เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ (คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 
   
   
  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 14    
1401 มหาลิสูตร มหาลิต้องการความเป็นทิพย์ ตรัสว่ามีธรรมอื่นที่ดีกว่าปราณีตกว่า คือได้เป็นโสดาบัน สกทา อนาคามี ทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติ
1402 สิ่งที่ตถาคตไม่พยากรณ์ ทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยง...โลกมีที่สิ้นสุด...ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้ว ย่อมมีอีก...ย่อมไม่มีอีก
1403 ลำดับแห่งความเป็นไป เพื่อจะได้รู้ซึ่งความเป็นจริง ๑๒ ประการ 1.ปลูกฝังศรัทธา ศรัทธาแล้ว ย่อมเข้าไปหา..เข้าไปนั่งใกล้
1404 จงหลีกเร้นแล้วจักรู้อริยสัจ จงเจริญสมาธิจักรู้อริยสัจตามเป็นจริง..เมื่อประพฤติถูกทางกิริยาที่ไปนิพพาน เบาเหมือนไม้ลอยตามน้ำ
1405 อริยสัจสี่ หลากหลายนัยยะ คือคุณสมบัติของอริยะบุคคล ..ตถาคตก็เป็นอริยะ.. รู้อริยสัจแลกกับถูกแทงด้วยหอกวันละ 300 ครั้ง
1406 อริยสัจสี่ ในรูปแบบต่างๆ.. นัยยะทั่วไป ปัญจุปาทานขันธ์ อายตนะภายในหก แสดงด้วยคำว่าอันตะ ด้วยสักกายะ ด้วยคำว่า โลก
1407 เวทนาใน ฌาน ๑ - ฌาน ๔
1408 ทุติยปัณณาสก์ (ธรรมที่เป็นบาปอกุศล)... (ธรรม ๒ อย่าง) ...(คนพาล ๒ จำพวก บัณฑิต ๒ จำพวก)
1409 นามกาย-นามรูป ถ้าตัณหา มิได้มี เพราะดับตัณหาเสียได้ การแสวงหา(ภพ)จะมีได้ไหม...ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า
1410 ผัง อริยะบุคคล ๔ จำพวก และคุณสมบัติ (โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์)
1411 พิธีปลงบาป แบบของสมณะพราหมณ์ และ แบบอริยสาวกของสมณโคดม
1412 สังขารทั้งหลาย (๕นัยยะ) กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร/ลมหายใจคือกายสังขาร วิตกวิจารคือวจีสังขาร สัญญาเวทนาคือ มโน
1413 ขันธ์๕ เป็นอนัตตา / อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี
1414 ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ซึ่งขันธ์ ๕ รู้ชัด รูป เวทนา..ความเกิด-ความดับ ข้อปฏิบัติ คุณ-โทษ อุบายเครื่องออก
1415

อบายมุข ๖ (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์) ๑.การดื่มสุรา ๒.เที่ยวกลางคืน ๓.เที่ยวสถานบันเทิง ๔.เล่นการพนัน ๕.คบมิตรชั่ว ๖.เกียจคร้าน

1416 การเกิด เป็นเหตุให้พบกับ ความทุกข์ .. เมื่อทารกเจริญวัย อิ่มเอิบด้วยกามคุณ ๕ ย่อมกำหนัดยินดี เสวยเวทนา ย่อมเพลิดเพลิน
1417 สัทธานุสารี และ ธัมมานุสารีบุคคล 10 นัยยะ (โดยละเอียด)
1418 รวมพระสูตร พระพุทธเจ้า กับเทวดา รวม ทั้งหมด 13 เรื่อง
1419 มหาสติปัฏฐานสูตร หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์
   
1420 กายคตาสติ (ชุด1) พระอานนท์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย กายคตาสติ
1421 กายคตาสติ (ชุด2) กายคตาสติ เจริญกระทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
1422 กายคตาสติ (ชุด3) อวัสสุตสูตร อวัสสุตปริยาย และ อนวัสสุตปริยาย (แสดงธรรมโดยพระโมคคัลลานะ)
1423 กายคตาสติ (ชุด4) ทุกขธรรมสูตร อสังวร เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติ - สังวร เป็นผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติ
1424 กายคตาสติ (ชุด5) ฉัปปาณสูตร “เสาเขื่อน หรือเสาหลัก” นี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่ง กายคตาสติ
1425 กายคตาสติ (ชุด6) วังคีสเถรคาถา พระวังคีสเถระ เห็นสตรีแล้วเกิดความกำหนัด
1426 กายคตาสติ (ชุด7) เป็นผู้คุ้มครองอินทรีย์ คือ กายคตาสติ แสดงโดยพระโมคคัลลานะ
1427 กายคตาสติ (ชุด8) อานิสงฆ์ของ กายคตาสติ
   
1428 ทีฆชาณุสูตร ธรรม ๔ ประการ (และธรรม ๘ ประการ) เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบัน
1429 อังคิกสูตร การเจริญสัมมาสมาธิ ที่ประกอบด้วยองค์ ๕
1430 ทุติยสังคามวัตถุสูตรที่ ๕ พระเจ้ามคธฯ รบกับ พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ (พระสูตรนี้เป็นอรรถกถา)
1431 อุปกิเลสสูตร อุปกิเลส ๕ ประการ กามฉันทะ พยาบาท ถิ่นมิทธะ อุทธัจจ วิจิกิจฉา (นิวรณ์๕)
1432 ทุสสีลสูตร ธรรมของภิกษุ ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล และธรรมของภิกษุ ผู้มีอุปนิสัยขาดแล้ว(วิบัติ)
1433 สุมนสูตร (ความแตกต่างผู้ให้ กับ ผู้ไม่ให้) ด้วยเหตุ ๕ ประการ คือ เมื่อออกปากขอ ย่อมได้จีวรมาก เมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อย
1434 จุนทิสูตร สิ่งที่เป็นเลิศ เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ+ เว้นขาดจากศีล๕
1435 สมยสูตร สมัยที่ไม่สมควร กระทำความเพียร ๕ ประการ และสมัยที่สมควรกระทำความเพียร ๕ ประการ
1436 นันทกสูตร ผู้บริบูรณ์ด้วยองค์ธรรม๔ ประการ (มีศรัทธา มีศีล ได้เจโตฯ เห็นแจ้งในธรรม) อานิสงส์ในการฟังธรรมตามกาล ๕ ประการ
1437 เขมาเถรีสูตร พระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จไปสนทนาธรรมกับ พระเขมาภิกษุณี สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกิดหรือหนอ
1438 อายตนะภายใน ๖ เป็นทุกขอริยสัจ เป็นของร้อน เป็นของมืด ผัสสะ.. เวทนาเป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ
1439 ทวยตานุปัสสนาสูตร ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป หลุดพ้นพร้อมๆกัน
1440 ว่าด้วยอรัญญิกธุดงค์ เรื่องมารยาท และคุณสมบัติของพระป่า แสดงธรรมโดยพระสารีบุตร
1441 วิมุตตายตนสูตร เหตุแห่งวิมุตติ 5 ประการ 1ศาสดาหรือภ.แสดงธรรม 2 ภ.แสดงธรรม 3 ภ.สาธยายธรรม 4ตรึกตาม 5สมาธินิมิต
   
1442 1. อริยสัจสี่ รวบรวมจาก พระไตรปิฎกฉบับหลวง
1443 2. อริยสัจสี่ วบรวมจาก หนังสือพุทธวจน
1444 3. อริยสัจสี่ รวบรวมจาก อริยสัจจจากพระโอษฐ์
1445 4. อริยสัจสี่ โดยสรุปมี ๖ นัยยะ
   
1446 พระอาพาธโรคท้องร่วง (พระวินัย) ภิกษุท้องร่วง นอนจมกองมูตรคูถ รับสั่งให้อานนท์ไปตักน้ำมา แล้วทรงรดน้ำ ส่วนอานนท์ขัดสี
1447 อนาคตสูตรที่ ๔ อนาคตภัยของพุทธศาสนา ภิกษุจักชอบจีวรดีงาม ชอบบิณฑบาต ชอบเสนาสนะ คลุกคลีภิกษุณีและอารามิกบุรุษ
1448 ธรรมอันเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจของตถาคต คือ วิชชาและวิมุตติ..โพชฌงค์๗..สติปัฏฐาน๔.. สุจริต๓..อินทรีย์สังวร
1449 พระสารีบุตร กับ พระมหาโกฏฐิตะ สนทนาเรื่องปฏิจจ ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหนอ?เรื่องต้นไม้อ้อสองกำพิงกัน
1450 มาตุปุตติกสูตร มารดาย่อมไม่กำหนัดในบุตร และบุตรย่อมไม่กำหนัดในมารดา สตรีแม้ตายไปแล้วก็ยังครอบงำจิตของบุรุษได้
   
1451 (เวทนา1) สมาธิสูตร สุขสูตร ปหานสูตร ปาตาลสูตร ทัฏฐัพพสูตร พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์
1452 (เวทนา2) สัลลัตถสูตร ผู้ไม่ได้สดับอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศกร่ำไร ผู้ได้สดับย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว
1453 (เวทนา3) เคลัญญสูตรที่ ๑ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุขมสุขเวทนา อาศัยกาย จึงเกิดขึ้น (กายไม่เที่ยง เป็นปัจจัยปรุงแต่ง)
1454 (เวทนา4) เคลัญญสูตรที่ ๒ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุขมสุขเวทนา อาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้น (ผัสสะไม่เที่ยง เป็นปัจจัยปรุงแต่ง)
1455 (เวทนา5) อนิจจสูตร ผัสสมูลกสูตร เวทนา ๓ นี้เกิดแต่ผัสสะ มีผัสสะเป็นปัจจัย ไม้สองอันเสียดสีกัน จึงเกิดไออุ่น จึงเกิดไฟ
1456 (เวทนา6) รโหคตสูตร (ลำดับความดับแห่งสังขาร) เมื่อเข้าปฐมฌานวาจาย่อมดับ เข้าทุติยฌานวิตกวิจารดับ เข้าตติยฌานปีติดับ
1457 (เวทนา7) วาตสูตรที่ ๑ เวทนาต่างชนิดย่อมเกิดขึ้นในกายนี้ เปรียบเหมือนลมที่พัดมาจากทิศต่างๆ ฉันใด
1458 (เวทนา8) อานันทสูตรที่ ๑ เรื่องเวทนา ๓ เวทนามีเท่าไร … เวทนามี 3 สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
1459 (เวทนา9) ปัญจกังคสูตร สุขอื่นยิ่งกว่า ประณีตกว่ากามสุข ภิกษุสงัดจากกาม จากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุข
1460 (เวทนา10) ภิกขุสูตร เรากล่าวเวทนา ๒ ก็มี เวทนา ๓ ก็มี เวทนา ๕ ก็มี เวทนา๖ ก็มี เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ ก็มี
1461 (เวทนา11) สิวกสูตร สิวกปริพาชก เข้าไปเฝ้า ทูลถาม เวทนา สุข-ทุกข์ แต่ปางก่อน
1462 (เวทนา12) อัฏฐสตปริยายสูตร เรากล่าวเวทนา ๒ ก็มี เวทนา ๓ ก็มี เวทนา ๑๘ ก็มี เวทนา ๓๖ ก็มี เวทนา ๑๐๘ ก็มี
1463 (เวทนา13) ภิกขุสูตร ผัสสะเกิด เวทนาจึงเกิด ตัณหาเป็นเครื่องให้ถึงความเกิดขึ้นแห่งเวทนา มรรค ๘ เป็นปฏิปทา
1464 (เวทนา14) สมณพราหมณสูตร นิรามิสสูตร สมณะหรือพราหมณ์ ย่อมรู้ความเกิด ความดับ คุณโทษ... ปีติมีอามิส คือกามคุณ ๕
1465 (เวทนา15) เวทนาเป็นทางมาแห่งอนุสัย...เมื่อสุขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน เมื่อทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก
   
1466 1.เรื่องอภิธรรม ผู้รู้อริยะสัจ ไม่จำเป็นต้องแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ (5 เล่มจากพระโอษฐ์) อุปมาม้าแกลบ 3 จำพวก
1467 2.เรื่องอภิธรรม อัสสสูตรที่ ๑ ม้ากระจอก ๓ พวก บุรุษกระจอก ๓ พวก (ม้าแกลบ ม้าเทศ ม้าอาชาไนย) ฉบับหลวง[๕๘๐]+พุทธทาส
1468 3.เรื่องอภิธรรม อัสสสูตรที่ ๒ (ม้าดี ๓ จำพวก บุรุษดี ๓ พวก) ฉบับหลวง  [๕๘๑]
1469 4.เรื่องอภิธรรม อัสสสูตรที่ ๓ (ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ พวก ผู้เจริญ ๓ พวก ) ฉบับหลวง  [๕๘๒]
1470 5.เรื่องอภิธรรม อนาคตสูตรที่ ๓ อนาคตภิกษุจะไม่อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต ปัญญา จะนำไปสู่ธรรมดำ(ฉบับหลวง[๗๙]+จุฬา)
1471 6.เรื่องอภิธรรม กินติสูตร ว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้า... โพธิปักขิยธรรม ๓๗
1472 7.เรื่องอภิธรรม อภิธรรมคืออะไร ถอดคลิปเสียงอภิธรรมคืออะไร โดยพุทธทาส/ อภิธรรม ธรรมอันยิ่ง พอจ.คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง
1473 8.เรื่องอภิธรรม โคลิสสานิสูตร ว่าด้วยอรัญญิกธุดงค์ ภิกษุผู้สมาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรทำความเพียรในอภิธรรม ในอภิวินัย
1474 9.เรื่องอภิธรรม จากข้อมูลอื่น (วิกิพีเดีย/ tipitaka/ พจนานุกรมศาสน์ ปอ.ปยุตโต) พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ๑๒ เล่ม
   
1475 ตถาคตเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ไกลจากกิเลส รู้เองโดยชอบแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ในท่ามกลาง ในที่สุด
1476 กองกุศลที่แท้จริง คือ สติปัฏฐาน ๔ ละกายทุจริตเจริญกายสุจริต ละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริต
1477 ตถาคต รู้คุณ-รู้โทษ-การสลัดออกแห่งอายตนะจึงได้ตรัสรู้
1478 คำนวณอายุเทวดาชั้น"กามภพ" เทียบกับุมนุษย์ ..ชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุ 500 ปีทิพย์ คิดเป็น 9 ล้านปีมนุษย์ (50*30*12*500)
1479 ทีฆนขสูตร พระผู้มีพระภาคเทศนาให้กับอัคคิเวสนะเรื่องการละธรรม พระสารีบุตรขณะนั่งถวายงานพัดได้ฟังไปด้วย เกิดจิตหลุดพ้น
1480 พระสูตรเรื่อง เสียงทิพย์ (ทิพยโสตญาณ) เสียงทิพยคือเสียงของเทวดา และเสียงมนุษย์ที่อยู่ระยะไกล -แต่ได้ยิน
   
1481 เรื่องพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา รวบรวมทั้งหมดจากพระไตรปิฎก ชุด 1/5
1482 เรื่องพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา รวบรวมทั้งหมดจากพระไตรปิฎก ชุด 2/5
1483 เรื่องพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา รวบรวมทั้งหมดจากพระไตรปิฎก ชุด 3/5
1484 เรื่องพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา รวบรวมทั้งหมดจากพระไตรปิฎก ชุด 4/5
1485 เรื่องพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา รวบรวมทั้งหมดจากพระไตรปิฎก ชุด 5/5
   
1486 รวมเรื่องพระมหากัสสป (เอตทัคคบาลี ด้านผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์) ชุดที่ 1/3
1487 รวมเรื่องพระมหากัสสป (เอตทัคคบาลี ด้านผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์) ชุดที่ 1/3
1488 รวมเรื่องพระมหากัสสป (เอตทัคคบาลี ด้านผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์) ชุดที่ 1/3
   
1489 ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน นางวิสาขามิ เข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ.. ภิกษุเหล่าใดเป็นธรรมวาที เธอจงเชื่อถือภิกษุฝ่ายนั้น
1490 สมาธิสูตรที่๑ สูตรที่๒ สูตรที่๓ สูตรที่ ๔ สัญญาในสิ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็มีอยู่ (โลกุตตรสมาธิ)
1491 สุนักขัตตสูตร : ภิกษุสุนักขัตตะ ทูลถามว่า ภิกษุมากรูปพยากรณ์ตนว่าบรรลุแล้ว เป็นการพยากรณ์โดยชอบหรือสำคัญตนผิด
1492 มหาปุณณมสูตร ภิกษุ ๖๐ รูป มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ หลังได้สดับคำสอนของตถาคต
1493 สุสิมสูตรที่๙ พระอานนท์ และสุสิมเทพบุตร (เทวดา) สรรเสริญพระสารีบุตรว่า มีปัญญาหลักแหลม มีปัญญาแทงตลอด
1494 ทารุกัมมิกสูตร... ภิกษุอรหันต์ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนพึงรู้ได้ยาก
1495 ฉฬาภิชาติยสูตร ชาติ ๖ ประการของพระศาสดา บุคคลผู้มีชาติดำ ประพฤติธรรมดำ ผู้มีชาติดำประพฤติขาว...
1496 จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร.. พระจิตตหัตถิสารีบุตร พูดแทรกขณะภิกษุเถระกำลังสนทนาพระอภิธรรม ถูกท่านพระมหาโกฏฐิตะตักเตือน
1497 ปรายนสูตร ภิกษุสนทนากันว่า อะไรคือส่วนสุดที่๑ อะไรคือส่วนสุดที่๒ อะไรเป็นท่ามกลาง อะไรเป็นเครื่องร้อยรัด... คำตอบคือผัสสะ
1498 สุมนสูตร ทรงแนะนำ สุมนาราชกุมาร ว่า ควรให้ทาน ควรทำบุญ เพราะบุญเป็นอุปการะ แม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์ แม้แก่บรรพชิต
1499 จุนทิสูตร (เลื่อมใสตถาคตชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ) ตรัสกับราชกุมารี ชื่อว่าจุนที แวดล้อมด้วย รถ ๕๐๐ คัน และกุมารี ๕๐๐คน
1500 ยมกสูตร...ยมกภิกษุ คิดว่าพระขีณาสพตายแล้วสูญ... นี่เป็นทิฐิลามก จึงพากันไปหาพระสารีบุตร
 
   
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์