เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ .. ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 759
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

ภิกษุ ท. ! เราได้รู้ถึงธรรมสองอย่าง คือ
   1) ความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลาย และ
   2) ความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียร

เราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่า "หลัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไป ก็ตามที เมื่อยังไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยกําลังบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่น ของบุรุษ แล้วจักหยุดความเพียรนั้นเสียเป็นไม่มีเลย


ความฝันครั้งสำคัญ (มหาสุบิน) ๕ อย่าง ก่อนตรัสรู้

ครั้งที่ 1) ปฐพีเป็นที่นอนของตถาคต เขาหิมวันต์เป็นหมอน มือซ้ายพาดลงสมุทรด้านตะวันออก มือข้างขวาพาด ลงสมุทรด้านตะวันตก เท้าทั้งสองหย่อนลงที่สมุทรด้านทักษิณ....  
เพื่อให้รู้ว่าตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.

ครั้งที่ 2) หญ้าคางอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้า...
เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่ง อริยอัฎฐังคิกมรรค แล้วประกาศเพียงไร แก่มนุษย์และเทวดา(ขึ้นไปถึงพรหม)


ครั้งที่ 3)  หนอนทั้งหลาย มีสีขาวหัวดำ คลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่า...
เพื่อให้รู้ข้อที่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวเป็นอันมาก ถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต


ครั้งที่ 4)  นกทั้งหลาย สี่จำพวกมีสีต่างๆกัน มาแล้วจากทิศทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้า แล้วกลายเป็นสีขาว
…เพื่อให้รู้ข้อที่ วรรณะสี่จำพวก เหล่านี้คือ กษัตริย์ พราหมณ์ เวสส์ สูทท์ ได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัย ที่ตถาคต ประกาศแล้ว อย่างไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้.

ครั้งที่ 5)  ตถาคตได้ เดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขา อุจจาระมิได้เปื้อนเลย...
เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคต เป็นผู้มีลาภในบริขาร คือจีวร ฯลฯ และคิลานปัจจัยทั้งหลาย แต่ตถาคตไม่ติดจม ในลาภนั้น เมื่อบริโภคก็บริโภค ด้วยความเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ได้ 
 
 


พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
หน้า112

759-1

ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้


         ภิกษุ ท. ! เราได้รู้ถึงธรรมสองอย่าง คือ ความไม่รู้จักพอในกุศลธรรม ทั้งหลาย และ ความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียร

         เราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่า "หลัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อยังไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะ ลุได้ด้วยกําลังบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษ แล้วจักหยุด ความเพียรนั้นเสีย เป็นไม่มีเลย" ดังนี้.

          ภิกษุ ท. ! เรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้ เพราะความไม่ประมาท ได้บรรลุ โยคักเขมธรรม อันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว. 759-2

ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้


ภิกษุ ท. ! ความฝันครั้งสำคัญ (มหาสุบิน) ๕ อย่าง ได้ปรากฏแก่ตถาคต  ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น โพธิสัตว์อยู่. ๕ อย่าง คืออะไรบ้างเล่า? คือ:- 

มหาปฐพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคต จอมเขาหิมวันต์เป็นหมอน มือข้างซ้าย พาดลงที่สมุทรด้านตะวันออก มือข้างขวาพาดลงที่สมุทรด้านตะวันตก เท้าทั้งสอง หย่อนลงที่สมุทรด้านทักษิณ. ภิกษุ ท. ! นี้เป็นมหาสุบินข้อที่ ๑ ได้มี แล้วแก่ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น โพธิสัตว์อยู่. 

ข้ออื่นอีก : หญ้าคา๒งอกขึ้นจากสะดือ ขึ้นไปสูงจดฟ้า ภิกษุ ท. ! นี้เป็นมหาสุบิน ข้อที่ ๒ ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อก่อน แต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่. 

ข้ออื่นอีก : หนอนทั้งหลาย มีสีขาวหัวดำ คลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่า.
ภิกษุ ท. ! นี้ เป็นมหาสุบินข้อที่ ๓ ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมา- สัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่. 

ข้ออื่นอีก : นกทั้งหลาย สี่จำพวกมีสีต่างๆกัน มาแล้วจากทิศทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้า แล้วกลายเป็นสีขาวหมด. ภิกษุ ท. ! นี้เป็นมหาสุบินข้อที่ ๔ ได้มีแล้ว แก่ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่. 

ข้ออื่นอีก : ตถาคตได้ เดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขา อุจจาระมิได้เปื้อนเลย ภิกษุ ท. ! นี้เป็นมหาสุบินข้อที่ ๕ ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่. 

................................................................................

ภิกษุ ท. ! ข้อว่ามหาปฐพีนี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคต จอมเขาหิมวันต์เป็น หมอน มือข้างซ้ายพาดลงที่สมุทรด้านตะวันออก มือข้างขวาพาด ลงที่สมุทรด้าน ตะวันตก เท้าทั้งสองหย่อนลงในสมุทรด้านทักษิณนั้น เป็นมหาสุบิน ข้อที่๑ เพื่อให้รู้ ข้อที่ ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณ.

ข้อว่า หญ้าคางอกจากสะดือ ขึ้นไปสูงจดฟูา เป็นมหาสุบิน  ข้อที่ ๒ เพื่อให้รู้ข้อ ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่ง อริยอัฎฐังคิกมรรค แล้วประกาศเพียงไร แก่มนุษย์และเทวดา (ขึ้นไปถึงพรหม)

ข้อว่า หนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดําคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่า นั้นเป็นมหา สุบิน ข้อที่ ๓ เพื่อให้รู้ข้อที่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวเป็นอันมาก ถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้อว่า นกสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาจากทิศทั้งสี่ หมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาว หมดนั้น เป็นมหาสุบิน ข้อที่ ๔ เพื่อให้รู้ข้อที่ วรรณะสี่จำพวก เหล่านี้คือ กษัตริย์ พราหมณ์ เวสส์ สูทท์ ได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศแล้ว อย่างไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้

ข้อว่า ตถาคตเดินไปบนกองอุจจาระ ใหญ่เหมือนภูเขา อุจจาระไม่เปื้อนเลยนั้น เป็นมหาสุบิน ข้อที่ ๕ เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีลาภในบริขาร คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชทั้งหลาย แต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจ ในลาภนั้น เมื่อบริโภค ก็บริโภคด้วยความเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพ้น จากทุกข์ได้ 

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์