เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค้นหาคำที่ต้องการ            

 
ทุสสีลสูตร ธรรมของภิกษุ ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล และธรรมของภิกษุ ผู้มีอุปนิสัยขาดแล้ว(วิบัติ) 1432
 

(โดยย่อ)

ทุสสีลสูตร

ธรรมของภิกษุ ผู้มีอุปนิสัยขาดแล้ว(วิบัติ)
สัมมาสมาธิ..ศีล..ยถาภูตญาณทัสสนะ..นิพพิทาและวิราคะ ..วิมุตติญาณฯ ย่อมมีอุปนิสัยขาดแล้ว
อุปมา ต้นไม้ กิ่ง ใบ ไม่ถึงความบริบูรณ์ แม้กะเทาะของต้นไม้นั้น ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ แม้เปลือก กระพี้ แก่น ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์เช่นกัน

ธรรมของภิกษุ ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
สัมมาสมาธิ..ศีล..ยถาภูตญาณทัสสนะ..นิพพิทาและวิราคะ..วิมุตติญาณฯ ย่อมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย
อุปมา ต้นไม้ กิ่ง ใบ ที่ถึงความบริบูรณ์ แม้กะเทาะของต้นไม้นั้น ก็ถึงความบริบูรณ์ แม้เปลือก กระพี้ แก่น ก็ถึงความบริบูรณ์เช่นกันเรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน

 

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๙

ทุสสีลสูตร

            [๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิ ของภิกษุผู้ทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว ย่อม เป็นธรรม มีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อสัมมาสมาธิไม่มี ยถาภูตญาณทัสสนะ ของภิกษุ ผู้มี สัมมาสมาธิวิบัติ ย่อมเป็นธรรม มีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ ไม่มี นิพพิทา และวิราคะ ของภิกษุผู้มียถาภูตญาณวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อนิพพิทาและวิราคะ ไม่มีวิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุผู้มีนิพพิทา และวิราคะวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว

(สัมมาสมาธิของ ภิกษุผู้ทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว)

            ดูกรภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้ว แม้กะเทาะของต้นไม้นั้น ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ แม้เปลือก ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ แม้กะพี้ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ แม้แก่น ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล

            ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผู้ทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว ย่อมเป็นธรรม มีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อสัมมาสมาธิไม่มี ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุ ผู้มีสัมมา สมาธิ วิบัติ ย่อมเป็นธรรม มีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไม่มี นิพพิทา และวิราคะ ของภิกษุ ผู้มียถาภูตญาณทัสนะวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อนิพพิทา และวิราคะไม่มี วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุผู้มีนิพพิทา และ วิราคะ วิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว
------------------------------------------------------------------------------

(สัมมาสมาธิของ ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล)

            ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเป็น ธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุ ผู้ถึง พร้อมด้วยสัมมาสมาธิ ย่อมเป็นธรรม ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ มีอยู่นิพพิทา และวิราคะ ของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ ย่อมเป็นธรรม ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทา และวิราคะมีอยู่ วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุ ผู้ถึงพร้อมด้วยนิพพิทา และวิราคะ ย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย

            ดูกรภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ที่กิ่งและใบบริบูรณ์ แม้กะเทาะของต้นไม้นั้น ก็ถึง ความบริบูรณ์แม้เปลือก ก็ถึงความบริบูรณ์ แม้กระพี้ก็ถึงความบริบูรณ์ แม้แก่นก็ถึง ความบริบูรณ์ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล

-----------------------------------------------------------------------------

            ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิ ของภิกษุผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเป็นธรรม ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ ยธาภูตญาณทัสสนะ ของภิกษุผู้ถึงพร้อม ด้วยสัมมาสมาธิ ย่อมเป็นธรรม ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่ นิพพิทา และวิราคะของภิกษุ ผู้ถึงพร้อมด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ ย่อมเป็นธรรม ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาแ ละวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุ ผู้ถึงพร้อมด้วยนิพพิทา และวิราคะ ย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย

จบสูตรที่ ๔


พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์