เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค้นหาคำที่ต้องการ            

 
 4. เรื่องพระอภิธรรม อัสสสูตรที่ ๓ (ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จำพวก) 1469
  P1466 P1467 P1468 P1469 P1470 P1471 P1472 P1473 P1474
รวมเรื่องอภิธรรม
 

(โดยย่อ)

อัสสสูตรที่ ๓

ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จำพวก เป็นไฉน


๑) ม้าอาชาไนยตัวบางตัวในโลกนี้
สมบูรณ์ด้วยกำลัง และวิ่งเร็ว
ไม่สมบูรณ์ด้วยสี(สีงาม)
ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่

๒) ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้
สมบูรณ์ด้วยกำลัง และวิ่งเร็ว
สมบูรณ์ด้วยสี(สีงาม)
ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่

๓) ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้
สมบูรณ์ด้วยกำลัง และวิ่งเร็ว
สมบูรณ์ด้วยสี (สีงาม)
สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่
---------------------------------------------------------------------------------

ผู้เจริญ ๓ จำพวกเป็นไฉน คือ

๑) บุรุษอาชาไนยผู้เจริญบางคนในโลกนี้
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
ไม่สมบูรณ์ ด้วย วรรณะ (เมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็จนปัญญา วิสัชนาไม่ได้ )
ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่

๒) บุรุษอาชาไนยผู้เจริญบางคนในโลกนี้
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
สมบูรณ์ด้วย วรรณะ (เมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็จนปัญญา วิสัชนาไม่ได้ )
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่

๓) บุรุษอาชาไนยผู้เจริญบางคนในโลกนี้
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
สมบูรณ์ด้วยวรรณะ (เมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็ไม่จนปัญญา วิสัชนาได้ )
และสมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
รวมพระสูตร
พระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตร
พระเทวทัต
นิครนถ์ปริพาชก
พระมหากัปปินะ
(ดูทั้งหมด)

 


พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๒๗๘

อัสสสูตรที่ ๓
(ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จำพวก ผู้เจริญ ๓ จำพวก)

                [๕๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จำพวก และบุรุษอาชาไนย ผู้เจริญ ๓ จำพวก เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จำพวกเป็นไฉน คือ

ม้าอาชาไนยตัว ---เจริญบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ ด้วยกำลังเป็นเครื่อง วิ่งเร็ว แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสี ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ ๑ (บรรลุโส

ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็ว และ สมบูรณ์ด้วยสี แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ ๑

ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณ์ด้วยสี และสมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จำพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษ อาชาไนย
--------------------------------------------------------------------------------

ผู้เจริญ ๓ จำพวกเป็นไฉน คือ

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญบางคนในโลกนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ ด้วย วรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่ ๑

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญบางคนในโลกนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ และสมบูรณ์ด้วย วรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่ ๑

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญบางคนในโลกนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยวรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่อย่างไร

ผู้เจริญ จำพวก ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ
อันหา อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย สิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ เรากล่าวว่า นี้เป็นเชาวน์ของเขา แต่เมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็จนปัญญา วิสัชนาไม่ได้ เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วรรณะของเขา และเขาไม่ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ ความใหญ่ของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่อย่างนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ เป็นผู้สมบูรณ์ ด้วยเชาวน์ และสมบูรณ์ ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ ด้วยความสูงและความใหญ่ อย่างไร

ผู้เจริญ จำพวก ๒

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ เรากล่าวว่า นี้เป็นเชาวน์ของเขา และเมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็วิสัชนาได้ ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นี้เป็นวรรณะของเขา แต่เขาไม่ได้ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูง และความใหญ่ของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาไนยผู้เจริญ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย เชาวน์ และสมบูรณ์ด้วย วรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่อย่างนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์สมบูรณ์ด้วย วรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่อย่างไร

ผู้เจริญ จำพวก ๓

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหา อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ เรากล่าวว่า นี้เป็นเชาวน์ของเขา และเมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็วิสัชนาได้ ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นี้เป็นวรรณะของเขา และเขามักได้ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่า นี้เป็นความสูง และ ความใหญ่ของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย เชาวน์ สมบูรณ์ด้วย วรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูง และความใหญ่อย่างนี้แล

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๓ จำพวกนี้แล


พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์