เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด / ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้ 765
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

765 -1
ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด
เรานี้ขณะเมื่อหมู่สัตว์กําลังถูกอวิชชาซึ่งเป็นประดุจ เปลือกฟองไข่ ห่อหุ้มอยู่แล้ว ก็ทําลายเปลือกห่อหุ้ม คืออวิชชาออกมาได้ก่อน ใครๆ เป็นบุคคลแต่ผู้เดียวในโลกได้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อันไม่มีญาณ อะไรยิ่งไปกว่า.


765-2
ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้
จักขุ เป็นสิ่งซึ่งมีรูปเป็นที่ยินดี กําหนัดแล้วใน รูป  จักขุนั้น อัน ตถาคต ทรมาน ควบคุม รักษา สํารวม ไว้ได้แล้ว
โสตะ เป็นสิ่งซึ่งมี เสียง เป็นที่ยินดี  ฆานะ เป็นสิ่งซึ่ง มี กลิ่น เป็นที่ยินดี ชิวหา เป็นสิ่งซึ่งมี รส เป็นที่ยินดี ฯลฯ
 
 


พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ หน้า 133-134


765-1
ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุด         พราหมณ์ ! เปรียบเหมือนฟองไข่ของแม่ไก่อันมีอยู่ ๘ ฟอง  หรือ ๑๐  ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง เมื่อแม่ไก่ นอนทับ กก ฟ๎กด้วยดีแล้ว บรรดาลูกไก่ ในไข่เหล่านั้น ตัวใด เจาะแทงทําลายเปลือกไข่ ด้วยจะงอยเล็บเท้า หรือจะงอยปาก ออกมาได้ ก่อนตัวอื่น โดยปลอดภัย เราควรเรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าอย่างไร คือจะ เรียกว่าตัวพี่ ผู้แก่ที่สุด หรือ ตัวน้องผู้น้อยที่สุด? 

         "พระโคดมผู้เจริญ! ใคร ๆ ก็ควรเรียกมันว่าตัวพี่ผู้เจริญที่สุด เพราะมันเป็นตัวที่ แก่ที่สุดใน บรรดาลูกไก่ เหล่านั้น" พราหมณ์ทูลตอบ.

          พราหมณ์ ! ฉันใดก็ฉันนั้น เรานี้ขณะเมื่อหมู่สัตว์กําลังถูกอวิชชาซึ่งเป็นประดุจ เปลือกฟองไข่ ห่อหุ้มอยู่แล้ว ก็ทําลายเปลือกห่อหุ้ม คืออวิชชาออกมาได้ก่อน ใครๆ เป็นบุคคลแต่ผู้เดียวในโลกได้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อันไม่มีญาณ
อะไรยิ่งไปกว่า.

          พราหมณ์! เรานั้น เป็นผู้เจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก. ความเพียรเรา ได้ปรารภแล้ว ไม่ย่อหย่อน สติเราได้กําหนดมั่นแล้วไม่ลืมหลง กายก็รํางับแล้ว ไม่กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่นแล้วเป็นหนึ่ง เราได้บรรลุ ปฐมฌาน ---ฯลฯ---

          ทุติยฌาน---ฯลฯ--- ตติยฌาน---ฯลฯ ---จตุตถฌานแล้ว ก็น้อมจิตไป เฉพาะ ต่อ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ -ฯลฯ--- เป็นการทําลายเปลือกฟองไข่ ของ ลูกไก่ ออกจากฟองไข่ ครั้งแรก ก็น้อมจิตไปเฉพาะ ต่อ จุตูปปาตญาณ---ฯลฯ--- เป็นการ ทําลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ออกจากฟองไข่ ครั้งที่สอง ก็น้อมจิตไป เฉพาะ ต่อ อาสวักขยญาณ---ฯลฯ เป็นการทําลายเปลือกฟองไข่ของลูกไก่ ออกจากฟองไข่ครั้งที่สาม ดังนี้.

๑.บาลี มหาวิภังค์ วินัยปิฎก ๑/๕/๓. ตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์.765-2
ทรงเป็นผู้ข่มอินทรีย์ได้


มาคัณฑิยะ ! จักขุ เป็นสิ่งซึ่งมีรูปเป็นที่ยินดี กําหนัดแล้วใน รูป อันรูปทําให้ บันเทิงพร้อมแล้ว จักขุนั้น อัน ตถาคต ทรมาน ควบคุม รักษา สํารวม ไว้ได้แล้ว
และตถาคตย่อมแสดงธรรม เพื่อการสํารวมจักขุนั้นด้วย. 

มาคัณฑิยะ ! โสตะ เป็นสิ่งซึ่งมี เสียง เป็นที่ยินดี ฯลฯ ๓ ฆานะ เป็นสิ่งซึ่ง มี กลิ่น เป็นที่ยินดี ฯลฯ ชิวหา เป็นสิ่งซึ่งมี รส เป็นที่ยินดี ฯลฯ

กายะ เป็นสิ่งซึ่งมี โผฎฐัพพะ เป็นที่ยินดี---ฯลฯ--- ใจ เป็นสิ่งซึ่งมี ธรรมารมณ์ เป็น ที่ยินดี กําหนัดแล้วใน ธรรมารมณ์ อันธรรมารมณ์ทําให้บันเทิงพร้อมแล้ว ใจนั้น อันตถาคต ทรมาน ควบคุม รักษาสํารวมไว้ได้แล้ว และตถาคตย่อมแสดงธรรม เพื่อ สํารวมใจ นั้นด้วย.


๑.  คำที่ละด้วย ฯลฯ ดังนี้ ดูเนื้อความเต็มที่ได้จากในภาค ๒ ตอนว่าด้วยการตรัสรู้ คือฌาน ๔ และวิชชา ๓ เหมือนกันไม่มีแปลก, ในที่นี้จึงยกมาแต่ชื่อ ให้สะดวกแก่ผู้ศึกษา, ไม่ต้องอ่านคำซ้ำ ๆ กันอีกตั้งยาว ๆ ให้ยืดยาด.
๒.  บาลี มาคัณฑิยสูตร ม.ม. ๑๓/๒๗๒/๒๗๙. ตรัสแก่มาคัณฑิยปริพพาชก ที่โรงบูชาไฟแห่งหนึ่ง.
๓.  ที่ละ...ฯลฯ... เช่นนี้ เติมให้เต็มเหมือนในข้อจักขุเอาเองได้.


(ตถาคตควบคุม อายตนะทั้ง 6 ได้แล้ว)
จักษุ (ตา) -> รูป
โสตะ (หู) -> เสียง
ฆานะ (จมูก) -> กลิ่น
ชิวหา (ลิ้น) -> รส
กายะ (กาย) -> โผฏฐธัพพะ
ใจ -> ธรรมารมณ์

 

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์