เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
 เวทนานานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา (สูตรที่ ๑) ทุติยเวทนานานัตต (สูตรที่ ๒) 777
 
(เนื้อหาพอสังเขป)

เวทนานานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา (สูตรที่ ๑)
ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ เป็นอย่างไร คือ
   จักขุสัมผัส เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ
   จักขุสัมผัสสชาเวทนา เกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ

   มโนสัมผัส เกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนธาตุ
   มโนสัมผัสสชาเวทนา เกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนสัมผัส


ทุติยเวทนานานัตตสูตร ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา สูตรที่ ๒

“ภิกษุทั้งหลาย
   ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
   ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ

   ความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนา
   ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ

 
 


พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๓. /ธาตุสังยุต ๑. นานัตตวรรค หมวดว่าด้วยความต่าง หน้า ๑๖๙ - ๑๘๔)


๔. เวทนานานัตตสูตร
ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา

 

[๘๘] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ...

“ภิกษุทั้งหลาย ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร
คือ จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ
นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ


ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ เป็นอย่างไร
คือ จักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัสเกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนธาตุ
มโนสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนสัมผัส
ภิกษุทั้งหลาย ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ เป็นอย่างนี้”๕. ทุติยเวทนานานัตตสูตร
ว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา สูตรที่ ๒

 

[๘๙] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค..

“ภิกษุทั้งหลาย
ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ
ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ

ความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนา
ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ

ความต่างแห่งธาตุ เป็นอย่างไร
คือ จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ
นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ

ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ ความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ ความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนา

ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นอย่างไร
คือ จักขุสัมผัสเกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุสัมผัส จักขุสัมผัสไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนา จักขุธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ

มโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนสัมผัส มโนสัมผัสไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนสัมผัส

ภิกษุทั้งหลาย ความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ ความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนา
ความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัย ความต่างแห่งผัสสะ เป็นอย่างนี้”

 
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90  
 
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์
อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
 
   
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน อานา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์