เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม

     เรื่องทั่วไป ในวงการศาสนา ข่าวในวงการสงฆ์ กฎหมายปกครองสงฆ์
ค้นหาคำที่ต้องการ          

  ลำดับเหตุการณ์ปิดล้อมวัดพระธรรมกาย N106
                                        รวมคลิป เหตุการณ์ วัดธรรมกาย ปี 2560 (2017)
 
ลำดับเหตุการณ์ปิดล้อมวัดพระธรรมกาย
16 ก.พ. 2560 (2017)


คลิกที่ภาพ
นาทีปะทะเดือด เจ้าหน้าที่ vs พระธรรมกาย
20 ก.พ. 2017รวมเหตุการณ์ ทหารบุกอาคารบุญรักษา วัดธรรมกาย พระ ลูกศิษย์ประเชิญหน้า
23 ก.พ. 2017ค้นธรรมกายวันแรก ไร้เงา 'ธัมมชัยโย' บุกกุฏิดาวดึงส์เจอเตียงเปล่าห่มผ้าตบตา DSI
17 ก.พ. 2017
เปิดอาณาจักร! มหาสมบัติ"ธรรมกาย"
21 ก.พ. 2017
ดีเอสไอแถลงยุติปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกาย หลังไม่พบพระธัมมชโย
17 ก.พ. 2017
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์