เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ(คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 

   
   

 
  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 2    
 
201 ทิฏฐิ ๖๒ (อาการจิตของมนุษย์)  
202 ทุกข์ในมหานรก (ถูกทิ่มแทงด้วยหอกวันละ 300เล่ม)  
203 ผัคคุณสูตร (ฟังธรรมก่อนทำกาละ)  
204 อวิชชาสูตร (เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในกาลก่อน-นิวรณ์5 คืออาหารของอวิชชา)  
205 ทิฏฐิ ๑๐ อย่าง ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน  
206 อสูรชื่นชมมหาสมุทร-ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ (อสูรชื่นชม)  
207 ความรัก ๔ แบบ (รักเกิดจากรัก ,เกลียดเกิดจากรัก , รักเกิดจากเกลียด, เกลียดเกิดจากเกลียด)  
208 กุศลวิตก หรือสัมมาสังกัปปะ (ความนึกคิดในส่วนละเอียด)  
209 กามวิตก (ความตริตรึกในกาม)  
210 อานันทสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนิจจัง และมิใช่ของเรา (ตรัสถามอานนท์ รูป เที่ยง หรือไม่เที่ยง)  
 
 
211 มิจฉาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิ (เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ)  
212 ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ, ควรทำให้เจริญ, ควรทำให้แจ้ง (นัยที่ ๑) และ(นัยที่ ๒)  
213 กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นอย่างไรเล่า ? (ความตริตึกใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คือกาม)  
214 กองทุกข์-จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ คุณของกาม และ โทษของกาม (ตรัสกับ มหานาม)  
215 นทีสูตร : (ไม่มีผู้สามารถให้ผู้เจริญอริยมรรคกลับเป็นคนเลวได้)  
216 อตีตสูตร อนาคตสูตร ปัจจุปันนสูตร..ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจุุบัน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  
217 อินทรีย์ 5 อาศัยผัสสะ -อรหันตสูตร (อินทรีย์ ๕ อาศัยผัสสะ เกิดเวทนา)  
218 สิ่งใดไม่เที่ยงจงละเสีย- ฉันทราคสูตร (สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะ ในสิ่งนั้นเสีย)  
219 รูป เสียง กลิ่น รสไม่เที่ยง พาหิรายตนสูตร (รูปไม่เที่ยง เสียง กลิ่น รส .. ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา)  
220 ปริชานสูตรที่ ๑ (บุคคลยังไม่รู้ยิ่ง ยังไม่กำหนดรู้ ยังไม่คลายกำหนัด ยังละไม่ได้..)  
 
 
221 กายคตาสติ : โทษและคุณของกายคตาสติ (ทรงอุปมาเหมือนจับสัตว์ 6 ชนิด)  
222

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ กลืนเหล็กร้อนเข้าปากจนทะลุออกทวาร ยังดีกว่าเป็นผู้ทุศีลแต่ต้องไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก

 
223 กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นอย่างไรเล่า ? (รูปทั้งหลาย เสียงทั้งหลาย กลิ่นทั้งหลาย รสทั้งหลาย สัมผัสด้วยกาย)  
224 ธรรมดำ ธรรมขาว อุทกสูตร (ธรรมดำ-ธรรมขาว, กุศล-อกุศล)  
225 มารคืออะไร สัตว์คืออะไร โลกคืออะไร ที่ใดมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ..มีการรู้แจ้งด้วยวิญญาณ ที่นั่นมีมาร มีสัตว์ มีโลก  
226 อริยมรรค มีองค์ ๘ (สัมมาทิฏฐิ-สังกัปปะ-วาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ-สัมมาวายามะ(ความเพียร)-สัมมาสติ-สัมมาสมาธิ)  
227 กามสูตร (กามเลว กามปานกลาง กามปราณีต)  
228 อคารวสูตรที่๒ (ธรรม ๕ ประการ ของภิกษุผู้ไม่มีที่เคารพ ไม่มีที่ยำเกรง ต่อพระสัทธรรม)  
229 มิคสาลาสูตร (บุคคล 10 จำพวก)ผู้มีศีลแต่ไม่รู้ชัดเจโต ปัญญาวิมุติ จะไปในทางเสื่อม ส่วนมีศีลรู้เจโต-ปัญญาจะไปทางเจริญ  
230 วสลสูตรที่ ๗ (หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้น หยุดอยู่ที่นั่น แหละคนถ่อย ฯ)  
 
 
231 คาวีสูตร (อุปมาเรื่องแม่โคกับภิกษุ)  
232 การกล่าวตู่อรหันต์ วุฏฐิสูตร พระอานนท์ลุกขึ้น กระทบกับพระศาสดาโดยไม่กล่าวขอโทษ  
233 อานิสงส์ ๔ ประการทรงจำสุตตะ คำพระศาสดาจนคล่องปากขึ้นใจ อานิสงส์ ๔ ประการ (บทแห่งธรรมย่อมปรากฏแก่เธอ)  
234 อามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคที่ ๘ (ธรรม 10 ประการเพื่อการเป็นเศษดินปลายฝุ่น)  
235 อุปมานิวรณ์- เหมือนก้าวข้ามอุปสรรค จนประสพความสำเร็จ  
236 ตบะ-วัชชิยสูตร (..เราไม่กล่าวตบะทั้งหมดว่าควรบำเพ็ญ เราไม่กล่าวตบะทั้งหมดว่าไม่ควรบำเพ็ญ)  
237 วัตรเดียรถีย์ - ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค- แบบเต็ม (วัตรของเดียรถีย์)  
238 วัตรเดียรถีย์ แบบย่อ ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค- แบบย่อ (วัตรของเดียรถีย์)  
239 บำเพ็ญทุกรกิริยา 7 วาระ (ขบฟัน อัดเพดานด้วยลิ้น ข่มจิต บีบคอและศรีษะจนเหงื่อไหลรักแร้ กลั้นลมหายใจ เทวดามาขอร้อง)  
240 สังกัปปะ (รวมเรื่องสัมกัปปะ สัมมาสังกัปปะ มิจฉาสังกัปปะ)  
 
 
241 สังคายนาพุทธศาสนา มีความไม่ลงรอยกันเรื่องอรรถกถา เป็นสาเหตุทำให้แตกเป็นนิกาย  
242 วิบากกรรมของคนพาล (คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ย่อมเสวยทุกข์ไปตามกรรมในรูปแบบต่างๆ)  
243 ภารทวาชะ พระอรหันต์ที่แสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปเอาบาตรไม้ของเศรษฐีลงมา  
244 นิครนถ์ (นักบวชลัทธินอกศาสนา)  
245 พระโมคคัลลานะ เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ด้วยทิพยจักษุ และทิพยโสตธาตุ (ฆฏสูตร)  
246 ความแตกต่างของผู้ได้สดับ กับผู้ไม่ได้สดับ หลังกายแตก คติย่อมต่างกัน  
247 ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ทะเลาะวิวาทกันด้วยหอกปาก (โกสัมพิยสูตร)  
248 กิรสูตรที่ ๑ ตาบอดคลำช้าง ย่อมคิดว่ารูปร่างช้างแตกต่างกัน  
249 กิรสูตรที่ ๒ ทิฐิ (วาทะ) ๑๖แบบ ของพราหมณ์ปริพาชก ผู้มีลัทธิต่างกัน  
250 อัสสชิสูตร (ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา ตรัสกับพระอัสสชิ ขณะอาพาธ)  
 
 
251 อาหุเนยยสูตร (ภิกษุผู้อยู่ในธรรม ๘ ประการ เป็นผู้ควรคำนับ ควรต้อนรับ ควรทำบุญ ควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก )  
252 สมัยใด พวกภิกษุเลวทรามมีกำลัง สมัยนั้น พวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักย่อมถอยกำลัง  
253 สตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษ บุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรี  
254 อุปาทาน ๔ อย่าง กามุปาทาน/ทิฏฐุปาทาน ยึดถือในความเห็นของตน/สีลัพพัตตุปาทาน /อัตตวาทุปาทาน  
255 กาม-ความรู้เรื่องกาม (กามธาตุ กามคุณ กามวิตก กามภพ กามฉันทะ กามสัญญา กามสังกัปปะ)  
256 กุศลกรรม และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง ทางวาจา ๔ อย่าง ทางใจ ๓ อย่าง)  
257 ชีวก-หมอชีวกโกมารภัจจ์ (แพทย์ประจำพระพุทธเจ้า ประวัติ, รวมรวมจากหลายๆพระสูตร)  
258 เจโตขีลสูตร (ว่าด้วยตะปูตรึงใจ ยังสงสัยเคลือบแคลงใน พระศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ สงสัยในสิกขา มีจิตโทสะ)  
259 พระพุทธเจ้าแย้มพระสรวล-มฆเทวสูตร เรื่องพระเจ้ามฆเทวะ (พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสรวล)  
260 ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ (อานันทภัทเทกรัตตสูตร)  
 
 
261 เทวตาสูตร (เทวดาตนหนึ่ง มีรัศมีจนสว่างไปทั่ววิหารเชตวัน มาพบพระพุทธเจ้า พร้อมกล่าวธรรม 6 ประการ)  
262 เสขพลวรรคที่ ๑ (.สังขิตตสูตร ๒. วิตถตสูตร ๓. ทุกขสูตร ๔. ภตสูตร ๕. สิกขสูตร ๖.สมาปัตติสูตร ๗. กามสูตร ...)  
263 มหานามสูตร (ให้สาวกระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ศีล จาคะ เนืองๆ)  
264 ฝูงโคว่ายข้ามแม่น้ำ (อุปมาด้วยฝูงโคว่ายข้ามแม่น้ำกับ บุคคล 5 จำพวก อรหันต์ อนาคาสกทาคามี โสดาบัน  
265 สังฆราชี (ความไม่ลงรอยในองค์สงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป มีความเห็น การประพฤติปฏิบัติไม่เสมอกัน....)  
266 สังฆเภท (ทำสงฆ์ให้แตกแยก ทำลายสงฆ์ แตกเป็นเหล่าเป็นพวก แยกกันทำอุโบสถกรรม แยกกันทำปวารณากรรม )  
267 สังฆสามัคคี (ความพร้อมเพรียงในสงฆ์ ปรองดองไม่วิวาทกัน มีอุทเทส คือ ฟังปาติโมกข์ร่วมกัน มีวัตรปฏิบัติเสมอกัน )  
268 ผู้ทำลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย (ตลอดชั่วกัป เป็นกรรมหนัก เช่นเดียว ฆ่าพอแม่ และ ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด)  
269

สังกิจจชาดก (ขุมนรก : สังกิจจฤาษีแสดงธรรม และ อธรรม แก่พระเจ้าพรหมทัตต)

 
270 มหาอัสสปุรสูตร ว่าด้วยธรรมทำความเป็นสมณพราหมณ์ มีกายสมาจารย์บริสุทธิ์ วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธิ์ ..ฯลฯ  
 
 
271 สมาธิ ๙ ระดับ ..ฌาน 1 2 3 4 และ อรูปสัญญา อีก 5 ระดับ (ถอดคำพูดจากคลิป)  
272 เวลามสูตร (ทรงเล่าการถวายทานแบบต่างๆที่ได้อานิสงส์ต่างกัน สมัยพระองค์เป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ)  
273 มนุษย์ 3 ทวีป-ฐานสูตร (มนุษย์ 3 ทวีป มนุษย์ชาวชมภูทวีป ชาวอุตรกุรุ และเทวดามีความประเสริฐต่างกัน)  
274 ขฬุงคสูตร (ทรงอุปมาเรื่อง ม้ากระจอก ม้าดี กับ คนกระจอก คนดี )  
275 ตัณหาสูตร (ธรรมอันมีตัณหาเป็นมูล ๙ ประการเป็นไฉน)  
276 อภิภายตนสูตร ว่าด้วยอภิภายตนะ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ]อังคุตตรนิกาย  
277 อภิภายตนะ ๘ (พุทธวจน) เครื่องครอบงำ สมาธิระดับอรูป: อรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวล้วน  
278 อภิภายตนะ ๖ ปริหานสูตร : ปริหานธรรม-อปริหานธรรม-อภิภายตนะ๖ (ผู้มีธรรมอันไม่เสื่อม ภาวะที่มีอำนาจเหนืออายตนะ)  
279 ปฏิปทา ๔ ประการ ทุกขาปฏิปทาฯปฏิบัติลำบากรู้ช้า-ทุกขาปฏิปทารู้เร็ว-สุขาปฏิปทาฯปฏิบัติสะดวกรู้ช้า )  
280 โพธิปักขิยธรรม 37 (ธรรมที่เกื้อกุลต่อการตรัสรู้ :สติปัฏฐาน4 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4 อินทรีย์5 พละ5 โพชฌงค์7 มรรค 8)  
 
 
281 การพูดที่ไม่เป็นประโยชน์-วิคคาหิกกถาสูตร (ว่าด้วยการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์) และ ติรัจฉานกถาสูตร (เรื่องที่ไม่ควรพูด)  
282

ชาลิยสูตร จุลศีล - มัชฌิมศีล - มหาศีล ข้อปฏิบัติ 151 ข้อ ภิกษุเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ทำเดรัจฉานวิชา พรากพืช

 
283 เรื่องวรรณะพราหมณ์ ตรัสกัย สามเณรชื่อวาเสฏฐะ และสามเณรชื่อภารทวาชะ)  
284 อังคุลิมาลสูตร (เรื่องราวขององคุลีมาลโจร ชื่อเดิมว่า อหิงสกะ)  
285 ปัญหาของอชิตะ ๕ ประการ ... สติปัญญา ดับเมื่อใด อชิตสูตร (สติและปัญญา ดับไปเมื่อใด)  
286 จำแนกกรรม-จูฬกัมมวิภังคสูตร (จำแนกกรรมโดยละเอียด)  
287 จำแนกกรรม-มหากัมมวิภังคสูตร (กัมวิภังค์ จำแนกกรรมโดยละเอียด)  
288 สฬายตนวิภังคสูตร จำแนกสฬายตนะโดยละเอียด ทางดำเนินของสัตว์ 36 อายะตนภายใน 6 นอก 6 วิญญาณ 6 มโนปวิจาร 18  
289 อุทเทสวิภังคสูตร (ไม่ฟุ้งไป ไม่ซ่านไป ไม่ตั้งสงบอยู่ ไม่พึงสะดุ้ง เพราะไม่ถือมั่น)  
290 สัพพัญญู (นี้เป็นอรรถถา) ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า (ความปราถนาอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้า...)  
 
 
291 ธาตุวิภังคสูตร เสด็จไปหาช่างปั้นหม้อ และได้แสดงธรรมให้กับปุกกุสาติ เรื่องธาตุ ๖ มีแดนสัมผัส ๖ มีความหน่วงนึกของใจ๑๘  
292 อิทธิปาฏิหาริย์ (ตรัสกับเกวัฏฏะ เรื่อง อนุสาสนีปาฏิหาริย์)  
293 เกวัฏฏสูตร เกวัฏฏ์บุตรคหบดี ต้องการให้พระผู้มีพระภาคชี้ให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแสดงปาฏิหาริย์เพื่อความเลื่อมใสแก่ชาวนาลันทา  
295 บุญกิริยาวัตถุ ประการ (อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ )  
296 พราหมณสูตร ว่าด้วยที่สุดของโลก ในแบบสมณะพราหมณ์ ที่ต้องเดินไป วิ่งไป และแบบของตถาคต คือก้ามข้ามกิเลสตัณหา  
297 นทีสูตร (ไม่มีผู้สามารถให้ผู้เจริญอริยมรรค กลับเป็นคนเลวได้)  
298 ธรรมที่ควรรู้-อาคันตุกาคารสูตร (ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ ควรทำให้แจ้ง ควรทำให้เจริญ)  
299 อริยบุคคล (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)  
300 นาวาสูตร ผู้เจริญอริยมรรค ทำให้สังโยชน์สงบหมดไป  
     
   


 

พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์