เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

     เรื่องทั่วไป ในวงการศาสนา ข่าวในวงการสงฆ์ กฎหมายปกครองสงฆ์
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  เจ้าคณะปทุมธานี ออกคำสั่ง ปลดพระธัมมชโย พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย  N107
 เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
 


ที่มา โพสต์ทูเดย์

เจ้าคณะปทุมธานี ออกคำสั่ง ปลดพระธัมมชโย พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย
 

แต่ยังให้รั้งเก้าอี้‘กิตติมศักดิ์ พร้อม ตั้ง"พระวิเทศภาวนาจารย์"รักษาการแทน

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จะใช้อำนาจทางการปกครอง ดำเนินการเรื่องพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น

ขณะนี้พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ออกคำสั่งที่ 10 / 2559 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เรื่อง ยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ โดยเห็นว่า พระธัมมชโย อายุ 72 ปี พรรษา 48 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมา ตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน เกิดอาพาธ ด้วยโรคเบาหวาน เส้นเลือดดำใหญ่อุดตัน ที่ขาซ้าย และภูมิแพ้ เห็นควรได้รับปลดเปลื้องภาระ เพื่อให้พักรักษาตัว

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 39 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการถอดถอน และแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยยกให้เป็น เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้การยกเป็นตำแหน่งเจ้าอาวาส กิตติมศักดิ์นั้น จะไม่ใช่ พระสังฆาธิการ เป็นเพียงพระผู้ใหญ่ภายในวัด ที่ไม่มีอำนาจทางการปกครองวัด ตามกฎหมายอีกต่อไป

นอกจากนี้พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ ยังได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง รักษาการ แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แทนพระธัมมชโย จึงแต่งตั้งให้ พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อายุ 65 ปี พรรษา 32 วิทยฐานะ นักธรรมเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับการยกพระธัมมชโย ออกจากตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น เพื่อลดผลกระทบ ต่อทางวัด ให้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา ได้ตามปกติ ส่วนเรื่องของคดีความนั้น เป็นอำนาจของฝ่ายบ้านเมือง ที่จะดำเนินการ ตามกระบวนการ ทางกฎหมายต่อพระธัมมชโย ต่อไป.

พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์