เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ธาตุนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ ... ธาตุในขันธ์ทั้ง 5 775
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร คือ

(ตา)
  จักขุธาตุ (ธาตุ คือจักขุปสาท)
  รูปธาตุ (ธาตุ คือรูปารมณ์)
  จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุ คือจักขุวิญญาณ)
  (ตา+รูป+วิญญาณทางตา)

(หู) โสตธาตุ - สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ

(จมูก) ฆานธาตุ - คันธธาตุ - ฆานวิญญาณธาตุ

(ลิ้น) ชิวหาธาตุ - รสธาตุ - ชิวหาวิญญาณธาตุ

(กาย) กายธาตุ - โผฏฐัพพธาตุ - กายวิญญาณธาตุ

(ใจ) มโนธาตุ - ธัมมธาตุ - มโนวิญญาณธาตุ


 
 


พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๓. /ธาตุสังยุต ๑. นานัตตวรรค หมวดว่าด้วยความต่าง หน้า ๑๖๙ - ๑๘๔)

๑. ธาตุนานัตตสูตร
ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุ


[๘๕] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี

“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความต่างแห่งธาตุแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาค จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร

คือ จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขุปสาท)
รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์)
จักขุวิญญาณธาตุ(ธาตุคือจักขุวิญญาณ)
(ตา+รูป+วิญญาณทางตา)

โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท)
สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ์)
โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ)

ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท)
คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ์)
ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ)

ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาปสาท)
รสธาตุ (ธาตุคือรสารมณ์)
ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหาวิญญาณ)

กายธาตุ (ธาตุคือกายปสาท)
โผฏฐัพพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์)
กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือกายวิญญาณ)

มโนธาตุ (ธาตุคือมโน)
ธัมมธาตุ (ธาตุคือธรรมารมณ์)
มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ)

ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ‘ความต่างแห่งธาตุ”

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์