เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  สัญญา ๖ พึงรู้จักสัญญา แดนเกิด ความต่าง ความดับ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ 1100
 
 

หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ สัญญา

พึงรู้จักสัญญา.. คือสัญญา ๖ สัญญาใน รูป เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
พึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญา… คือผัสสะ
พึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญา… คือสัญญาในรูปก็อย่างหนึ่ง ในสียง กลิ่น รส....ก็อย่างหนึ่ง
พึงรู้จักผลของสัญญา... ถ้อยคำที่พูด คือผลของสัญญา(พูดไปตามที่จำได้)
พึงรู้จักความดับไม่เหลือของสัญญา … คือความดับของผัสสะ
พึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญา… คือมรรค ๘

ดูสัญญา ๑๐ ประการ
ดูเรื่องสัญญาอื่นๆ
สัญญาเวทยิตนิโรธ
   เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
   การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
   การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
   แสวงหาสัจจะ บำเพ็ญทุกรกิริยา
   ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
   ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
   ปลงสังขาร ปรินิพพาน
   ลำดับขั้นการปรินิพพาน
   เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
   แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
 

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๑/๓๓๔.

หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ สัญญา

ภิกษุ ท. ! ข้อที่เรากล่าวว่า “พึงรู้จักสัญญา พึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญา พึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญา พึงรู้จักผลของสัญญา พึงรู้จักความดับไม่เหลือ ของสัญญา และพึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญา” ดังนี้นั้น เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่า ?

(พึงรู้จักสัญญา)
ภิกษุ ท. ! ข้อนั้น เรากล่าวหมายถึง สัญญาหก เหล่านี้ คือ สัญญาในรูป สัญญาในเสียง สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ และสัญญาใน ธรรมารมณ์.

(พึงรู้จักแดนเกิดของสัญญา)
ภิกษุ ท. ! เหตุเป็นแดนเกิดของสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! ผัสสะ เป็นเหตุ เป็นแดน เกิดของสัญญา.

(พึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญา)
ภิกษุ ท. ! ความเป็นต่างกันของสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! สัญญาในรูปก็เป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในเสียงก็เป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในกลิ่น ก็เป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในรสก็เป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในโผฏฐัพพะก็เป็น อย่างหนึ่ง และสัญญาในธรรมารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่ง.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกว่า ความเป็นต่างกันของสัญญา.

(พึงรู้จักผลของสัญญา)
ภิกษุ ท. ! ผลของสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! เรากล่าวสัญญา ว่า มีถ้อยคำที่พูดออกมานั้นแหละ เป็นผลเพราะบุคคล ย่อมพูด ไปตามสัญญา โดยรู้สึกว่า “เราได้มีสัญญาอย่างนี้ ๆ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกว่า ผลของสัญญา.

(พึงรู้จักความดับไม่เหลือ ของสัญญา)
ภิกษุ ท. ! ความดับไม่เหลือของสัญญา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! ความดับไม่เหลือของสัญญา มีได้ เพราะความดับไม่เหลือของผัสสะ.

(พึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญา)
ภิกษุ ท. ! อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ ของ สัญญา ได้แก่ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ การพูดจาชอบ การทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ. ....

ภิกษุ ท. ! คำใด ที่เรากล่าวว่า
  - พึงรู้จักสัญญา
  - พึงรู้จักเหตุเป็นแดนเกิดของสัญญา
  - พึงรู้จักความเป็นต่างกันของสัญญา
  - พึงรู้จักผลของสัญญา
  - พึงรู้จักความดับไม่เหลือ ของสัญญา และ
  - พึงรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญา
ดังนี้นั้น เรากล่าวหมายถึงความข้อนี้แล.

ดูเรื่องสัญญาอื่นๆ

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์