เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
 ๘ โนปริเยสนานานัตตสูตร ว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา (การแสวงหา) 779
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

ความต่างแห่งปริเยสนา (การแสวงหา)
ความต่างแห่งสังกัปปะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ
ความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร

ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา


ธัมมปริเยสนา
ธัมมสังกัปปะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมฉันทะ
ธัมมสัญญาไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ
 
 


พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๓. /ธาตุสังยุต ๑. นานัตตวรรค หมวดว่าด้วยความต่าง หน้า ๑๖๙ - ๑๘๔)

๘. โนปริเยสนานานัตตสูตร
ว่าด้วยธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา(การแสวงหา)

[๙๒] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ...
“ภิกษุทั้งหลาย
ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ฯลฯ

ความต่างแห่งปริเยสนา (การแสวงหา)
ความต่างแห่งปริฬาหะ(ความเร่าร้อน)ไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนา
ความต่างแห่งฉันทะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งปริฬาหะ
ความต่างแห่งสังกัปปะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ
ความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ
ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร
คือ รูปธาตุ ฯลฯ ธัมมธาตุ นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ฯลฯ

ความต่างแห่งปริเยสนา
ความต่างแห่งปริฬาหะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนา
ความต่างแห่งฉันทะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งปริฬาหะ
ความต่างแห่งสังกัปปะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ
ความต่างแห่งสัญญาไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ

ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา เป็นอย่างไร
รูปสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ
ธัมมสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมธาตุ
ธัมมสังกัปปะเกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมสัญญา ฯลฯ

ธัมมปริเยสนา ...
ธัมมปริฬาหะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมปริเยสนา
ธัมมฉันทะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ
ธัมมสังกัปปะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมฉันทะ
ธัมมสัญญาไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ
ธัมมธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมสัญญา

ภิกษุทั้งหลาย
ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้น พราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ฯลฯ

ความต่างแห่งปริเยสนา
ความต่างแห่งปริฬาหะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนา ฯลฯ
ความต่างแห่งสัญญา ...
ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา เป็นอย่างนี้”

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์