เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ       

  ชุด (6) มีเรื่อง
กาม คุณ-โทษของกาม การหลีกออกจากกาม กามเสื่อมไปได้อย่างไร อุปมาเรื่องกาม กามเลว กามปานกลาง กามปราณีต
 
  ว่าด้วยเรื่องกาม : กามคุณ โทษของกาม
512 กามคุณ ๕ อย่าง.. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หาใช่กามไม่ ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละ คือกามของคน
31-P81 คุณของกาม-โทษของกาม(หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
25-P62 โลก ในอริยวินัย คือ กามคุณ ๕ (หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
27-P68 กามคุณ ๕ คือ เครื่องจองจำในอริยวินัย (หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
213 กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นอย่างไรเล่า ? (ความตริตึกใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คือกาม)
714 นิพเพธิกสูตร สังกัปปะราคะ คือกามของคนเรา
S3- 15 กาม-อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกนั้น หาใช่กามไม่ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตรึก นั่นแหละคือกามของคนเรา...)
24-P60 ความหมายของ กาม และกามคุณ(หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
214 คุณของกาม โทษของกาม ... จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ ..
725 กาม (คุณ-โทษ) การถ่ายถอนออกจากกาม กำหนดรู้รูป รู้จักคุณ- โทษ-การถ่ายถอนซึ่งรูป.. กำหนดรู้เวทนา (มหาทุกขักขันธสูตร)
 
120 กามฉันทะ สคารวสูตร นิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง
129 อกุศลสังกัปปะ หรือ มิจฉาสังกัปปะ กามวิตก กามธาตุ กามสัญญา กามสังกัปปะ กามฉันทะ กามปริฬาหะ กามปริเยสนา
553 กามวิตก อกุศลวิตก กามวิตก-ความตริตรึกในกาม จึงเกิดกามธาตุ กามสัญญา กามสังกัปปะ กามฉันทะ กามปริฬาหะ
255 กาม-ความรู้เรื่องกาม (กามธาตุ กามคุณ กามวิตก กามภพ กามฉันทะ กามสัญญา กามสังกัปปะ)
209 กามวิตก (ตริตรึกในกาม) แบบตาราง กามวิตก- เนกขัมมวิตก/กามสังกัปปะ-เนกขัมมสัง/กามสัญญา - เนกขัมม/กามธาตุ-เนกขัมมธาตุ
554 กามวิตก เนกขัมมวิตก/กามสังกัปปะ เนกขัมมสัง/กามสัญญา เนกขัมม/กามธาตุ เนกขัมมธาตุ/ กามธาตุ- กามตัณหา-กามตัณหา
P1048 หน้าที่ที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อ “กาม” กำจัดกามวิตก (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย)
P1054-1 กรณีกามวิตก (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย)
P1056 ธรรมชาติของกามแห่งกามวิตก (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย)
558 กาม-ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟังเรื่องสงบ. ตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นสิ่งที่น่าปราถนา..เขาย่อมไม่ฟังเรื่องความสงบ
707 กาม พยาบาท เบียดเบียน : เนกขัมมะ อัพพยาปาท อวิหิงสาสนิทานสูตร ... เปรียบเหมือนคบไม้ติดไฟ ต้องรีบละ รีบบรรเทา
715 กามสัญญา-อาเนญชสัปปายสูตร มีในภพนี้-ภพหน้า และ กามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ -ภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นบ่วงแห่งมาร
 
227 กามสูตร (กามเลว กามปานกลาง กามปราณีต)
783

สนิทานสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็น ต้นเหตุ กาม พยาบาท เบียดเบียน

838 ปัญจราชสูตร...รูปทั้งหลาย เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทั้งหลาย ยอดสุดแห่ง ความพอใจ นั่นแหละ เป็นยอดใน เบญจกามคุณ
871 โยคสูตร (กิเลส) กามโยคะ กำหนัด เพราะกาม...เพลิดเพลิน เพราะกาม...ความหมกมุ่น เพราะกาม...นี้เราเรียกว่า กามโยคะ
944 โยคสูตร : โยคะ ๔ ประการเป็นไฉน กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ
957 วัตถุกาม กิเลสกาม วัตถุกามเป็นไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เงิน ทองบ้าน นิคม  อันเป็นที่ชอบใจ...
872 กามสัญโญชน์ (เครื่องร้อยรัดในกาม)
254 กามุปาทาน (ยึดติดในกาม คือความเพลินพอใจที่เกิดจาก ตา หู จมู ลิ้น กายสัมผัส)
 
  อุปมา-เรื่องกาม
643 กาม-อุปมา ๓ ข้อ ตรัสกับภาระทวาชะ การหลีกออกจากกาม เหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำ-ไม้สดตั้งบนบก-ไม้แห้งเกรอะตั้งบนบก
568 ผู้บริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อน เหมือนคนตาบอด  มาคัณฑิยสูตร ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
846 กาม (อุปมากาม ๗ ข้อ) เปรียบเหมือนสุนัขหิว..เหมือนแร้ง..เหมือนหลุมถ่านเพลิง..เหมือนบุรุษฝัน
957 อุปมา- ผู้ปราถนากาม กามเปรียบเหมือนถูกแทงด้วยลูกศร
S5- 96 กามคุณ ๕ เปรียบเป็นมารผู้ใจบาป รูปที่เห็นด้วยตา เสียงฟังด้วยหู กลิ่นดมด้วยจมูก รส-ลิ้มด้วยลิ้น อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่
P300 อุปมา-กามเปรียบด้วยท่อนกระดูก (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P301 อุปมา-กามเปรียบด้วยชิ้นเนื้อคาปาก  (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P302 อุปมา-กามเปรียบด้วยคบเพลิงทวนลม (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P303 อุปมา-กามเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิง (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P304 อุปมา-กามเปรียบด้วยของยืม (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P305 อุปมา-กามเปรียบด้วยผลไม้ (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P312 อุปมา-กามเปรียบด้วยรูรั่วของเรือ (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P307 รายละเอียดที่ควรศึกษาเกี่ยวกับกาม(อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P309 ไวพจน์ของกาม(อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
 
P290 ลักษณะแห่ง กามตัณหา (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P291 กามเป็นเครื่องผูก (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P292 กามเป็นมายา (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P292-1 มีความเย็นในกาม (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P293 คนกล่าวคำเท็จเพราะกาม (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P294 อิทธิพลของกาม (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P295 เข้าไปหาความตายเพราะกาม (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P296 ความเพลิน(ในกาม) เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
P297-1 ความอร่อยกลางกองทุกข์ (ความลวงของกาม) (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น)
 
S5-126 กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในแง่มุมของการเกิดภายหลังกายแตกทำลาย
28-P71 กามเลว ปานกลาง ประณีต (หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
29-P73 กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่ากามของมนุษย์ (หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
   
957 กามเสื่อม ไปได้อย่างไร ถูกพระราชาริบไปบ้าง โจรลักไปบ้าง ไฟไหม้บ้าง น้ำพัดไปบ้าง เมื่อกามเสื่อมไปย่อมกระสับกระส่าย
P1050 การหลีกจากกาม เป็นบุรพภาคของพรหมจรรย์  (อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย)
957 ว่าด้วยการเว้นขาดกาม ด้วยเหตุ ๒ ประการ 1.ด้วยการเจริญสต-การเจริญภาวนา 2.โดยการตัดขาด
1189 กามทั้งหลาย ย่อมดับในที่ใด กาม ทั้งหลายย่อมดับในปฐมฌาน
37-P101 เหตุเกิดของ กามฉันทะ(หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
38-P102 อาหารของ กามฉันทะ (หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
39-P104 เมื่อตั้งใจฟังธรรม กามฉันทะ ย่อมไม่มี (หนังสือสกทาทามี พุทธวจน กาม และ กามคุณ)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์