เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ(คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ    

 
  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 13 พระสูตร-ชุด พระสูตร-สั้น
1301 เทวสูตร (เทวดารบกับอสูร) สมัยใดภิกษุสงัดจากกามบรรลุ ฌาณ ๑- ๔ ล่วงรูปสัญญา เพราะเห็นด้วยปัญญา มารมองไม่เห็น
1302 1) กามเหสสูตรที่ ๑ (เพียงเท่าไหรหนอ จึงเรียกว่า กายสักขีบุคคล)
2) กามเหสสูตรที่ ๒ (เพียงเท่าไรหนอ บุคคลพึงหลุดพ้นด้วยปัญญา)
3) กามเหสสูตรที่ ๓ (เพียงเท่าไรหนอ บุคคลพึงหลุดพ้นโดยส่วนสอง)
4) สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑ (เพียงเท่าไรหนอ ธรรม อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง)
5) สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒ (เพียงเท่าไรหนอ นิพพาน อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง)
1303 บุคคล ๗ จำพวก (อรหันต์1+อนาคามี6) ผู้แจ้งซึ่งเจโต-ปัญญาวิมุติ /อันตราปรินิพายี 1-2-3 /อุปหัจจ /อสังขาร / สสังขารปรินิพายี
1304 นิพพานสูตร บุคคล ๗ จำพวก ผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรกระทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
1305 นิททสวัตถุสูตร (ธรรมที่เป็นเหตุ) ภิกษุพอใจอย่างแรงกล้า และเป็นผู้ยินดีในธรรม ๗ ประการนี้
1306 วิปัตติสัมภวสูตร วิบัติของอุบาสก ๗ ประการ ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ละเลยฟังธรรม ไม่ศึกษาอธิศีล ไม่เลื่อมใสภิกษุ ตั้งจิตติเตียน  
1307

สขสูตรที่ ๑ (มิตรที่พึงคบหา) ผู้ให้ของที่ให้ได้ยาก รับทำกิจที่ทำได้ยาก อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยาก บอกความลับของตนแก่เพื่อน

1308 เรื่องวิตก(ความตริตรึกความคิด) #1 เทวธาวิตักกสูตร ว่าด้วยความวิตก ๒ ส่วน อกุศลวิตก และ กุศลวิตก
1309 เรื่องวิตก (ความตริตรึก ความคิด) #2 หากนิมิตไปในทางอกุศลให้เปลี่ยนมาคิดแต่กุศลแทน อกุศลคือฉันทะโทสะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้
1310 เรื่องวิตก (ความตริตรึก ความคิด) #3 ผู้ชำนาญในทางเดินแห่งวิตก เปลี่ยน มนสิการที่เป็น อกุศล มนสิการที่เป็น กุศล
1311

พาหิยะสูตร ในพระไตรปิฎก มี 3 พระสูตร 1.เป็นกุลบุตรพาหิยทารุจีริยะ(แม่โคขวิดจนเสียชีวิต) อีก 2 พระสูตร เป็นพระพาหิยะ

1312 อุตติยสูตร อาศัยศีลเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทรงธรรมโดยย่อ แก่ ท่านพระอุตติยะ โดยให้ตั้งมั่นในศีล แล้วเจริญสติปัฏฐาน ๔
1313 พรหมาสูตร สติปัฏฐาน ๔ เป็นทางอันเอก ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกของ พ. จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏต่อหน้า
1314 เอชสูตรที่ ๑ ความหวั่นไหว เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศร เพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงไม่มีความหวั่นไหว ไม่พึงสำคัญ ซึ่งจักษุ ในจักษุแต่จักษุ
1315 เอชสูตรที่ ๒ ภิกษุไม่พึงสำคัญซึ่งขันธ์ธาตุและอายตนะ เมื่อไม่สำคัญ ย่อมไม่ถือมั่น เมื่อไม่ถือมั่น ย่อมไม่สะดุ้ง ย่อมดับเฉพาะตน
1316 ทวยสูตรที่ ๑-๒ ส่วนสองคืออายตนะภายนอก-ภายใน จักษุวิญญาณ อาศัยรูป-จักษุ เมื่อรูป-จักษุไม่เที่ยง จักษุวิญญาณจึงไม่เที่ยง
1317 สมาธิสูตร-ปฏิสัลลีนสูตร เธอจงเจริญสมาธิเถิด ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า จักษุ- รูปทั้งหลาย-จักษุวิญญาณไม่เที่ยง
1318 ธรรมตามลำดับ (คณกโมคคัลลานสูตร) ตรัสกับ พราหมณ์ คณกโมคคัลลานะ
1319  
1320 ทรงให้พระโมคแสดงฤทธิ์ เพื่อให้ภิกษุสังเวชใจ (โมคคัลลานสูตร)
1321 ทรงสรรเสริญพระโมคคัลลานว่ามีฤทธิ์มาก เพราะได้เจริญกระทำให้มาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ (โมคคัลลานสูตร)
1322 พระโมคหายไปปรากฎในชั้นพรหม เพื่อหาคำตอบเทวดาโสดาบัน (๔. โมคคัลลานสูตร)
1323 วิธีแก้ง่วง ๗ วิธี ตรัสกับพระโมคคัลลานะ (โมคคัลลานสูตร)
1324 อานาปานสติสูตร ในคืนจันทร์เพ็ญ ๑๕ ค่ำ ภิกษุเถระมากรูปพากันให้โอวาท พร่ำสอนภิกษุด้วยกัน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
 
1325 รักษาโรคด้วย โพชฌงค์ ๗
  1) คิลานวรรคที่ ๒ ปาณูปมสูตร อาศัยศีลเจริญโพชฌงค์ ๗
2) สุริยูปมสูตรที่ ๑ อาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗
3) สุริยูปมสูตรที่ ๒ โยนิโสมนสิการเป็นเบื้องแรก แห่งโพชฌงค์
4) คิลานสูตรที่ ๑ พระมหากัสสป หายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗
5) คิลานสูตรที่ ๒ พระมหาโมคคัลลานะ หายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗
6) คิลานสูตรที่ ๓ พระผู้มีพระภาค หายประชวรด้วยโพชฌงค์ ๗
7) ปารคามีสูตร เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่ง
8) วิรัทธสูตร โพชฌงค์ ๗ ที่ปรารภผิดปรารภถูก
9) อริยสูตร เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมนำตนออกจากทุกข์
10) นิพพานสูตร เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย
11) โพชฌงค์ ๗ คือ
1326 ของที่ไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด (พระวินัย) อาราม วิหาร เตียง ตั่ง หม้อโลหะ มีด จอบ เถาวัลย์ ดิน ...แม้แบ่งแล้ว ก็ไม่เป็นอันแบ่ง
1327 ศาสดา ๕ จำพวก มีปรากฏอยู่ในโลก... เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ แต่ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
1328 เมื่อบุคคลงดเว้นทำกรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ แล้ว อาสวะที่ก่อทุกข์เดือดร้อน ย่อมไม่มีแก่เขา นี้เป็นปฏิปทาเผากิเลสให้พินาศ
1329 ทรงตำหนิท่านพระอานนท์ เรื่อง ยาคู เป็นอามิสของภิกษุทั้งวัด ห้ามเก็บไว้ในกุฏิส่วนตัว
1330

ภิกษุพวกพระอัสสชิ และ พระปุนัพพสุกะ เป็นภิกษุอลัชชีชั่วช้า รับสั่งให้สารีบุตร กับพระโมค ทำปัพพาชนียกรรม(ขับออก)

1332 ธรรม ๘ ประการ ย่อมเป็นที่รัก/ไม่เป็นที่รัก..พอใจ/ไม่พอใจ..เป็นที่เคารพ/ไม่เคารพ..สรรเสริญ/ไม่สรรเสริญ ของเพื่อนพรหมจรรย์
1333 ธรรม มีอย่างละ ๖ อย่าง อนุตตริยะ ๖... อนุสสติฐาน ๖... สตตวิหาร ๖... อภิชาติ ๖ ... นิพเพธภาคิยสัญญา ๖
1334 ธรรม มีอย่างละ ๗ อย่าง อริยทรัพย์๗ ..โพชฌงค์๗.. อสัทธรรม๗ สัทธรรม๗ สัปปุริสธรรม๗ สัญญา๗ พละ๗ วิญญาณฐิติ๗ ..
1335 ธรรม มีอย่างละ ๘ อย่าง มิจฉัตตะ๘ สัมมัตตะ ทักขิเณย กุสีตวัตถุ อารัพภุ ทานวัตถุ ทานุปบัติ โลกธรรม อภิภายตนะ๘ วิโมกข์๘
1336 ปัญจัตตยสูตร (ฉบับหลวง)
1337 ปัญจัตตยสูตร (ฉบับมหาจุฬา)
1338 อุปมา ความนานของสังสารวัฏที่สัตว์ท่องเที่ยวไป ความยาวนานของกัป สังสารวัฏนี้ หาเบื้องต้นไม่ได้ เบื้องปลายไม่ได้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์