เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
    แผ่นพับ ภาพโปสเตอร์
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

แผ่นพับ ปฏิจจสมุปบาท โปสเตอร์ ภพภูมิ, จิต มโน วิญญาณ, ผังอนาคามี , พระสูตรสำคัญ
แหล่งอ้างอิง http://watnapp.com/book        
ผังภพภูมิ 5 ทั้งคติ ผังอนาคามีโดยละเอียด ผังอนาคามี กับสะเก็ดไฟ

เปิดดูจาก Page
ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่ JPG
เปิดดูจาก Page
ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่ PDF
เปิดดูจาก Page
ดาวน์โหลด ไฟล์ใหญ่ PDF
บทสวดปฏิจจสมุปบาท


ปฎิจจสมุปบาท (File jpg.)
คลิกที่ภาพ


บทสวดกฏอิทัปปัจจยตา (File jpg.)
คลิกที่ภาพ


บทสวดกฏอิทัปปัจจยตา หน้า-หลัง (File PDF)
คลิกที่ภาพ
ลำดับการสืบทอดพุทธวจน
1
2


3

4

5

6

7

ดาวน์โหลดทั้งชุด
ผัง จิต มโน วิญญาณ
ดาวน์โหลดทั้งชุด คลิก
 
Presentation พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์
มีทั้งหมด 4 หน้า(ไฟล์ Power point)
แผ่นพับ 10 พระสูตรสำคัญ ที่ชาวพุทธควรทราบ
และความยากที่กว่าจะบัญญัติให้ออกมาเป็นคำสอน