เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค้นหาคำที่ต้องการ       

  ชุด (7) มีเรื่อง
ความยาวนานของกัป ความยางนานของสังสารวัฏ สังสารวัฏนี้ หาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้
 
P 1338 พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ หน้า ๑๗๗ - ๑๙๐
หน้า ความนานของสังสารวัฏที่สัตว์ท่องเที่ยวไป
177-1

เหมือนตัดใบไม้ กิ่งไม้ในป่ามารวมกัน ว่านี่เป็นมารดา ของมารดา...ไม้หมดป่า แต่สายป่านเครือญาติยังไม่สิ้น

177-2 ปั้นดินเท่าเม็ดกระเบา ว่าเป็นบิดาของเรา เป็นบิดาของบิดา จนดินหมดทั้งปฐพี ความเป็นบิดาของบิดา..ก็ยังไม่สิ้น
178 น้ำตาของสัตว์ ที่เคยไหลจากสิ่งที่พลัดพราก คร่ำครวญ ร้องไห้อยู่ มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่
179 น้ำนมมารดา ที่สัตว์เคยดึ่มกิน ที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่
183 ชัดท่อนไม้ไปในอากาศ บ้างก็ตกเอาโคนลง เอาปลายลง เอากลางลง ไม่แน่นอน สังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
184 กระดูกของคนๆหนึ่งที่ตายไป เมื่อขนมารวมกันตลอด 1กัป ยังใหญ่กว่าเขาเวลปุลละ
   
  ความยาวนานของกัป
180-1 ภูเขาหินแท่งทึบ กว้างยาวสูง ด้านละ1 โยชน์ 100 ปี ลูบด้วยผ้า1 ครั้ง จนหินราบไป กัปก็ยังไม่สิ้น
180-2 นครทำด้วยเหล็ก กว้างยาวสูงด้านละ 1 โยชน์ บรรจุเมล็ดผักกาด ทุก100ปี หยิบออก1เมล็ดจนหมด กัปก็ยังไม่สิ้น
181 สาวก ระลึกชาติในอดีต วันละ 1 แสนกัป ตลอด 100 ปี กัปก็ยังไม่สิ้น
182 กัปที่ล่วงไป มากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคา
   
  สังสารวัฏนี้ หาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้
185-1 เห็นคนพิการพึงเข้าใจว่า ในอดีตเราก็เคยพิการเช่นคนๆนั้นมาแล้ว
185-2 เห็นคนมีสุข ก็พึงเข้าใจว่า ในอดีตเราก็เคยสุขเช่นคนๆนั้นมาแล้ว
186 เมื่อเธอทั้งหลาย เกิดเป็นโค ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก นั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔
186 เมื่อเธอทั้งหลาย เกิดเป็นแกะ ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก นั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔
186 เมื่อเธอทั้งหลาย เกิดเป็นแพะ ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก นั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔
186 เมื่อเธอทั้งหลาย เกิดเป็นนื้อ ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก นั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔
186 เมื่อเธอทั้งหลาย เกิดเป็นสุกร ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก นั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔
186 เมื่อเธอทั้งหลาย เกิดเป็น ไก่ ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก นั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔
186

เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะ สมัยเป็นมนุษย์ ข้อหาเป็นโจรฆ่าชาวบ้าน โลหิตที่หลั่งไหลออก มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔

   
  สังสารวัฏนี้ หาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้
187-1 สงสารนี้ สัตว์ที่ไม่เคยเกิดมาเป็น มารดา..หาได้ไม่ง่ายเลย
187-2 สงสารนี้ สัตว์ที่ไม่เคยเกิดมาเป็น บิดา..หาได้ไม่ง่ายเลย
188-1 สงสารนี้ สัตว์ที่ไม่เคยเกิดมาเป็น พี่ชาย น้องชาย ..หาได้ไม่ง่ายเลย
188-2 สงสารนี้ สัตว์ที่ไม่เคยเกิดมาเป็น พี่หญิง น้องหญิง ..หาได้ไม่ง่ายเลย
188-3 สัตว์ที่ไม่เคยเกิดมา เป็นบุตร ..หาได้ไม่ง่ายเลย
189-1 สัตว์ที่ไม่เคยเกิดมา เป็นธิดา ..หาได้ไม่ง่ายเลย
   
  ในกัปนี้ พระผู้มีพระภาคในอดีต ก็ปรินิพพานไปแล้ว และ ตถาคต ก็จะปรินิพพาน
189-2 ในกัปนี้ พระผู้มีพระภาคฯ กกุสันธ ก็ปรินิพพานไปแล้ว มนุษย์ยุคนี้อายุ 4 หมื่นปีก็ทำกาละไปแล้ว ภูเขาชื่อปาจีนวังสบรรพต ก็หายไปแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ .. พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้
190 ในกัปนี้ พระผู้มีพระภาคฯ โกนาคมนะ ก็ปรินิพพานไปแล้ว มนุษย์ยุคนี้อาย3 หมื่นปีก็ทำกาละ ไปแล้ว ภูเขาชื่อ วงกฏบรรพต ก็หายไปแล้ว สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ .. พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้
190-1 ในกัปนี้ พระผู้มีพระภาคฯ กัสสป ก็ปรินิพพานไปแล้ว มนุษย์ยุคนี้อาย2 หมื่นปีก็ทำกาละ ไปแล้ว ภูเขาชื่อสุปัสสบรรพต ก็หายไปแล้ว เหตุเพียงเท่านี้เพียงพอเพื่อ ความเบื่อหน่าย
190-2 ในกัปนี้ พระผู้มีพระภาคฯ ตถาคต ก็จะปรินิพพาน มนุษย์ยุคนี้อาย 100 ปี ก็จะต้องทำกาละ ภูเขาชื่อ เวลปุลละก็อันตรธานหายไป สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ .. พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์