เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
     เรื่องทั่วไป ในวงการศาสนา ข่าวในวงการสงฆ์ กฎหมายปกครองสงฆ์
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
พรบ.สงฆ์  กฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์  ข่าวสำคัญในวงการพุทธศาสนา ฯลฯ

    พศ.
N-101 พรบ.คณะสงฆ์ พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 2505
N-102 มาตรา ๔๕ (พรบ.สงฆ์) ภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งของคณะสงฆ์ และไวยาวัจกร ถือเป็นเจ้าพนักงาน 2505
N-103 มาตรา ๑๕๗ ป.อาญา พนักงาน(คณะสงฆ์) ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุก 2505
N-104 ตร.ขอศาลอนุมัติหมายจับพระผู้ใหญ่ 5 รูป คดีเงินทอนวัด 2561
N-105 มส.ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ตั้งแล้ว เจ้าคณะกทม.-พร้อม 33 จังหวัด 2564
N-106 ลำดับเหตุการณ์ปิดล้อมวัดพระธรรมกาย (รวมคลิป เหตุการณ์ DSI บุกจับ) 2560
N-107 ปลด'พระธัมมชโย'พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย 2559
N-108 โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) มีผลบังคับใช้แล้ว 2561
N-109 แก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2 ครั้ง เพิ่มพระราชอำนาจ (กษัตริย์มีอำนาจแต่งตั้ง สังฆราช และกรรมการ มส.) 2561
N-110 การบวชภิกษุณีครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2557 ที่เกาะยอ จ.สงขลา 2557
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์