เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
   หนังสือคำสอนจากพระโอษฐ์
 
คำสอนจากพระโอษฐ์  
แหล่งอ้างอิง http://watnapp.com/book          
       
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

(เล่ม1)อริยสัจความจริงอันประเสริฐ

(ภาคต้น) อริยสัจจากพระโอษฐ์

(ภาคปลาย) อริยสัจจากพระโอษฐ์


ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์


มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดเป็นชอบ
ที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพาน

เข้าใจกรรมอย่างถูกต้อง
แก้กรรมตามวิธีของพระศาสดาสมถะ วิปัสนา
เข้าใจการทำงานของจิต


มรรควิธีเพื่อการ
บรรลุโสดาบัน

การฝึกสมาธิ
ตามแนวทางของพระศาสดา


รวมวินัยสงฆ์(สิกขาบท)
3,329 ข้อ

จิต มโน วิญญาณ
ไขคำตอบเรื่องจิต


       
หลักธรรมเพื่อแก้ทุกข์
ในชีวิตประจำวัน


ทำความรู้จักพระศาสดา
ของตนเอง ผู้รู้แจ้งทั่วทั้งโลกธาตุุ


อนาคามี
5 จำพวก


สำรวมระวังจิต
อย่าให้เพลินไปกับอารมณ์หลักธรรมสำหรับ
ฆราวาส


มรรคคือหนทางอันประเสริฐ
เพื่อการหลุดพ้น

เข้าใจหลักธรรม
อย่างถูกต้อง

พุทธบริษัท ต้องหยั่ง
ลงมั่นต่อพระศาสดา
สัตว์ สัตตานัง
สัตว์คือ ผู้ยึดติด


อริยะบุคคล
ลำดับ ที่3


การให้ทานอย่างถูกวิธี
เพื่อให้ได้อานิสงส์ใหญ่รวมบทสวดสำคัญๆ
เพื่อชีวิตประจำวัน


   สุตตันตปิฎก เล่ม 11
สังยุตตนิกาย มหาวาวรรค


คติ 5 ในสังสารวัฏ
เทวดา มนุษย์ และอบายภูมิ