เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
    พระสูตรสั้น
ค้นหาคำที่ต้องการ        

พระสูตรสั้น พระสูตรโดยย่อ
  พระสูตรสั้น ชุด13 ทางลัด..พระสูตรตัวเลข
1 (คลิก)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ต่อชุด 14
 


1
.......................................................................................

2.......................................................................................

3.....................................................................................
4.....................................................................................

5..................................................................................

6...................................................................................

7....................................................................................

8....................................................................................
9..................................................................................

10.................................................................................

11...............................................................................

12


...............................................................................
13
...............................................................................
14..............................................................................................................................................................

16
.............................................................................

17.................................................................................
18................................................................................

19


..............................................................................
20


...............................................................................

21
...............................................................................
22
...............................................................................
23...............................................................................
24

...............................................................................
25...............................................................................
26...............................................................................

27


...............................................................................
28
...............................................................................

29

 


...............................................................................

30...............................................................................
31............................................................................
32...............................................................................
33...............................................................................
34...............................................................................
35...............................................................................
36...............................................................................
37...............................................................................
38...............................................................................

39...............................................................................
40...............................................................................
41


...............................................................................
42 
...............................................................................
43


...............................................................................
44
...............................................................................
45
...............................................................................
46
...............................................................................
47...............................................................................
48
...............................................................................
49


...............................................................................
50


 


พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์