เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค้นหาคำที่ต้องการ            

 
อัฏฐสตปริยายสูตร เวทนา ๒ ก็มี เวทนา ๓ เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ ก็มี 1462
รวมเรื่องเวทนา บางสูตร
 

(โดยย่อ)
12
อัฏฐสตปริยายสูตร
รากล่าวเวทนา ๒ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง
เรากล่าวเวทนา ๓ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง
เรากล่าวเวทนา ๑๘ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง
เรากล่าวเวทนา ๓๖ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง
เรากล่าวเวทนา ๑๐๘ ก็มี

(ดูตาราง เวทนา ๑๐๘ P638.1)
(อ่าน วิภาคแห่งเวทนา P638)

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน

 

เวทนาสังยุตต์
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๘ หน้าที่ ๒๔๔

อัฏฐสตปริยายสูตร (อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓ สูตรที่ ๒)

          [๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยาย อันมีปริยายต่าง ๆ ๑๐๘ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงฟังธรรมปริยายนั้น ก็ธรรมปริยายอันมีปริยาย ๑๐๘ เป็นไฉน

           ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๒ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๓ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๑๘ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๓๖ ก็มี โดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนา ๑๐๘ ก็มี

          [๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนา ๒ เป็นไฉน
เวทนา ๒ คือ
เวทนาทางกาย ๑
เวทนาทางใจ ๑
เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนา ๒

          [๔๓๒] ก็เวทนา ๓ เป็นไฉน
เวทนา ๓ คือ
สุขเวทนา ๑
ทุกขเวทนา ๑
อทุกขมสุข เวทนา ๑
เหล่านี้เรียกว่า เวทนา ๓

          [๔๓๓] ก็เวทนา ๕ เป็นไฉน
เวทนา ๕ คือ
สุขินทรีย์ ๑
ทุกขินทรีย์ ๑
โสมนัส สินทรีย์ ๑
โทมนัสสินทรีย์ ๑
อุเบกขินทรีย์ ๑
เหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา ๕

          [๔๓๔] ก็เวทนา ๖ เป็นไฉน
เวทนา ๖ คือ
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ๑
โสตสัมผัสสชาเวทนา ๑
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ๑
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ๑
กายสัมผัสสชาเวทนา ๑
มโนสัมผัสสชาเวทนา ๑
เหล่านี้เรียกว่าเวทนา ๖

          [๔๓๕] ก็เวทนา ๑๘ เป็นไฉน
เวทนา ๑๘ คือ
เวทนา ที่สหรคต*ด้วยโสมนัส ๖
เวทนา ที่สหรคต ด้วยโทมนัส ๖
เวทนา ที่สหรคต ด้วยอุเบกขา ๖
เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนา ๑๘
*ไปด้วยกัน

          [๔๓๖] ก็เวทนา ๓๖ เป็นไฉน
เวทนา ๓๖ คือ
เคหสิต* โสมนัส ๖
เนกขัมม โสมนัส ๖
เคหสิต โทมนัส ๖
เนกขัมมสิต โทมนัส ๖
เคหสิต อุเบกขา ๖
เนกขัมมสิต อุเบกขา ๖
เหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา ๓๖
*เหย้าเรือน

          [๔๓๗] เวทนา ๑๐๘ เป็นไฉน
เวทนา ๑๐๘ คือ
เวทนาที่เป็นอดีต ๓๖
ที่เป็นอนาคต ๓๖
ที่เป็นปัจจุบัน ๓๖
เหล่านี้เราเรียกว่าเวทนา ๑๐๘

           ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยาย อันมีปริยาย ๑๐๘ แม้นี้แล

(ดูตาราง)
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์