เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
       หนังสือคำสอนจากพระโอษฐ์  
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

 
คำสอนจากพระโอษฐ์  
(พุทธวจน)
รวมหนังสือพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ คำสอนตถาคต เปิดอ่านจากเว็บไซต์ อนาคามี และ ดาวน์โหลดฟรี
ประกอบด้วย ชุด 5 เล่ม จากพระโอษฐ์ของท่านพุทธทาส และ พุทธวจน เล่มเล็ก แยกตามหมวดธรรม จากวัดนาป่าพง
 
ที่มา http://watnapp.com/book   และ  http://www.buddhadasa.org       

       
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐ

(ภาคต้น) อริยสัจจากพระโอษฐ์

(ภาคปลาย) อริยสัจจากพระโอษฐ์


ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์
ลำดับเหตุเกิดเหตุดับของทุกข์

มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดเป็นชอบ
ที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพาน

เข้าใจกรรมอย่างถูกต้อง
แก้กรรมตามวิธีของพระศาสดาสมถะ วิปัสนา
เข้าใจการทำงานของจิต


มรรควิธีเพื่อการ
บรรลุโสดาบัน

การฝึกสมาธิ
ตามแนวทางของพระศาสดา


รวมวินัยสงฆ์ (สิกขาบท)
3,329 ข้อ

จิต มโน วิญญาณ
ไขคำตอบ เรื่องจิต


       
หลักธรรมเพื่อแก้ทุกข์
ในชีวิตประจำวัน


ทำความรู้จักพระศาสดา
ของตนเอง ผู้รู้แจ้งทั่วทั้งโลกธาตุุ


อนาคามี
5 จำพวก


สำรวมระวังจิต
อย่าให้เพลินไปกับอารมณ์หลักธรรมสำหรับ
ฆราวาส


มรรค คือหนทางอันประเสริฐ
เพื่อการหลุดพ้น

เข้าใจหลักธรรม
อย่างถูกต้อง

พุทธบริษัท ต้องหยั่ง
ลงมั่นต่อพระศาสดา
สัตว์ สัตตานัง
สัตว์คือ ผู้ยึดติด


อริยะบุคคล
ลำดับ ที่ 3


การให้ทานอย่างถูกวิธี
เพื่อให้ได้อานิสงส์ใหญ่รวมบทสวดสำคัญๆ
เพื่อชีวิตประจำวัน


หนังสือสังโยชน์ พุทธวจน  
สังโยชน์ เครื่องร้อยรัดสัตว์
ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัฏ


หมวดธรรมที่สำคัญ
ในมหาวารวรรค


คติ 5 ในสังสารวัฏ
เทวดา มนุษย์ และอบายภูมิ