เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
Buddhawajana, The true of Buddha's teachings
  คำสอนของพระศาสดา คือข้อปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ
ผู้ใดกำลังแสวงหาการหลุดพ้น เข้ามาศึกษาได้จากเว็บไซต์นี้
ค้นหาคำที่ต้องการ         

 
เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ  การประสูติ  บำเพ็ญทุกรกิริยา  การตรัสรู้  ปรินิพพาน  การถวายพระเพลิง  การแบ่งพระสรีระ
 
     พระสูตรชุดเต็ม จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง หรือจากแหล่งอื่นที่เป็นคำสอนของพระศาสดาโดยตรง พร้อมไฮไลท์เน้นเนื้อหาที่สำคัญ

  พระสูตรสั้น พระสูตรโดยย่อ ที่เป็นคำสอนโดยตรงของพระศาสดา เนื้อหาส่วนใหญ่มาจาก 5 เล่มจากพระโอษฐ์ และ หนังสือบทธรรมเล่มเล็ก จากวัดนาป่าพง

  พระสูตรแบบชุด คือรวมพระสูตรประเภทเดียวกัน เช่นรวมเรื่องทาน รวมเรื่องราคะ-โทสะ-โมหะ เรื่องพระเทวทัต เรื่องที่ตรัสกับราธะ (ทุกพระสูตร)
 
     เรื่องราวสำคัญครบชุด คัดจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง เฉพาะคำสอนจากพระโอษฐ์
(1)
พระโมคคัลลานะ

(83 เรื่อง)
(2)
พระเทวทัต
(45 เรื่อง)
(3)
สัจจกนิครนถ์
(73 เรื่อง)
(4)
พระมหากัปปินะ
(6 เรื่อง)
(5)
พระสารีบุตร
(64 เรื่อง)
(6)
พระอนุรุทธะ
(39 เรื่อง)

  (ยกมา บางพระสูตร)    
  อานาปานสติสูตร   แม่เรือนชื่อเวเทหิกา
  สัลเลขธรรม (เครื่องขูดเกลา)   กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”
  ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน   ม้าอาชาไนย 4 ประเภท
  สมณะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้น   สักแต่ว่า... (นัยที่ ๑) (นัยที่ ๒)
  10 พระสูตรที่สำคัญของพระศาสดา   การทำงานของจิต ความคิด อารมณ์
  บทสวดปฏิจจสมุปบาท และ กฏอิทัปปัจยตา   อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)โดยละเอียด
  ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์   ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินไปตลอดทุกโลกธาตุ
  สูญญตา เป็นสภาพที่ "เกิด" ไม่ปรากฏ "เสื่อม" ไม่ปรากฏ   ภิกษุที่ทำให้มหาชนหมดสุข ภิกษุที่ทำความฉิบหายแก่มหาชน
      < More >               
 
    หนังสือแปล 5 เล่มจากพระโอษฐ์ ...โดยท่านพุทธทาส (เปิดอ่านจากเว็ปเพจ โดยไม่ต้องดาวน์โหลด)
 
เล่ม 1
พุทธประวัติ
จากพระโอษฐ์

เล่ม 2
ขุมทรัพย์
จากพระโอษฐ์
เล่ม 3
อริยสัจจากพระโอษฐ์
ภาคต้น
เล่ม 4
อริยสัจจากพระโอษฐ์
ภาคปลาย
เล่ม 5
ปฏิจจสมุปบาท
จากพระโอษฐ์
 
 
    หนังสือพุทธวจน จากวัดนาป่าพง (เปิดอ่านจากเว็ปเพจ โดยไม่ต้องดาวน์โหลด)
90 90 90 90
     
ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
     
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์    
  N101 มาตรา ๔๕ (พรบ.สงฆ์)   N108 โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4)
  N102 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕   N109 แก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2 ครั้ง เพิ่มพระราชอำนาจ
  N103 มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา (คำว่าเจ้าพนักงาน)   N110 การบวชภิกษุณีครั้งแรกในไทยเมื่อปี 57 ที่เกาะยอ จ.สงขลา
  N104 ไฉน ตร.ขอศาลอนุมัติหมายจับพระผู้ใหญ่คดีเงินทอนวัด   N111 มส.วางกฎห้ามบิณฑบาตเกิน 8.00 น.ห้ามนั่งประจำร้านอาหาร
  N105 มส.ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด   N112 พรบ.ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ สมัยรัชกาลที่ ๕
  N106 ลำดับเหตุการณ์ปิดล้อมวัดพระธรรมกาย   N114 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ สำนวนภาษาดั่งเดิม **
  N107 ปลด'พระธัมมชโย'พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย   N124 กฎหมายพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ ๑ สำนวนภาษาปัจจุบัน **
      < ดูต่อ คลิก >
 
 
คลิปเสียงอ่านพระสูตร ฟังสด - โหลดฟรี ได้ 24 ชั่วโมง แผ่นพับจากวัดนาป่าพง.. แจกฟรี รวมเรื่องภพภูมิ สะเก็ดไฟอนาคามี
    
                            
สุตตันตปิฎก  
สุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ - ๓๓)
1 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ 13 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑
2 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ 14 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒
3 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ 15 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓
4 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ 16 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔
5 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ 17 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕
6 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ 18 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖
7 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ 19 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗
8 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ 20 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘
9 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ 21 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙
10 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ 22 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐
11 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ 23 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑
12 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ 24 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒
    25 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ - เล่มที่ ๓๓ (สุตตันตปิฎกเล่ม ๑ - ๒๕ )

บาลีอักษรไทย
ฉบับหลวง
มหาจุฬาฯ
อรรถกถาไทย (ขยายความพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย)
อรรถกถาบาลี (ขยายความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี)
Pali Roman (ฉบับอักษรโรมัน หรือ Roman Script
Atthakatha PaliRoman (ขยายความ Pali Roman)

วินัยปิฎก   วินัยปิฎก ๘ เล่ม (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ - ๘)
 
1 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ 5 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕
2 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ 6 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖
3 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ 7 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗
4 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ 8 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘
       
       
 
    ที่มาที่ไปของประเพณีผิด อันเกิดจากคำแต่งใหม่    
    ความเข้าใจผิด อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป  
    ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการฟังเทศน์มหาชาติ  
    ความเข้าใจผิด ในพระสัมมาสัมพุทธะ เมตเตยยะ  
    ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศบุญ  
    ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำน้ำมนต์  
    ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์  
    บทสวดมนต์ยอดนิยมเป็นคำแต่งใหม่  
    บทสวดพาหุง (พุทธชัยมังคล)เป็นคำแต่งใหม่  
    คาถาชินบัญชร เป็นคำแต่งใหม่  
    บทสวดอภยปริตร เป็นคำแต่งใหม่  
    บทสวดอาฏานาฏิยปริตร(สวดภาณยักษ์) เป็นคำแต่งใหม่  
    บทสวดโพชฌงคปริตร เป็นคำแต่งใหม่  
    บทสวดชัยปริตร เป็นคำแต่งใหม่  
    บทสวดอุทิศบุญกุศล (ปัตติทานคาถา) เป็นคำแต่งใหม่  
       
 
 
Contactus ติดต่อกับเรา
anakame2561@gmail.com