เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
  พระสูตร : สุตตะ(คำสอนพระศาสดา)
ค้นหาคำที่ต้องการ     

 
   
   

 
  พระสูตรชุดเต็ม ชุด 3 พระสูตร-ชุด พระสูตร-สั้น
 
301 ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปาสา... เป็นไฉน  
302 ปฏิจจสมุปบาทมี เมื่อมีการกระทบทางอายตนะ (ผัสสะ ๖ อายตนะ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)  
303 ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม ฉลาดในเรื่องกรรม กรรมกำหนด (บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม; เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม)  
304 อาชินสูตร -วาทะของผู้เป็นบัณฑิต(มีมรรค๘) (บุคคลบางคนย่อมข่มขี่บีบคั้นวาทะอันไม่เป็นธรรม ด้วยวาทะอันไม่เป็นธรรม)  
305 เนื้อนาที่ไม่เกิดบุญ (เปรียบเหมือนช้างศึก ต้องอดทนต่อองค์5 ภิกษุที่ไม่อดทนต่ออายตนะ ย่อมไม่ควรบูชา ไม่ควรต้อนรับ)  
306 สาเกตสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ ๕ พละ ๕ (สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์...)  
307 ความหมายของอินทรีย์ ๕ สัทธินทรีย์(ศรัทธา) วิริยินทรีย์(วิริยะ) สตินทรียฺ(สติ) สมาธินทรีย์(สมาธิ) ปัญญินทรีย์(ปัญญา)  
308 เอกบุคคลบาลี บุคคลเอกของโลก (บุคคลหาได้ยากในโลกฯ เป็นผู้ไม่มีสอง ไม่มีใครเสมอ เป็นแสงสว่างใหญ่ แทงตลอดธาต)  
309 เอตทัคคะ ๗๔ ท่าน (ผู้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษในด้านต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้กับพระสาวกจำนวน 74 ท่าน)  
310 ยสกุลบุตร (บุตรเศรษฐีมีความเบื่อหน่ายชีวิต เปล่งอุทาน ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ) พระสูตรนี้เป็นอรรถกถา (เรื่องแต่ง)  
 
 
311 ศรัทธา ๑๑ ประการ ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา (ศรัทธา11 ประการ)  
312 ฐานสูตร (ฐานะ ๕ ประการ) อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆในโลก ไม่พึงได้เป็นไฉน  
313 ปัพพตสูตร..๑ กัป นานแค่ไหน (อุปมาเขาหินแท่งทึบ 100 ปีลูบด้วยผ้า 1ครั้ง)  
314 โพชฌงค์ ๗ ( ๑. สติสัมโพชฌงค์ ๒. ธัมมวิจย - ๓.วิริยะ ๔.ปีติ ๕.ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ๖.สมาธิสัมโพชฌงค์ ๗.อุเบกขาสัม-  
315 เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า ว่าไม่เคารพพราหมณ์ผู้เฒ่า (ทรงอุปมาเหมือนลูกไก่ที่เกิดก่อน ว่าควรเรียกพี่ )  
316 อนุปทวรรค (พระศาสดาตรัสชม สารีบุตร เป็นบัณฑิต มีปัญญามาก พร้อมแสดงการเข้าสมาธิ 9 ระดับ แต่ละขั้น)  
317 การตามรู้ซึ่งความจริง ๑๒ ประการ (ศรัทธา เข้าไปหา นั่งใกล้ เงี่ยโสตลงฟัง ฟังซึ่งธรรม ทรงจำ ใคร่ครวญ)  
318 สังโยชน์ ๑๐ (โอรัมภาคิยสังโยชน์ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ5 เบื้องสูง5 กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ)  
319 อินทรีย์ ๕ (วิภังคสูตรที่ ๑) ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา  
320 สาเกตสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ ๕ พละ ๕ (สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ...)  
 
 
321 โลกธรรม ๘ ( ธรรมดาของโลก เรื่องของโลก ธรรมชาติของโลก และสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้ 8 ประการ )  
322 โลกวิปัตติสูตร (โลกธรรม ๘ พระสูตรเต็ม..ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อม เกิดขึ้น แม้แก่อริยสาวกผู้ได้สดับ)  
323 จูฬโคปาลสูตร (อุปมานายโคบาลผู้มีปัญญา ต้อนวัวแต่ละประเภท ข้ามแม่น้ำคงคา จนถึงฝั่งโดยสวัสดี)  
324 คติ ๕ และอุปมา สารีบุตร ! คติ ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่ คือ (๑) นรก (๒) กำเนิดเดรัจฉาน (๓) เปรตวิสัย (๔) มนุษย์ (๕) เทวดา  
325 ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ๑๘ อย่าง (ธาตุ 18 อย่าง ธาตุ 6 อย่าง ธาตุ 3 อย่าง)  
326 มหามาลุงโกฺยวาทสูตร (โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕)  
327 การอันตรธานของพระสัทธรรม (กลองศึกของกษัตริย์ทสารหะ เรียกว่าอานกะ เมื่อกลองมีแผลแตกก็หาเนื้อไม้อื่นทำเสริม)  
328 ผู้ทำศาสนาเสื่อม ๔ อย่าง (เล่าเรียนมาผิด-เป็นคนว่ายาก-คล่องแคล่วแต่ไม่บอกสอน -สะสมบริกขาร ไม่เหลียวแลวิเวกธรรม)  
329 บุญกิริยาวัตถุ ๓ (ทาน ศีล ภาวนา ทำมากหรือทำน้อย ย่อมได้อนิสงส์ ที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ชั่ว มนุษย์ดี และเทวดาแตกต่างกัน)  
330 ภัยและอุปสรรค ย่อมเกิดแต่คนพาล ไม่เกิดแต่บัณฑิต (ภิกษุพาลคืออุปัทวะเป็นภิกษุที่มีภัย ภิกษุบัณฑิตเป็นผู้ไม่มีภัย)  
 
 
331 หลักการทดสอบตัวเองว่าเป็นอรหันต์ (มี๖ หมวด ผัสสะ๔ อุปาทานขันธ์๕.. ธาตุหก..อายตนะใน.. นอก.. การถอนมานะ )  
332 สุสิมสูตร (สุสิม..เข้ามาบวชเพื่อต้องการมีฤทธิ์ให้ผู้คนนับถือ แต่เมื่อรู้แจ้งปฏิจจ-ก็เปลี่ยนใจ พร้อมกราบขอโทษศาสดาที่หลงผิด)  
333 โมคคัลลานสังยุตต์ (เสด็จไปหาโมคคัลลา ทรงเตือนว่าอย่าประมาท จงดำรงจิตไว้ จงกระทำจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้น)  
334 พระโมคคัลลานะ ไปพบกับท้าวสักกะ จอมเทพเทวโลก(สอนเทวดาให้เข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์โดยไม่หวั่นไหว)  
335 พระพุทธเจ้าในอดีต ย้อนไป ๙๑ กัป พระพุทธเจ้าวิปัสสี มีอายุประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี - (มหาปทานสูตร)  
336 โพธิสัตว์ จุติจากเทวดาชั้นดุสิตลงสู่ครรภ์มารดา เกิดแสงสว่าง ล่วงรู้ถึงเทวดา ทุกช่องว่างในโลกธาตุ  
337 พระราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานฯ รู้สึกทรงเป็นทุกข์ เศร้าพระทัยที่ได้ทอดพระเนตรเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย  
338 ทารุขันธสูตร ตรัสกับนายนันทโคบาล ที่ได้ฟังคำอุปมาเรื่องท่อนไม้ ที่ถูกน้ำพัด ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้- ฝั่งโน้น...ต่อมาได้ขออุปสมบท  
339 ตาราง พระพุทธเจ้าในอดีต ย้อนไป ๙๑ กัป (รวม 7 พระองค์ พร้อมชื่อสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา องค์อุปัฏฐาก ฯลฯ )  
340 โอวาทปาติโมกข์ (การแสดงธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญให้กับภิกษุอรหัน ต์๑๒๕๐ รูป ที่มาประชุมโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆะ)  
 
 
341 ทุกขธรรมสูตร การมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ ภิกษุย่อมรู้เหตุเกิด-ดับของ รูป เวทนา. เป็นผู้เห็นโทษของกาม..พึงทราบ อสังวร- สังวร  
342 รูปสัญญา ๔ (ปฐมฌาณ ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน)  
343 วิชชา ๓ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ)  
344 วาเสฏฐะ(พราหมณ์) และ ภารทวาช มาณพ เข้าเฝ้า- (เตวิชชสูตร)  
345 สังสารวัฏนี้หาที่สุดเบื้องต้น-ปลายไม่ได้.. ทรงอุปมาน้ำที่เคยดึ่ม นมที่เคยดึ่ม น้ำตาที่เคยไหล มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง๔  
346 กรรมดำ กรรมขาว กรรม ๔ ประการ กรรมดำมีวิบากดำ.. กรรมขาวมีวิบากขาว.. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว...
 
347 วิตถตสูตร เทียบอายุเทวดากับอายุมนุษย์ ชั้นจาตุ 9 ล้านปี.. ดาวดึงส์ 36 ล้านปี..ยามา 144 ล้านปี...ดุสิต 576 ล้านปี
 
348 อายุของเทวดาชั้นพรหม (ระดับของสมาธิ ๙ ระดับ.. รูปสัญญา ฌาน 1-4 / อนาคามี 5 ระดับ/ อรูปสัญญา 5 ระดับ)  
349 เทวดามี ๓ ชั้น กามภพ รูปภพ อรูปภพ มีอายุขัย และเสพกามต่างกัน  
350 นิพพาน หลากหลายนัยยะ หลากหลายพระสูตรเรื่องนิพพาน
1) ชื่อเรียก นิพพาน (บาลี)
2) ความหมายของนิพพานทางฝั่ง อสังขตะ
3) นิพพานคือสิ่งๆหนึ่ง
4) นิพพาน ในความหมายของ สังขต คือความสิ้นไปแห่ง ราคะ โทสะ โมหะ
5) นิพพาน ในความหมายของ อสังขตะ คือความสิ้นไปแห่ง ราคะ โทสะ โมหะ
6) นิพพาน คือ วิราคะ (สิ้นไปแห่งราคะ)
7) นิพพาน คือสรณะ คือความสิ้นไปแห่ง ราคะ โทสะ โมหะ
8) นิพพาน คือ ที่ ซึ่งนามรูปดับสนิท
9) ลักษณะแห่งนิพพานธาตุสองชนิด คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
10) นิพพานนี้เป็นสุข
11) ไวพจน์ของนิพพาน (๓๒ คำ)
12) นิพพานอธิวจนะ สรุปย่อ ชื่อเรียกนิพพาน 32 ชื่อ
 
 
 
351 นรกภูมิ (แบ่งตามลักษณะต่างๆ.. นรก ๘ ขุม อายุนรกจาก ๕๐๐ ปีนรก(๔,๕๐๐ - ๑๖,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์)  
352 อุปมาขันธ์ ๕ ( รูปอุปมาเป็น-ฟองน้ำ.. เวทนา-ต่อมน้ำ.. สัญญา-พยับแดด.. สังขาร-ลอกกาบก้วย.. วิญญาณ-นักมายากล)  
353 ปฏิปทาเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวง  
354 การให้ทาน รวมพระสูตรเรื่องการให้ทาน  
355 หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ (ภพหน้า) ให้ถึงพร้อมด้วย สัทธาสัมปทา- สีล- จาคะ- ปัญญา  
356 ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๑) .. 1.ทรัพย์คือศรัทธา 2.ทรัพย์คือศีล 3.ทรัพย์คือสุตะ 4.ทรัพย์คือจาคะ 5.ทรัพย์คือปัญญา  
357 ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๒).. 1.ทรัพย์คือศรัทธา 2.ทรัพย์คือศีล 3.คือหิริ 4.คือโอตตัปปะ 5.คือสุตะ 6.คือจาคะ 7.คือปัญญา  
358 เวลามสูตร ผลของทานในบุคคลต่างๆ  
359 ควรวางจิตอย่างไรเมื่อให้ทาน ตรัสกับสารีบุตร  
360 บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา  
 
 
361 อนุตตริยะ ๖ ประการ (เห็นพระตถาคต -สดับธรรมตถาคต -ศรัทธาตถาคต- ฝึกอบรมในอธิศีล -รับใช้พระตถาคต -ระลึกถึงตถาคต)  
362 สุดยอดการสนทนาธรรมชั้นลึก มหาเวทัลลสูตร (ท่านพระมหาโกฏฐิกะ สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร)  
363 ปฏิจจสมุปบาท คือกฎสูงสุดของธรรมชาติ คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา คือกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย...  
364 เวทนา ..เวทนา 6 ..ความหมายของเวทนา..และอุปมาของคำว่าเวทนา  
365 สังขารูปปัตติสูตร (เหตุแห่งความสมปรารถนา)  
366 เหตุให้พระธรรมวินัยเสื่อม และเหตุแห่งการบัญญัติ (บัญญัติเมื่อความเสื่อมยังไม่ปรากฏ หมู่สงฆ์ยังไม่มาก..ยังไม่มีลาภปัจจัย)  
367 อรกานุสาสนีสูตร(อุปมาชีวิตของมนุษย์ฯ) เหมือนน้ำค้างยอดหญ้าถูกแสงอาทิตย์..เปรียบเหมือนแม่โคกำลังเดินไปสู่โรงเชือด)  
368 กุศลกรรมบถ ๔๐ สรุปย่อพระสูตร กุศลธรรมบถ๑๐ -๔๐ การมุ่งความเพียรที่เข้มข้นมากขึ้นตามลำดับทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น  
369 การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม เฉพาะซึ่งกาย  
370 อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ และ อานิสงส์ ๗ ประการ.. บรรลุอรหันต์ในปัจจุบัน..บรรลุอรหันต์ในกาลแห่งมรณะ  
 
 
371 พรหมนิมันตนิกสูตร พระพุทธเจ้าหายตัวไปชั้นพรหม ที่พวกพรหมคิดว่าเป็นดินแดนอมตะ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย  
372 เวรัญชพราหมณ์ กล่าวตู่พระพุทธเจ้า.. การตอบโต้วาทะ พราหมณ์กับพระพุทธเจ้า  
373 เหตุที่พุทธศาสนาดำรงอยู่นานและไม่นาน..พระกกุสันธะ-โกนาคมนะ-กัสสปะ ดำรงอยู่นาน/ วิปัสสี สิขี เวสสภู ดำรงอยู่ไม่นาน
 
374 มารสูตร ว่าด้วยขันธมาร ธรรมของมาร การละความพอใจในขันธมาร มารในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ  
375 สัตตสูตร ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าสัตว์ คือความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ในรูป เกี่ยวข้องในรูป  
376 สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ..ศรัทธาตถาคต เป็นผู้มีหิริ เป็นผู้มีโอตัปปะ เป็นพหูสูต เป็นผู้ปรารภความเพียร เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีปัญญา  
377 กัป ๑ กัปนานแค่ไหน เปรียบเทียบกับความเชื่อจากหลายๆศาสนา  
378 อิฎฐสูตร อายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ ไม่ได้มาจากการอ้อนวอน... ปราถนาสิ่งใด ก็ต้องปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อให้ได้สิ่งนั้นๆ  
379 นวาตสูตร เหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ เมื่อรูปแลมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมย่อมไม่พัด  
380 เอตังมมสูตร เหตุแห่งการถือมั่นว่าเป็นของเรา เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา  
 
 
381 โสอัตตาสูตร เหตุแห่งการถือมั่นว่าเป็นตน เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ตนก็อันนั้น  
382 อนิจจสูตร อนิจจธัมมสูตร ทุกขสูตร ทุกขธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนิจจัง-สิ่งที่เป็นอนิจจธรรม-สิ่งที่เป็นทุกข์-สิ่งที่เป็นทุกขธรรม  
383

อนัตตาสูตร สังโยชนสูตร อุปาทานสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา : ที่ตั้งแห่งสังโยชน์และสังโยชน์ : ที่ตั้งแห่งอุปาทานและ..

 
384 สีลสูตร และ สุตวาสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรใส่ใจโดยแยบคาย เห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่มีตัวตน ในอุปาทานขันธ์5  
385 กัปปสูตร อหังการ มมังการ มานานุสัย ความไม่มีอหังการ ยึดว่าเป็นตัวเรา/ มมังการ-สำคัญว่าเป็นตัวเรา/ มานานุสัย -ความถือตัว  
386 ตารางอายุของเทวดาแต่ละชั้น ข้อมูลจาก 3 แหล่ง พุทธวจน ฉบับหลวง วิกิพีเดีย  
388 เหตุให้ทุคติปรากฎ มาจากความไม่สะอาดทางกาย วาจา ใจ หรืออกุศลกรรมบท10 เป็นเหตุให้ นรก เดรัจฉาน เปรตวิสัย ปรากฏ  
389 อายุนรก ผู้ติเตียนพระอริยเจ้า ย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาล ท้าวสหัมบดีพรหม เป็นผู้มาแจ้งแก่พระศาสดา  
390 เปรต มี ๒๑ ประเภท เช่น เปรตที่มีกระดูกติดกันเป็นท่อนๆ มีเนื้อเป็นชิ้นๆ มีเนื้อเป็นก้อน และเปรตที่พระโมคเห็นด้วยญาณ  
 
 
391 นาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน กำเนิดนาค ๔ จำพวก ๑.เกิดในไข่ ๒.เกิดในครรภ์ ๓.เกิดในเถ้าไคล ๔.เป็นโอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น)  
392 ครุฑ มี4 จำพวก (เกิดในไข่..เกิดในครรภ์..เกิดในเถ้าไคล..เกิดผุดขึ้น)  
393 อสูร ในพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท มีคนเช่นกับอสูรเป็นบริวาร ..มีคนเช่นกับเทวดาเป็นบริวาร .. มีคนเช่นกับอสูรเป็น..  
394 คนธรรพ์ คือเทวดาที่สิงอยู่ในต้นไม้ที่มีกลิ่นที่ราก ที่แก่น ที่กะพี้ ที่เปลือก ที่กะเทาะ ที่ใบ ที่ดอก ที่ผล ที่รส ที่กลิ่น  
395 ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค ผู้ใดประพฤติวัตรดั่งสุนัขและโค คติของเขาไม่อาจพ้นไปจากนรก หรือกำเนิดเดรัจฉาน
 
396 ปฏิจจสมุปบาท อุปมาด้วยการขึ้นลงของน้ำทะเล .. เมื่อน้ำมหาสมุทรขึ้น แม่น้ำใหญ่ขึ้น น้ำในแม่น้ำน้อยขึ้น น้ำในห้วยย่อมขึ้น  
397 ปฏิจจสมุปบาท คือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น เป็นตถตา,เป็นอวิตถตาเป็น,เป็นอนัญญถตา,เป็นอิทัปปัจจยตา  
398 ไม่มีผู้นั้น หรือผู้อื่น ในปฏิจจสมุปบาท เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย; เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ  
399 โยนิโสมนสิการ การทำในใจให้ดีละเอียดถี่ถ้วน โดยแยบคาย ไม่ประมาทหรือ "อัปมาท"  
400 มารสูตร รวมพระสูตรเรื่องมาร ตรัสกับราธะ และ ภิกษุทั้งหลาย  
 
 
   


 

หนังสือพุทธวจน ออนไลน์
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์