เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  เอตทัคคะ ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษที่พระพุทธเจ้าได้ประทาน
                  แต่งตั้ง ให้พระสาวกของพระองค์จำนวน 74 ท่าน
309  
 
 
เอตทัคคะ (ผู้ยอดเยี่ยม)
ภิกษุ 41 ท่าน
ภิกษุณี 13 ท่าน
อุบาสก 10 ท่าน
อุบาสิกา 10 ท่าน
รวม 74 ท่าน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๒๔

เอตทัคคบาลี


(อ่านพระสูตรเต็ม)

  เอตทัคคบาลี ภิกษุ  (41 ท่าน) เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเรา คลิก
1 พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้รู้ราตรีนาน (ปัญจวัคคีย์ อรหันต์องค์แรก) คลิกอ่านประวัติ
2 พระสารีบุตร ผู้มีปัญญามาก (อัครสาวกเบื้องขวา) คลิกอ่านประวัติ
3 พระมหาโมคคัลลานะ   ผู้มีฤทธิ์ (อัครสาวกเบื้องซ้าย) คลิกอ่านประวัติ
4 พระมหากัสสป ผู้ทรงธุดงค์ (ประธานสังคายนาพุทธศาสนา) คลิกอ่านประวัติ
5 พระอนุรุทธะ  ผู้มีทิพยจักษุ (ผู้เห็นเทวดาในวันถวายพระเพลิง พ.) คลิกอ่านประวัติ
6 พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร ผู้เกิดในตระกูลสูง คลิกอ่านประวัติ
7 พระลกุณฏกภัททิยะ ผู้มีเสียงไพเราะ คลิกอ่านประวัติ
8 พระปิณโฑล ภารทวาชะ ผู้บันลือสีหนาท (อรหันต์เหาะ ปลดบาตรไม้) คลิกอ่านประวัติ
9 พระปุณณมันตานีบุตร ผู้เป็นธรรมกถึก คลิกอ่านประวัติ
10 พระมหากัจจานะ ผู้จำแนกอรรถแห่งภาษิตโดยย่อ (พระสูตรที่เกี่ยวข้อง) คลิกอ่านประวัติ
11

พระจุลลปันถกะ (2 ประเภท)

ผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ
ผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ
คลิกอ่านประวัติ
12 พระมหาปันถกะ  ผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ คลิกอ่านประวัติ
13 พระสุภูติ (ยอดเยี่ยม 2 ประเภท) ผู้มีปรกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลส
ผู้เป็นทักขิไณยบุคคล
คลิกอ่านประวัติ
14 พระเรวตขทิรวนิยะ ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร คลิกอ่านประวัติ
15 พระกังขาเรวตะ ผู้ยินดีในฌาน คลิกอ่านประวัติ
16 พระโสณโกลิวิสะ ผู้ปรารภความเพียร  คลิกอ่านประวัติ
17 พระโสณกุฏิกัณณะ  ผู้มีถ้อยคำไพเราะ คลิกอ่านประวัติ
18 พระสีวลี ผู้มีลาภ คลิกอ่านประวัติ
19 พระวักกลิ ผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา (วักกลิสูตร ) คลิกอ่านประวัติ
20 พระราหุล  ผู้ใคร่ต่อการศึกษา (รวมพระสูตรเรื่องพระราหูล)  
21 พระรัฐปาละ  ผู้บวชด้วยศรัทธา  
22 พระกุณฑธานะ ผู้รับสลากก่อน  
23 พระวังคีสะ ผู้มีปฏิภาณ (เห็นสตรีแล้วเกิดความกำหนัด)  
24 พระอุปเสนวังคันตบุตร ผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ  
25 พระทัพพมัลลบุตร ผู้จัดแจงเสนาสนะ (ถูกกล่าวหาว่าล่วงทางเพศ)  
26 พระปิลินทวัจฉะ ผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเทวดา  
27 พระพาหิยทารุจีริยะ ผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน (บรรลุธรรมขณะ พ.บิณฑบาต) คลิกอ่านประวัติ
28 พระกุมารกัสสปะ ผู้แสดงธรรมได้วิจิตร คลิกอ่านประวัติ
29 พระมหาโกฏฐิตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา (สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร) คลิกอ่านประวัติ
30 พระอานนท์ (ยอดเยี่ยม 4 ประเภท) ผู้เป็นพหูสูต (วิสัชนาพระธรรม สังคายนาศาสนา)
ผู้มีสติ
ผู้มีคติ (ทรงจำแม่นยำ)
ผู้มีความเพียร
ผู้เป็นอุปัฏฐาก
คลิกอ่านประวัติ
 
 
 
 
31 พระอุรุเวลกัสสปะ ผู้มีบริษัทมาก (ชฎิล ๓ พี่น้อง) คลิกอ่านประวัติ
32 พระกาฬุทายี ผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส  
33 พระพักกุละ ผู้มีอาพาธน้อย  
34 พระโสภิตะ ผู้ระลึกชาติก่อนได้   
35 พระอุบาลี ผู้ทรงวินัย (ผู้วิสัชนาพระวินัย-สังคายนาศาสนา) คลิกอ่านประวัติ
36 พระนันทกะ ผู้กล่าวสอนนางภิกษุณี (นันทกสูตร)  
37 พระนันทะ (น้องชายต่างมารดา พ.) ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย คลิกอ่านประวัติ
38 พระมหากัปปินะ ผู้กล่าวสอนภิกษุ (คู้บัลลังค์นิ่ง กายไม่เอนเอียง) คลิกอ่านประวัติ
39 พระสาคตะ ผู้ฉลาดในเตโชธาตุ (เรื่องพระสาคตะปราบพญานาค)  
40 พระราธะ ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง (รวมพระสูตรพระราธะ) คลิกอ่านประวัติ
41 พระโมฆราชะ ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง  
   
  เอตทัคคบาลี ภิกษุณี (13 ท่าน) เลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเรา
1 พระมหาปชาบดีโคตมี ภิกษุณีรูปแรก ภิกษุณี ผู้รู้ราตรีนาน คลิกอ่านประวัติ
2 พระเขมา ภิกษุณีผู้มีปัญญามาก (เขมาเถรีสูตร)  
3 พระอุบลวัณณา ภิกษุณี ผู้มีฤทธิ์  
4 พระปฏาจารา ภิกษุณีผู้ทรงวินัย  
5 พระธัมมทินนา (พระธรรมทินนา) ภิกษุณีผู้เป็นธรรมกถึก (จูฬเวทัลลสูตร ธรรมเกิดปิติ)  
6 พระนันทา ภิกษุณี ผู้ยินดีในฌาน  
7 พระโสณา ภิกษุณี ผู้ปรารภความเพียร  
8 พระสกุลา ภิกษุณี ผู้มีจักษุทิพย์  
9 พระภัททากุณฑลเกสา ภิกษุณี ผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลัน  
10 พระภัททากปิลานี ภิกษุณี ผู้ระลึกชาติก่อนๆ ได้  
11 พระภัททากัจจานา ยโสธรา/ชายา ภิกษุณี ผู้ได้บรรลุอภิญญาใหญ่ คลิกอ่านประวัติ
12 พระกีสาโคตมี (โต้วาทะกับมาร) ภิกษุณีผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง  
13 พระสิคาลมาตา ภิกษุณี ผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา  
     
  เอตทัคคบาลี อุบาสก (10 ท่าน) เลิศกว่าพวกอุบาสกสาวกของเรา
1 พ่อค้าชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ ผู้ถึงสรณะก่อน  
2 สุทัตต อนาถปิณฑิก คฤหบดี ผู้ถวายทาน คลิกอ่านประวัติ
3 จิตต คฤหบดีชาวเมืองมัจฉิกสัณฑะ ผู้เป็นธรรมกถึก  
4 หัตถกอุบาสก เมืองอาฬวี ผู้สงเคราะห์บริษัทฯ  
5 เจ้าศากยะ พระนามว่ามหานามะ ผู้ถวายรสอันประณีต คลิกอ่านประวัติ
6 อุคคคฤหบดี ชาวเมืองเวสาลี ผู้ถวายโภชนะ  
7 อุคค คฤหบดี ผู้เป็นสังฆอุปัฏฐาก  
8 สูรัมพัฏฐ เศรษฐีบุตร ผู้เลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น  
9 หมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เลื่อมใสในบุคคล (หมอประจำพระพุทธเจ้า) คลิกอ่านประวัติ
10 นกุลปิตา คฤหบดี ผู้คุ้นเคย  
       
  เอตทัคคบาลี อุบาสิกา (10 ท่าน) เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเรา
1 นางสุชาดา ธิดาของเสนานีกุฎุมพี ผู้ถึงสรณะก่อน คลิกอ่านประวัติ
2 นางวิสาขา มิคารมาตา ผู้ถวายทาน คลิกอ่านประวัติ
3 นางขุชชุตตรา ผู้เป็นพหูสูต  
4 นางสามาวดี ผู้มีปรกติอยู่ด้วยเมตตา  
5 นางอุตตรานันทมาตา ผู้ยินดีในฌาน  
6 นางสุปปวาสาโกลิยธีตา ผู้ถวายรสอันประณีต  
7 นางสุปปิยา อุบาสิกา ผู้เป็นคิลานุปัฏฐาก  
8 นางกาติยานี ผู้เลื่อมใสอย่าง  
9 นางนกุลมาตาคหปตานี ผู้คุ้นเคย  
10 นางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆริกา  ผู้เลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟัง  
       
  (อ่านพระสูตรเต็ม)    

 
 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์