เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  อชิตสูตร (สติและปัญญา ดับไปเมื่อใด) 285  
 
 

(โดยย่อ)

ปัญหาของอชิตะ

1.โลกคือหมู่สัตว์ อะไรหุ้มห่อไว
อวิชชาห่อหุ้มไว้

2.โลกไม่แจ่มแจ้งเพราะอะไร
เพราะความตระหนี่ (ความประมาท)

3.อะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้

ตัณหา

4.อะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย
สติ

5.ปัญญา สติ และ นามรูป ธรรมทั้งหมดนี้ ย่อมดับไป ณ ที่ไหน
นาม และ รูป ย่อมดับไปไม่มีส่วนเหลือ ณ ที่ใด
สติ และ ปัญญา ย่อมดับไป ณ ที่นั้น
เพราะความดับแห่งวิญญาณ

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
 
 


พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕  หน้าที่ ๓๙๖

อชิตสูตร


อชิตปัญหาที่ ๑

             [๔๒๕] อชิตมาณพ ทูลถามปัญหาว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรหุ้มห่อไว้ โลกย่อมไม่แจ่มแจ้งเพราะอะไร พระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น ฯ

             พระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่า ดูกรอชิตะ โลกอัน อวิชชาหุ้มห่อไว้ โลกไม่แจ่มแจ้งเพราะ ความตระหนี่ (เพราะความประมาท) เรากล่าว ตัณหา ว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น ฯ

             อ. กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวง อะไรเป็นเครื่องกั้นกระแส ทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสบอกเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย กระแสทั้งหลายอันบัณฑิต ย่อมปิดได้ด้วยธรรมอะไร ฯ

             . ดูกรอชิตะ สติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลก เรากล่าวสติว่า เป็นเครื่อง กั้นกระแสทั้งหลาย กระแสเหล่านั้นอันบัณฑิตย่อมปิดได้ด้วยปัญญา ฯ

             . ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ปัญญา สติ และ นามรูป ธรรมทั้งหมดนี้ ย่อมดับไป ณ ที่ไหน พระองค์อันข้าพระองค์ทูลถามแล้ว ขอจงตรัสบอกปัญหาข้อนี้ แก่ข้าพระองค์เถิด ฯ

             พ. ดูกรอชิตะ เราจะบอกปัญหาที่ท่านได้ถามแล้วแก่ท่าน นาม และ รูป ย่อมดับไปไม่มีส่วนเหลือ ณ ที่ใด สติ และ ปัญญานี้ ย่อมดับไป ณ ที่นั้น เพราะความดับแห่งวิญญาณ ฯ

             อ.ชนเหล่าใดผู้มีธรรมอันพิจารณาเห็นแล้ว และชนเหล่าใดผู้ยังต้อง ศึกษาอยู่ เป็นอันมากมีอยู่ในโลกนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พระองค์ผู้มีปัญญา รักษาตน อันข้าพระองค์ทูลถามแล้ว ขอจงตรัสบอกความเป็นไปของชนเหล่านั้น แก่ข้าพระองค์เถิด ฯ

             พ. ภิกษุไม่กำหนัดยินดีในกามทั้งหลาย มีใจไม่ขุ่นมัว ฉลาดในธรรมทั้งปวง มีสติ พึงเว้นรอบ ฯ

จบอชิตมาณวกปัญหาที่ ๑

 
 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดาล้วนๆ แบบสบายตา โดยคัดลอกจากหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ
พุทธประวัติ
จากพระโอษฐ์
ขุมทรัพย์
จากพระโอษฐ์
อริยสัจ
ภาคต้น-ภาคปลาย
ปฏิจจสมุปบาท
จากพระโอษฐ์
กรรม สมถะ วิปัสสนา โสดาบัน อานาปานสติ