เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค้นหาคำที่ต้องการ            

 
 ทารุกัมมิกสูตร... ภิกษุอรหันต์ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนพึงรู้ได้ยาก 1494
 

(โดยย่อ)

คฤหัสถ์อยู่ครองเรือน พึงรู้ข้อนี้ได้ยากว่า ภิกษุเหล่าใด เป็นพระอรหันต์ หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรค

ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร
-เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว เห่อ ปากกล้า พูดพล่าม มีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมปชัญญะ มีใจไม่ตั้งมั่น ไม่สำรวมอินทรีย์ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียน
-เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่เห่อ ไม่ปากกล้า ไม่พูดพล่าม มีสัมปชัญญะ สำรวมอินทรีย์ ภิกษุนั้นพึง ได้รับสรรเสริญ

ภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้าน
-เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียน
-เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ ภิกษุนั้นพึงได้รับ สรรเสริญ

ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
-เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ ภิกษุนั้น พึงถูกติเตียน
-เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ ภิกษุนั้น พึงได้รับสรรเสริญ

ภิกษุผู้รับนิมนต์
-เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียน
-เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เภิกษุนั้นพึงได้รับ สรรเสริญ

ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
-เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ ภิกษุนั้น พึงถูกติเตียน
-เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ ภิกษุนั้น พึงได้รับสรรเสริญ

ภิกษุผู้ทรงคฤหบดีจีวร
-เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัวปากกล้า พูดพล่าม มีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตพลุ่งพล่าน ไม่สำรวม อินทรีย์ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียน
-เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัวปากกล้า ไม่พูดพล่าม มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ สำรวมอินทรีย์ ภิกษุนั้นพึง ได้รับสรรเสริญ

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
รวมพระสูตร
พระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตร
พระเทวทัต
นิครนถ์ปริพาชก
พระมหากัปปินะ
(ดูทั้งหมด)

 

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๓๕๑


๕. ทารุกัมมิกสูตร
คฤหัสถ์อยู่ครองเรือนรู้ได้ยากว่า ภิกษุเป็นพระอรหันต์ หรือบรรลุอรหัต

                 [๓๓๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทสร้างด้วยอิฐ ใกล้นาทิกคามครั้งนั้น คฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะ (พ่อค้าฟืน) เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสถามว่า

ดูกรคฤหบดี ทานในสกุล ท่านยังให้อยู่หรือ

คฤหบดี ชื่อทารุกัมมิกะ ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังให้อยู่ และทานนั้นแล ข้าพระองค์ ให้ในภิกษุผู้เป็นอรหันต์ หรือผู้บรรลุอรหัตมรรค ผู้ถืออยู่ป่า เป็นวัตร ผู้ถือเที่ยว บิณฑบาต เป็นวัตร ผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร

พ. ดูกรคฤหบดี ท่านผู้เป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม อยู่ครองเรือน นอนเบียดเสียดบุตร บริโภคจันทน์แคว้นกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและ เงินอยู่ พึงรู้ข้อนี้ได้ยาก ว่า ภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ หรือ เป็นผู้บรรลุอรหัตมรรค

ดูกรคฤหบดี

ถ้าแม้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว เห่อ ปากกล้า พูดพล่าม มีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมปชัญญะ มีใจไม่ตั้งมั่น มีจิตพลุ่งพล่าน ไม่สำรวมอินทรีย์ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียน ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่เห่อ ไม่ปากกล้า ไม่พูดพล่าม มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งมั่น มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง สำรวมอินทรีย์ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญ ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้าน เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงถูก ติเตียน ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงได้รับ สรรเสริญ ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้น พึงถูกติเตียน ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้น พึงได้รับสรรเสริญ ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้รับนิมนต์ เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียน ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้รับนิมนต์ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงได้รับ สรรเสริญ ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้น พึงถูกติเตียน ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ฯลฯเมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้น พึงได้รับสรรเสริญ ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้ทรงคฤหบดีจีวร เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ถือตัว เห่อ ปากกล้า พูดพล่าม มีสติ เลอะเลือน ไม่มีสัมปชัญญะ มีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพลุ่งพล่าน ไม่สำรวมอินทรีย์ เมื่อเป็น อย่างนี้ ภิกษุนั้น พึงถูกติเตียน ด้วยเหตุนั้น

ถ้าแม้ภิกษุผู้ทรงคฤหบดีจีวร เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่เห่อ ไม่ปากกล้า ไม่พูด พล่าม มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งมั่น มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง สำรวมอินทรีย์ เมื่อเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญ ด้วยเหตุนั้น

          ดูกรคฤหบดี เชิญท่านให้สังฆทานเถิด เมื่อท่านให้สังฆทานอยู่ จิตจักเลื่อมใส ท่านนั้นเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส เมื่อตายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ คฤหบดี ชื่อ ทารุกัมมิกะ ทูลสนองว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ จักให้สังฆทานตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

จบสูตรที่ ๕

 


พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์