เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำพวก (สอุปาทิเสสสูตร) 190  
 
  (ย่อ)

บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำพวก (อนาคามี-5 สกทาคามี-1 โสดาบัน-3)
อนาคามี 5 (สังโยชน์ ๕ สิ้น)
  -อันตรา ปรินิพพายี (ปรินิพพานในภพนั้น) สะเก็ดไฟลอยไป่ในอากาศแล้วดับ มี 3 พวก
  -อุปหัจจ ปรินิพพายี (ปรินิพพานในภพนั้น) สะเก็ดไฟตกถึงพื้น แล้วดับ
  -อสังขาร ปรินิพพายี (ปรินิพพานในภพนั้น) สะเก็ดไฟตกลงกองหญ้าเล็กๆ แล้วดับ
  -สสังขาร ปรินิพพายี (ปรินิพพานในภพนั้น) สะเก็ดไฟตกลงกองหญ้าเขื่องๆ แล้วดับ
  -อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี(ปรินิพพานในภพนั้น) สะเก็ดไฟตกลงกองหญ้าเขื่องๆ ลามต่อไป แล้วดับ

สกทาคามี 1
- สังโยชน์ ๓ สิ้น ราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จะมาสู่เทวดากามภพ แล้วปรินิพพาน

โสดาบัน 3 (สังโยชน์ ๓ สิ้น)
- เอกพีชี จะมาสู่ภพมนุษย์นี้อีกครั้งเดียว แล้วปรินิพพาน
- โกลังโกละ จะมาสู่ภพมนุษย์ อีก 2-3 ครั้ง แล้วปรินิพพาน
- สัตตักขัตตุปรมะ จะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ 7 ครั้ง

อ่านพระสูตรเต็ม P794

 


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๓๔๗-๓๕๐
(P794)

สอุปาทิเสสสูตร 
บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำพวก (สอุปาทิเสสะ)


            บุคคลที่มีเชื้อเหลือ เมื่อทำกาละ ย่อมพ้นจาก นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย พ้นจากอบายทุคติ และวินิบาต

๙ จำพวกเป็นไฉน


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(อนาคามี 5 จำพวก)

1. บุคคลจำพวกที่ ๑ (สะเก็ดไฟลอยในอากาศ แล้วดับ)
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
- เมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย (ปรินิพพานในภพนั้น)

2. บุคคลจำพวกที่ ๒ (สะเก็ดไฟตกถึงพิ้น แล้วดับ)
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น อุปหัจจ-ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
- เมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย (ปรินิพพานในภพนั้น)

3. บุคคลบางคนในโลกนี้ (สะเก็ดไฟตกถึงกองหญ้ากองไม้เล็กๆ หมดเชื้อแล้วดับ)
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น อสังขาร-ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
- เมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย (ปรินิพพานในภพนั้น)

4. บุคคลบางคนในโลกนี้ (สะเก็ดไฟตกถึงกองหญ้ากองไม้เขื่องๆ หมดเชื้อแล้วดับ)
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น สสังขาร-ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
- เมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย (ปรินิพพานในภพนั้น)

5. บุคคลบางคนในโลกนี้ (สะเก็ดไฟตกถึงกองหญ้ากองไม้ใหญ่ สุดชายเขา สุดชายน้ำ หมดเชื้อแล้วดับ)
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น อุทธังโสโต-อกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
- เมื่อทำกาละย่อมพ้นจากนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย (ปรินิพพานในภพนั้น)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(สกทาคามี)

6.บุคคลบางคนในโลกนี้
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น สกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง
- จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

โสดาบัน (3 จำพวก)

7.บุคคลบางคนในโลกนี้
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น เอกพีชี เพราะ สังโยชน์ ๓ สิ้นไป
- จะมาสู่ภพมนุษย์นี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ ได้

8. บุคคลบางคนในโลกนี้
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น โกลังโกละ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
- จะท่องเที่ยวอยู่ ๒-๓ ตระกูลเท่านั้น แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

9. บุคคลบางคนในโลกนี้
- เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล พอประมาณในสมาธิ พอประมาณในปัญญา
- บุคคลนั้นเป็น สัตตักขัตตุ-ปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
- จะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
- เมื่อทำกาละย่อมพ้น จากนรก พ้นจากกำเนิดเดรัจฉาน พ้นจาก เปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต

สารีบุตร บุคคล ๙ จำพวกนี้แล ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อทำกาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำเนิด เดรัจฉาน พ้นจาก เปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.

------------------------------------------------------------------------------

อนาคามี( ๕ จำพวก) อุปมาเหมือนสะเก็ดไฟ 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์