เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่ พุทธวจน คำสอนของพระศาสดา คำสอนตถาคต รวมพระสูตรสำคัญ อนาคามี เว็บไซต์เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค้นหาคำที่ต้องการ            

 
 อบายมุข ๖ (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์) และโทษ 1415
 

(โดยย่อ)

อบายมุข ๖ (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์) และโทษ
1.การดื่มสุรา ...โทษคือเสื่อมทรัพย์ ก่อการวิวาท บ่อเกิดโรค เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ทอนปัญญา
2.เที่ยวกลางคืน...ไม่รักษาตัว ไม่รักษาบุตรภรรยา ไม่รักษาทรัพย์ เป็นที่ระแวง พูดไม่จริง เป็นทุกข์
3.เที่ยวสถานบันเทิง ..ไปในสถานบันเทิง ที่รำ ที่ขับร้อง ที่ประโคม ที่เสภา ที่มีเพลง ที่เถิดเทิง
4.เล่นการพนัน...ชนะย่อมก่อเวร แพ้เสียดาย เสื่อมทรัพย์ วาจาเชื่อไม่ได้ ถูกดูหมิ่น ไม่มีใครแต่งงาน
5.คบมิตรชั่ว .. ทำให้เป็นนักเลงพนัน เป็นคนเจ้าชู้ เป็นนักเลงสุรา เป็นผู้ลวงคน ขี้โกง เป็นคนหัวไม้
6.เกียจคร้าน ..ชอบอ้างเพื่อไม่ทำงาน หนาวนัก ร้อนนัก เวลาเย็นแล้ว ยังเช้าอยู่ หิวนัก กระหายนัก

เรื่องสำคัญของพระพุทธเจ้า
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
การประสูติ แสงสว่าง แผ่นดินไหว
แสวงหาสัจจะบำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีก สิ่งที่ตรัสรู้
ตรัสรู้ แสดงเทศนาปัญจวัคคีย์
ปลงสังขาร ปรินิพพาน
ลำดับขั้นการปรินิพพาน
เทวดาแสดงฤทธิ์ขณะถวายเพลิง
แบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วน

 

๘. สิงคาลกสูตร ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๓๘ ข้อ [๑๗๘]
พุทธวจน ปฐมธรรม หน้า 40

อบายมุข ๖ (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ ๖ ทาง)

(๑) การดื่มน้ำเมาคือ สุราและเมรัย
(๒) การเที่ยวไปตามตรอก ในเวลากลางคืน
(๓) การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมา
(๔) การพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
(๕) การคบคนชั่วเป็นมิตร
(๖ ความเกียจคร้านเป็น


(๑) โทษของการดื่มน้ำ เมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาท
(๑) ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง
(๒) ก่อการทะเลาะวิวาท
(๓) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค
(๔) เป็นเหตุเสียชื่อเสียง
(๕) เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย
(๖) เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา

(๒) โทษในการเที่ยวไปตามตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน อันเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาท
(๑) ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตัว
(๒) ผู้นั้นชื่อว่า ไม่คุ้มครอง ไม่รักษาบุตรภรรยา
(๓) ผู้นั้นชื่อว่า ไม่คุ้มครอง ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ
(๔) ผู้นั้นชื่อว่า เป็นที่ระแวงของคนอื่น
(๕) คำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้นๆ ย่อมปรากฏในผู้นั้น
(๖) เหตุแห่งทุกข์เป็นอันมาก ย่อมแวดล้อมผู้นั้น

(๓) โทษในการเที่ยวไปในที่ชุมนุม แห่งความเมา อันเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาท
(๑) รำที่ไหน ไปที่นั่น
(๒) ขับร้องที่ไหน ไปที่นั่น
(๓) ประโคมที่ไหน ไปที่นั่น
(๔) เสภาที่ไหน ไปที่นั่น
(๕) เพลงที่ไหน ไปที่นั่น
(๖) เถิดเทิงที่ไหน ไปที่นั่น

(๔) โทษในการพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความ ประมาท อันเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาท
(๑) ผู้ชนะย่อมก่อเวร
(๒) ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
(๓) ย่อมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน
(๔) ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น
(๕) ถูกมิตร อมาตย์หมิ่นประมาท
(๖) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพนัน ไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้

(๕) โทษในการคบคนชั่วเป็นมิตร อันเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาท
(๑) นำให้เป็นนักเลงการพนัน
(๒) นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
(๓) นำให้เป็นนักเลงเหล้า
(๔) นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม
(๕) นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
(๖) นำให้เป็นคนหัวไม้

(๖) โทษในความเกียจคร้าน อันเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาท

(๑) ชอบอ้างว่า หนาวนัก แล้วไม่ทำการงาน
(๒) ชอบอ้างว่า ร้อนนัก แล้วไม่ทำการงาน
(๓) ชอบอ้างว่า เวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทำการงาน
(๔) ชอบอ้างว่า ยังเช้าอยู่ แล้วไม่ทำการงาน
(๕) ชอบอ้างว่า หิวนัก แล้วไม่ทำการงาน
(๖) ชอบอ้างว่า กระหายนัก แล้วไม่ทำการงานพุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์