เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  แผ่นพับ ภาพกราฟิกคำสอน
แผ่นพับ จากเว็บไซต์วัดนาป่าพง  
แหล่งอ้างอิง http://watnapp.com/book          
 

ผังภพภูมิ 5 คติ โดยละเอียด
พร้อมแสดงอายุของสัตว์แต่ละชั้น

ผังอนาคามีโดยละเอียด
พร้อมคุณสมบัติของอนาคามี

ผังอนาคามีอุปมาเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟ
ก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์

เปิดดูจาก Page


ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่เปิดดูจาก Page

ดาวน์โหลด ไฟลใหญ่

เปิดดูจาก Page

ดาวน์โหลด ไฟลใหญ่

     
เปิดดูจาก Page

ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่
เปิดดูจาก Page

ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่
เปิดดูจาก Page

ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่


และปฎิจจสมุปบาท(หน้าปก)

บทสวดกฏอิทัปปัจจยตา (File jpg.)

บทสวดกฏอิทัปปัจจยตา (File PDF.)
     
 
ลำดับการสืบทอดพุทธวจน
จากอดีตจนถุงปัจจุบัน
ผังภพภูมิ 5 คติ
เทวดา มนุษย์ เปรตวิสัย เดรัจฉาน สัตว์นรก
Presentation พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์
มีทั้งหมด 4 หน้า(ไฟล์ Power point)
แผ่นพับ 10 พระสูตรสำคัญ ที่ชาวพุทธควรทราบ
และความยากที่กว่าจะบัญญัติให้ออกมาเป็นคำสอน