เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ภิกษุที่ทำให้มหาชนหมดสุข ภิกษุที่ทำความฉิบหายแก่มหาชน 192  
 

ชุด 5 เล่ม จากพระโอษฐ์

ภิกษุที่ทำให้มหาชนหมดสุข
ภิกษุที่ทำความฉิบหายแก่มหาชน

ผู้ที่แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติว่าบัญญัติ
ภิกษุเถระผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีทัศนะวิปริต.

“ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป
เมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้แล้ว จะได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุข
ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

การกระทำสามอย่างอะไรบ้างเล่า ? สามอย่าง คือ
(๑) ทำการชักชวนมหาชนใน กายกรรม๑
อันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

(๒) ทำการชักชวนมหาชนใน วจีกรรม๒
อันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

(๓) ทำการชักชวนมหาชนใน การบำเพ็ญทางจิต๓
อันผิดแนวแห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา.

ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป
เมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้ เข้าแล้ว
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสีย ทำมหาชนให้หมดสุข
ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แล”
.

๑. บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๖.
๒. บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๑๓๓/๔๕๐
.

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์