เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
    แผ่นพับ ภาพโปสเตอร์
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

แผ่นพับ ปฏิจจสมุปบาท โปสเตอร์ ภพภูมิ, จิต มโน วิญญาณ, ผังอนาคามี, อตัมมยตา, ภพภูมิ
แหล่งอ้างอิง http://watnapp.com/book        
 
รายละเอียดภพภูมิ ในคติ 5

ภาพรวม

นรก- กำเนิดเดรัจฉาน

เปรตวิสัย
มนุษย์
เทวดา
ดาวน์โหลดทั้งหมด (pdf)
 
อตัมมยตา (Size 3,500 pixels)
ผังภพภูมิ 5 ทั้งคติ ผังอนาคามีโดยละเอียด ผังอนาคามี กับสะเก็ดไฟ

เปิดดูจาก Page
ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่ JPG
เปิดดูจาก Page
ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่ PDF
เปิดดูจาก Page
ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่ PDF
บทสวดปฏิจจสมุปบาท


ปฎิจจสมุปบาท (File jpg.)
คลิกที่ภาพ


บทสวดกฏอิทัปปัจจยตา (File jpg.)
คลิกที่ภาพ


บทสวดกฏอิทัปปัจจยตา หน้า-หลัง (File PDF)
คลิกที่ภาพ
ลำดับการสืบทอดพุทธวจน
1
2


3

4

5

6

7

ดาวน์โหลดทั้งชุด
ผัง จิต มโน วิญญาณ
ดาวน์โหลดทั้งชุด คลิก
 
Presentation พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์
มีทั้งหมด 4 หน้า(ไฟล์ Power point)
แผ่นพับ 10 พระสูตรสำคัญ ที่ชาวพุทธควรทราบ
และความยากที่กว่าจะบัญญัติให้ออกมาเป็นคำสอน
 

พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์