เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค้นหาคำที่ต้องการ            

 
 รวมพระสูตร พระพุทธเจ้า กับเทวดา ทั้งหมด 13 เรื่อง 1418
 

(โดยย่อ)

1) การจุติลงมาจากชั้นดุสิต
  -โพธิสัตว์มี สติ รู้ตัวทั่วพร้อมในการก้าวลงสู่ครรภ์มารดา ปรากฏแสงสว่าง แผ่นดินไหว มีเทพบุตร ทำการอารักขาในทิศทั้งสี่ แก่โพธิสัตว์

2) การประสูติ
  -เมื่อโพธิสัตว์ออกมาจากท้องมารดา เทวดาเข้ารับก่อน มนุษย์รับภายหลัง
  -เทพบุตรทั้งสี่รับมาวางตรงหน้าแห่งมารดา

3) บำเพ็ญทุกรกิริยา (การบำเพ็ญมาถึงวาระที่ ๖)
เทวดาขอร้อง อย่าอดอาหารเลย ไม่เช่นนั้นพวกข้าพเจ้า จักแทรกโอชาทิพย์ลงตามขุมขน

4) ทรงปริวิตกว่าธรรมที่บรรลุแล้ว เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก
ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบวาระจิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว เกิดปริวิตกว่า โลกจักฉิบหายหนอ

5) เหล่าเทวดา ได้บันลือเสียงต่อกันเป็นทอดๆ
เมื่อทรงประกาศธรรมจักร กับปัญจวัคคีย์แล้ เหล่าภุมมเทวดา ได้บันลือเสียงต่อกันเป็นทอดๆ

6) เทวดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
1) เทวตาสังยุต เทวดาเป็นในชั้นกามภพ และชั้นพรหม เป็นอันมากเข้าเฝ้าฯเพื่อกล่าวคาถา
2) มหาสมัยสูตร พระสูตรชุมนุมเทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐
3) อนุรุทธสูตร เหล่าเทวดาเข้าหาพระอนุรุทธะ... ธรรม ๘ ประการ
4) พระพุทธเจ้าไปพบเทวดาชั้นพรหม-สุทธาวาส ทำให้ทราบเรื่องราวของ พระพุทธเจ้าในอดีต
5) เทวดาจำนวนมาก ฟังธรรมที่พระสารีบุตรแสดง เรื่องสังโยชน์ในภายใน และ สังโยชน์ในภายนอก
6) เทวตาสูตร เทวดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้กล่าวธรรม ๖ ประการ
7) ปิณฑปาตสูตร ท้าวสักกะชั้นดาวดึงส์ปลอมตัวเป็นชาวบ้าน เพื่อรอตักบาตร กับพระมหากัสสป
8) อารัญญกสูตรที่ ๙ ท้าวเวปจิตติจอมอสูร และท้าวสักกะ จอมเทวดา เข้าพบ ฤาษี
9) สักกปัญหสูตร ท้าวสักกะจอมเทพ ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาค
10) ติสสสูตร พระโมคคัลลานะ สนทนากับพรหมตัสสะ ในญาณหยั่งรู้ของเทวดา ที่ล่วงรู้ อุปาทานขันธ์ที่เหลืออยู่ และ อุปาทานขันธ์ที่ไม่เหลือของมนุษย์
11) หัตถกสูตร เทวดาเข้าเฝ้า พ.ทูลว่าธรรมมะที่สมัยเป็นมนุษย์ ก็ยังเป็นไปอยู่ใน ภพเทวดา
12) เวปจิตติสูตรที่ ๔ เรื่องชนะความโกรธ ด้วยความอดกลั้น
13) นันทสูตร พระพุทธเจ้าพาเจ้าชาย นันทะ ไปดูนางอัปสรถึงชั้นดาวดึงส์
14) ราชสูตร เทวดาตรวจดูโลกในวันอุโบสถ มนุษย์ทำบุญมาก-น้อย มีผลต่อ เทวดาชั้นดาวดึงส์
15) ภาษิตชยสูตรที่ ๕ สงครามโต้ตอบกันด้วยวาทะ ระหว่างเทวดากับอสูร

7) อปราทิฏฐิสูตรที่ ๕ พระผู้มีพระภาค ไปปรากฎในชั้นพรหม (พร้อมกับอรหันต์ 4 รูป)
    ด้วยเหตุพรหมองค์หนึ่ง ได้เกิดทิฐิอันชั่วช้าว่าจะไม่มีสมณะใดๆมาถึงในชั้นพรหมได้

8) เทวดารบกับอสูร ในสงครามครั้งนั้น พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ้

9) เทวดาอาลัย ในปัจฉิมยามแห่งราตรีปรินิพพาน
- ไม้สาละทั้งคู่ เผล็จดอกนอกฤดูกาล ร่วงหล่นโปรยปราย ลงยังพระสรีระ
- แม้ดอกมณฑารพ อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังพระสรีระ
- แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทิพย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ ก็โปรยปรายลงยังพระสรีระ
- ดนตรีอันเป็นทิพย์ สังคีตทิพย์ ก็ประโคมอยู่ในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต
- ท่านพระอุปวาณะยืนถวายงานพัด ตรัสว่าเธอจงหลีกไป เทวดาในหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันมาก

10) เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ น่ากลัว
    
หลังเสด็จปรินิพพาน เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ น่ากลัว ทั้งกลองทิพย์ ก็บันลือขึ้น

11) อาการของเหล่าเทวดาหลังเสด็จปรินิพพาน
(พระอานนท์ถามว่า ท่านอนุรุทธะ ผู้มีทิพย์จักษุ)
- เทวดาบางพวกสำคัญ อากาศว่าเป็นแผ่นดิน สยายผม คร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมา
- เทวดาบางพวกสำคัญแผ่นดิน ว่าเป็นแผ่นดิน สยายผมคร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมา
- ส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะ มีสติสัมปชัญญะ อดกลั้นโดยธรรมสังเวช ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

12) เทวดาชั้นพรหมกล่าวคาถา
- ท้าวสหัมบดีพรหม (เทวดาชั้นพรหม) ได้กล่าวคาถา
- ท้าวสักกะจอมเทพ (ราชาแห่งเทวดาชั้นพรหม) ได้ตรัสพระคาถา

13) เทวดาแสดงฤทธิ์ ในพิธีถวายพระเพลิง
- ยกพระสรีระไม่ขึ้น
- พระเพลิงไม่ยอมติด
- พระสรีระไหม้บางส่วน
- มีการดับไฟ 3 ทาง
- พระโลมา(ขน) ทั้งหมด พวกเทวดานำไป องค์ละองค์ๆ โดยนำต่อๆกันไปในจักรวาล

ลำดับชั้นเทวดา และอายุเทวดาแต่ละชั้น

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน
รวมพระสูตร
พระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตร
พระเทวทัต
นิครนถ์ปริพาชก
พระมหากัปปินะ
(ดูทั้งหมด)

 
  1) การจุติลงมาจากชั้นดุสิต
(Bio P24) โพธิสัตว์มี สติ รู้ตัวทั่วพร้อมในการก้าวลงสู่ครรภ์มารดา
(Bio P30) ปรากฏแสงสว่าง อันใหญ่หลวง อันเนื่องจากประสูติ
(Bio P30_1) แผ่นดินไหวอันใหญ่หลวง อันเนื่องจากประสูติ
(Bio P28) เทพบุตรทำการอารักขาในทิศทั้งสี่ แก่โพธิสัตว์
 
  2) การประสูติ
(Bio P28) เมื่อโพธิสัตว์ออกมาจากท้องมารดา เทวดาเข้ารับก่อน มนุษย์รับภายหลัง
(Bio P28) เทพบุตรทั้งสี่รับมาวางตรงหน้ามารดา ทูลว่าแม่เจ้า บุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้ว
 
(P239) 3) บำเพ็ญทุกรกิริยา
(P239) (การบำเพ็ญมาถึงวาระที่ ๖)
พวกเทวดาเห็นเราแล้วคิดว่า พระโคดมทํากาละแล้วบ้าง กําลังทํากาละอยู่บ้าง พระเป็นพระอรหันต์บ้าง
(P239) (การบำเพ็ญมาถึงวาระที่ ๗)
เทวดาขอร้องว่า ท่านอย่าอดอาหารเลย พวกข้าพเจ้าจักแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลง ตามขุมขนของท่าน
 
(P974) 4) ทรงปริวิตกว่าธรรมที่บรรลุแล้ว เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก
ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบพระปริวิตก ของพระผู้มีพระภาคแล้ว เกิดความปริวิตกว่า โลกจักฉิบหาย หนอ
 
(P975) 5) เหล่าเทวดา ได้บันลือเสียงต่อกันเป็นทอดๆ
ครั้นพระผู้มีพระภาคประกาศธรรมจักรกับปัญจวัคคีย์แล้ว เหล่าภุมมเทวดาบันลือเสียงต่อกันเป็นทอดๆ
 
  6) เทวดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
P-1355 1) เทวตาสังยุต เทวดาเป็นอันมากเข้าเฝ้าเพื่อกล่าวภาษิตคาถาและทูลถามข้อธรรม(รวม ๑๑๑ พระสูตร)
P-1355 ชุด1 นฬวรรคที่ ๑ (มี ๑๐ พระสูตร)
P-1356 ชุด2 นันทนวรรคที่ ๒ (๑๐ พระสูตร)
P-1357 ชุด3 สัตติวรรคที่ ๓ (๑๐ พระสูตร)
P-1358 ชุด4 สตุลลปกายิกวรรคที่ ๔ (๑๐ พระสูตร)
P-1359 ชุด5 อาทิตตวรรคที่ ๕ (๑๐ พระสูตร)
P-1360 ชุด6 ชราวรรคที่ ๖ (๑๐ พระสูตร)
P-1361 ชุด7 อันธวรรคที่ ๗ (๑๐ พระสูตร)
P-1362 ชุด8 ฆัตวาวรรคที่ ๘ (๑๑ พระสูตร)
P-1363 ชุด9 เทวปุตตสงยุต วรรคที่ ๑ (๑๐ พระสูตร)
P-1364 ชุด10 อนาถปิณฑิก วรรคที่ ๒ (๑๐ พระสูตร)
P-1365 ชุด11 นานาติตถิยวรรคที่ ๓ (๑๐ พระสูตร)
 
P-1042 2) มหาสมัยสูตร พระสูตรชุมนุมเทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐
P-836 3) อนุรุทธสูตร เหล่าเทวดาเข้าหาพระอนุรุทธะ... ธรรม ๘ ประการ
P-607 4) พระพุทธเจ้าไปพบเทวดา ชั้นพรหม-สุทธาวาส ทำให้ทราบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีต
P-1141 5) เทวดาจำนวนมาก ฟังธรรมพระสารีบุตร เรื่องสังโยชน์ในภายใน -สังโยชน์ในภายนอก
P-261 6) เทวตาสูตร เทวดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้กล่าวธรรม ๖ ประการ
P-592 7) ปิณฑปาตสูตร ท้าวสักกะชั้นดาวดึงส์ปลอมตัวเป็นชาวบ้าน เพื่อรอตักบาตร กับพระมหากัสสป 
P-414 8) อารัญญกสูตรที่ ๙ ท้าวเวปจิตติจอมอสูร และท้าวสักกะ จอมเทวดา เข้าพบ ฤาษี
P-495 9) สักกปัญหสูตร ท้าวสักกะจอมเทพ ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาค
P-923 10) ติสสสูตร พระโมคสนทนากับพรหมว่า มีญาณหยั่งรู้ในอุปาทานขันธ์ ของมนุษย์ได้อย่างไร
P-1260 11) หัตถกสูตร เทวดาเข้าเฝ้า พ.ทูลว่าธรรมมะที่สมัยเป็นมนุษย์ ก็ยังเป็นไปอยู่ใน ภพเทวดา
P-581 12) เวปจิตติสูตรที่ ๔ เรื่องชนะความโกรธ ด้วยความอดกลั้น
P-732 13) นันทสูตร พระพุทธเจ้าพาเจ้าชาย นันทะ ไปดูนางอัปสรถึงชั้นดาวดึงส์
P-787 14) ราชสูตร เทวดาตรวจดูโลกในวันอุโบสถ มนุษย์ทำบุญมาก-น้อย มีผลต่อเทวดาชั้นดาวดึงส์ 
P-582 15) ภาษิตชยสูตรที่ ๕ สงครามโต้ตอบด้วยวาทะระหว่างเทวดากับอสูร
 
P-933 7) อปราทิฏฐิสูตรที่ ๕ พ.หายตัวไปปรากฎในชั้นพรหม ให้รู้ว่ามีสมณะพราหมณ์สามารถมาถึงชั้นนี้ได้
 
P-1301 8) เทวสูตร (เทวดารบกับอสูร) ในสงครามครั้งนั้น พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ้
 
P-634 9) ในปัจฉิมยามแห่งราตรีปรินิพพาน
P-634 ไม้สาละทั้งคู่ เผล็จดอกสะพรั่งนอกฤดูกาล ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังพระสรีระของ พระตถาคต
P-634 แม้ดอกมณฑารพ อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศโปรยปรายลง ยังพระสรีระของพระตถาคต
P-634 แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทิพย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังพระสรีระของตถาคต
P-634 ดนตรีอันเป็นทิพย์เล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศ แม้สังคีตอันเป็นทิพย์ ก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต
P-634 ท่านพระอุปวาณะยืนถวายงานพัด ตรัสว่า เธอจงหลีกไป อย่ายืนตรงหน้าเรา.. เทวดาหมื่นโลกธาตุมา ประชุมกันโดยรอบ ถึง ๑๒ โยชน์เพื่อจะเห็นตถาคต (๑ โยชน์= ๑๖ กม.)
 
P-636 10) หลังเสด็จปรินิพพาน
ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เกิดความขนพองสยองเกล้าน่าพึงกลัว ทั้งกลองทิพย์ ก็บันลือขึ้น
 
P-636 11) อาการของเหล่าเทวดาหลังเสด็จปรินิพพาน
(พระอานนท์ถามว่า ท่านอนุรุทธะ ผู้มีทิพย์จักษุ)
P-636 เทวดาบางพวกสำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผม คร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิ้งเกลือก ไปมา
P-636 เทวดาบางพวกสำคัญแผ่นดิน ว่าเป็นแผ่นดินสยายผมคร่ำครวญอยู่ ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมา
P-636 ส่วนเทวดาพวก ที่ปราศจากราคะแล้ว มีสติ อดกลั้นโดยธรรมสังเวช ว่าสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง
 
P-636 12) เทวดาชั้นพรหมกล่าวคาถา
P-636 ท้าวสหัมบดีพรหม กล่าวคาถาว่า สัตว์ทั้งหลายจักต้องทอดทิ้ง ร่างกายไว้ในโลก
P-636 ท้าวสักกะจอมเทพ ได้ตรัสพระคาถาว่า สังขาร ทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ เกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
 
  13) เทวดาแสดงฤทธิ์ ในพิธีถวายพระเพลิง
P-637 ยกพระสรีระไม่ขึ้น พวกเจ้ามัลละ 8 องค์ จะยกพระสรีระแล้วเชิญ ออกนอกพระนคร แต่ยกไม่ขึ้น
P-637 พระเพลิงไม่ยอมติด เทวดาต้องการให้รอพระมหากัสสป และภิกษุราว ๕๐๐ รูป เดินทางมาถึงก่อน
P-637 พระสรีระไหม้บางส่วน พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ ... มิได้ปรากฏเลย เหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียว
P-637 มีการดับไฟ 3 ทาง 1.มีท่อน้ำก็ไหลมาจากอากาศ 2. น้ำพุ่งขึ้นจากไม้สาละ 3.เจ้ามัลละดับด้วยน้ำหอม
P-637 พระโลมา(ขน) ทั้งหมด พวกเทวดานำไป องค์ละองค์ๆ โดยนำต่อๆกันไปในจักรวาล 

  ลำดับชั้นเทวดา และอายุเทวดาแต่ละชั้น
 
  เทวดา 3 ชั้นใหญ่ 15 ชั้นย่อย (กามภพ6 รูปภพ5 อรูปภพ4)
3 อรูปภพ (อรูปภพ 4 ชั้น) อายุเทวดา (โดยประมาณ)
  สัญญาเวทยิตนิโรธ (5) (ชั้นพิเศษสำหรับผู้เดินมรรคฯ เป็นช่วงลำแสง จึงไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์)
4 เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ (อรูป สูงสุด) อายุ 84,000 กัป (อุทกดาบส)
3 อากิญจัญญายตนภูมิ อายุ 60,000 กัป (อาฬารดาบส)
2 วิญญาณัญจายตนภูมิ อายุ 40,000 กัป
1 อากาสานัญจายตนภูมิ (เทวดาอรูป ชั้นต่ำสุด) อายุ 20,000 กัป

2 รูปภพ (รูปพรหม 5 ชั้น) อายุเทวดา (โดยประมาณ)
5 อกนิฏฐ-สุทธาวาส (เทวดารูปภพ ชั้นสูงสุด) อายุ 16,000 กัป * เทวดาสุทธาวาส แต่ละชั้น
ไม่มีอายแน่นอน ขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติ ว่าบรรลุเร็ว แค่ไหน หากบรรลุเร็ว ก็จะปริพนิพพานทันที
สุทัสสี-สุทธาวาส อายุ 8,000 กัป *
สุทัสสา-สุทธาวาส อายุ 4,000 กัป *
อตัปปา-สุทธาวาส อายุ 2,000 กัป *
อวิหา-สุทธาวาส อายุ 1,000 กัป *
4 เวหัปผละ อายุ 500 กัป
3 สุภกิณหะ อายุ 4 กัป
2 อาภัสระ อายุ 2 กัป
1 พรหมกายิกา (รูปภพ ชั้นต่ำสุด) อายุ 1 กัป
  ต่ำกว่าพรหมกายิกา คือ มาร ที่ยังนับเนื่องรวมอยู่ในกลุ่มของเทวดาชั้น รูปภพ
  * ประมาณอายุจากเทวดาชั้นเวหัปผละ(500กัป) - อากาสา(20,000กัป) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลัง อินทรีย์ของสัตว์ ต่างอรหันต์ในภพมนุษย์ แม้จะสำเร็จแล้ว แต่ต้องรอจนสิ้นกรรม จึงทำกาละ

1 กามภพ (6ชั้น) อายุเทวดา (โดยประมาณ)
6 ปรนิมมิตตวสวัตดี (เทวดากามภพ ชั้นสูงสุด) 16,000 ปีทิพย์ (9,216 ล้านปีมนุษย์)
5 นิมมานรดี 8,400 ปีทิพย์ (2,304 ล้านปีมนุษย์)
4 ดุสิต 4,000 ปีทิพย์ (576 ล้านปีมนุษย์)
3 ยามา 2,000 ปีทิพย์ (144 ล้านปีมนุษย์)
2 ดาวดึงส์ 1,000 ปีทิพย์ (36 ล้านปีมนุษย์)
1 จาตุมหาราชิกา (กามภพ ชั้นต่ำสุด) 500 ปีทิพย์ (9 ล้านปีมนุษย์)
เทวดาชั้นต่ำ: ยักษ์ คนธรรพ์ ครุฑ อสูร ,เทวดานับเนื่องในหมู่ วลาหก,เทวดาเหล่า มนาปกายิกา
   
 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์