เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
 ฐานสูตร (มนุษย์ 3 ทวีป ชมภูทวีป ชาวอุตรกุรุ และเทวดามีความประเสริฐต่างกัน) 273  
 
ชาวชมภูทวีป ชาวอุตรกุรุ เทวดา(ชั้นดาวดึงส์)
เป็นผู้กล้า
เป็นผู้มีสติ
เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม
ไม่มีทุกข์
ไม่มีความหวงแหน
มีอายุแน่นอน
อายุทิพย์
วรรณะทิพย์
สุขทิพย์
 
 


ฐานสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓  หน้าที่ ๓๑๙

             [๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกว่าเทวดา ชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉน คือ
              ไม่มีทุกข์ ๑
              ไม่มีความหวงแหน ๑
              มีอายุแน่นอน ๑

             ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาว ดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ

             ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุ ทวีป และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉนคือ               อายุทิพย์ ๑
              วรรณะทิพย์ ๑
              สุขทิพย์ ๑

             ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส์ ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุ ทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ

             ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาว อุตรกุรุ ทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเป็นไฉนคือ
             เป็นผู้กล้า ๑
               เป็นผู้มีสติ ๑
               เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม ๑


             ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่า พวกมนุษย์ชาวอุตร กุรุทวีป และพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๑

(โดยสรุปของพระสูตรนี้ มนุษยชมภูทวีป มนุษย์ชาวอุตรกุรุ และเทวดา มีสิ่งประเสริฐ ต่างกัน และไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน)

อ่านเพิ่ม  พระสูตร เรื่องมนุษย์ในโลกธาตุ มี 3 พระสูตร

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์