เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  อนุปุพพนิโรธสูตร ๙ ประการ  (จิตตั้งมั่น-ความดับไปตามลำดับในสมาธิ 9 ระดับ) 1106
 
 
จิตตั้งมั่น - ในสมาธิ (ความดับไปตามลำดับในสมาธิ 9 ระดับ)
ปกติจิตจะตั้งมั่นใน 4 อารมณ์ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร)

สมาธิในรูปสัญญา 4 ระดับ
  - เมื่ออกุศลดับไป นั่นคือจิตตั้งมั่นแล้วใน ปฐมฌาณ (ฌาน1)
  - เมื่อวิตกวิจารณ์ดับไป นั้นคือจิตตั้งมั่นใน ทุติยฌาน (ฌาน2)
  - เมื่อปิติดับไป นั้นคือจิตตั้งมั่นใน ตติยฌาน (ฌาน3)
  - เมื่อสุขดับ ลมเข้าออกดับไป นั่นคือจิตตั้งมั่นใน จตุตถฌาน (ฌาน4)

เข้าสมาธิในชั้นอรูปสัญญา 5 ระดับ
 - เมื่อรูปสัญญาดับไป นั่นคือ จิตตั้งมั่นใน อากาสานัญญายตนะ
 - เมื่ออากาสาดับไป นั่นคือจิตตั้งมั่นใน วิญญานัญจายตนะ
 - เมื่อวิญญานัญจาดับไป นั่นคือจิตตั้งมั่นใน อากิญจัญญายตนะ
 - เมื่ออากิญจัญญาดับไป นั่นคือจิตตั้งมั่นใน เนวสัญญานาสัญญายตนะ
 - เมื่อสัญญา และเวทนาดับ นั่นคือจิตตั้งมั่นใน สัญญาเวทยิตตนิโรธ
   เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
   การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
   การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
   แสวงหาสัจจะ บำเพ็ญทุกรกิริยา
   ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
   ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
   ปลงสังขาร ปรินิพพาน
   ลำดับขั้นการปรินิพพาน
   เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
   แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
 


ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต หน้าที่ ๑๖๙


อนุปุพพนิโรธสูตร  (ความดับไปตามลำดับ)


     [๒๖๕] อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนุปุพพนิโรธๆ ดังนี้ ดูกรอาวุโสโดยปริยายเพียงเท่าไรหนอแล พระผู้มีพระภาคตรัส อนุปุพพนิโรธ

     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน  ดูกรอาวุโสโดยปริยายแม้เพียงเท่านี้แล พระผู้มีพระภาคตรัส อนุปุพพนิโรธ ฯลฯ

     อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยประการ ทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญา

ดูกรอาวุโสโดยนิปปริยายแม้เพียงเท่านี้แล พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯ

จบสูตรที่ ๑๐

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต หน้าที่ ๓๖๙


อนุปุพพนิโรธสูตร ๙ ประการ


[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการนี้ ๙ ประการเป็นไฉน คือ

-อามิสสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไป ๑
-วิตกวิจาร ของผู้เข้า ทุติยฌานย่อมดับไป ๑
-ปีติ ของผู้เข้า ตติยฌาน ย่อมดับไป ๑
-ลมอัสสาสปัสสาสะ ของผู้เข้า จตุตถฌาน ย่อมดับไป ๑

-รูปสัญญา ของผู้เข้า อากาสานัญจายตนฌาน ย่อมดับไป ๑
-อากาสานัญจายตนสัญญา ของผู้เข้า วิญญาณัญจายตนะ ย่อมดับไป ๑
-วิญญาณัญจายตนสัญญา ของผู้เข้า อากิญจัญญายตนะ ย่อมดับไป ๑
-อากิญจัญญายตนสัญญา ของผู้เข้า เนวสัญญานาสัญญายตนะ ย่อมดับไป ๑
-สัญญาและเวทนา ของผู้เข้า สัญญาเวทยิตนิโรธ ย่อมดับไป ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๑๑
จบสัตตาวาสวรรคที่ ๓

  
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์