เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 บุคคล ๔ จำพวก (สังโยชน์สูตร)ในระดับ อริยะบุคคลนับจาก สกทาคามีขึ้นไป 1117

 


บุคคล ๔ จำพวก
(สังโยชน์สูตร) ในระดับ อริยะบุคคล นับจาก สกทาคามี จนถึงอรหันต์

(เรียงจากต่ำไปสูง)

(1) พระสกทาคามี
    ยังละสังโยชน์เบื้องต่ำ5 ไม่ได้  
    ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้การเกิด(อุบัติ) ไม่ได้ (ต้องไปเกิดในชั้นดุสิตอีก1คราว)
    ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ ภพ ไม่ได้ 

(2) พระอนาคามี ผู้ไปสู่ อกนิฏฐภพ (อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี)
    ละสังโยชน์เบื้องต่ำ5 ได้ (อนาคามีชั้น อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี) 
    ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้การเกิด(อุบัติ) ได้   
    ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ ภพ
ไม่ได้ (สะเก็ดไฟยังตกถึงพื้น)

(3) พระอนาคามี ผู้อันตราปรินิพพายี (อนาคามีชั้นอกนิฏฐะ สะเก็ดไฟยังไม่ตกพื้นแล้วดับ กลุ่ม๑ ตามภาพ)
   ละสังโยชน์เบื้องต่ำ5 ได้
   ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้การเกิด(อุบัติ) ได้
   ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ ภพ ไม่ได้ (สะเก็ดไฟยังตกถึงพื้น)

(4) พระอรหันตขีณาสพ
   ละสังโยชน์เบื้องต่ำ5 ได้ (อนาคามี)
   ละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้การเกิด ได้
   ละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ ภพ ได้

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน


พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๑ หน้าที่ หน้าที่ ๑๓๔ - ๑๓๘


๑. สังโยชนสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ละสังโยชน์ได้ พระอริยบุคคล ละสังโยชน์ได้ต่างกัน


         [๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก
๔ จำพวกเป็นไฉน

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย
     บุคคลบางคนในโลกนี้(1) ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้ภพไม่ได้

     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้(2) ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้

     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้(3) ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้

     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้(4) ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้

---------------------------------------------------------------------------------------------------

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจำพวกไหนยังละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ (เบื้องต่ำ) ไม่ได้ ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้ คือ (1) พระสกทาคามี ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละ สังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้ ภพไม่ได้ คือ(2) พระอนาคามีผู้มีกระแสในเบื้องบน (อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี) ไปสู่ อกนิฏฐภพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละ สังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้ภพไม่ได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ (3) พระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี (สะเก็ดไฟยังไม่ตกพื้นแล้วดับ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละ โอรัมภาคิย สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์ อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้ภพได้ คือ (4) พระอรหันตขีณาสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย เพื่อให้ได้ภพได้

พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉาน
วิชา
กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์