เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
   พาหิรธาตุนานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอก..
  สัญญานานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา
778
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

๖ พาหิรธาตุนานัตตสูตร
ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอก

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร

คือ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธัมมธาตุ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ”

๗ สัญญานานัตตสูตร
ว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา

ความต่างแห่งสัญญา(ความจำได้) เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสังกัปปะ(ความดำริ) เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา
ความต่างแห่งฉันทะ(ความพอใจ) เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ
ความต่างแห่งปริฬาหะ (ความเร่าร้อน) เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ
ความต่างแห่งปริเยสนา(การแสวงหา) เกิดขึ้น


 
 


พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๓. /ธาตุสังยุต ๑. นานัตตวรรค หมวดว่าด้วยความต่าง หน้า ๑๖๙ - ๑๘๔)


๖. พาหิรธาตุนานัตตสูตร

ว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอก

[๙๐] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ... “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความต่างแห่งธาตุแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ...

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร

คือ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธัมมธาตุ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ”๗. สัญญานานัตตสูตร

ว่าด้วยความต่างแห่งสัญญา

[๙๑] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ... “ภิกษุทั้งหลาย
ความต่างแห่งสัญญา(ความจำได้) เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสังกัปปะ(ความดำริ) เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา
ความต่างแห่งฉันทะ(ความพอใจ) เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ
ความต่างแห่งปริฬาหะ (ความเร่าร้อน) เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ
ความต่างแห่งปริเยสนา(การแสวงหา) เกิดขึ้น

เพราะอาศัยความต่างแห่ง ปริฬาหะ
ความต่างแห่ง ธาตุ เป็นอย่างไร

คือ รูปธาตุ ฯลฯ ธัมมธาตุ
นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ

ความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งงกัปปะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา
ความต่างแห่งฉันทะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ
ความต่างแห่งปริฬาหะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ

ความต่างแห่ง ปริเยสนา เกิดขึ้น
เพราะอาศัยความต่างแห่งปริฬาหะ เป็นอย่างไร

รูปสัญญา เกิดขึ้น เพราะอาศัยรูปธาตุ
รูปสังกัปปะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยรูปสัญญา
รูปฉันทะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยรูปสังกัปปะ
รูปปริฬาหะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยรูปฉันทะ
รูปปริเยสนา เกิดขึ้น เพราะอาศัยรูปปริฬาหะ ฯลฯ

ธัมมสัญญา เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมธาตุ
ธัมมสังกัปปะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมสัญญา
ธัมมฉันทะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมสังกัปปะ
ธัมมปริฬาหะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมฉันทะ
ธัมมปริเยสนา เกิดขึ้น เพราะอาศัยธัมมปริฬาหะ

ภิกษุทั้งหลาย
ความต่างแห่งสัญญา เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งสังกัปปะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา
ความต่างแห่งฉันทะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะ
ความต่างแห่งปริฬาหะ เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะ
ความต่างแห่งปริเยสนา เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งปริฬาหะเป็นอย่างนี้”

@เชิงอรรถ :
๑ รูปสัญญา คือสัญญาที่ประกอบด้วยจักขุวิญญาณ (สํ.นิ.อ. ๒/๙๑/๑๔๙)
๒ รูปสังกัปปะ คือความดำริที่ประกอบด้วยจิต ๓ ดวง มีสัมปฏิจฉนจิต (จิตที่รับรู้อารมณ์) เป็นต้นสํ.นิ.อ. ๒/๙๑/๑๔๙)
๓ รูปฉันทะ คือความพอใจในรูปทั้งหลาย (สํ.นิ.อ. ๒/๙๑/๑๔๙)
๔ รูปปริฬาหะ คือความเร่าร้อน เพราะเผาผลาญรูปทั้งหลาย (สํ.นิ.อ. ๒/๙๑/๑๔๙)
๕ รูปปริเยสนา คือการแสวงหารูปที่เคยเห็นเคยคบ (สํ.นิ.อ. ๒/๙๑/๑๔๙)

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์