เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ(คำคอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 

  ทางลัด..คลิกดูพระสูตรที่เป็นตัวเลข  
1101 ขันธ์5 และ อุปมาขันธ์ 5
(1) ขันธ5 คือมาร
(2) ขันธ์5 เป็นผู้ทำให้ตาย เป็นผู้ตาย เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลำบาก...
(3) ขันธ์5 เป็นทั้งผู้ฆ่า และผู้ตาย
(4) คือ ปัญจุปาทานขันธ์ (ขันธ์ที่ยังมีอุปาทาน) คือที่ตั้งแห่งอุปาทาน
(5) ขันธ์ 5 คือ สักกายะ และสักกายันตระ
(6) ขันธ์ 5 เป็นที่บัญญัติกฎแห่งสังขตะ : กฎแห่งความบังเกิดขึ้น กฎแห่งความเสื่อมไปก็ดี
(7) ขันธ์5 เป็นทุกข์ เป็นทุกขธรรม (มีทุกข์เป็นธรรมดา) เป็นอนัตตา นั้นไม่ใช่ของเรา
(8) เหตุปัจจัยของขันธ์5 ก็เป็นทุกข์ เมื่อเหตุปัจจัยเป็นทุกข์แล้ว จักเป็นสุขได้อย่างไร
(9) เหตุปัจจัยของ ขันธ์ 5 ก็เป็นอนัตตา 
(10) อุปมาแห่งขันธ์ ๕
(12) ขันธ์5 เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้
(13) มูลฐานแห่งการบัญญัติขันธ์5 (แต่ละขันธ์)
(14) การถูกตราหน้าเพราะอนุสัยในขันธ์5
(15) สัญโญชน์ และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
(17) ขันธ์5 เป็นธรรมฝ่ายที่แตกสลายได้
(19) ขันธ์ ๕ ไม่เป็นไปตามความต้องการของเรา
(20) สิ่งใดมิใช่ของเรา
(21) ขันธ์5 เป็นภาระที่หนัก
(22) ขันธ์5 เป็นกองถ่านเถ้ารึง (กองเถ้าที่ยังร้อนระอุ)
(23) ขันธ์5 เป็นเครื่องผูกพันสัตว์
(24) เรียกกันว่า “สัตว์” เพราะติดขันธ์5
(25) ไม่รู้จัก ขันธ์5 ชื่อว่ามีอวิชชา
(26) เพลินในขันธ์5 เท่ากับเพลินในทุกข์
(27) ขันธ์5 คือที่สุดแห่งโลก คือที่สุดแห่งทุกข์
(28) กายนี้( ขันธ์5) เป็น “กรรมเก่า” เป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาท
(29) ขันธ์5 เป็นไฉน
(30) อุปาทานขันธ์ 5 (ขันธ์5 เป็นที่ตั้งแห่งอุปทาน)
(31) “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้ (ขันธ์5)
(32) ขันธ์5 ไม่เที่ยง คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก
 
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   


 

พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
     
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม