เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 
  ชุด (9) มีเรื่อง  
  1) เรื่องที่พระผู้มีพระภาค ทรงพยากรณ์  
  2) เรื่องที่พระผู้มีพระภาค ไม่ทรงพยากรณ์ (ไม่ตอบคำถาม)  
     
     

  1 เรื่องที่พระผู้มีพระภาค ทรงพยากรณ์
562 ทรงพยากรณ์ เฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ (อริยสัจจากพระโอษฐ์)
The04-33 ทรงพยากรณ์ เทวทัตมีจิตอัน อสัทธรรม ๓ ประการ จักตกนรกตลอดกัป ปรารถนาลามก มีมิตรชั่ว บรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต่ำก็เลิกเสีย
The05-42 ทรงพยากรณ์ พระเทวทัตมีจิตอสัทธรรม ด้วยโลกธรรม ๘ ครอบงำย่ำยี จึงต้องไปเกิดในนรก (เทวทัตตสูตร)
The05-45 ทรงพยากรณ์ พระเทวทัตต์ผู้อันอสัทธรรม ๓ ประการ ครอบงำจิต เบียดเบียนพระตถาคต ถึงอเวจีนรกตลอด 1 กัป เยียวยาไม่ได้
160 ทรงพยากรณ์ โดยล่วงไปแห่งกาลนานพระอาทิตย์ดวงที่ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ปรากฏ (สุริยสูตร )
601 ทรงพยากรณ์ พุทธทำนาย มนุษย์อายุ ๑๐ ปี จนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี เมื่อนั้นเมตไตรย์ จักอุบัติ
839 ทรงพยากรณ์ เจ้าสรกานิ เสวยน้ำจันท์ แต่หลังตาย ได้ไปเกิดเป็นโสดาบัน (สรกานิสูตร)
1536 ทรงพยากรณ์ นักบวชเปลือย(อเจลก) จะตายด้วยโรคอลสกะ แล้วจักบังเกิดในเหล่าอสูร
727 ทรงพยากรณ์ ทรงพยากรณ์ชาวมคธ ที่ทำกาละไปแล้ว จำนวน ๖๙๐ คน ว่าไปเกิดในภพไหน (ชนวสภสูตร)
1000 ทรงพยากรณ์ คติและภพเบื้องหน้า ของชาวเมืองนาทิคาม ผู้ทำกาละแล้ว จำนวน ๖๖๘ คน (ตรัสกับอานนท์)
229 ทรงพยากรณ์ ภพภูมิของ ปุราณะ และอิสิทัตตะ และ บุคคล 10 จำพวก (ผู้สดับ กับ ผู้ไม่ได้สดับ) (มิคสาลาสูตร)
 
  2 เรื่องที่พระผู้มีพระภาค ไม่ทรงพยากรณ์ (ไม่ตอบคำถาม)
1402 ทรงไม่พยากรณ์ ภายหลังแต่ตายแล้ว ย่อมมีอีก - ย่อมไม่มีอีก (5เล่มจากพระโอษฐ์ ตรัสกับ มาลุงกยบุตร)
144 ทรงไม่พยากรณ์.อุปมาเปรียบคนที่ถูกลูกศร...ตรัสกับพระมาลุงกยบุตร (จูฬมาลุงโกยวาทสูตร-ฉบับหลวง)
1115 ทรงไม่พยากรณ์ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิด หรือหนอ (ตรัสกับพระเขมาภิกษุณี)
972 ทรงไม่พยากรณ์ โลกเที่ยงหรือหนอ (วัจฉสูตร) ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ (ตรัสกับวัจฉะ)
   
   
   
   
 
   
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์