เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ภิกษุที่ทำให้มหาชนหมดสุข ภิกษุที่ทำความฉิบหายแก่มหาชน 192  
 


ภิกษุที่ทำให้มหาชนหมดสุข
ภิกษุที่ทำความฉิบหายแก่มหาชน

ผู้ที่แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติว่าบัญญัติ
ภิกษุเถระผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีทัศนะวิปริต.

“ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป
เมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้แล้ว จะได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุข
ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

การกระทำสามอย่างอะไรบ้างเล่า ? สามอย่าง คือ
(๑) ทำการชักชวนมหาชนใน กายกรรม๑
อันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

(๒) ทำการชักชวนมหาชนใน วจีกรรม๒
อันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

(๓) ทำการชักชวนมหาชนใน การบำเพ็ญทางจิต๓
อันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา.

ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป
เมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้ เข้าแล้ว
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสีย ทำมหาชนให้หมดสุข
ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แล”
.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๖.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๓๓/๔๕๐.