เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ปโลภสูตร พราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้า ทูลถามว่า ปัจจุบันทำไมมนุษย์จึงมีน้อยลง 793
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

พราหมณ์มหาศาล เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้ทูลถามว่า ได้สดับมา แต่ก่อนโลกนี้ หนาแน่นด้วยหมู่มนุษย์ เหมือนอเวจีมหานรก บ้านนิคม ชนบทและราชธานี มีทุกระยะไก่บินตก …อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้มนุษย์ ทุกวันนี้หมดไป มีน้อย แม้บ้านก็ไม่เป็นบ้าน นิคมก็ไม่เป็นนิคม นครก็ไม่เป็นนคร ชนบทก็ไม่เป็นชนบท

เหตุที่มนุษย์ลดน้อยลงมีสาเหตุจาก...
ดูกรพราหมณ์ ทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้ว ด้วยความกำหนัดผิดธรรม ถูกความโลภ ครอบงำ ประกอบด้วย มิจฉาธรรม มนุษย์เหล่านั้น ต่างก็ฉวยศาตรา เข้าฆ่าฟันกัน เพราะฉะนั้น มนุษย์จึงล้มตายเสีย เป็นอันมาก

ดูกรพราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้ว ถูกความโลภครอบงำ มีมิจฉาธรรม เมื่อมนุษย์กำหนัด แล้ว มีความกำหนัดผิดธรรม ฝนจึงไม่ตกต้องตามฤดูกาล จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้าเสีย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุนั้น มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก

ดูกรพราหมณ์ อีกประการหนึ่ง พวกยักษ์ปล่อยอมนุษย์ ที่ร้ายกาจลงไว้ มนุษย์จึงล้มตาย เสียเป็นอันมาก ฉะนั้นจึง เกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้าเสีย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก

สรุปมนุษย์เหตุที่ทำให้ลดน้อยลง
มนุษย์มีความกำหนัด ความโลภครอบงำ มีมิจฉาธรรม
   1. มนุษย์จึงประหัตประหารกันด้วยอาวุธ ... มนุษย์จึงล้มตายเป็นอันมาก
   2. ฝนไม่ตกตามฤดูกลาล เกิดทุกขภัย ข้าวเสียหาย... มนุษย์จึงล้มตายเป็นอันมาก
   3. พวกยักษ์ปล่อย อมนุษย์ ที่ร้ายกาจลงไว้.... มนุษย์จึงล้มตายเป็นอันมาก


 
 


ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต หน้าที่ ๑๕๓


ปโลภสูตร

         [๔๙๖] ครั้งนั้นแล พราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับฯลฯ ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับมา ต่อบุรพพราหมณ์ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้เป็นอาจารย์ และปาจารย์กล่าวไว้ว่าได้ยินว่า แต่ก่อน โลกนี้ ย่อมหนาแน่นด้วยหมู่มนุษย์ เหมือนอเวจีมหานรก บ้านนิคม ชนบทและ ราชธานี มีทุกระยะไก่บินตก ดังนี้

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องทำให้มนุษย์ ทุกวันนี้ หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นคร ก็ไม่เป็นนคร แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

ดูกรพราหมณ์ ทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้ว ด้วยความกำหนัดผิดธรรม ถูกความโลภ ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมมนุษย์เหล่านั้น กำหนัดแล้วด้วยความ กำหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วยมิจฉาธรรม ต่างก็ฉวย ศาตราอันคมเข้าฆ่าฟันกัน และกันเพราะฉะนั้น มนุษย์จึงล้มตายเสียป็นอันมาก

ดูกรพราหมณ์แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท ฯ

ดูกรพราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้ว ด้วยความกำหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วยมิจฉาธรรม เมื่อมนุษย์เหล่านั้น กำหนัดแล้ว ด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำ ประกอบด้วย มิจฉาธรรม ฝนไม่ตกต้อง

ดูกรพราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษย์กำหนัดแล้ว ด้วยความกำหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรม เมื่อมนุษย์เหล่านั้น กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไม่สม่ำเสมอ ครอบงำประกอบด้วย มิจฉาธรรม พวกยักษ์ปล่อยอมนุษย์ที่ร้ายกาจลงไว้ เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงล้มตาย เสียเป็นอันมาก

ดูกรพราหมณ์ แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท ฯ

พราหมณ์มหาศาลนั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ง นัก ฯลฯ ขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตลอดชีวิต จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ฯ ตามฤดูกาล ฉะนั้น จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้าเสีย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก

ดูกรพราหมณ์ แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท ฯ

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์