เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 
  ชุด (8) มีเรื่อง  
  1. รวมพระสูตรภิกษุ ฉันมื้อเดียว 5. อริยสัจสี่ (รวมไฮไลท์สำคัญ)
  2. รวมพระสูตร ปิยรูป สาตรูป ๖๐ ที่เกิดจากอายตนะภายใน-นอก 6. เรื่องอภิธรรม อภิธรรมคืออะไร อภิธรรมจำเป็นหรือเป็นส่วนเกิน
  3. รวมพระสูตร กายคตาสติ 7. รวมพระสูตร พระพุทธเจ้า กับเทวดา ทั้งหมด 13 เรื่อง
  4. รวมเรื่องเวทนา 8. พระสูตรเรื่อง เสียงทิพย์ (ทิพยโสตญาณ)
 
 
996 1) รวมพระสูตรภิกษุ ฉันมื้อเดียว เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.. อาพาธน้อยลำบากกายน้อย มีกำลัง
  (1) สมฺปนฺนสีลา (จุลศีล) เธอฉันหนเดียว เว้นฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล
  (2) วิตถตสูตร (อุโบสถ ๘ ประการ) ข้อ ๖.ไม่พึงบริโภคในเวลาวิกาลในราตรี
  (3) กีฏาคิริสูตร คุณของการฉันอาหารน้อย เราการฉันในราตรี
  (4) กกจูปมสูตร ประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียว
  (5) ฉวิโสธนสูตร ผู้งดขาดจากการล้างผลาญพืชคามและภูตคาม
  (6) อุโปสถสูตร (ข้อ ๕๑๐)....... พระอรหันต์ทั้งหลาย ฉันหนเดียว
  (7) ภเวสิสูตร ตั้งแต่วันนี้ไป จงจำเราไว้ว่า เป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียว
  (8) ภัททาลิสูตร คุณแห่งการฉันอาหารหนเดียว
  (9) ลฑุกิโกปมสูตร เรื่องพระอุทายี จงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาล
 

(10) เรื่องให้ภิกษุกำลังฉันค้างอยู่ลุกขึ้น ลุกแล้วห้ามฉันต่อ

 
1380 2) รวมพระสูตร ปิยรูป สาตรูป ๖๐ ที่เกิดจากอายตนะภายใน-ภายนอก
  (1) ตาราง ปิยรูป สาตรูป ๖๐
  (2) ปิยรูป สาตรูป อรติสูตรที่๒
  (3) ปิยรูป- สาตรูป (รายละเอียด สิ่งอันเป็นที่รัก เป็นที่ยินดี)
  (4) ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิใน ปิยรูป - สาตรูป
  (5) ผู้รู้ความลับของ ปิยรูป-สาตรูป
 
  3) ชุดกายคตาสติ
1420 กายคตาสติ (ชุด1) พระอานนท์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย กายคตาสติ
1421 กายคตาสติ (ชุด2) กายคตาสติ เจริญกระทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
1422 กายคตาสติ (ชุด3) อวัสสุตสูตร อวัสสุตปริยาย และ อนวัสสุตปริยาย (แสดงธรรมโดยพระโมคคัลลานะ)
1423 กายคตาสติ (ชุด4) ทุกขธรรมสูตรอสังวร เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติ - สังวร เป็นผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติ
1424 กายคตาสติ (ชุด5) ฉัปปาณสูตร “เสาเขื่อน หรือเสาหลัก” นี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่ง กายคตาสติ
1425 กายคตาสติ (ชุด6) วังคีสเถรคาถา พระวังคีสเถระ เห็นสตรีแล้วเกิดความกำหนัด
1426 กายคตาสติ (ชุด7) เป็นผู้คุ้มครองอินทรีย์ คือ กายคตาสติ แสดงโดยพระโมคคัลลานะ
1427 กายคตาสติ (ชุด8) อานิสงฆ์ของ กายคตาสติ
 
  รวมเรื่องเวทนา
1451 (เวทนา1) สมาธิสูตร สุขสูตร ปหานสูตร ปาตาลสูตร ทัฏฐัพพสูตร พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์
1452 (เวทนา2) สัลลัตถสูตร ผู้ไม่ได้สดับอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศกร่ำไร ผู้ได้สดับย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว
1453 (เวทนา3) เคลัญญสูตรที่ ๑ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุขมสุขเวทนา อาศัยกาย จึงเกิดขึ้น (กายไม่เที่ยง เป็นปัจจัยปรุงแต่ง)
1454 (เวทนา4) เคลัญญสูตรที่ ๒ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุขมสุขเวทนา อาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้น (ผัสสะไม่เที่ยง เป็นปัจจัยปรุงแต่ง)
1455 (เวทนา5) อนิจจสูตร ผัสสมูลกสูตร เวทนา ๓ นี้เกิดแต่ผัสสะ มีผัสสะเป็นปัจจัย ไม้สองอันเสียดสีกัน จึงเกิดไออุ่น จึงเกิดไฟ
1456 (เวทนา6) รโหคตสูตร (ลำดับความดับแห่งสังขาร) เมื่อเข้าปฐมฌานวาจาย่อมดับ เข้าทุติยฌานวิตกวิจารดับ เข้าตติยฌานปีติดับ
1457 (เวทนา7) วาตสูตรที่ ๑ เวทนาต่างชนิดย่อมเกิดขึ้นในกายนี้ เปรียบเหมือนลมที่พัดมาจากทิศต่างๆ ฉันใด
1458 (เวทนา8) อานันทสูตรที่ ๑ เรื่องเวทนา ๓ เวทนามีเท่าไร … เวทนามี 3 สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
1459 (เวทนา9) ปัญจกังคสูตร สุขอื่นยิ่งกว่า ประณีตกว่ากามสุข ภิกษุสงัดจากกาม จากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุข
1460 (เวทนา10) ภิกขุสูตร เรากล่าวเวทนา ๒ ก็มี เวทนา ๓ ก็มี เวทนา ๕ ก็มี เวทนา๖ ก็มี เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ ก็มี
1461 (เวทนา11) สิวกสูตร สิวกปริพาชก เข้าไปเฝ้า ทูลถาม เวทนา สุข-ทุกข์ แต่ปางก่อน
1462 (เวทนา12) อัฏฐสตปริยายสูตร เรากล่าวเวทนา ๒ ก็มี เวทนา ๓ ก็มี เวทนา ๑๘ ก็มี เวทนา ๓๖ ก็มี เวทนา ๑๐๘ ก็มี
1463 (เวทนา13) ภิกขุสูตร ผัสสะเกิด เวทนาจึงเกิด ตัณหาเป็นเครื่องให้ถึงความเกิดขึ้นแห่งเวทนา มรรค ๘ เป็นปฏิปทา
1464 (เวทนา14) สมณพราหมณสูตร นิรามิสสูตรสมณะหรือพราหมณ์ ย่อมรู้ความเกิด ความดับ คุณโทษ... ปีติมีอามิส คือกามคุณ ๕
1465 (เวทนา15) เวทนาเป็นทางมาแห่งอนุสัย...เมื่อสุขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน เมื่อทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก
 
  เวทนาอื่นๆ
1407 (เวทนา) เวทนาใน ฌาน ๑- ฌาน๔
1371 (เวทนา) นิพพานสูตร : พระอุทายี ถามพระสารีบุตร ว่า นิพพานไม่มีเวทนา จะเป็นสุขได้อย่างไร
1259 (เวทนา) ภรัณฑุสูตร ศาสดา ๓ จำพวกนี้ บัญญัติการกำหนดรู้กาม ไม่บัญญัติการกำหนดรู้รูป ไม่บัญญัติการกำหนดรู้เวทนา
1059 (เวทนา) โทณปากสูตรที่ ๓ รู้จักประมาณในโภชนะ ย่อมมีเวทนาเบาบาง แก่ช้า อายุยืน ผู้ชำนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์
576 (เวทนา) อัสสาทะชั้นเลิศของเวทนา (รสอร่อยของเวทนา)
250 (เวทนา) อัสสชิสูตร (ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา ตรัสกับพระอัสสชิ ขณะอาพาธ)
 
  อริยสัจสี่ (รวมรวมสาระสำคัญๆจากพุทธวจน)
1442 อริยสัจสี่ รวบรวมจาก พระไตรปิฎกฉบับหลวง
1443 อริยสัจสี่ วบรวมจาก หนังสือพุทธวจน
1444 อริยสัจสี่ รวบรวมจาก อริยสัจจจากพระโอษฐ์
1445 อริยสัจสี่ โดยสรุปมี ๖ นัยยะ
 
  เรื่องอภิธรรม อภิธรรมคืออะไร อภิธรรมจำเป็นหรือเป็นส่วนเกิน อภิธรรมควรศึกษาหรือไม่
1466 1.เรื่องอภิธรรม ผู้รู้อริยะสัจ ไม่จำเป็นต้องแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ (5 เล่มจากพระโอษฐ์) อุปมาม้าแกลบ 3 จำพวก
1467 2.เรื่องอภิธรรม อัสสสูตรที่ ๑ ม้ากระจอก ๓ พวก บุรุษกระจอก ๓ พวก (ม้าแกลบ ม้าเทศ ม้าอาชาไนย) ฉบับหลวง[๕๘๐]+พุทธทาส
1468 3.เรื่องอภิธรรม อัสสสูตรที่ ๒ (ม้าดี ๓ จำพวก บุรุษดี ๓ พวก) ฉบับหลวง  [๕๘๑]
1469 4.เรื่องอภิธรรม อัสสสูตรที่ ๓ (ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ พวก ผู้เจริญ ๓ พวก ) ฉบับหลวง  [๕๘๒]
1470 5.เรื่องอภิธรรม อนาคตสูตรที่ ๓ อนาคตภิกษุจะไม่อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต ปัญญา จะนำไปสู่ธรรมดำ (ฉบับหลวง[๗๙]+จุฬา)
1471 6.เรื่องอภิธรรม กินติสูตร ว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้า... โพธิปักขิยธรรม ๓๗
1472 7.เรื่องอภิธรรม อภิธรรมคืออะไร ถอดคลิปเสียงอภิธรรมคืออะไร โดยพุทธทาส/ อภิธรรม ธรรมอันยิ่ง พอจ.คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง
1473 8.เรื่องอภิธรรม โคลิสสานิสูตร ว่าด้วยอรัญญิกธุดงค์ ภิกษุผู้สมาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรทำความเพียรในอภิธรรม ในอภิวินัย
1474 9.เรื่องอภิธรรมจากข้อมูลอื่น (วิกิพีเดีย/ tipitaka/ พจนานุกรมศาสน์ ปอ.ปยุตโต) พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ๑๒ เล่ม
 
  รวมพระสูตร พระพุทธเจ้า กับเทวดา ทั้งหมด 13 เรื่องใหญ่
1418 1) การจุติลงมาจากชั้นดุสิต-โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวในการก้าวลงสู่ครรภ์ การปรากฏแสงสว่าง แผ่นดินไหว มีเทวาดาอารักขาทั้ง 4 ทิศ
  2) การประสูติ -เมื่อโพธิสัตว์ออกมาจากท้องมารดา เทวดาเข้ารับก่อน มนุษย์รับภายหลัง เทพบุตรทั้งสี่รับมาวางตรงหน้ามารดา
  3) บำเพ็ญทุกรกิริยา (บำเพ็ญมาถึงวาระที่ ๖) เทวดาขอร้องอย่าอดอาหาร ไม่เช่นนั้นจักแทรกโอชาทิพย์ ลงตามขุมขน
  4) ทรงปริวิตกว่าธรรมที่บรรลุแล้ว เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก พรหมทราบวาระจิตของพระผู้มีพระภาคเกิดปริวิตกว่าโลกจักฉิบหาย
  5) เหล่าเทวดา ได้บันลือเสียงต่อกันเป็นทอดๆ เมื่อทรงประกาศธรรมจักร กับปัญจวัคคีย์แล้วเหล่าภุมมเทวดา ได้บันลือเสียงต่อๆกัน
  6) เทวดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค (15 พระสูตร)
  7) อปราทิฏฐิสูตรที่ ๕ พระผู้มีพระภาคไปปรากฎในชั้นพรหม (พร้อมอรหันต์ 4 รูป) เหตุพรหมองค์หนึ่งเกิดทิฐิอันชั่วช้า
  8) เทวดารบกับอสูร ๖ ครั้ง ในสงครามครั้งนั้น พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ้
  9) เทวดาอาลัย ในปัจฉิมยามแห่งราตรีปรินิพพาน
  10) เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ น่ากลัว ในราตรีปรินิพพาน
  11) อาการของเทวดาหลังปรินิพพาน บางพวกสยายผม คร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมา บางพวกเห็นความไม่เที่ยง
  12) เทวดาชั้นพรหมกล่าวคาถา ท้าวสหัมบดีพรหม ได้กล่าวคาถา-ท้าวสักกะจอมเทพ (ราชาแห่งเทวดาชั้นพรหม) ได้ตรัสพระคาถา
  13) เทวดาแสดงฤทธิ์ ในพิธีถวายพระเพลิง - ยกพระสรีระไม่ขึ้น - พระเพลิงไม่ยอมติด - พระสรีระไหม้บางส่วน - มีการดับไฟ 3 ทาง
 
1480 พระสูตรเรื่อง เสียงทิพย์ (ทิพยโสตญาณ) เสียงทิพยคือเสียงของเทวดา และเสียงมนุษย์ที่อยู่ระยะไกล -แต่ได้ยิน
  1. ทิพยโสตญาณ (วิชชา ๘) (ตรัสกับพระเจ้าอชาตศัตรู) ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ สุตตันต หน้า ๗๔
  2. ทิพยโสตญาณ (วิชชา ๘) (ตรัสกับอังคกะมาณพ) ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ สุตตันต หน้า ๑๓๘
  3. ทิพยโสตญาณ (วิชชา ๘) (ตรัสกับกูฏทันตะพราหมณ์) ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ สุตตันต หน้า ๑๗๗
  4. เรื่องของสามเณรสีหะ (ตรัสกับเจ้าลิจฉวี) ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๑๘๕
      4.1 สมาธิที่บำเพ็ญเฉพาะส่วน (เพื่อเห็นรูปทิพย์)
      4.2 สมาธิที่บำเพ็ญเฉพาะส่วน (เพื่อฟังเสียงทิพย์)
      4.3 เจริญสมาธิโดยส่วนสอง (เห็นรูปทิพย์ และฟังเสียงทิพย์)
  5. ทิพพโสตญาณ (วิชชา ๘) (ตรัสกับ มัณฑิยปริพาชก) ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ สุตตันต หน้า ๒๑๘
  6. ทิพยโสตธาตุ (วิชชา ๘) (ตรัสกับกัสสป) ฉบับหลวง สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ หน้า ๒๕๗
  7. ทิพพโสตญาณ (วิชชา ๘) (ตรัสกับเกวัฏฏ์) ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๓๒๒
  8. มหาปุริสลักษณะ หากจุติขึ้นมาในโลก (ตรัสกับภิกษุ ท.) ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ สุตตันตหน้า ๑๑๕
  9. อากังเขยยสูตร ว่าด้วยข้อที่พึงหวังได้ ๑๗ อย่าง ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ สุตตันต หน้า ๔๕
  10. เรื่องสุนักขัตตลิจฉวีบุตร (ตรัสกับพระสารีบุตร) ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๙๖
  11. อภิญญา ๖ (ตรัสกับวัจฉะ) ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๓ สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๒๐๐
  12. ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพข้อที่ ๕ (ตรัสกับอุทายี) ฉบับหลวงเล่มที่ ๑๓ สุตตันตหน้า ๒๕๙
  13. โคปกโมคคัลลานสูตร-ธรรม๑๐ประการ (ตรัสกับพราหมณ์) ฉบับหลวงเล่ม๑๔ สุตตันตหน้า๗๓
   
   
   
 
   
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์