เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ (คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 
   
   
  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 15    
1501 รวมเรื่องราวของพระอนุรุทธะ 39 เรื่อง (เอตทัคคบาลี เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุ) ชุด 1/4
1502 รวมเรื่องราวของพระอนุรุทธะ 39 เรื่อง (เอตทัคคบาลี เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุ) ชุด 2/4
1503 รวมเรื่องราวของพระอนุรุทธะ 39 เรื่อง (เอตทัคคบาลี เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุ) ชุด 3/4
1504 รวมเรื่องราวของพระอนุรุทธะ 39 เรื่อง (เอตทัคคบาลี เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุ) ชุด 4/4
1505 รวมเรื่องราวของอุบาลีเถระ 46 เรื่อง (เอตทัคคะ ด้านผู้ทรงวินัย) ชุด 1/5
1506 รวมเรื่องราวของอุบาลีเถระ 46 เรื่อง (เอตทัคคะ ด้านผู้ทรงวินัย) ชุด 2/5
1507 รวมเรื่องราวของอุบาลีเถระ 46 เรื่อง (เอตทัคคะ ด้านผู้ทรงวินัย) ชุด 3/5
1508 รวมเรื่องราวของอุบาลีเถระ 46 เรื่อง (เอตทัคคะ ด้านผู้ทรงวินัย) ชุด 4/5
1509 รวมเรื่องราวของอุบาลีเถระ 46 เรื่อง (เอตทัคคะ ด้านผู้ทรงวินัย) ชุด 5/5
1510 อุปนิสสูตร การสิ้นไปแห่งอาสวะ ด้วยญานในธรรม วิมุตติเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งญาณในธรรม วิราคะเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งวิมุตติ 
1511 ราหุลสูตร ว่าด้วยการรู้การเห็นที่ไม่ให้มีอหังการ มมังการ มานานุสัย และการรู้การเห็นที่ทำให้ ปราศจาก อหังการ มมังการ มานานุสัย
1512 เทวตาสูตร เทวดาเป็นอันมากเข้าเฝ้าฯ ต่างเล่าการปฏิบัติตนในสมัยเป็นมนุษย์ ส่งผลต่อวิบากรรมในภพเทวดา
1513 มหาปุณณมสูตร อุปาทานขันธ์ ๕ มี ฉันทะ เป็นมูล ความกำหนัดพอใจ ในอุปาทานขันธ์ ๕ นั่นแล เป็นตัวอุปาทาน
1514 ฉวิโสธนสูตร ภิกษุรูปใดพยากรณ์อรหัตตผลว่าชาติสิ้นแล้ว..เธออย่าพึ่งยินดี อย่าพึ่งคัดค้าน พึงสอบถามภิกษุไปตามลำดับขั้นดังนี้
1515 พระสูตรเสียงทิพย์ (วิชชา ๘ ทิพยโสตญาณ) การทำสมาธิเพื่อได้เสียงทิพย์ จิตจะต้องปราศจากกิเลส น้อมไปเพื่อทิพย์โสตญาณ
1516 1/3 รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ (หนังสือ จิต มโน วิญญาณ) .... พระสูตรเดียวกัน แต่สำนวนแปลต่างกัน
1517 2/3 ปริวัฏฏสูตร ว่าด้วยการรู้อุปาทานขันธ์โดยเวียนรอบ ๔ (ฉบับหลวง).... พระสูตรเดียวกัน แต่สำนวนแปลต่างกัน
1518 3/3 ถ้าไม่รู้เบญจขันธ์โดยนัยอริยสัจสี่ ก็ยังไม่ทรงปฏิญญาเป็นพระพุทธเจ้า (5 เล่มจากพระโอษฐ์).... พระสูตรเดียวกัน
1519 ปุปผสูตร ว่าด้วยพระพุทธองค์ไม่ขัดแย้งกับโลก สิ่งใดที่โลกสมมุติว่ามี เราก็กล่าวว่ามี.. โลกสมมุติว่าไม่มี เรากล่าวว่าไม่มี
1520 อนาถบิณฑิกคหบดี ผู้สร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้า โดยซื้อที่อุทยานจากเข้าเชต มีเงื่อนไขว่าจะขายให้ตามจำนวนเงินที่ปูจนเต็ม
1521 อนาถบิณฑิกคหบดี ป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนัก พระสารีบุตรเทศนาแล้วจากไป อนาถบิณฑิกทำกาละ ได้เข้าถึงเทวดาชั้นดุสิต
(พระสูตรนี้เป็นอรรถกถา หรือคำแต่งใหม่)
1522 ปาฏิกสูตร สุนักขัตตะ เข้ามาบวชเพื่อเรียนรู้ปาฎิหาริย์จากพระพุทธเจ้าแต่มองไม่เห็นว่าที่พระองค์แสดงนั้น คือปาฎิหาริย์เพื่อสิ้นทุกข์
1523 มูลปริยายสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวง ด้วยสามารถของปุถุชน ของเสขบุคคล ของพระอรหันต์ขีนาสพ ของพระศาสดา
1524 สัพพาสวสังวรสูตร ว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวง มีหลายวิธี เพราะการเห็น การสังวร เสพเฉพาะ อดกลั้น เว้นรอบ บรรเทา อบรม
1525 สัตตัฏฐานสูตร ว่าด้วยการรู้ขันธ์ ๕ โดยฐานะ..ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ และเพ่งพินิจ ๓ ประการ
1526 พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ เมื่อเข้าสู่ภูเขา อิสิคิลิ แล้วคนเห็น แต่เข้าไปแล้วคนไม่เห็น..จึงพูดกันว่า ภูเขากลืนกินฤาษี
(พระสูตรนี้เป็นอรรถกถา หรือคำแต่งใหม่)
1527 อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร การจุติของโพธิสัตว์จากชั้นดุสิตลงมาสู่โลกมนุษย์ (ฉบับหลวง)
1528 พระสูตรชุดเต็ม การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวง อะไรเป็นสิ่งทั้งปวง จักษุกับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
1529 อรณวิภังคสูตร ธรรมที่ไม่มีกิเลส ธรรมที่ไม่มีข้าศึก ดูกรภิกษุ ท. เราจักแสดง อรณวิภังค์ แก่เธอทั้งหลาย
1530 เหตุเกิดแห่งวิญญาณ (จักษุ-รูป เกิดจักษุวิญญาณ)/เหตุเกิดของขันธปัญจก เกิดจากอาหาร/เหตุเกิดของเหล่าสัตว์ เพราะอาหาร๔
1531 1/5 รวมพระสูตรเรื่อง รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ (ขันธ์๕) จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง
1532 2/5 รวมพระสูตรเรื่อง รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ (ขันธ์๕) จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง
1533 3/5 รวมพระสูตรเรื่อง รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ (ขันธ์๕) จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง
1534 4/5 รวมพระสูตรเรื่อง รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ (ขันธ์๕) จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง
1535 5/5 รวมพระสูตรเรื่อง รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ (ขันธ์๕) จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง
1536 นักบวชเปลือย (อเจลก) ที่สุนักขัตตะ เข้าใจว่าเป็นอรหันต์ 1.โกรักขัตติยะ (ประพฤติอย่างสุนัข) 2.กฬารมัชฌกะ 3.ปาฏิกบุตร
1537 วิญญาณแล่นไป จิตแล่นไป สัตว์เป็นผู้แล่นไป ท่องเที่ยวไป (ตัวอย่างพระสูตรที่กล่าวถึง)
1538

ภริยาสูตร ภริยา ๗ ประเภท วธกาภริยา..ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คิดร้าย ...โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร ภรรยาผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ

1539 ฌานสูตร บุคคล ๔ จำพวก ความแตกต่างของอริยสาวกผู้ได้สดับ กับผู้ไม่ได้สดับ..การเข้าถึงเหล่าเทวดาชั้นพรหม และสุทธาวาส
1540 ฌานสูตร บุคคล ๔ จำพวก มีปรากฏอยู่ในโลก (แสดงแบบตาราง)
1541 ชาณุสโสณีสูตร ชาณุสโสณีพราหมณ์ทูลถามว่า การให้ทานแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ย่อมสำเร็จแก่ญาติ และได้บริโภคทานนั้นหรือ
1542 อกาลิโก (ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยกาล) ตรัสกับคามณี เรื่องธรรม ๓ อย่าง คือ ราคะ(กำหนัด) โทสะ(โกรธ) โมหะ(โลภ)
1543 เวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เวทนาใดๆเป็นทุกข์ มีความพินาศ มีความทำลายเป็นธรรมดา มีความสิ้นไปอยู่
1544 พระสารีบุตร แสดงธรรมให้กับอนาถบิณฑิก ป่วยเป็นไข้หนัก เรื่อง โสตาปัตติยังคะสี่ มรรค๘ มิจฉาญาณะ และมิจฉาวิมุตติ
(พระสูตรนี้เป็นอรรถกถา หรือคำแต่งใหม่)
1545 พระอานนท์ แสดงธรรมให้กับอนาถบิณฑิก ป่วยเป็นไข้หนัก เรื่อง ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียว กลัวตาย
1546 ภัยเวร ๕ ประการ ของอริยสาวกสงบแล้ว (ศีล ๕)
1547 คำกล่าวของอทกดาบส เป็นคำเลว ผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็น เห็นมีดโกนแต่ไม่เห็นคม แต่นัยยะของ พ.หมายถึงออกไปจากธรรมวินัยนี้
1548 ปโลกสูตร (สิ่งที่เรียกว่าโลกๆ) ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงเรียกกันว่า โลก.. สิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดา นี้เรียกว่าโลก
1549 สุญญสูตร (สิ่งที่เรียกว่าโลกว่างเปล่า) ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า สื่งที่ว่างจากตน หรือจากของๆตน
1550 ภัททาลิสูตร พระภัททาลิ (หัวดื้อ)ฉันหนเดียวไม่ได้ ถูกภิกษุติเตียน ต่อมาได้ขอขมา พ. แต่เพราะเธอเห็นโทษ โดยความเป็นโทษ
1551 เรื่องมาคัณฑิยะ #1 มาคัณฑิยสูตร เรื่องมาคัณฑิยปริพาชก เข้าเฝ้าฯด้วยศรัทธา พระองค์เป็นผู้แจ้งโลก ทรงแนะนำในธรรมอันบริสุทธิ์
1552 เรื่องมาคัณฑิยะ #2 พ.ตรัสถามมาคัณฑิยะเรื่องกามคุณ ตถาคตกำจัดที่มาของความยินดี อันเนื่องมาจาก อายตนะทั้ง ๖ นั้นได้แล้ว
1553 เรื่องมาคัณฑิยะ #3 บริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อน ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
1554 เรื่องมาคัณฑิยะ #4 ผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด ที่ถูกบุรุษหลอกลวงว่า ผ้าสกปรกที่ห่มกายเป้นผ้าขาวเนื้อดี
1555 เรื่องมาคัณฑิยะ #5 มาคัณฑิยะได้บรรพชาและอุปสมบท ไม่ช้านานเท่าไร ก็ทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดพรหมจรรย์
1556 รวมพระสูตร "แสดงธรรมโดยย่อ" ขอ พ.โปรดแสดงธรรมโดยย่อที่ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึงเป็นผู้ๆเดียว หลีกออกจากหมู่
1557 สังฆสามัคคีมี 2 อย่าง คือ 1.สังฆสามัคคีเสียอรรถแต่ได้พยัญชนะ 2.ได้ทั้งอรรถได้ทั้งพยัญชนะ.. (ภิกษุเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน)
1558 ภิกษุโสนะเดินจงกรมจนเท้าแตก พื้นดินเปื้อนโลหิต ทรงแนะเหมือน ตั้งพิณไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ให้ตั้งแต่พอดีสม่ำเสมอ
1559 ปฏิปทา ๓ อย่าง ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา 1.พวกหนึ่งพอใจในกามคิดว่ากามไม่มีโทษ 2.พวกทรมานตน 3.เดินทางสายกลาง
1560 ผู้ตายคาประตูนิพพาน (บุคคลผู้ประมาท) ภิกษสำคัญตนว่าน้อมไปในนิพพานแล้ว..แต่ประกอบธรรมไม่เป็นที่สบายแก่การน้อมไปฯ
1561 อะไรเป็นเหตเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์วิวาทกัน เหตุเพราะตกอยู่ในอำนาจความกำหนัดยินดีในกามราคะ และะ ทิฐิราคะ
1562 พราหมณ์กัณฑรายนะ ตำหนิว่าพระกัจจานะ ว่าไม่กราบไหว้พราหมณ์ผู้อาวุโส พระกัจจานะตอบว่า เถระผู้ยังบริโภคกามไม่ใช่เถระ
1563

ว่าด้วยอินทรีย์ ๓ อินทรีย์ ๔ อินทรีย์ ๕ อินทรีย์ ๖ .. อินทรีย์หมายถึง ความเป็นใหญ่/ร่างกายและจิตใจ/สติปัญญา/สิ่งมีชีวิต
(พระสูตรนี้มีคำแต่งใหม่ หรืออรรถกถาด้วย และมีคำของพระศาสดาด้วย)

1564 จิตของผู้ไม่ประมาทในอินทรีย์ ๖ เมื่อสำรวมจักขุนทรีย์ (ตา) จิตย่อมไม่เกลือกกลั้วในรูป ปราโมทย์ย่อมเกิด.. ปิติเกิด..กายสงบ
1565 ศีลที่เป็นกุศล มี อวิปปฏิสารเป็นผล มีอวิปปฏิสาร เป็นอานิสงส์ อวิปปฏิสาร มี ปราโมทย์เป็นผล มีความปราโมทย์ เป็นอานิสงส์
1566 ผู้บริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง (สัทธาสูตร) ศรัทธา ศีล พหูสูต ธรรมกถึก เข้าสู่บริษัท แสดงธรรม ทรงวินัย สู่ที่สงัด ได้ฌาน๔ เจโต..
1567 ธรรม ๑๐ ประการ เป็นอาหารของธรรม ๑๐ ประการ ความขยันหมั่นเพียร เป็นอาหารของโภคสมบัติ.. การฟังเป็นอาหารของปัญญา
1568 การเจริญอนิจจสัญญา (สัญญาสูตร) ย่อมครอบงำ กามราคะ รูปราคะ ภวราคะ อวิชชา ทั้งปวงได้ ย่อมถอน อัสมิมานะ ได้หมด
1569 เทวดานับเนื่องในหมู่วลาหก มี ๕ พวก (สีตวลาหก อุณห.. อัพภ.. วาต..วัสสวลาหก)..เหตุปัจจัยให้เข้าถึงเหล่าเทวดาในชั้นนี้
1570 เทวดานับเนื่องในหมู่วลาหก : สีตวลาหก บันดาลความหนาว.. อุณห ความร้อน...อัพภ เมฆหมอก..วาต ลม ..วัสส บันดาลฝน
1571 เมื่อกายกระสับกระส่าย จิตของเราจักไม่กระสับกระส่าย อุปมากายเปรียบด้วยฟองไข่..สักกายทิฏฐิ 20 ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตน
1572 ความสงสัยในอนาคต ๑๕ ประการของสัตว์ เมื่อตายจากภพนี้แล้วจักเป็นอะไรหนอ สัตว์นรก เดรัจฉาน..เทวดา สัตว์มีรูป สัตว์ไม่มีรูป
1573 สิกขา ๓   อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา
1574 รวมพระสูตร ตรัสกับราธะ สิ่งที่เรียกว่าสัตว์ .. มารคือความพอใจในขันธ์๕..การละความพอใจในขันธมาร สิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละเสีย
1575 พราหมณ์ ๕ จำพวก พราหมณ์เสมอด้วยพรหม เสมอด้วยเทวดา ผู้มีความประพฤติดี ผู้มีความประพฤติดีและชั่ว พราหมณ์จัณฑาล
1576 อุทปานสูตร พราหมณ์และคฤหบดีเมืองมัลลชนบท แกล้งพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ เอาหญ้าและแกลบ ถมบ่อน้ำจนเต็ม
1577 อุเทนสูตร พระราชวังพระเจ้าอุเทนถูกไฟใหม้ พระมเหสี ทำกาละพร้อมหญิง ๕๐๐ คติแห่งอุบาสิกา เหล่านั้น เป็นอย่างไร
1578 บริษัท 8 เป็นไฉน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิก ดาวดึงส์ มารบริษัท พรหมบริษัท
1579 รวมพระสูตร อัคคิเวสสนะ เรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดง กระทั่งคำสุดท้าย ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิต อันเป็นภายในโดยแท้
1580 รวมพระสูตร อัคคิเวสสนะ เราแนะนำสาวกของเราว่า รูป เวทนา..ไม่เที่ยง ... รูป เวทนา..ไม่ใช่ตน...ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตน
1581 รวมพระสูตร อัคคิเวสสนะ ทำกายภาวนา แต่ไม่ทำจิตภาวนา ย่อมประสบทุกขเวทนา จักถึงความเป็นบ้า เพราะเหตุใด...
1582 รวมพระสูตร อัคคิเวสสนะ พระราชกุมารชยเสนะ ยังบริโภคกาม จะสำเร็จเอกัคคตาแห่งจิต นั่นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส
1583 รวมพระสูตร อัคคิเวสสนะ พระสารีบุตรขณะถวายงานพัด เกิดจิตหลุดพ้น หลังพระศาสดาตรัสกับอัคคิเวสนะเรื่องเวทนา ๓
1584 ธรรม ๕ ประการของภิกษุ ที่ควรยกย่อง และไม่ควรยกย่อง /เหมือนถูกนำมาเก็บไว้ในนรก หรือเหมือนถูกเชิญมาอยู่ในสวรรค์...
1585 เรื่องราวของสุสิมะปริพาชก เข้าบวชเพราะเข้าใจผิดว่า สาวกตถาคตมีจิตหลุดพ้นด้วยอิทธิวิธีต่างๆ ภิกษุ ท.ปฏิเสธว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่
1586 อริยวงศ์ ๔ ประการ คุณสมบัติของบรรพชิตผู้สันโดษ สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ บิณฑบาต เสนาสนะ ตามมีตามได้ เจริญภาวนา
1587 เรื่องเขาสิเนรุ ในพระไตรปิฎก ที่เป็นพุทธวจน และอรรถกถา
1588 ม้ากระจอก ๓ จำพวก : บุรุษกระจอก ๓ จำพวก (รู้ชัดนี้ทุกข์ เหตุเกิด เหตุดับ และข้อปฏิบัติ-โสดาบัน สกทาคามี)
1589 ม้าดี ๓ จำพวก : บุรุษดี ๓ จำพวก (เป็นผู้สิ้นสังโยชน์ ๕ จะปรินิพพานในภพนั้น-อนาคามี )
1590 ม้าอาชาไนย ๓ จำพวก : บุรุษอาชาไนย ๓ จำพวก (ทำให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ ผู้สิ้นอาสวะ-พระอรหัน์ )
1591 รวมเรื่องอิทธิบาท ๔ ผลของการเจริญอิทธิบาท ใช้อำนาจไปจนถึงพรหมโลก ฤทธิ์มีได้อย่างไร พระโมคสิ้นอาสวะได้อย่างไร
1592 รวมเรื่องอิทธิบาท ๔ กระทำให้มากย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง เดินบนน้ำ ได้ยินเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์
1593 รวมเรื่องอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะสมาธิ วิริยะสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร จักไม่ย่อหย่อน
1594 รวมเรื่องอิทธิบาท ๔ ตถาคตมีฤทธิ์มาก เพราะมีใจเปิดเผย ไม่มีอะไรหุ้มห่อ อบรมจิตให้สว่างอยู่ มีฤทธิ์มากเพราะเจริญอิทธิบาท ๔
1595 ว่าด้วย ปุถุชนผู้ได้สดับ กับ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ.. ผู้ไม่ได้สดับ ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน.. ย่อมไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพ
1596 สีหสูตร ว่าด้วยอุปมาพระพุทธเจ้ากับพญาราชสีห์
1597 สัตว์ 15 ชนิด ที่พระศาสดาทรงอุปมา เต่า งู จระเข้ นก สุนัข แมลงป่อง ตะขาบ พังพอน แมว โค ม้า ไก่ ราชสีห์ หนู ลิง
1598 ภิกษุไม่ประกอบด้วย ภาวนานุโยค ย่อมยังไม่สิ้นอาสวะ อุปมาเหมือนแม่ไก่กกไข่ไม่ดี ลูกไก่ก็ไม่ทำลายเปลือกไขออกได้ฉันนั้น
1599 ทานสูตร ให้ทานที่เข้าถึงเหล่าเทวดาแต่ยังต้องกลับมา(สู่สังสารวัฏ) และให้ทานแล้วเข้าถึงสุทธาวาส เมื่อสิ้นกรรมแล้วจะปรินิพพาน
1600 มี 3 พระสูตรขัดแย้งกัน หลังการทำกาละของอนาถบิณฑกคฤหบดี .. (๑) อนาถปิณฑิโกวาทสูตร.. (๒) จำแนกโสตาปัตติยังคะ ๔ ด้วยอาการ ๑๐.. (๓) กลัวความตายเพราะไม่มีธรรม ๔ ประการ
 
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์