เว็บไซต์ อนาคามี แหล่งเผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ฉันทราคสูตร .. สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา
218  
 
  (โดยย่อ)

ฉันทราคสูตร
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

ฉันทะ (ความพอใจ)
สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในสิ่งนั้นเสีย
ก็อะไรเล่าไม่เที่ยง.... รูปไม่เที่ยง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง
สิ่งใดไม่เที่ยง เธอจงละฉันทะ ในสิ่งนั้นเสีย

ราคะ (ความกำหนัด)
สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ราคะ ในสิ่งนั้นเสีย
ก็อะไรเล่าไม่เที่ยง.... รูปไม่เที่ยง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง
สิ่งใดไม่เที่ยง เธอจงละราคะ ในสิ่งนั้นเสีย

ฉันทะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความพอใจ)
สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะ ในสิ่งนั้นเสีย
ก็อะไรเล่าไม่เที่ยง.... รูปไม่เที่ยง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไม่เที่ยง
สิ่งใดไม่เที่ยง เธอจงละฉันทะ ในสิ่งนั้นเสีย

..... สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นอนัตตา ก็ตรัสทำนองเดียวกัน

สรุป
สิ่งใดเที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เธอจง ละฉันทะ ละราคะ ละฉันทราคะ ในสิ่งนั้นเสีย

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
 


พระไตรปิฎกไทย(ฉบับหลวง)เล่มที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๕๘-๑๖๑ ข้อที่ ๒๖๐-๒๖๒


ฉันทราคสูตร


          [๒๖๐]สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่า
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะ ในสิ่งนั้นเสีย 
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าไม่เที่ยง
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในรูป นั้นเสีย 
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในเสียง นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในกลิ่น นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในรส นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในโผฏฐัพพะ นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในธรรมารมณ์ นั้นเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะในสิ่งนั้นเสีย

     ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ราคะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าไม่เที่ยง
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละราคะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละราคะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละราคะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละราคะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละราคะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละราคะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละราคะในสิ่งนั้นเสีย

     ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละ ฉันทราคะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าไม่เที่ยง
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย
............................................................... .......................................

     [๒๖๑]ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอจงละ ฉันทะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นทุกข์
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ เธอจงละฉันทะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงเป็นทุกข์ เธอจงละฉันทะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นเป็นทุกข์ เธอจงละฉันทะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสเป็นทุกข์ เธอจงละฉันทะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะเป็นทุกข์ เธอจงละฉันทะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์เป็นทุกข์ เธอจงละฉันทะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอจงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย

     ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอจงละ ราคะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นทุกข์
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละราคะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละราคะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละราคะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละราคะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละราคะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละราคะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละราคะในสิ่งนั้นเสีย

     ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละ ฉันทราคะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นทุกข์
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์เป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย
............................................................... .......................................

     [๒๖๒]ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใด เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอนัตตา
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย

     ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็น อนัตตา เธอทั้งหลายจงละ ราคะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอนัตตา
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละราคะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละราคะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละราคะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละราคะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละราคะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละราคะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละราคะในสิ่งนั้นเสีย

     ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็น อนัตตา เธอทั้งหลายจงละ ฉันทราคะ ในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอนัตตา
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย เสียงเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในเสียงนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย กลิ่นเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในกลิ่นนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย รสเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรสนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในโผฏฐัพพะนั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในธรรมารมณ์นั้นเสีย
ดูกรภิกขุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย

เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกขุเหล่านั้นชื่นชม ยินดีพระภาษิตของ พระผู้มีพระภาค ด้วยประการฉะนี้แล.

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์