เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90 90
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์    
                             
ดูหนังสือทั้งหมด                        

 
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

  อริยวินัย พุทธวจน  ที่มา : http://watnapp.com/book                           ดาวน์โหลดหนังสือ(ไฟล์ PDF)
หน้าสารบาญ(ดัชนี)
สารบาญ
12/13
 
ออกไปหน้าสารบาญ   :   หน้า1  : หน้า2  :  หน้า3  : หน้า4  : หน้า5  :  หน้า6  :  หน้า7  : หน้า8  : หน้า9  : หน้า10  : หน้า11  : หน้า12  : หน้า13
 
 
  คำชี้แจงก่อนอ่าน หนังสือเล่มนี้  
  (3) อาจารโคจรสมฺปนฺนา  
     คัมภีร์ จุลวรรค ภาค (วินัยปิฎก เล่มที่ ๗) หน้า
       ขันธ์ที่ ๖ : ภิกขุนีขันธกะ  
  (ต่อ)  
  คัมภีร์ ปริวาร (วินัยปิฎก เล่มที่ ๘) 999
  คาถาส่งท้าย 1000
  อริยวินัย ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ 1001
  ภาคผนวก 1043
  วิธีถือนิสัย 1044
  คำเสียสละของเป็นนิสสัคคีย 1044-1
  วิธีแสดงอาบัติ 1050
  กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำ การสงฆ์ 1051
  ประเภทของอุโบสถ 1057
  ปาติโมกขุทเทส ๕ 1059
  วิธีมอบปาริสุทธิ และมอบฉันทะ 1060
  วิธีกระทำ เมื่อสงฆ์ต้องสภาคาบัติ 1062
  ภิกขุปาติโมกข์ 1064
  ปวารณา 1092
  กรรมวาจากฐิน 1094
 
 
  ส่วนปิดท้ายภาคผนวก 1096
  วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร 1098
  คำอธิษฐานเข้าพรรษา 1100
  คำขอขมาโทษ 1100-1
 
 
 
  12/13