เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  กายคตาสติ 2 104  
 


กายคตาสติ 2

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ..

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด
เบื่อแล้ว อมตะ ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติ
อันชนเหล่าใดชอบใจแล้ว อมตะ ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าใด ประมาทกายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าใด ไม่ประมาทกายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด หลงลืมอมตะ ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ไม่หลงลืมอมตะ ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ไม่ซ่องเสพแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสพแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ซ่องเสพแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ไม่เจริญแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด เจริญแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ไม่ทำให้มากแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ทำให้มากแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ไม่กำหนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด กำหนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ไม่ทำให้แจ้งแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใด ทำให้แจ้งแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้ว

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์