เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต พุทธวจน เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ (คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ     

 
   
   

  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 7    
701 สัมมสสูตรที่ ๑ เมื่ออุปธิมี ชราและมรณะจึงมี เมื่ออุปธิไม่มี ชราและมรณะก็ไม่มี เมื่อตัณหามี อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไม่มี อุปธิก็ไม่มี
702 สัมมสสูตรที่ ๒ พระสารีบุตร สนทนากับพระโกฏฐิตะ อุปมา ไม้อ้อ ๒ กำ ,ภิกษุธรรมกถึก ภิกษุผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
703 สุสิมสูตร สุสิมปริพาชกเข้ามาบวชเพื่อหวังได้ลาภและมีฤทธิ์ ครั้นได้ฟังคำสอนฯ แล้วเปลี่ยนใจ กราบขออภัยพระพุทธเจ้าที่หลงผิด
704 อภิสมยวรรคที่ ๑๐ (รวม 11 พระสูตร) ทุกข์ที่เหลือของอริยะ และการตรัสรู้ธรรม พระองค์อุปมาไว้หลายนัยยะ
705 ธาตุสังยุตต์ (รวม 10 พระสูตร) ความแตกต่างแห่งธาตุเป็นไฉน รูปธาตุ จักขุธาตุ วิญญาณธาตุ
706 สัตติมสูตร ธาตุ ๗ ประการ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจา วิญญา อากิญ เนวสัญญา สัญญาเวทยิต อาศัยการเกิดตามปฏิจจ
707 สนิทานสูตร กาม พยาบาท เบียดเบียน : เนกขัมมะ อัพพยาปาท อวิหิงสา ... เปรียบเหมือนคบไม้ติดไฟ ต้องรีบละ รีบบรรเทา
708 คิญชกาวสถสูตรธาตุ .. อวิชชา นี้เป็นธาตุใหญ่.. สัญญาที่เลว ทิฐิเลว วิตกเลว เจตนาเลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่แตกต่างกัน
709 สัจจบรรพ ทุกขอริยสัจเป็นไฉน.. ทุกขสมุทัย...ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นไฉน
710 จังกมสูตร สัตว์ย่อมคบค้าสมาคมกันโดยธาตุเทียว .. ภิกษุหลายรูปเดินจงกรมก็เช่นกัน ผู้มีปัญญาเดินจงกรมกับผู้มีปัญญา..
711 สัตว์ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว (หลายพระสูตร) แม้ในอดีต ในอนาคต และปัจจุบัน
712 วาจาของสัตตบุรุษ และ อสัตตบุรุษ สะใภ้ใหม่-สะใภ้เก่า .. วาจาของสัตบุรุษ -อสัตตบุรุษ ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
713 กำลังของตถาคต ๑๐ ประการ ย่อมรู้ฐานะและรู้เหตุมิใช่ฐานะในโลกนี้ .. รู้วิบากของกรรมที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
714 นิพเพธิกสูตร สังกัปปะราคะ คือกามของคนเรา
715 อาเนญชสัปปายสูตร กาม ทั้งที่มีในภพนี้-ภพหน้า และ กามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ -ภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นบ่วงแห่งมาร 
716 อาเนญช (อาเนญชสมาธิ อาเนญชสมาบัติ อาเนญชาภิสังขาร อาเนญชสัญญา) จากพระไตรปิฏก- คัดเฉพาะ พุทธวจน
717 ติตถสูตร ทิฏฐิ 3 อย่างในเรื่องกรรมของเดียรถีย์ ...ธรรมที่เราแสดง ไม่ถูกติ คือผัสสายตนะ๖ มโนปวิจาร๑๘ อริยสัจ๔ ธาต ๖
718 สุตตนิบาต ปรายนวรรคที่ ๕ วัตถุกถา พราหมณ์พาวรี พาพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ ๑๖ คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อถามปัญหา
719 จูฬกัมมวิภังคสูตร สัตว์มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ 
720 โพชฌงคบรรพ โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า? เมื่อ สติสัมโพชฌงค์ มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ มีอยู่
 
  สติปัฏฐาน ๔
721 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นกายในกาย 6 นัยยะ เดินก็รู้ว่าเดิน รู้ทุกอิริยาบถ พิจารณาเห็นความไม่งาม เห็นเป็นของเน่า
722 เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน สุขเวทนาก็รู้ ทุกขเวทนา..อทุกขมสุข ก็รู้ นี้เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนา..อุเบกขาอิงอามิส และไม่อิงอามิส
723 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นจิตในจิต...จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ..มีสติสักแต่ว่ารู้ - ระลึก
724 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นีวรณบรรพ เมื่อกามฉันทะ..พยาบาท.. ถีนมิทธะ... อุทธัจจะ..วิจิกิจฉา.. มีอยู่ในจิต ย่อมรู้ชัดว่า มีอยู่
   
725 มหาทุกขักขันธสูตร : รู้จักคุณของกาม -โทษ-และการถ่ายถอน/ การกำหนดรู้รูป รู้จักคุณ-โทษ- การถ่ายถอนซึ่งรูป กำหนดรู้เวทนา
726 กัปนานแค่ไหน สังสารวัฏหาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้ รวม 10 พระสูตร รวมอุปมาเรื่องกัป ความนานของสังสารวัฏ
727 ทรงพยากรณ์ ชาวมคธ ที่ทำกาละไปแล้ว จำนวน 640 คน ว่าไปเกิดในภพไหน (ชนวสภสูตร) ..พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นยักษ์
728 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เรื่องราวและประวัติของหมอชีวก หมอรักษาพระพุทธเจ้า รวบรวมหลายๆพระสูตร จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง
(พระสูตรนี้น่าจะเป็นอรรถกถา)
729 ช่องว่างในที่คับแคบ สัมพาธสูตร (ฉบับมหาจุฬา) ... ปัญจาลสูตร(ฉบับหลวง)
730 อมนุษย์ เรื่อง อมนุษย์ บางพระสูตรที่ปรากฎในพระไตรปิฎก ฉบับหลวง
731 สังฆเภท (แสดงธรรม ไม่กับคำสอนฯ) สังฆสามัคคี (แสดงธรรมได้ถูกต้อง ตรงกับคำสอน)ผู้ทำสังฆเภท นรก1 กัป ช่วยเหลือไม่ได้
732 นันทสูตร พระศาสดาพาพรนันทะ ให้ไปเห็นนางอัปสรชั้นดาวดึงส์ บอกสาวที่คิดจะแต่งงานเหมือน นางลิง สวยไม่ถึงเสี้ยวนางอัปสร
  ทิฏฐิ ๖๒
733 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๑) สัสสตทิฏฐิ : เห็นว่าตัวตน(อัตตา)และโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้ เป็นแสนชาติ..รวมทั้งเป็นนักเดา(ตริตรึก)
734 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๑) เอกัจจสัสสติกทิฏฐิ เห็นว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง รวมทั้งเป็นนักเดาว่ากายไม่เที่ยง จิตเที่ยง
735 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๑) อันตานันติกทิฏฐิ เห็นว่าโลกมีที่สุด และไม่มีที่สุด รวมทั้งเป็นนักเดา ว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่
736 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๑) อมราวิกเขปิกทิฏฐิ ..เป็นลัทธิที่พูดไม่ตายตัวแบบปลาไหล ทั้งปฏิเสธ และไม่ปฏิเสธ เป็นวาทะที่ลื่นไหล
737 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๑) อธิจจสมุปปันนิกทิฏฐิ 1.เห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองเพราะเคยเป็นอสัญญีสัตว์(มีรูปไม่มีสัญญา) 2.เป็นทิฏฐิที่คิดเอ
738 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๒) สัญญีทิฏฐิ ๑๖ ลัทธิ เห็นว่าตนทั้ง ๑๖ ประเภทนี้ ตายไปแล้ว ก็มีสัญญาคือ ความจำได้หมายรู้ทั้งสิ้น
739 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๒) อสัญญีทิฏฐิ เห็นว่าไม่มีสัญญา ตายไปแล้วก็ไม่มี ไม่มีความจำได้หมายรู้ มีรูปจนที่สุดก็มิใช่ ไม่มีที่สุดก็มิใช่
740 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๒) เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ เห็นว่ามีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ตนมีที่สุดก็มิใช่ ไม่มีที่สุดก็มิใช่ 
741 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๒) อุจเฉททิฏฐิ เห็นว่ามนุษย์-สัตว์ขาดสูญ(ไม่เกิดอีก) เทวดาที่เป็นทิพย์มีรูป-และไม่มีรูปเมื่อสิ้นชีพ ก็ขาดสูญด้วย
742 ทิฏฐิ ๖๒ (กลุ่ม ๒) ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ เห็นสภาพบางอย่างเป็นนิพพาน เช่นได้กามคุณ5 ได้ฌาน 1,2,3,4 ว่านั่นคือนิพพาน
743 ทิฏฐิ ๖๒ ฐานะของผู้ถือทิฏฐิ ธรรมบรรยายนี้เรียก อรรถชาละ,ธรรมชาละ,พรหมชาละ,ทิฏฐิชาละ,พิชัยสงครามอันยอดเยี่ยม ก็ได้
   
744 พระพุทธเจ้า วิปัสสี ยุคมนุษย์อายุ 80,000 ปี (91กัปที่แล้ว) ประสูติ..ปริสลักษณะ32 เหมือนกับพระพุทธเจ้า(โคตม)ทุกประการ
745 ลักขณสูตร คำทำนายมหาปุริสลัษณะ 32 ของพระพุทธเจ้า และเหตุปัจจัยอะไรที่สร้างไว้ จึงทำให้ได้ มหาปุริสลักษณะ32
746 ธรรมปริยายสูตร อุปบัติคด อุปบัติตรง อุปบัติคดคือกายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรมคด คติและอุบัติย่อมคด.. อุปบัติตรงสุขส่วนเดียว
747 กิมัตถิยสูตร อานนท์ถามพระศาสดา ศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ พ.ความไม่เดือดร้อนทั้งผล และเป็นอานิสงส์
748 เจตนาสูตร ธรรมทั้งหลายย่อมไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายให้บริบูรณ์เพื่อถึงฝั่งนิพพาน นิพพิทา มีวิราคะเป็นผล มีวิราคะเป็นอานิสงส์
749 อุปนิสาสูตร : วิปฏิสาร- อวิปฏิสาร (ความไม่ร้อนใจ) ชื่อว่าบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติขจัดเสียแล้ว เหมือนต้นไม้มีกิ่ง และใบวิบัติแล้ว

750

เวสารัชชสูตร เวสารัชชญาณ 4 อย่าทรงประกาศปฏิญญา ตําแหน่งจอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ไม่มีใครเทียบ

 
  ก่อนตรัสรู้
751 751 ทรงตริตรึกเพื่อตรัสรู้ - ทรงเที่ยวแสวงเพื่อความตรัสรู้
  751-1 ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะการทำทุกรกิริยา ทรงเห็นว่าไม่เป็นทางตรัสรู้ ก็ทรงเลิกเสีย
  751-2 ทรงระลึกสมัยงานแรกนา เรานั่ง ณ ร่มหว้า สงัดจากกามและอกุศล บรรลุปฐมฌาน ชะรอยนั่นจักเป็นหนทางห่งการตรัสรู้บ้าง
  751-3 ปัญจวัคคีย์หลีก หลังตถาคตกลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมสดว่าเป็นคนมักมาก
  751-4 ทรงตริตรึกเพื่อตรัสรู้ ว่า - อะไรหนอ เป็น รสอร่อยในโลก  อะไรเป็นโทษในโลก อะไรเป็น อุบายเครื่องออกไปจากโลก
  751-5 ทรงเที่ยวแสวงเพื่อความตรัสรู้ ซึ่งอนุตตรสัมมา สัมโพธิญาณ ก็แหละ ญาณทัศนะเครื่องรู้
752 752 ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้(กามวิตก พยาปาท วิหิงสา)เราได้ละ-บรรเทา กามวิตก อันบังเกิดแล้วทําให้สิ้นสุดได้แล้ว
753 753 ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ แสงและรูปที่เห็นเกิดขึ้นและหายไปเรา.. เมื่อครั้งยังเป็นโพธิสัตว์ก็จําแสงและการเห็นรูป
754 754 ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ ความรู้สึกเกิดขึ้นว่า กามคุณห้าที่เป็นอดีต เคยสัมผัสมาแล้วได้ดับไป
  754-1 ทรงกั้นจิตกามคุณในอดีต ...ความไม่ประมาทและสติ เป็นสิ่งซึ่งเราหวังประโยชน์แก่ตนเอง พึงกระทําให้เป็นเครื่องป้องกันจิต
  754-2 ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท..อิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัย ฉันทะ เป็นปธานกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้
  754-3 ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่า อะไรหนอเป็นรสอร่อยของรูป.. โทษของรูป.. อุบายเครื่องพ้นไปได้
755 755 ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด / ทรงแสวงเนื่องด้วยเบญจขันธ์/ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์
  755-1 ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้
  755-2 ทรงแสวงเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้
  755-3 ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้
  755-4 ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง)
756 756 ทรงพยายามในอธิเทวญาณทัศนะเป็นขั้นๆ / ทรงทำลายความขลาด /ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้
  756-1 ทรงพยายามใน อธิเทวญาณทัศนะ เป็นขั้นๆ ก่อนตรัสรู้
  756-2 ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้
  756-3 ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้
757 757 วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรม คือ อานาปานสติสมาธิ
758 758 ทรงพยายามในเนกขมัมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้
759 759 ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ / ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้
  759-1 ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้
  759-2 ความฝันครั้งสำคัญ ๕ อย่าง ก่อนตรัสรู้ ปฐพีเป็นที่นอนของตถาคต เขาหิมวันต์เป็นหมอน หญ้าคางอกขึ้นจากสะดือจดฟ้า..
760 760 อาการแห่งการตรัสรู้ บรรลุ ฌาน 1 2 3 4 จากนั้นบรรลุวิชชา 3 ได้แก่ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ .อาสวักขยญาณ
  หลังตรัสรู้
761 761 สิ่งที่ตรัสรู้ สุดโต่ง ...ทางสายกลางอันประเสริฐคือองค์ 8 ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความทุกข์ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
762 762 การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต เปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบ พบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่า
763 763 การตรัสรู้คือการ ทรงรู้แจ้งผัสสายตนะโดยอาการห้า / เกิดแสงสว่าง / แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้
764 764 การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว/วิหารธรรมที่ทรงอยู่ เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆ
  764-1 รู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว ความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบ การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ภพใหม่มิได้มีอีก
  764-2 วิหารธรรมที่ทรงอยู่ เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆ
765 765 ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด / ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้
  765-1 ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด..เราทําลายเปลือกห่อหุ้ม คืออวิชชาออกมาได้ก่อนใครๆ เป็นบุคคลแต่ผู้เดียวในโลกที่รู้พร้อมเฉพาะ
 

765-2 ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้...จักขุเป็นสิ่งซึ่งมีรูปเป็นที่ยินดี อันรูปทําให้บันเทิงพร้อมแล้ว ตถาคตควบคุม รักษาไว้ได้แล้ว

766 766 ทรงมีตถาคตพลญาณสิบอย่าง / ทรงมีตถาคตพลห้าอย่าง
  766-1 ทรงมีตถาคตพลญาณ สิบอย่าง คือ รู้ฐานะและอฐานะ รู้วิบาก รู้ปฏิปทา รู้เรื่องธาตุ รู้อธิมุตติ รู้ความยิ่ง-หย่อน รู้ขันธ์อดีต
  766-2 ทรงมีตถาคตพล ห้าอย่าง สัทธาพละ หิริ โอตตัปป วิริย ป๎ญญา ที่ตถาคต ปฏิญญาตําแหน่งจอมโลก บันลือสีหนาท
767 767 ทรงทราบอินทรีย์ของสัตว์ ของบุคคล4 จำพวก แม้หยดน้ำลงกะทะร้อน ให้หายไปอย่างรวดเร็ว ก็ถือว่ายังมีอุปธิ
768 768 ทรงมีและทรงแสดงยถาภูตญาณ ที่ทำให้แจ้งอธิมุตติบท /ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง
  768-1 ทรงมีและทรงแสดง ยถาภูตญาณ ที่ทำให้แจ้งอธิมุตติบท ญาณอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่า ญาณนั้น ย่อมไม่มี
  768-2 ทรงมี เวสารัชชญาณสี่อย่าง ตถาคตประกอบ พร้อมแล้ว ปฏิญญาตำแหน่ง จอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร
769 769 ทรงประกาศพรหมจักร ท่ามกลางบริษัท ได้แก่ทรงประกาศ... 1.ขันธ์5 2.กฎอิทัป 3.ปฏิจจ สายเกิด 4.ปฏิจจ สายดับ)
 
770 สังกัปปะ ถอดคำสาธยายธรรมจากคลิป รูป (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) สังกัปปะ
771 ทุติยวรรคที่ ๒ ธรรม ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ประการ (กุศลกรรมบถ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ) ผู้ถูกทอดทิ้งในนรกนรก และผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์
772 พระเจ้าจักรพรรดิ์  พระนามว่า ทัลหเนมิ ผู้ทรงธรรม มีมหาสมุทรทั้ง4 เป็นขอบเขต ทรงชนะข้าศึกโดยธรรม มิต้องใช้ศัสตรา
773 เหตุที่ทำให้มนุษย์ จากอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี ลดลงเหลือ 10 ปี
774 ความหมายของคำว่า "โลก" (รวบรวมจากหลายพระสูตร)
  เรื่องธาตุ นานัตตสูตร
775 ๑. ธาตุนานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ
776 ๒. ผัสสนานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะ
776 ๓. โน ผัสสนานัตตสูตร.. ว่าด้วยธาตุที่ ไม่อาศัย ความต่างแห่งผัสสะ
777 ๔. เวทนานานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา
777 ๕. ทุติยเวทนานานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา สูตรที่ ๒
778 ๖. พาหิรธาตุนานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอก
778 ๗. สัญญานานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา
779 ๘. โนปริเยสนานานัตตสูตร.. ว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา
780 ๙. พาหิรผัสสนานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก
781 ๑๐. ทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร.. ว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก สูตรที่ ๒
782 สัตตธาตุสูตร.. ว่าด้วยธาตุ ๗ ประการ
783 สนิทานสูตร.. ว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ
784 นานานัตตธาตุ.. ปฏิจจสมุปบาทแห่งอารัมมณลาภ นานัตตะ (การได้อารมณ์หก)
785 ปสาทกรธัมมาทิบาลี ภิกษย่อมเจริญฌาน เมตตาจิต สติปัฏฐาน๔ สัมมัปทาน๔ อิทธิบาท๔ อินทรีย์๕ พละ๕ โพชฌงค์๗ มรรค๘
786 สาวัตถีนิทานบริบูรณ์ พิจารณาขันธ์๕ ด้วย อาการ ๔๐ ย่อมเข้าสู่สัมมัตตนิยาม เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี
787 เทวดาชั้นจาตุ ตรวจดูโลกในวันอุโบสถ ราชสูตร มนุษย์ทำบุญมาก-น้อย มีผลต่อเทวดาชั้นดาวดึงส์ ทำบุญน้อยกายจะเสื่อม
788 อธิปไตยสูตร อัตตาธิปไตย(ความคิดตนเอง) โลกาธิปไตย(คนส่วนมาก) ธรรมาธิปไตย(เหตุผล)
789 อินทริยภาวนาสูตร อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ของผู้เจริญอินทรีย์(ไวดุจกระพริบตา ของเสขะ(เบื่อหน่าย)..ของอริยะ(เห็นเป็นของปฏิกูล)
  พราหมณ์และเหล่าปริพาชก เข้าเฝ้าพระศาสดา
790 พราหมณสูตร พราหมณ์ปริพาชก ตรัสถามพระผู้มีพระภาค ถึงธรรมที่ควรเรียกกันมาดู..คือจิตที่ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ ครอบงำ
791 ปริพาชกสูตร พราหมณ์ปริพาชก บุคคลผู้ถูกโมหะครอบงำ ย่อมคิดเบียดเบียน ประพฤติทุจริต ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง
792 นิพพุตสูตร ชานุสโสณีพราหมณ์ ตรัสถามหลักธรรมเพื่อเข้าถึงนิพพานที่สามารถบรรลุได้เอง เห็นเอง อันวิญญูชน พึงรู้เฉพาะตน
793 ปโลภสูตร พราหมณ์มหาศาล ทูลถามว่า ทำไมมนุษย์จึงมีน้อยลง.. เพราะความโลภจึงฆ่ากัน ฝนไม่ตกตามฤดู ยักษ์ปล่อยมีอมุษย์
794 สอุปาทิเสสสูตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชก กล่าวกับสารีบุตร ว่าผู้ที่ได้ สอุปาทิเสส (อรหันต์) เมื่อกระทำกาละแล้วไม่พ้นนรก
795 ชัปปสูตร วัจฉ-ปริพาชก นำเรื่องไม่จริงมาทูลถามศาสดา ตรัสว่าแม้น้ำล้างภาชนะยังเป็นบุญ จะป่วยกล่าวไปไยถึงทานในมนุษย์
796 ติกรรณสูตร ติกรรณพราหมณ์ วิชชา๓ ของพราหมณ์เป็นสกุล7 ชั่วโคตร... แต่ในอริยวินัยของศาสดาได้ ฌาน 1-4 และวิชชา3
797 สังคารวสูตร สังคารวพราหมณ์ ทรงแสดงธรรมเรื่องปาฏิหาริย์ 3 อย่าง อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์
798 (672) อริยสัจสี่ อันมีรอบ(ปริวัฏฏ์)สาม มีอาการสิบสอง..สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ(ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว)
799 ตติยปาราชิกสิกขาบท นิทานปฐมบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป.. ภิกษุฆ่าตัวตาย จากการพิจารณาอสุภ จนเกลียดกายว่าดุจซากศพ
800 กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว อุปมาสามีภรรยาเดินทางสู่ที่กันดาร เมื่อเสบียงหมด จึงฆ่าลูกน้อยผู้น่ารัก ทำเนื้อเค็ม เนื้อย่าง
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์