เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ (คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 
   
   

  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 6    
601 พุทธทำนาย มนุษย์อายุ ๑๐ ปี จนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี ... เมื่อเมื่อมนุษย์อายุ 8 หมื่นปี พระพุทธเจ้านามว่าพระ เมตไตรย์ จักอุบัติ
602 พุทธปกิรณกกัณฑ์ (เป็นอรรถกถา)(ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไป 94 กัป และกัปปัจจุบันที่ยังไม่สิ้น
603 ธาตุภาชนียกถา(เป็นอรรถกถา) ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาต แบ่งให้กับเมืองต่างๆ พรหมโลก และจักรวาล
604 รายพระนามพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (เป็นอรรถกถา) ... (ก่อนพุทธวงศ์ 3 พระองค์ ในพุทธวงศ์ 25 พระองค์)
605 พุทธวงศ์ หมายถึง สายของพระพุทธเจ้า มีทั้งหมด 25 วงศ์ (อรรถกถา) วงศ์ที่ 1 พระทีปังกรพุทธเจ้า... ว
606 โทณสูตร ท่านเป็นเทวดาหรือ..? เราไม่ได้เป็นเทวดาดอก อาสวะเหล่านั้น เราละแล้ว ตัดรากขาดแล้ว เป็นดุจตาลยอดด้วน
607 พระศาสดาไปพบ เทวดาชั้นพรหม เป็นชั้นที่พระองค์ไม่เคยมาเกิด จึงไปปรากฎที่ชั้น อวิหา เทวดาเล่าพระพุทธเจ้าในอดีตให้ฟัง
608 พรหมนิมันตนิกสูตร รวมเรื่องพรหม ทิฏฐิลามก มารเข้าสิงพรหม...พรหมคิดว่าตัวเอง เที่ยง ไม่เกิด ไม่ตาย ที่สุดแห่งทุกข์
609 มารตัชชนียสูตร(อรรถกถา) พระโมคคัลลลานะถูกมารเข้าสิง จึงเรียกให้ออกและเล่าว่า อดีตชาติเคยเป็นมาร เคยตกนรกมาแล้ว
610 อนุสัย ๗- อนุสัยคือความเคยชิน ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน กามราคะ‪‎ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ อวิชชา
 
611 อนุสัย ๓ คู่กับเวทนา ๓ อนุสัย 3 คือ ราคานุสัย (เกิดจากสุข) ปฏิฆานุสัย (เกิดจากทุกข์) อวิชชานุสัย (เกิดจาก อทุกขมสุข)
612 อนุสัยทั้งสาม ไม่เกิดแก่อริยสาวก แม้เมื่อเสวยทุกขเวทนา เพราะการไม่ติดพัน ... การดับเย็น
613 อัคคัญญสูตร (สามเณร วาเสฏฐ กับ ภารทวาช) บุตรพราหมณ์ บวชกับพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่า ถูกพวกพราหมณ์ตำหนิ
614 กำเนิดสัตว์- ง้วนดิน -โลกธาตุ (คัดย่อจากพระสูตร อัคคัญญสูตร) คัดย่อเป็น 28 หัวข้อ เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
615 ปฏิปทาวรรค ทุกขาปฏิปทา-สุขาปฏิปทาปฏิปทาเพื่อสิ้นอาสวะ(ทุกขาปฏิบัติลำบาก รู้เร็ว-รู้ช้า)(สุขา ปฏิบัติสะดวก รู้เร็ว-รู้ช้า)
616 กัป - อุปมาเรื่องกัป อุปมาการเกิดของสัตว์ ในกัปที่ล่วงไปแล้ว..ความนานของกัป ภิกษุชาวปาวาสำเร็จอรหันต์พร้อมกัน 30รูป
617 สัตว์ วนเวียนในสังสารวัฏนับครั้งไม่ถ้วน เหมือนซัดท่อนไม้ในอากาศ.. เหมือนเต่าตาบอด..กองกระดูกเท่าภูเขาเวลปุลละ
618 พรหมชาลสูตร - สุปปิยปริพาชก กับพรหมทัตตมานพ (เรื่องกล่าวติ และกล่าวชมตถาคต).. จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล
619 พาลบัณฑิตสูตร โทษของคนพาล วิบากกรรมของคนชั่ว โทษของผู้ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ ย่อมเสวยทุกข์เป็นอันมาก
620 เทวทูตสูตร โทษในนรก เรื่องที่ตถาคต รู้เอง เห็นเอง ปรากฏเอง เป็นผลจากการกระทำของเราโดย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
 
621 อัชฌัตติกสูตร(๑-๑๐) ว่าด้วยเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน เรื่องทิฎฐิ สักกายทิฎฐิ ความยึดมั่น อัตตา อนิจจัง
622 สังคัยหสูตรที่ ๑ - ผัสสายตนะ ๖ ..เฝ้าระวังผัสสะทาง ตา หู จมูก.. ผู้ไม่หวั่นไหว คือผู้ปราบราคะ-โทสะแล้ว ย่อมเข้าถึงนิพพาน
623 สังคัยหสูตรที่ ๒ - มาลุงกยบุตร สักแต่ว่า รูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ ธรรมที่รู้แจ้ง เธอจักเป็นเพียงสักแต่ว่า
624 มหาปรินิพพานสูตร #๑ อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ และ อปริหานิยธรรม ๖ ข้อปฏิบัติที่มีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อม แสดงกับเจ้าวัชชี
625 มหาปรินิพพานสูตร #๒ เสด็จไปยัง อัมพลัฏฐิกา นาฬันทคาม ปาฏลิคาม สุญญาคาร และพระองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ทรงหายตัว
626 มหาปรินิพพานสูตร #๓ เสด็จถึงโกฏิคาม นาทิกคาม.. แสดงธรรมาทาสแก่สาวก เสด็จเมืองเวสาลีเจ้าลิจฉวีนำเสด็จขึ้นยานท่องไป
627 มหาปรินิพพานสูตร #๔ เจ้าลัจฉวี วรรณะเขียวมีผ้าเขียวเครื่องประดับเขียว บางพวกแดง เหลือง ขาว แต่งคล้ายเทวดาชั้นดาวดึงส์
628 มหาปรินิพพานสูตร #๕ เสด็จไปยังบ้านเวฬุวคาม และทรงจำพรรษาที่นี่ ครั้งนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ถึงใกล้จะปรินิพพาน...
629 มหาปรินิพพานสูตร #๖ มารเข้าเฝ้าขอให้พระองค์ปรินิพพาน..เกิดแผ่นดินไหวขณะปลงสังขาร..ตรัสเรื่อง อภิภายตนะ8 วิโมกข์8
630 มหาปรินิพพานสูตร #๗ อานนท์ถูกมารดลใจไม่ให้ร้องขอปลงสังขาร..สติปัฏ- ๔ สัมมัป-๔ อินทรีย์ ๕ พละ๕ โภชฌงค์๗ มรรค ๘
 
631 มหาปรินิพพานสูตร #๘ เสด็จเวสาลี...จะเห็นครั้งสุดท้าย เสด็จไป หัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม โภคนคร. แสดงมหาประเทศ ๔
632 มหาปรินิพพานสูตร #๙ เมืองปาวา นายจุนทถวายภัตเป็นสุกรมัททวะ รับสั่งให้นำไปฝัง พระองค์อาพาธลงพระโลหิต เสด็จกุสินารา
633 มหาปรินิพพานสูตร #๑๐ ปุกกุสะ เล่าว่า อาฬารดาบส ทำสมาธิแล้วไม่ได้ยินเกวียน 500 เล่มผ่านไป..แต่ตถาคตไม่ได้ยินแม้ฟ้าผ่า
634 มหาปรินิพพานสูตร #๑๑ เสด็จถึงกุสินารา มีดอกไม้ทิพย์ ดนตรีทิพย์ เทวดาเข้าเฝ้าโดยรอบ บ้างคร่ำครวญ..ตรัสสังเวชนียสถาน๔
635 มหาปรินิพพานสูตร #๑๒ อานนท์ร่ำให้.. ตถาคตจะปรินิพพาน..กุสินาราเคยเมืองของจักรพรรดิ มหาสุทัสสนะ.. สุภัทท ขอเข้าเฝ้า
636 มหาปรินิพพานสูตร #๑๓ ทรงให้ภิกษุถามข้อสงสัย ตรัส 3 ครั้งแต่เงียบหมด..จากนั้นพระองค์เข้าฌานไปตามลำดับ จนปรินิพพาน
637 มหาปรินิพพานสูตร #๑๔ เทวดาแสดงฤทธิ์.. พระกัสสปพร้อมสงฆ์ 500 รูปมาถึง เชิงตะกอนติดไฟเอง พระสรีระแบ่งเป็น 8กอง
  พระสูตรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปรินิพพาน เช่นเรื่องเล่าของอานนท์
(460) มหาสุทัสสนสูตร ... พระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัสสนะ กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต มีอาณาจักรมั่นคง.
638 วิภาคแห่งเวทนา.. จำแนกเวทนาโดยละเอียด..เวทนา 2 อย่าง, เวทนา 3 อย่าง, เวทนา 5 อย่าง, 6 อย่าง,18 อย่าง,36 อย่าง,108 อย่าง
638.1 วิภาคแห่งเวทนา เปรียบเทียบแบบตาราง
639 วิภาคแห่งปัญจุปาทานขันธ์ .. จำแนกขันธ์ 5 โดยละเอียด รากเง่าแห่งอุปาทานขันธ์ คือฉันทะ .. อุปาทานมี ๔ สี่อย่าง คือ
640 เศษดินปลายเล็บ (อามกธัญญเปยยาล) สัตว์ที่จุติในมนุษย์แล้วมาเกิดในพวกมนุษย์ มีน้อย โดยที่แท้กลับไปเกิดในนรก มีมากกว่า
 
641 อุปมาเรื่องทุกข์ของพระอริยะ.. ทุกข์ที่เหลือ กับ ทุกข์ที่หมดไป ทุกข์ที่เหลือเท่าฝุ่นปลายเล็บ ทุกข์ที่หมดไปเท่าดินในปฐพี
642 สคารวสูตร : สคารวรมานพเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทรงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ จนถึงการตรัสรู้
643 อุปมา ๓ ข้อ ตรัสกับภาระทวาชะ เรื่องการหลีกออกจากกาม เหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำ- ไม้สดตั้งบนบก-ไม้แห้งเกรอะตั้งบนบก
644 ทำทุกกรกิริยา เทวดาขอร้อง การกลับมาฉันท์อาหาร ปัญจวัคคีย์หลีก เข้าฌาน ๑ - ๔, ญาณ ๓ จนบรรลุในปัจฉิมยามแห่งราตรี
645 เหตุที่ทำให้พระองค์กลับมาฉันอาหาร ด้วยเหตุ ๔ ประการ
646 เข้าฌาน ๔ และ ญาณ ๓ ทรงบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชาได้กำจัดแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว สคารวมาณพขอบวช
647 สังโยชนสูตร สังโยชน์ กับ สังโยชนียธรรม (สังโยชน์ กับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์)
648 โกฏฐิกสูตร จักษุ เป็นเครื่องเกาะของรูป รูปเป็นเครื่องเกาะของจักษุ ..หามิได้ ความพอใจเพราะอาศัยจักษุและรูปนั้น คือเครื่องเกาะ
649 กามภูสูตร ใจ เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหามิได้..ความพอใจรักใคร่ที่เกิดขึ้นต่างหาก

650

อุทายีสูตร กายนี้เป็นอนัตตาฉันใด แม้วิญญาณ ก็เป็นอนัตตา ฉันนั้น.. อุปมาเหมือนลอกลอกกาบต้นกล้วย แม้กระพี้ แม้แก่นก็หาไม่พบ
 
651 อาทิตตปริยายสูตร บุคคลถูกแทงจักขุนทรีย์ด้วยเหล็กร้อน ยังดีกว่าการยินดีในรูป ผู้ยินดีพึงเข้าถึงนรก หรือกำเนิดสัตว์เดียรฉาน
652 หัตถปาทปัพพสูตร มื่อมือทั้ง ๒ มีอยู่ การจับและการวางก็ปรากฏ เมื่อมือทั้ง ๒ ไม่มี การจับและการวางก็ไม่ปรากฏ
653 ปาฏิปุคคลิกมี ๑๔...ให้ทานแบบเจาะจง อานิสงต่างกัน และ ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ มี ๗ อย่าง
654 สัตตาวาส ๙ ชั้น ที่อยู่ของสัตว์ .. สัตว์ที่ยังไม่หลุดพ้น เมื่อกายแตกทำลาย ต้องกลับมาสู่สัตตาวาสทั้ง 9 เหล่านี้
655 อนาถบิณฑิกคหบดี สร้างพระเชตวัน ณ เมืองราชคฤห์ ซึ่งเป็นอุทยานของเจ้าเชต- ที่แลกมาได้โดยใช้เงินจำนวนมากปูทั้งผืน
656 พราหมณ์โสณทัณฑะ โต้วาทะกับพระผู้มีพระภาค พระองค์ขอให้ตัดคุณสมบัติของพราหมณ์ 5 ข้อออกทีละข้อจน พ.ไม่พอใจ
657 วัตถุสำหรับ ธรรมวาที และ อธรรมวาที ๑๘ ประการ ให้ภิกษุแสดงสิ่งพระองค์บัญญัติ ว่าบัญญัติ ประพฤติมาว่าประพฤติมา
658 เมตตสูตร พรหมวิหาร ๔ ของปริพาชก ที่ไม่อาจรู้ว่า มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างยิ่ง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด
659 การเจริญเมตตา (การแผ่เมตตา) แบบพระพุทธเจ้า พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เทพยดารักษา
660 อนันเตวาสิกานาจริยสูตร อันเตวาสิก(อกุศล)เปรียบเหมือนอาจารย์ ผู้มีอันเตวาสิกย่อมมีอาจารย์-เป็นทุกข์ ไม่มีอันเตวาสิก-เป็นสุข
 
661 จักกวัตติสูตร อายุ วรรณะ สุข โภคะ พล อายุอิทธิบาท วรรณมีศีล สุขฌาน 1-4 โภคะเมตตากรุณามุทิตา พละเจโต-ปัญญาวิมุติ
662 ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ความเห็นที่ยึดถือตัวตน.. ทิฎฐิสุดโต่งแบบที่ 1 ลมก็ไม่พัด น้ำก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด
663 ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ความเห็นในลักษณะขาดสูญ.. ทิฎฐิสุดโต่งแบบที่ 2 ไม่มีทาน ไม่มียันต์ ไม่มีบิดา ไม่มีสัตว์
664 อุทกสูตร บุคคล ๖ จำพวก เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู่
665 จัณฑาลสูตร ธรรม 5 ประการ สำหรับอุบาสกผู้เลวทราม กับธรรม 5 ประการ ของอุบาสกแก้ว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก
666 ยโสชสูตร ภิกษุ 500 รูป ถูกพระองค์ขับไล่หลังส่งเสียงดัง ผ่านไป 1 พรรษา บรรลุธรรมขั้นอาเนญชสมาธิ ทั้งหมด
667 มหาโจร ๕ จำพวก 1 บวชหาบริวาร 2 ยกตนข่มท่าน 3 ตามกำจัดภิกษุผู้บริสุทธิ์ 4 หวังสิ่งของ 5 อวดอุตตริอันไม่เป็นจริง
668 สัมปสาทนียสูตร : สารีบุตรกล่าวอาสภิวาจา ชมพระพุทธเจ้าว่าไม่มีใครเหนือกว่า พระศาสดาแย้งว่าเธอรู้ได้อย่างไร มีญาณหยั่งรู้หรือ
669 มนาปทายีสูตร ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดี ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ
670 ปัญจวัคคีย์ทูลขอบรรพชาอุปสมบท สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความ ดับเป็นธรรมดา”
 
671 โสตวสูตร : ช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์๕ เชื่อฟัง สัตว์ฆ่าได้ รักษาได้ .. ภิกษุก็เช่นกัน กำจัดกามวิตก ขจัดอภิชชา อดทน
672 (798) การจบกิจแห่งอริยสัจ กำหนดด้วยความสมบูรณ์แห่ง ญาณสาม (๑๒ อาการ) สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ.. รอบ ปริวัฏฏ์ สาม 
673 พระโมคคัลลานะเห็นเปรต ถูกเพ่งโทษว่าอวดอุตตริ.. เปรต 21 ชนิด ทำอกุศลกรรมอะไรบ้าง จึงเสวยวิบากเช่นนั้น
674 มิคชาลสูตร ภิกษุอยู่ด้วยเพื่อนสอง (ยินดีในรูปและธรรมารมณ์) .. ภิกษุอยู่ผู้เดียว (ไม่หมกมุ่นในรูปและธรรมารมณ์)
675 ธรรมิกสูตร เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม..ชาวนิคมก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม.. พระจันทร-พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ
676 โทณสูตร พระสมณะโคดม ไม่อภิวาท ไม่ลุกรับ หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ซึ่งพราหมณ์ ผู้แก่เฒ่า
677 โรหิตัสสสูตร ๑ และ ๒ ... ที่สุดแห่งทุกข์ ไม่ได้มีการไป แต่อยู่ในกายที่มีสัญญาและใจนี้เท่านั้น
678 ทุกขสูตร(รวมหลายพระสูตร) ..ดิน น้ำ ไฟ ลม เป็นธาตุที่มีทุกข์เข้าไปถึง หยั่งลงถึง จึงไม่ควรยินดีในธาตุเหล่านั้น
679 ทุกขนิโรธสูตร ความเกิด และ ความดับแห่งทุกข์ เพราะอาศัยจักษุและรูป ...จมูกและกลิ่น ...ลิ้นและรส ...กายและโผฏฐัพพะ
680 โลกนิโรธสูตร ความเกิด- ความดับแห่งโลกเป็นไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ .เพราะตัณหาดับด้วยสำรอก
 
681 มรรค 8 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (ตาราง) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สัมมาสติ สมาธิ
682 อัญญตรสูตร (เสวยวิบากกรรม) ตรัสกับพราหมณ์ คนนั้นทำเหตุ คนนั้นเสวยผล คนอื่นทำเหตุ คนอื่นเสวยผล
683 ชาณุสโสณิสูตร : สิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือหนอ-ไม่มีอยู่หรือหนอ..เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณ
684 อัญญตรสูตร สิ่งทั้งปวง มีอยู่หรือหนอ นี้เป็นทิฐิแห่งโลกที่หนึ่ง.. ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าใกล้ส่วนสุดเหล่านั้น
685 ปริวีมังสนสูตร ทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นสมุทัย ทุกข์นี้แลมีชาติเป็นเหตุ มีชาติเป็นสมุทัย ภิกษุนั้นย่อมรู้ความดับแห่งชรา
686 อุปาทานสูตร ความพอใจคือเชื้อแห่งอุปทาน เหมือนเชื้อไฟกองใหญ่ที่กำลังลุก.. ดับเชื้อไฟเท่ากับดับความพอใจ คือดับอุปาทาน
687 ปฐมสังโยชนสูตร ตัณหาคือเชื้อแห่งอุปทาน เหมือนน้ำมันที่กำลังลุก... ดับน้ำมัน เท่ากับเชื้อไฟ เท่ากับดับอุปทาน ทุกข์จึงดับลง
688 ทุติยสังโยชนสูตร ความพอใจเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ อุปมาน้ำมัน ประทีปและใส้ ที่ถูกเติมให้ลุกโพลงตลอดเวลา..ตัณหาย่อมเจริญ
689 ปฐมมหารุกขสูตร ความพอใจเป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน ทำให้ตัณหาเจริญ อุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ ย่อมดูดโอชารสขึ้นไปเบื้องบน
690 นครสูตร: ก่อนแต่กาลตรัสรู้ เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ เราได้มี ความคิดอย่างนี้ว่า โลกนี้ถึง ความลำบากหนอ
 
691 ปุตตมังสสูตร อาหาร ๔ เพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์ แก่เหล่าสัตว์ ผู้แสวงหาที่เกิด
692 เต่าหดอวัยวะทั้ง ๕ ไว้ในกระดอง เมื่อมีภัยฉันใด ภิกษุก็พึงสำรวจอินทรีย์ทั้ง ๕ ฉันนั้น (สุขุมสูตร)
693 อัตถิราคสูตร อาหาร ๔ กวฬีการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญ เจตนาหาร วิญญาณาหาร ...ถ้าอาหารสี่มีวิญญาณตั้งอยู่ความยินดีย่อมมี
694 นิทานสูตร ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง เพราะไม่รู้ ไม่แทงตลอดธรรมนี้ หมู่สัตว์นี้จึงเป็นเหมือนเส้นด้ายที่ยุ่ง
695 อัสสุตวตาสูตร ผู้ได้สดับจะเบื่อหน่ายในร่างกาย เพราะความเสื่อมของกาย แต่ไม่อาจเบื่อหน่ายในจิตได้ เพราะทิฐิที่ว่า นั่นเป็นเรา..
696 ติตถสูตร ธรรมที่ไม่อาจถูกติเตียน ผัสสายตนะ ๖ ... มโนปวิจาร ๑๘ ... อริยสัจ ๔ ...ธาตุ ๖
697 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ปฐมเทศนา) กามสุข..อริยสัจสี่..มรรค8 ทางสายกลาง.. ญาณทัสสนะ..เทวดาบันลือเสียงทั่วทั้งโลกธาตุ
698 สฬายตนวิภังคสูตร (ฉบับมหาจุฬา) อายตนะภายใน๖..ภายนอก๖..วิญญาณ๖...ผัสสะ๖.. มโนปวิจาร๑๘.. สัตตบท ๓๖ (มีผัง) 
(288) สฬายตนวิภังคสูตร (ฉบับหลวง) (จำแนกสฬายตนะโดยละเอียด)
699 วาทะและทิฏฐิ .. การปฏิบัติที่เป็นมิจฉาทิฏฐิของพราหมณ์ แม้ตถาคตก็เคยหลงผิดมาแล้ว.. ข้อโต้แย้งวาทะของพราหมณ์กับศาสดา
700 วาจา-ถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าว ๕ ประการ..1.โดยกาลอันควร-ไม่ควร 2.เรื่องจริง-ไม่จริง 3.อ่อนหวาน-หยาบคาย
 
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์