมไปเองเกิน ๓ โยชน์ 78
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกี่ยวกับการใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซัก, ย้อม, สางขนเจียม 80
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกี่ยวกับการรับ ให้รับเงินทอง หรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ 82
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกี่ยวกับทำ การซื้อขายด้วยรูปิยะ 83
               โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกี่ยวกับทำ การแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ 85
 
 
 
  1/13