เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90 90
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์    
                             
ดูหนังสือทั้งหมด                        
 
ค้นหาคำที่ต้องการ                    

  อริยวินัย พุทธวจน  ที่มา : http://watnapp.com/book   ดาวน์โหลดหนังสือ(ไฟล์ PDF)
หน้าสารบาญ(ดัชนี)
สารบาญ
8/13
 
ออกไปหน้าสารบาญ   :   หน้า1  : หน้า2  :  หน้า3  : หน้า4  : หน้า5  :  หน้า6  :  หน้า7  : หน้า8  : หน้า9  : หน้า10  : หน้า11  : หน้า12  : หน้า13
 
 
  คำชี้แจงก่อนอ่าน หนังสือเล่มนี้  
  (3) อาจารโคจรสมฺปนฺนา หน้า
     คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๖) 581
         ขันธ์ที่ ๑ : กัมมขันธกะ 582
              ตัชชนียกรรมที่ ๑ 582-1
              ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 584
              ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 587
              ข้อที่สงฆ์จำ นง ๖ หมวด 591
              วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนียกรรม 593
              วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 594
              วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 595
              วิธีระงับตัชชนียกรรม 596
              นิยสกรรม ที่ ๒ 598
              ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 599
              ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 602
              ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 606
              วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม 608
              วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 609
              วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 610
              ปัพพาชนียกรรม ที่ ๓ 613
              วิธีทำ ปัพพาชนียกรรม 614
              ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 616
              ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 619
              ข้อที่สงฆ์จำ นง ๑๔ หมวด 623
              วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม 627
              ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ 628
              วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 628-1
              วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 629
              วิธีระงับปัพพาชนียกรรม 630
              ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔ 632
              ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 635
              ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 638
              ข้อที่สงฆ์จำ นง ๔ หมวด 642
              วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม 643
              ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม 644
              วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 646
              วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ 647
              วิธีระงับปฏิสารณียกรรม 648
              อุกเขปนียกรรมที่ ๕ 650
              ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 651
              ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 654
              ข้อที่สงฆ์จำ นง ๖ หมวด 657
              วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ 659
              สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม 661
              วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 662
              วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 665
              วิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ 668
              อุกเขปนียกรรมฐานไม่ทำ คืนอาบัติ 669
              วิธีทำ อุกเขปนียกรรมฐานไม่ทำ คืนอาบัติ 669-1
              ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 670
              ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 674
              ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 677
              วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติ 679
              สงฆ์ลงโทษและระงับ 681
              วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 681-1
              วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 684
              วิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ทำ คืนอาบัติ 687
              อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป 689
              ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 691
              ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 695
              ข้อที่สงฆ์จำ นง ๖ หมวด 698
              วัตร ๑๘ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป 700
              วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 701
              วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 703
              วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป 704
       ขันธ์ที่ ๒ : ปาริวาสิกขันธกะ 706
              รัตติเฉท ๓ อย่าง 712
              พุทธานุญาตให้เก็บปริวาส 713
              พุทธานุญาตให้สมาทานปริวาส 713-1
              เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ 713-2
              เรื่องมานัตตารหภิกษุ 720
              เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ 725
 
 
     
 
  8/13